bartkoo

zadania_zastępstwo

Dec 8th, 2021
931
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="pl">
 3. <head>
 4.     <meta charset="UTF-8">
 5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 7.     <title>ZADANIA ZASTĘPSTWO</title>
 8. </head>
 9. <body>
 10.     <script>
 11.         // ZADANIE 1
 12.         /* Napisz program pobierający od użytkownika długości trzech odcinków i sprawdzający czy da się z nich zbudować trójkąt. Jeśli tak, to oblicz obwód trójkąta i wyświetl wynik na ekranie, jeśli nie, zwróć odpowiedni komunikat. */
 13.  
 14.         alert("ZADANIE 1");
 15.  
 16.         let odcinekA = parseFloat(prompt("Podaj długość odcinka a: "));
 17.         let odcinekB = parseFloat(prompt("Podaj długość odcinka b: "));
 18.         let odcinekC = parseFloat(prompt("Podaj długość odcinka c: "));
 19.  
 20.         if((odcinekA + odcinekB > odcinekC) && (odcinekB + odcinekC > odcinekA) && (odcinekA + odcinekC > odcinekB)){
 21.             alert("Obwód trójkąta wynosi: " + (odcinekA + odcinekB + odcinekC));
 22.         }else{
 23.             alert("Z podanych odcinków nie można zbudować trókąta.");
 24.         }
 25.  
 26.         // ZADANIE 2
 27.         /* Napisz program, który pyta użytkownika o rok i sprawdza, czy jest on przestępny czy nie. Zwróć odpowiedni komunikat. */
 28.  
 29.         alert("ZADANIE 2");
 30.  
 31.         let rok = parseInt(prompt("Podaj rok: "));
 32.  
 33.         if((rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0) || rok % 400 == 0){
 34.             alert("Podany rok jest przestępny.");
 35.         }else{
 36.             alert("Podany rok nie jest przestępny.");  
 37.         }
 38.  
 39.         // ZADANIE 3
 40.         /* Spytaj użytkownika o krańce przedziału [a,b] oraz liczbę c, sprawdź czy liczba c znajduje się w tym przedziale. Zwróć odpowiedni komunikat. */
 41.  
 42.         alert("ZADANIE 3");
 43.  
 44.         let kraniec_a = parseFloat(prompt("Podaj pierwszy kraniec przedziału [a,b]: "));
 45.         let kraniec_b = parseFloat(prompt("Podaj drugi kraniec przedziału [a,b]: "));
 46.         let liczba_c = parseFloat(prompt("Podaj liczbę c: "));
 47.  
 48.         let wiadomosc = "";
 49.  
 50.         if(kraniec_a >= kraniec_b){
 51.             if(liczba_c <= kraniec_a && liczba_c >= kraniec_b){
 52.                 wiadomosc = "Liczba c: " + liczba_c + " należy do przedziału [" + kraniec_b + "," + kraniec_a + "]";
 53.             }else{
 54.                 wiadomosc = "Liczba c: " + liczba_c + " nie należy do przedziału [" + kraniec_b + "," + kraniec_a + "]";
 55.             }
 56.         }else{
 57.             if(liczba_c >= kraniec_a && liczba_c <= kraniec_b){
 58.                 wiadomosc = "Liczba c: " + liczba_c + " należy do przedziału [" + kraniec_a + "," + kraniec_b + "]";
 59.             }else{
 60.                 wiadomosc = "Liczba c: " + liczba_c + " nie należy do przedziału [" + kraniec_a + "," + kraniec_b + "]";
 61.             }
 62.         }
 63.  
 64.         alert(wiadomosc);
 65.  
 66.         // ZADANIE 4
 67.         /* Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite i wyświetli tą, o większej wartości BEZWZGLĘDNEJ. */
 68.  
 69.         alert("ZADANIE 4");
 70.  
 71.         let liczba_a = parseInt(prompt("Podaj peirwszą liczbę całkowitą: "));
 72.         let liczba_b = parseInt(prompt("Podaj drugą liczbę całkowitą: "));
 73.  
 74.         let liczba_a_abs = Math.abs(liczba_a);
 75.         let liczba_b_abs = Math.abs(liczba_b);
 76.  
 77.         if(liczba_a_abs > liczba_b_abs){
 78.             alert("Większą wartość bezwzględną ma liczba: " + liczba_a);
 79.         }else if(liczba_b_abs > liczba_a_abs){
 80.             alert("Większą wartość bezwzględną ma liczba: " + liczba_b);
 81.         }else{
 82.             alert("Wartości bezwzględne podanych liczb są sobie równe.");
 83.         }
 84.  
 85.         // ZADANIE 5
 86.         /* Napisz program pobierający od użytkownika jedną liczbę całkowitą i sprawdzający czy jest ona podzielna przez 3. Zwróć odpowiedni komunikat. */
 87.  
 88.         alert("ZADANIE 5");
 89.  
 90.         let liczba_int = parseInt(prompt("Podaj dowolną liczbę całkowitą: "));
 91.  
 92.         if(liczba_int % 3 == 0){
 93.             alert("Liczba całkowita jest podzielna przez 3.");
 94.         }else{
 95.             alert("Liczba całkowita nie jest podzielna przez 3.");
 96.         }
 97.  
 98.         // ZADANIE 6
 99.         /* Sprawdź czy podane dwie liczby naturalne są liczbami bliźniaczymi. */
 100.  
 101.         function is_prime(liczba){
 102.             for(let i = 2; i <= Math.sqrt(liczba); i++){
 103.                 if(liczba % i == 0) return false;
 104.             }
 105.             return liczba > 1;
 106.         }
 107.  
 108.         alert("ZADANIE 6");
 109.  
 110.         let liczba_pierwsza = parseInt(prompt("Podaj pierwszą liczbę naturalną:"));
 111.         let liczba_druga = parseInt(prompt("Podaj drugą liczbę naturalną: "));
 112.  
 113.         if(Math.abs(liczba_pierwsza - liczba_druga) == 2){
 114.             let pierwsza_1 = is_prime(liczba_pierwsza);
 115.             let pierwsza_2 = is_prime(liczba_druga);
 116.             if(pierwsza_1 && pierwsza_2){
 117.                 alert("Liczby są bliźniacze.")
 118.             }else{
 119.                 alert("Liczby nie są bliźniacze.");
 120.             }
 121.         }else{
 122.             alert("Liczby nie są bliźniacze.");
 123.         }
 124.  
 125.     </script>
 126. </body>
 127. </html>
RAW Paste Data