avr39ripe

cppDateClassAdvancedGittAndryiVersion

Aug 1st, 2021
106
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Создайте класс с именем Date для хранения даты (или
 2. используйте ранее созданный).
 3. В классе должна быть функция-член, которая увеличивает день на 1.
 4. Напишите соответствующие конструкторы и функции-члены.
 5. В классе должны быть перегружены операциии ++, -- ,
 6. !=, ==, >, <, >>, <<, =, +=, -=, ().
 7. Используйте обычную и дружественную перегрузку.
 8.  
 9. #include <iostream>
 10.  
 11. class Date
 12. {
 13.     uint16_t year;
 14.     uint8_t month;
 15.     uint8_t day;
 16.  
 17.     uint8_t checkMonth(uint8_t monthP)
 18.     {
 19.         if (monthP < 1) return 1;
 20.         if (monthP > 12) return 12;
 21.         return monthP;
 22.     }
 23.     uint8_t checkDay(uint8_t dayP, uint8_t monthP, uint16_t yearP)
 24.     {
 25.         const uint8_t maxDays{ Date::daysInMonth(monthP, yearP) };
 26.         if (dayP < 1) return 1;
 27.         if (dayP > maxDays) return maxDays;
 28.         return dayP;
 29.     }
 30. public:
 31.     static uint8_t daysInMonth(uint8_t month, uint16_t year)
 32.     {
 33.         return 30 + (((month < 8) and (month % 2 != 0)) or ((month >= 8) and (month % 2 == 0))) + ((month == 2) * (-2) + isLeapYear(year));
 34.     }
 35.  
 36.     static bool isLeapYear(uint16_t year)
 37.     {
 38.         return year % 400 == 0 or year % 4 == 0 and year % 100 != 0;
 39.     }
 40.     static const uint8_t maxMonth{ 12 };
 41.  
 42.     Date() : Date(1, 1, 1970) {}
 43.     Date(uint8_t dayP, uint8_t monthP, uint16_t yearP)
 44.         : year{ yearP }, month{ checkMonth(monthP) }, day{ checkDay(dayP,month,yearP) } {}
 45.  
 46.     Date& setDay(uint8_t dayP) { day = checkDay(dayP, month, year); return *this; }
 47.     Date& setMonth(uint8_t monthP) { month = checkMonth(monthP); day = checkDay(day, month, year); return *this; }
 48.     Date& setYear(uint16_t yearP) { year = yearP; return *this; }
 49.  
 50.     uint8_t getDay() const { return day; }
 51.     uint8_t getMonth() const { return month; }
 52.     uint16_t getYear() const { return year; }
 53.  
 54.     Date& init(uint8_t dayP, uint8_t monthP, uint16_t yearP);
 55.  
 56.     Date& operator=(const Date& object);
 57.     Date& operator++();
 58.     Date& operator--();
 59.     Date operator++(int);
 60.     Date operator--(int);
 61.     Date& operator+=(int days);
 62.     Date& operator-=(int days);
 63.  
 64.     friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Date& object);
 65.     friend std::istream& operator>>(std::istream& in, Date& object);
 66.  
 67.     friend bool operator==(const Date& left, const Date& right);
 68.     friend bool operator!=(const Date& left, const Date& right);
 69.     friend bool operator>(const Date& left, const Date& right);
 70.     friend bool operator<(const Date& left, const Date& right);
 71.    
 72.     int daysTillMonth(const Date& object);
 73.  
 74.     int operator()(const Date& object); // вертає різницю між датами
 75. };
 76.  
 77. Date& Date::init(uint8_t dayP, uint8_t monthP, uint16_t yearP)
 78. {
 79.     setDay(dayP); setMonth(monthP); setYear(yearP); return *this;
 80. }
 81.  
 82. std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Date& object)
 83. {
 84.     out << (int)object.day << '.' << (int)object.month << '.' << object.year; return out;
 85. }
 86.  
 87. std::istream& operator>>(std::istream& in, Date& object)
 88. {
 89.     in >> object.day >> object.month >> object.year;
 90.     return in;
 91. }
 92.  
 93. bool operator==(const Date& left, const Date& right)
 94. {
 95.     return (left.day == right.day and left.month == right.month and left.year == right.year);
 96. }
 97.  
 98. bool operator!=(const Date& left, const Date& right)
 99. {
 100.     return !(left == right);
 101. }
 102.  
 103. bool operator>(const Date& left, const Date& right)
 104. {
 105.     if(left.year == right.year)
 106.     {
 107.         if (left.month == right.month) { return left.day > right.day; }
 108.         return left.month > right.month;
 109.     }
 110.     return left.year > right.year;
 111. }
 112. bool operator<(const Date& left, const Date& right)
 113. {
 114.     return !(left > right);
 115. }
 116.  
 117. Date& Date::operator=(const Date& object)
 118. {
 119.     day = object.day;
 120.     month = object.month;
 121.     year = object.year;
 122.     return *this;
 123. }
 124.  
 125. Date& Date::operator++()
 126. {
 127.     const uint8_t maxDays{ Date::daysInMonth(month, year) };
 128.     if (day == maxDays)
 129.     {
 130.         if (month == 12) { day = 1; month = 1; year += 1; }
 131.         else { day = 1; month += 1; }
 132.     }
 133.     else { day += 1; }
 134.  
 135.     return *this;
 136. }
 137.  
 138. Date Date::operator++(int)
 139. {
 140.     Date old{ *this };
 141.     ++(*this);
 142.     return old;
 143. }
 144.  
 145. Date& Date::operator--()
 146. {
 147.     if (day == 1 and month == 1) { day = 31; month = 12; year -= 1; }
 148.     else if (day == 1 and month != 1)
 149.     {
 150.         month -= 1;
 151.         day = Date::daysInMonth(month, year);
 152.     }
 153.     else { day -= 1; }
 154.  
 155.     return *this;
 156. }
 157.  
 158. Date Date::operator--(int)
 159. {
 160.     Date old{ *this };
 161.     --(*this);
 162.     return old;
 163. }
 164.  
 165. Date& Date::operator+=(int addDays)
 166. {
 167.     const int monthInYear{ 12 };
 168.     int daysInMonth[monthInYear]{ 31,28 + isLeapYear(year),31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
 169.     if (addDays <= (daysInMonth[month - 1] - day)) { day += addDays; }
 170.     else
 171.     {
 172.         addDays -= (daysInMonth[month - 1] - day);
 173.         ++month;
 174.         for (int curMonth{ month - 1 }; curMonth < monthInYear; ++curMonth)
 175.         {
 176.             if (addDays > daysInMonth[curMonth]) { addDays -= daysInMonth[curMonth]; }
 177.             else if (addDays <= daysInMonth[curMonth])
 178.             {
 179.                 day = addDays;
 180.                 month = curMonth + 1;
 181.                 break;
 182.             }
 183.             if (curMonth == (monthInYear - 1))
 184.             {
 185.                 ++year;
 186.                 daysInMonth[1] = 28 + isLeapYear(year);
 187.                 curMonth = -1;
 188.             }
 189.         }
 190.     }
 191.     return *this;
 192. }
 193.  
 194. Date& Date::operator-=(int subDays)
 195. {
 196.     const int monthInYear{ 12 };
 197.     int daysInMonth[monthInYear]{ 31,28 + isLeapYear(year),31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
 198.     if (subDays <= day) { day -= subDays; }
 199.     else
 200.     {
 201.         subDays -= day;
 202.         --month;
 203.         for (int curMonth{ month - 1 }; curMonth >= 0; --curMonth)
 204.         {
 205.             if (subDays > daysInMonth[curMonth]) { subDays -= daysInMonth[curMonth]; }
 206.             else if (subDays <= daysInMonth[curMonth])
 207.             {
 208.                 if (subDays < daysInMonth[curMonth]) { day = daysInMonth[curMonth] - subDays; month = curMonth + 1;}
 209.                 else
 210.                 {
 211.                     day = daysInMonth[curMonth - 1];
 212.                     month = curMonth;
 213.                 }
 214.                 break;
 215.             }
 216.             if (curMonth == 0 )
 217.             {
 218.                 --year;
 219.                 daysInMonth[1] = 28 + isLeapYear(year);
 220.                 curMonth = 12;
 221.             }
 222.         }
 223.     }
 224.     return *this;
 225. }
 226.  
 227. int Date::daysTillMonth(const Date& object)
 228. {
 229.     const int monthInYear{ 12 };
 230.     const int daysInMonth[monthInYear]{ 31,28 + isLeapYear(object.year),31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
 231.     int days{ 0 };
 232.  
 233.     for (int curMonth{ 0 }; curMonth < object.month - 1; days += daysInMonth[curMonth++]);
 234.  
 235.     return days;
 236. }
 237.  
 238. int Date::operator()(const Date& object)
 239. {
 240.     bool max{ *this > object };
 241.     const int daysInYear{ 365 };
 242.     int days{ (max ? year - object.year : object.year - year) * daysInYear };
 243.  
 244.     for (int yearP{ max ? object.year : year }; yearP <= (max ? year : object.year); days += isLeapYear(yearP++));
 245.  
 246.     int dayBegin{ max ? object.day : day };
 247.     int dayEnd{ max ? day : object.day };
 248.     days -= (daysTillMonth(max ? object : *this) + dayBegin);
 249.     days += (daysTillMonth(max ? *this : object) + dayEnd);
 250.     return days;
 251. }
 252.  
 253.  
 254.  
 255. int main()
 256. {
 257.     Date date_1{ 31,12,2019 };
 258.     Date date_2{ 1,1,2020 };
 259.     Date date_3{ 28,2,2020 };
 260.     Date date_4{ 28,2,2021 };
 261.     Date date_5 = date_1;
 262.    
 263.     std::cout << "date_1 = " << date_1 << '\n' << "date_2 = " << date_2 << '\n' << "date_3 = " << date_3
 264.         << '\n' << "date_4 = " << date_4 << '\n' << "date_5 = " << date_5 << "\n\n";
 265.     std::cout << "(++date_1) = " << ++date_1 << "\n\n";
 266.     std::cout << std::boolalpha << date_1 << " == " << date_2 << " ? " << (date_1 == date_2) << "\n\n";
 267.     std::cout << "(date_2--) = " << date_2-- << " -> date_2 = " << date_2 << "\n\n";
 268.     std::cout << std::boolalpha << date_1 << " != " << date_2 << " ? " << (date_1 != date_2) << "\n\n";
 269.     std::cout << "(++date_3) = " << ++date_3 << "\n\n";
 270.     std::cout << "(++date_4) = " << ++date_4 << "\n\n";
 271.     std::cout << "(--date_5) = " << --date_5 << "\n\n";
 272.  
 273.     std::cout << (date_3 += 100) << "\n\n";
 274.     std::cout << (date_3 += 3) << "\n\n";
 275.     std::cout << (date_3 += 20) << "\n\n";
 276.     std::cout << (date_3 += 365) << "\n\n";
 277.  
 278.     std::cout << (date_3 -= 365) << "\n\n";
 279.     std::cout << (date_3 -= 20) << "\n\n";
 280.     std::cout << (date_3 -= 3) << "\n\n";
 281.     std::cout << (date_3 -= 100) << "\n\n";
 282.  
 283.     std::cout << "Between " << date_1 << " and " << date_4 << ' ' << date_1(date_4) << " days\n\n";
 284.     std::cout << "Between " << date_4 << " and " << date_1 << ' ' << date_4(date_1) << " days\n";
 285.  
 286.     return 0;
 287. }
 288.  
RAW Paste Data