Nenogzar

Untitled

Jan 17th, 2024
105
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.60 KB | None | 0 0
 1. # Получаване на вход от потребителя
 2. user_input = input()
 3.  
 4. # Инициализиране на празен списък
 5. input_list = []
 6.  
 7. # Попълване на списъка със символи от входа
 8. for x in user_input:
 9.     input_list.append(x)
 10.  
 11. # Сортиране на списъка в низходящ ред
 12. sorted_list = sorted(input_list, reverse=True)
 13.  
 14. # Обединяване на сортирания списък в един символен низ
 15. result = "".join(sorted_list)
 16.  
 17. # Извеждане на резултата
 18. print(result)
 19.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment