Advertisement
S_Madanska

m

Feb 13th, 2021
148
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 17.04 KB | None
 1. /*Задача 3-2.
 2.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 3.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 4.  
 5. --Задача 3-3.
 6.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 7.  
 8. -------------------------------------------------------------------------------------------
 9. --Пример 4-1.
 10.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 11.  
 12. /*Пример 4-2.
 13.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 14.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 15.  
 16. --Пример 4-3.
 17.     --Да се изведе броя на всички служители.
 18.  
 19. --Пример 4-4.
 20.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 21.  
 22. -------------------------------------------------------------------------------------------
 23. --4.2.1. Задачи
 24. --Задача 4-1.
 25.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 26.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 27.  
 28. --Задача 4-2.
 29.     --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 30.  
 31.  
 32. --Задача 4-3.
 33.     --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 34.     --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 35.  
 36.  
 37. -------------------------------------Set operators-----------------------------------------
 38. ---------------------------------------UNION ------------------------------------------
 39. /*Резултатните набори, които се обединяват, трябва да отговарят на следните условия:
 40. -Всяка заявка в оператора UNION трябва да има еднакъв брой колони;
 41. -Колоните трябва да имат съвместими типове от данни;
 42. -В целия израз може да присъства само една клауза ORDER BY накрая, сортираща обединения резултат.
 43. */
 44.  
 45. --Пример 4-5.
 46.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 47.  
 48. --Пример 4-6.
 49.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 50.     --Нека в резултатния набор участват и дублиращите се записи.
 51.  
 52.  
 53. /*
 54. 4.3.1. Задачи
 55. Задача 4-4.
 56.     Да се изведат всички малки имена на клиенти и служители с евентуалните
 57.     повторения, сортирани в низходящ ред по име. */
 58.  
 59.  
 60. /*Задача 4-5.
 61.     Да се изведат име и фамилия на клиенти и служители без повторения, а като
 62.     трета колона за клиентите да се използва израз, генериращ низа „Клиент
 63.     (<идентификатор>)“, за служителите – „Служител (<идентификатор>)“. */
 64.  
 65.  
 66. ----------------------------------INTERSECT(сечение)---------------------------------------
 67. /*резултата съдържа общите за двата резултатни набора редове, без дубликати.
 68. условия:
 69.      -Броят на колоните във всички заявки трябва да бъде еднакъв;
 70.      -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни.
 71.  
 72. Пример 4-7.
 73.     Да се изведат id на държавите, в които има клиенти и отдели на фирмата едновременно.
 74. */
 75.  
 76. --Задача 4-6.
 77. --  Да се изведат общите собствени имена на клиенти и служители.
 78.  
 79. ----------------------------------EXCEPT---------------------------------------------------
 80. /*връща редовете, върнати от първата заявка, които не се срещат измежду редове от втората.
 81. условия:
 82.     -Броят на колоните във двете заявки трябва да бъде еднакъв;
 83.     -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни. */
 84.  
 85. --Пример 4-8.
 86. --  Изведи id на държавите, в които има клиенти и в същото време няма отдели на фирмата.
 87.  
 88.  
 89. /*4.5.1. Задачи
 90. Задача 4-7.
 91.     Да се изведат собствени имена на клиенти, които не се срещат сред тези на служители.*/
 92.  
 93.  
 94. -------------------------------------------------------------------------------------------
 95. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 96. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 97. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 98. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 99.  
 100.  
 101.  
 102. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN------------------------------------
 103. --Извеждат редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 104. --посочени в условието за сравнение.
 105.  
 106. --Пример 4-10.
 107. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 108.  
 109. --Пример 4-11.
 110. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са, и имена на регионите на държавите.
 111.  
 112.  
 113.  
 114. -------------------------------------Видове OUTER JOIN--------------------------------------------
 115.  
 116. --Пример 4-12.
 117. --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 118. --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 119.  
 120.  
 121. --Пример 4-13.
 122. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 123. --  Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 124.  
 125.  
 126. /*Пример 4-14.
 127.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 128.     Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 129.     за които няма въведени държави.*/
 130.  
 131.  
 132. /*----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации------------------------------
 133.  
 134. Пример 4-15.
 135.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират./*
 136.  
 137. /*Пример 4-16.
 138.     Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 139.  
 140.  
 141. --Пример 4-17.
 142. --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 143.  
 144.  
 145. --Пример 4-18.
 146. --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани поиме на държава.
 147.  
 148.  
 149. --4.6.7. Задачи
 150.  
 151. --Задача 4-8.
 152. --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 153.  
 154. --Задача 4-9.
 155. --  Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 156. --  В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 157.  
 158.  
 159. --Задача 4-10.
 160. --  Да се изведат имената на продуктите, които не са поръчвани до момента.
 161.  
 162. --Задача 4-11.
 163. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 164.  
 165.  
 166. -------------------------------------Видове OUTER JOIN--------------------------------------------
 167.  
 168. --Пример 4-12.
 169. --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 170. --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 171.  
 172.  
 173. --Пример 4-13.
 174. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 175. --  Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 176.  
 177.  
 178. /*Пример 4-14.
 179.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 180.     Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 181.     за които няма въведени държави.*/
 182.  
 183.  
 184. /*----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации------------------------------
 185.  
 186. Пример 4-15.
 187.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират./*
 188.  
 189. /*Пример 4-16.
 190.     Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 191.  
 192.  
 193. --Пример 4-17.
 194. --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 195.  
 196.  
 197. --Пример 4-18.
 198. --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани поиме на държава.
 199.  
 200.  
 201. --4.6.7. Задачи
 202.  
 203. --Задача 4-8.
 204. --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 205.  
 206. --Задача 4-9.
 207. --  Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 208. --  В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 209.  
 210.  
 211. --Задача 4-10.
 212. --  Да се изведат имената на продуктите, които не са поръчвани до момента.
 213.  
 214. --Задача 4-11.
 215. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 216.  
 217. -----------------------------------------------------------------------------------------
 218. ---------------------------------4.7.1. TOP ---------------------------------------------
 219. ---- TOP връща първите N реда в неопределен ред, за желаната подредба използваме ORDER BY!
 220.  
 221. -- Пример 4-19.
 222. -- 7-те продукта с най-ниска цена.
 223.  
 224.  
 225. -- Доп.пример:
 226. -- а) Най-поръчваният продукт  е.... (идентификатор)
 227. -- б) Най-поръчваният продукт  е.... (име)
 228.  
 229. Задача
 230. -- Имена, заплата и длъжността на служителите, които работят в отдел 80 и не са обработвали поръчки до момента;
 231.  
 232.  
 233. -----------------------------------------------------------------------------------------
 234. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 235. -----------------------------------------------------------------------------------------
 236.  
 237. -- Пример 4-20.
 238. -- първите 5 служители, след което вторите 5, сортирани по id.
 239.  
 240. /* Пример 4-21.
 241.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 242.    Първата заявка ще покаже всички за демонстрация, втората ще извърши подбора.*/
 243.  
 244. /* 4.7.3. Задачи
 245.    Задача 4-12.
 246.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо). */
 247.  
 248. /* Задача 4-13.
 249.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 250.  
 251.  
 252.      
 253. -------------------------------------------------------------------------------------
 254. --------------------------------5. Изгледи / Views-----------------------------------
 255. -------------------------------------------------------------------------------------
 256. --  Създаване на изгледи
 257.  
 258. -- Пример 5-1.
 259. -- Да се създаде изглед, който съдържа име и фамилия на клиентите, както и номер и дата
 260. -- на поръчките, които те са направили.
 261. -- Да се изведат данните от изгледа.
 262.  
 263. -- Пример 5-2.
 264. -- Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 265. -- съответния служител, обработил поръчката.
 266.  
 267. -- Пример 5-3.
 268. -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 269. -- обработени от служител с идентификатор = 167.
 270.  
 271. -- Пример 5-4.
 272. -- Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума
 273. -- на поръчките, които той е обработил.
 274.  
 275. -- Пример 5-5.
 276. -- Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 277. -- служители с най-висока заплата. За да бъдат извлечени служителите,
 278. -- подредени по заплата, очевидно ще трябва да бъдат сортирани по този критерий.
 279.  
 280.  
 281.  
 282. ------------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед -----------------------
 283. -------------------------------------------------------------------------------------
 284. --Следващият изглед CUSTOMERS_COUNTRIES, базиран на JOIN между COUNTRIES и CUSTOMERS,
 285. --ще демонстрира манипулирането на данни.
 286.  
 287. --Пример 5-6.
 288. --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа CUSTOMERS_COUNTRIES.
 289.  
 290. --5.4.2. Променяне на данни през изглед
 291. ---Пример 5-7.
 292. --Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 293.  
 294. --5.4.3. Изтриване на данни през изглед
 295. --Пример 5-8.
 296. --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 297.  
 298.  
 299. --5.5.Задачи
 300. --Задача 5-1.
 301. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 302. --количество от продукт.
 303.  
 304. --Задача 5-2.
 305. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 306. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти, те също да участват в изгледа.
 307.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement