Fany_VanDaal

Další zabezpečení webu

Nov 3rd, 2020
149
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.27 KB | None
 1. # X-XSS-Protection settings
 2. # https://securityheaders.cz/x-xss-protection
 3. Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
 4.  
 5. # X-Frame-Options settings
 6. # https://securityheaders.cz/x-frame-options
 7. Header set X-Frame-Options DENY
 8. # Povolení frame na vlastní doméně
 9. Header set X-Frame-Options SAMEORIGIN
 10.  
 11. # X-Content-Type-Options settings
 12. # https://securityheaders.cz/x-content-type-options
 13. Header set X-Content-Type-Options nosniff
 14.  
 15. # CSP settings
 16. #https://securityheaders.cz/csp
 17. #Header set Content-Security-Policy: "style-src 'self' https://cdnjs.cloudflare.com;"
 18. #Povolení načítání css stylů z domény a CDN CloudFlare.
 19. Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
 20.  
 21. # X-Powered-By settings
 22. #https://securityheaders.cz/x-powered-by
 23. #Header set X-Powered-By "myWebAPP"
 24. #Odstranění hlavičky X-Powered-By
 25. Header unset X-Powered-By
 26.  
 27. # HSTS settings
 28. #https://securityheaders.cz/hsts
 29. Header set Strict-Transport-Security "max-age=300; includeSubdomains"
 30. # Nastavení HSTS na 5 minut pro otestování funkčnosti (300sec/60 = 5 minut).
 31. Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains; preload"
 32. # Nastavení HSTS na 1 rok (365 dnů) + zabezpečení všech subdomén + bude požadováno vložení domény do preload listu.
RAW Paste Data Copied