Advertisement
idevpas

Ďalšia pressTitútka opúšťa potápajúcu sa loď

Apr 6th, 2022 (edited)
34
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.18 KB | None | 0 0
  1. Ďalšia pressTitútka opúšťa potápajúcu sa loď
  2. ----------------
  3. Marek Vagovič odchádza z Aktualít. Bude písať pre «Postoj»:
  4. https://strategie.hnonline.sk/kto-kam/25014949-
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement