SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 9th, 2012 3,457 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. create.command=stworz
 2. list.command=list
 3. profile.command=profil
 4. roster.command=lista
 5. lookup.command=wyszukaj
 6. leaderboard.command=ranking
 7. alliances.command=sojusze
 8. rivalries.command=wrogowie
 9. vitals.command=vitals
 10. coords.command=wspolrzedne
 11. stats.command=staty
 12. ally.command=sojusznik
 13. rival.command=wrog
 14. bb.command=tablica
 15. cape.command=peleryna
 16. modtag.command=modtag
 17. toggle.command=przelacz
 18. invite.command=zapros
 19. kick.command=wyrzuc
 20. bank.command=bank
 21. trust.command=ufaj
 22. untrust.command=nieufaj
 23. promote.command=awansuj
 24. demote.command=degraduj
 25. clanff.command=klanff
 26. ff.command=ff
 27. resign.command=opusc
 28. disband.command=rozwiaz
 29. verify.command=weryfikuj
 30. ban.command=ban
 31. unban.command=unban
 32. reload.command=przeladuj
 33. globalff.command=globalff
 34. kills.command=zabija
 35. mostkilled.command=mostkilled
 36. war.command=wojna
 37. home.command=dom
 38. setrank.command=setrank
 39. usage.clan.alliances=Usage: /{0} sojusze
 40. usage.ally=Usage: /{0} sojusznik dodaje/usuwa [tag]
 41. usage.ban.unban=Usage: /{0} ban/unban [gracz]
 42. usage.rival=Usage: /{0} wrog dodaje/usuwa [tag]
 43. usage.war=Usage: /{0} war start/end [tag]
 44. usage.cape.url=Usage: /{0} peleryna [url]
 45. usage.setrank=Usage: /{0} setrank [player] [rank], rank can be multiple worlds and contain &f color codes
 46. usage.clanff=Usage: /{0} klanff wlacza/wylacza
 47. usage.0.coords=Usage: /{0} wspolrzedne
 48. usage.create.tag=Usage: /{0} stworz [tag] [imie]
 49. usage.demote.leader=Usage: /{0} degraduj [przywodca]
 50. usage.0.disband=Usage: /{0} rozwiarz
 51. usage.0.ff.allow.auto=Usage: /{0} ff wlacza/klanowe
 52. usage.0.globalff.allow.auto=Usage: /{0} globalff wlacza/klanowe
 53. usage.0.permissions.player=Usage: /{0} permissions [clan] add/remove [permission]
 54. usage.0.invite.player=Usage: /{0} zapros [gracza]
 55. usage.kick.player=Usage: /{0} wyrzuc [gracza]
 56. usage.bank=Usage: /{0} bank withdraw/deposit/status [amount]
 57. usage.0.modtag.tag=Usage: /{0} modtag [tag]
 58. usage.list=Usage: /{0} lista
 59. usage.lookup.tag=Usage: /{0} wyszukaj [tag]
 60. usage.0.profile.tag=Usage: /{0} profil [tag]
 61. usage.0.promote.member=Usage: /{0} awansuj <czlonka>
 62. usage.0.rivalries=Usage: /{0} wszyscywrogowie
 63. usage.0.roster.tag=Usage: /{0} lista [tag]
 64. usage.0.stats=Usage: /{0} staty
 65. usage.0.trust.player=Usage: /{0} ufaj [gracz]
 66. usage.0.untrust.player=Usage: /{0} nieufaj [gracz]
 67. usage.0.verify.tag=Usage: /{0} weryfikuj [tag]
 68. usage.0.vitals=Usage: /{0} vitals
 69. usage.0.leaderboard=Usage: /{0} ranking
 70. 0.reload.1.reload.configuration=/{0} reload{1} - Przeladuj konfiguracje
 71. 0.globalff.allow.auto.1.set.global.friendly.fire=/{0} globalff wlacza/klanowe {1} - Ustawienie globalnego FF
 72. 0.ban.unban.player.1.ban.unban.a.player=/{0} ban/unban [gracz]{1} - Banuje/odbanowuje gracza
 73. 0.disband.tag.1.disband.a.clan=/{0} rozwiaz [tag]{1} - Rozwiazuje klan
 74. 0.verify.tag.1.verify.an.unverified.clan=/{0} weryfikuj [tag]{1} - Zatwierdza niezweryfikowany klan
 75. 0.verify.1.purchase.verification.of.your.clan=/{0} weryfikuj{1} - Zakup weryfikacji dla klanu
 76. 0.list.1.lists.all.clans=/{0} list{1} - Lista wszystkich klanow
 77. 0.profile.1.view.your.clan.s.profile=/{0} profil{1} - Podglad profilu wlasnego klanu
 78. 0.profile.tag.1.view.a.clan.s.profile=/{0} profil [tag]{1} - Podglad profilu wybranego klanu
 79. 0.lookup.1.lookup.your.info=/{0} wyszukaj{1} - Zwraca informacje o sobie
 80. 0.lookup.player.1.lookup.a.player.s.info=/{0} wyszukaj [gracz]{1} - Zwraca informacje o innym graczu
 81. 0.leaderboard.1.view.leaderboard=/{0} ranking{1} - Tablica statystyk klanow
 82. 0.alliances.1.view.all.clan.alliances=/{0} sojusze{1} - Podglad wszystkich sojuszy klanu
 83. 0.rivalries.1.view.all.clan.rivalries=/{0} wrogowie{1} - Podglad wszystkich wrogow klanu
 84. 0.roster.1.view.your.clan.s.member.list=/{0} spis{1} - Lista czlonkow klanu
 85. 0.roster.tag.1.view.a.clan.s.member.list=/{0} spis [tag]{1} - Lista czlonkow danego klanu
 86. 0.vitals.1.view.your.clan.member.s.vitals=/{0} staty{1} - Podglad stanu czlonkow klanu
 87. 0.coords.1.view.your.clan.member.s.coordinates=/{0} wspolrzedne{1} - Wspolrzedne czlonkow wlasnego klanu
 88. 0.stats.1.view.your.clan.member.s.stats=/{0} staty{1} - Podglad statystyk czlonkow twojego klanu
 89. 0.ally.add.remove.tag.1.add.remove.an.ally.clan=/{0} sojusznik dodaje/usuwa [tag]{1} - dodaje/usuwa sojuszniczy klan
 90. 0.rival.add.remove.tag.1.add.remove.a.rival.clan=/{0} wrog dodaje/usuwa [tag]{1} - dodaje/usuwa wrogi klan
 91. 0.bb.1.display.bulletin.board=/{0} tablica{1} - Wyswietla tablice ogloszen klanu
 92. 0.bb.msg.1.add.a.message.to.the.bulletin.board=/{0} tablica [msg]{1} - dodaje informacje do tablicy ogloczen klanu
 93. 0.modtag.tag.1.modify.the.clan.s.tag=/{0} modtag [tag]{1} - Zmienia tag klanu
 94. 0.cape.url.1.change.your.clan.s.cape=/{0} strona [url]{1} - Zmienie adres z peleryna klanu
 95. 0.invite.player.1.invite.a.player=/{0} zapros [gracza]{1} - Zaprasza gracza do klanu
 96. 0.kick.player.1.kick.a.player.from.the.clan=/{0} wyrzuc [gracza]{1} - Wyrzuca gracza z klanu
 97. 0.trust.untrust.player.1.set.trust.level1=/{0} ufaj [gracz]{1} - Ustawia stopien zaufania
 98. 0.trust.untrust.player.1.set.trust.level2=/{0} nieufaj [gracz]{1} - Ustawia stopien zaufania nieufaj
 99. 0.promote.member.1.promote.a.member.to.leader=/{0} awansuj [czlonek]{1} - Awansuje czlonka na przywodce klanu
 100. 0.demote.leader.1.demote.a.leader.to.member=/{0} degraduj [przywodca]{1} - Degraduje przywodce do rangi czlonka
 101. 0.clanff.allow.block.1.toggle.clan.s.friendly.fire=/{0} klanff wlacza/wylacza{1} - Wlacza/wylacza ranienie sie w klanie
 102. 0.ff.allow.auto.1.toggle.personal.friendly.fire=/{0} ff wlacza/klanowe{1} - Wlacza/klanowe osobiste ustawienie friendly fire
 103. 0.toggle.command=/{0} toggle [{2}]{1} - Przelacz ustawienia osobiste
 104. 0.resign.1.resign.from.the.clan=/{0} opusc{1} - Odejscie z klanu
 105. 0.disband.1.disband.your.clan=/{0} rozwiaz {1} - Rozwiazuje klan
 106. 0.trust.setrank=/{0} setrank [player] [rank]{1} - Daje graczowi range
 107. 0.create.tag.name.1.purchase.a.new.clan=/{0} stworz [tag] [nazwa]{1} - Zakup nowego klanu
 108. 0.create.tag.name.1.create.a.new.clan=/{0} stworz [tag] [nazwa]{1} - Stworzenie nowego klanu
 109. 0.kills=/{0} {1}zabojstwa - Wyswietl ilosc zabojstw w klanie
 110. 0.killsplayer=/{0} zabojstwa [gracz] {1} - Zobacz ilosc zabojstw gracza
 111. 0.mostkilled=/{0} mostkilled {1} - Zobacz najwieksza ilosc zabojstw
 112. home-menu=/{0} home{1} - Teleportuje w miejsce zapisanej lokacji
 113. home-set-menu=/{0} home set{1} - Ustaw teleport klanu
 114. example.clan.modtag.4kfo.4l=Przyklad: /clan modtag &4K&ille&4L
 115. example.clan.create=Przyklad: /clan create &4Zabojcze cienie z nad trzeciej rzeki
 116. clan=Klan
 117. allies=Sojusznicy
 118. alliances=Sojusze
 119. coords=Wspolrzedne
 120. name=Imie
 121. distance=Odleglosc
 122. coords.upper=Wspolrzedne
 123. world=Swiat
 124. kdr=KDR
 125. members=Czlonkowie
 126. clans.lower=Klans
 127. rival=Wrog
 128. civilian=Cywile
 129. neutral=Neutralny
 130. free.agent=Wolny Strzelec
 131. days=Dni
 132. rivals=Wrgogowie
 133. rivalries=Wrogie
 134. online=Online
 135. player=Gracz
 136. seen=Widziany
 137. leader=Przywodca
 138. roster=list
 139. trusted=zaufany
 140. untrusted=niegodny
 141. deaths=Zgony
 142. weights=Wagi
 143. stats=staty
 144. health=Zycie
 145. armor=Zbroja
 146. weapons=Bronie
 147. food=Zarcie
 148. vitals=statystyki
 149. verified=zweryfikowane
 150. unverified=niezweryfikowane
 151. profile=profil
 152. civilian.abbreviation=Cyw
 153. rank=Rank
 154. leaders=Przywodcy
 155. none=Zaden
 156. today=Dzis
 157. kills=Zabija
 158. mostkilled=Wiekszosc zabitych
 159. killcount=Zabij hrabia
 160. attacker=Agresor
 161. victim=Ofiara
 162. kill.death.ratio=Stosunek Zabojstw/Zgonow
 163. nokillsfound=No Kills Found
 164. version.loaded=[{0}] w wersji {1} zaladowany
 165. promoted.to.leader={0} zostal awansowany na przywodce
 166. denied.demotion={0} odrzucil degradacje {1}. Nie osiagnieto porozumienia.
 167. membership.invitation={0} odmowil zaproszenia w szeregi klanu
 168. joined.the.clan={0} dolaczyl do klanu
 169. signed.off.request.cancelled={0} odszedl z klanu. {1} odrzucil propozycje
 170. clan.deletion={0} nie zgodzil sie nie usuniecie klanu.
 171. has.been.disbanded=Klan {0} zostal rozwiazany
 172. denied.the.promotion={0} denied the promotion of {1}. Nie osiagnieto porozumienia.
 173. demoted.back.to.member={0} zostal zdegradowany do czlonka klanu
 174. peace.agreement.denied=Propozycja pokojnowa z klanem {0} zostala odrzucona.
 175. denied.to.make.peace={0} Nie zgodzil sie zawrzec pokoju z {1}
 176. broken.the.rivalry={0} nie jest juz w stanie wojny z {1}
 177. broken.the.rivalry.with={0} nie jest juz w stanie wojny z  {1}
 178. the.alliance.was.denied=Propozycja sojuszu z {0} zostala odrzucona
 179. denied.an.alliance={0} nie zgodzil sie na sojusz z {1}
 180. accepted.an.alliance={0} zgodzil sie na sojusz z {1}
 181. created.an.alliance={0} zawarl sojusz z {1}
 182. has.joined={0} dolaczyl do {1}
 183. proposing.to.end.the.rivalry={0} proponuje zakonczenie wojny z {1}
 184. proposing.an.alliance={0} proponuje sojusz {1}
 185. inviting.you.to.join={0} zaprasza cie do przylaczenia sie do {1}}
 186. asking.for.the.deletion={0} wnioskuje za usunieciem klanu
 187. asking.for.the.promotion={0} wnioskuje o awansowanie {1}
 188. asking.for.the.demotion={0} wnioskuje o degradacje {1}
 189. accept.or.deny={0} lub {1}
 190. not.sufficient.money=Nie posiadasz wystarczajacej ilosci dukatow
 191. account.has.been.debited=Twoje konto zostalo zmniejszone o {0}
 192. spout.features.enabled=Spout zostal aktywowany
 193. mysql.connection.successful=MySQL udane polaczenie
 194. mysql.connection.failed=MySQL nie udane polaczenie
 195. sqlite.connection.successful=SQLite udane polaczenie
 196. sqlite.connection.failed= SQLite nie udane polaczenie
 197. purging.player.data=usuwanie danych gracza (purge) {0}
 198. purging.clan=usuwanie danych klanu: {0}
 199. clan.players=gracze klanu : {0}
 200. clans=Klany: {0}
 201. banned=Masz bana na uzywanie klanowych komend
 202. nothing.more.to.see=Nic wiecej tu nie ma
 203. nothing.to.deny=Nic wiecej do odrzucenia
 204. no.leader.permissions=Nie masz uprawnien wodza
 205. you.have.already.voted=Juz oddales swoj glos w tej sprawie
 206. has.voted.to.deny={0} glosowal przeciw
 207. nothing.to.accept=Nic do zaakceptowania
 208. view.next.page=Wpisz /{0} by przejsc do nastepnej strony
 209. voted.to.accept={0} zaglosowal za
 210. bulletin.board.header={0}* {1}{2} Tablica ogloszen
 211. has.been.disbanded.rivalry.ended={0} zostal rozwiazany. Koniec wojny.
 212. has.been.disbanded.alliance.ended={0} zostal rozwiazany. Koniec przymieza.
 213. clan.disbanded=Rozwiazano klan
 214. 1.color.day=1 {0}dni
 215. many.color.days={0}{1} dni
 216. does.not.match=Nie ma takiej komendy klanowej
 217. simpleclans.command.failure=SimpleClans blad polecenia: {0}
 218. insufficient.permissions=Niewystarczajace uprawnienia
 219. clan.is.not.verified=Klan nie zweryfikowany
 220. not.a.member.of.any.clan=Nie jestes czlonkiem zadnego klanu
 221. minimum.to.make.alliance=Muszisz miec w klanie co najmniej {0} czlonkow aby moc zawierac sojusze.
 222. no.clan.matched=Zaden klan nie odpowiada zapytaniu
 223. cannot.ally.with.an.unverified.clan=Nie mozesz zawrzec przymieza z niezweryfikowanym klanem.
 224. your.clans.are.not.allies=Wasze klany nie sa sojusznikami
 225. has.broken.the.alliance={0} zerwal sojusz z {1}
 226. at.least.one.leader.accept.the.alliance=Co najmniej jeden z przywodcow klanu musi byc dostepny aby przyjac propozycje sojuszu.
 227. leaders.have.been.asked.for.an.alliance=Przywodcy {0} zostali zapytani o sojusz.
 228. your.clans.are.already.allies=Toc wasze klany to juz sojusznicy
 229. your.clan.cannot.create.rivals=Twoj klan nie moze miec wrogow
 230. min.players.rivalries=Musisz miec w klanie co najmniej {0} czlonkow aby moc wypowiadac wojny.
 231. this.player.is.already.banned=Ten gracz ma juz bana
 232. player.added.to.banned.list=Gracz dodany do listy imion zbanowanych
 233. you.banned=Zostales pozbawiony komend klanowych (masz bana)
 234. cape.must.be.png=Adres peleryny musi wskazywac na obraz w formacie png
 235. url.error=Podany adres zwraca blad. Sprawdz czy wszysko poprawnie wpisales.
 236. changed.the.clan.cape={0} zmienil klanowa peleryne.
 237. clan.wide.friendly.fire.blocked=Friendly Fire dla calego klanu jest wylaczony.
 238. clan.wide.friendly.fire.is.allowed=Friendly Fire dla calego klanu jest wlaczony.
 239. only.trusted.players.can.access.clan.coords=Tylko zaufani klanowicze moga zagladac do wspolzednych
 240. you.are.the.only.member.online=Jestes jedynym czlonkiem klanu online. Badz czujny.
 241. your.clan.tag.cannot.be.longer.than.characters=Tag twojego klanu nie moze byc dluzszy niz {0} znakow.
 242. your.clan.tag.must.be.longer.than.characters=Tag twojego klanu musi miec wiecej niz {0} znakow.
 243. your.tag.cannot.contain.the.following.colors=Tag twojego klanu nie moze zawierac nastepujacych kolorow: {0}
 244. your.clan.name.cannot.be.longer.than.characters=Nazwa klanu nie moze byc dluzsza niz {0} znakow
 245. your.clan.name.must.be.longer.than.characters=Nazwa twojego klanu musi byc dluzsza niz {0} znakow
 246. your.clan.tag.can.only.contain.letters.numbers.and.color.codes=Tag twojego klanu moze zawierac wylacznie litery,cyfry oraz kody kolorow
 247. your.clan.name.cannot.contain.color.codes=Nazwa twojego klanu nie moze zawierac kodow kolorow
 248. that.tag.name.is.disallowed=Ten Tag klanu jest zabroniony
 249. you.must.first.resign=Najpierw musisz odejsc z {0}
 250. clan.with.this.tag.already.exists=Klan o takim Tagu juz istnieje
 251. get.your.clan.verified.to.access.advanced.features=Weryfikacja twojego klanu umozliwi dostep do pozostalych opcji
 252. clan.created=Clan {0} pomyslnie utworzony
 253. leaders.must.be.online.to.vote.on.demotion=Wszyscy przywodcy, poza degradowanym, musza byc online w czasie tego glosowania.
 254. demotion.vote.has.been.requested.from.all.leaders=Wszyscy przywodcy zostali poproszeni o glos w sprawie degradacji
 255. player.is.not.a.leader.of.your.clan=Ten gracz nie jest przywodca twojego klanu
 256. clan.has.been.disbanded=Klan {0} zostal rozwiazany
 257. clan.disband.vote.has.been.requested.from.all.leaders=Wszyscy przywodcy zostali poproszeni o glos w sprawie rozwiazania klanu
 258. friendy.fire.is.now.managed.by.your.clan=Ustawienie Friendly fire zgodne z obecnym ustawieniem twojego klanu
 259. personal.friendly.fire.is.set.to.allowed=Osobisty Friendly fire zostal wlaczony
 260. global.friendy.fire.is.now.managed.by.each.clan=Swiatowy Friendly fire zalezy teraz od indywidualnych ustalen kazdego klanu
 261. global.friendy.fire.is.already.being.managed.by.each.clan=Friendly fire juz jest zalezny od ustawien klanow
 262. global.friendly.fire.is.set.to.allowed=Wlaczenie globalnego Friendly fire
 263. global.friendly.fire.is.already.being.allowed=Globalny Friendly fire juz jest wlaczony
 264. no.player.matched=Nie odnaleziono gracza
 265. the.player.doesn.t.not.have.the.permissions.to.join.clans=Ten gracz nie ma uprawnien aby wstepowac do klanow
 266. you.cannot.invite.yourself=Nie mozesz zprosic samego siebie! Czujemy sie samotni co? Znajdz owce lub dwie.
 267. this.player.is.banned.from.using.clan.commands=Ten gracz ma zablokowany dostep do komend klanowych
 268. the.player.is.already.member.of.another.clan=Ten gracz jest juz czlonkiem innego klanu.
 269. has.been.asked.to.join={0} zostal zapytany czy chce dolaczyc do {1}
 270. you.cannot.kick.yourself=Nie mozesz sam siebie wykopac. No prosze, bez masochizmu.
 271. the.player.is.not.a.member.of.your.clan=Ten gracz nie jest czlonkiem twojego klanu
 272. you.cannot.kick.another.leader=Nie mozesz wykopac innego przywodcy.
 273. has.been.kicked.by={0} zostal wykopany przez {1}
 274. no.clans.have.been.created=Zadne klany nie zostaly utworzone
 275. total.clans=Wszystkich klanow:
 276. legend=Legenda:
 277. kill.type.civilian=Zabito: {0}Cywili
 278. no.player.data.found=Brak danych o graczach
 279. kill.type.0=Zabito: {0}
 280. s.player.info={0}''statystki
 281. clan.0=Klan: {0}
 282. status.0=Status: {0}
 283. rank.0=Rank: {0}
 284. kdr.0=KDR: {0}
 285. deaths.0=Smierci: {0}
 286. join.date.0=Data dolaczenia: {0}
 287. last.seen.0=Ostatnio widzany: {0}
 288. past.clans.0=Poprzednie klany: {0}
 289. inactive.0=Nieaktywny: {0}
 290. kill.totals=Zabojstw w sumie:
 291. clan.commands=komendy klanowe
 292. you.can.only.modify.the.color.and.case.of.the.tag=Jedyne co mozesz zmieniac to obramowanie i kolory Tagu
 293. tag.changed.to.0=Tag zmieniono na {0}
 294. name.0=Imie: {0}
 295. leaders.0=Przywodcy: {0}
 296. members.online.0=Klanowicze w grze: {0}
 297. allies.0=Sojusznikow: {0}
 298. rivals.0=Wrogo: {0}
 299. founded.0=Utworzono: {0}
 300. the.member.to.be.promoted.must.be.online=Gracz ktory ma dostac awans musi byc dostepny.
 301. the.player.does.not.have.the.permissions.to.lead.a.clan=Ten gracz nie ma uprawnien aby dowodzic klanem.
 302. you.cannot.promote.yourself=Nie mozesz sam siebie awansowac! To bylby ciekawy klan nie ?
 303. all.leaders.must.be.online.to.vote.on.this.promotion=Wszyscy przywodcy musza byc dostepni aby przeprowadzic to glosowanie
 304. the.player.is.already.a.leader=Ten gracz juz jest przywodca
 305. configuration.reloaded=Przeladowano ustawienia
 306. last.leader.cannot.resign.you.must.appoint.another.leader.or.disband.the.clan=Ostatni przywodca nie moze odejsc. Musisz wyznaczyc inna osobe na przywodce lub rozwiazac klan.
 307. 0.has.resigned={0} zlozyl rezygnacje.
 308. only.trusted.players.can.access.clan.stats=Tylko zaufani czlonkowie maja dostep do statystyk klanowych.
 309. you.cannot.trust.yourself=Nie mozesz sam siebie oznaczyc jako osobe zaufana. To by troche mijalo sie z celem, nie sadzisz ?
 310. leaders.are.already.trusted=Wszyscy przywodcy sa automatycznie oznaczeni jako zaufani
 311. this.player.is.already.trusted=Ten gracz juz jest oznaczony jako zaufany
 312. has.been.given.trusted.status.by={0} otrzymal status zaufanego od {1}
 313. this.player.is.not.banned=Ten gracz nie jest zbanowany
 314. player.removed.from.the.banned.list=Gracza usunieto z listy banow
 315. you.have.been.unbanned.from.clan.commands=Zostales odbanowany w prawach klanowych i mozesz ponownie korzystac komend.
 316. you.cannot.untrust.yourself=Nie mozesz sam siebie oznaczyc jako osobe niezaufana. Popros kogos kto cie dobrze poznal.
 317. leaders.cannot.be.untrusted=Przywodca nie mozna ustawic statusu osoby negodnej zaufania.
 318. this.player.is.already.untrusted=Ten gracz ma juz status osoby niegodnej zaufania.
 319. has.been.given.untrusted.status.by={0} otrzymal status osoby niegodnej zaufania od {1}
 320. the.clan.does.not.exist=Ten klan nie istnieje
 321. the.clan.is.already.verified=Ten klan jest juz zweryfikowany
 322. the.clan.has.been.verified=Klan zostal zweryfikowany
 323. clan.0.has.been.verified=Clan {0} zostal zweryfikowany!
 324. only.trusted.players.can.access.clan.vitals=Tylko zaufani czlonkowie moga podgladac te statystyki
 325. total.clan.players.0=Wszystkich graczy: {0}
 326. proposing.war={0} proponuje rozpoczac wojne z {1}
 327. you.can.only.start.war.with.rivals=Mozesz tylko rozpoczac wojne z rywalami
 328. leaders.have.been.asked.to.accept.the.war.request={0} przywodcy zostali poproszeni o zaakceptowanie zadania wojny
 329. leaders.asked.to.end.rivalry={0} przywodcy zostali poproszeni, by zakonczyc wojne
 330. proposing.to.end.the.war={0} proponuje, by zakonczyc wojne z {1}
 331. clans.already.at.war=Twoj klany sa juz w czasie wojny
 332. clans.not.at.war=Twoj klanow nie sa w stanie wojny
 333. you.are.at.war={0} jest teraz w stanie wojny z {1}
 334. denied.war.req={0} zaprzeczyl wniosek wojny wyslany przez {1}
 335. you.are.no.longer.at.war={0} nie jest juz w stanie wojny z {1}
 336. end.war.denied=zadanie zakonczenia wojny zostala odrzucona przez {0}
 337. denied.war.end={0} zaprzeczyl wniosek wojny wyslany przez {1}
 338. 0.war=/{0} wojna{1} poczatek/koniec [tag] - Start/koniec wojny
 339. has.initiated.a.rivalry={0} has initiated a rivalry with {1}
 340. start=poczatku
 341. end=konca
 342. add=dodaje
 343. remove=usuwa
 344. allow=wlacza
 345. block=wylacza
 346. auto=klanowe
 347. war=wojna
 348. 0.s.sword.1.2.b.bow.3.4.a.arrow={0}M=Miecz{1}, {2}B=Kokarda{3}, {4}S=Strzalka
 349. weapon.S=M
 350. weapon.B=K
 351. weapon.A=S
 352. materials=Materialy
 353. armor.h=H
 354. armor.c=C
 355. armor.l=L
 356. armor.B=B
 357. diamond=diament
 358. gold=zloto
 359. wood=drewno
 360. server.announce=Server oglaszaj?
 361. clan.announce=Klan oglaszaj?
 362. leader.announce=Kierownik oglaszaj?
 363. hunger=Glod
 364. stone=Kamien
 365. iron=Zelazo
 366. the.clan.cannot.be.rivaled=Klan nie moze byc rywalizowal
 367. capeoff=Cape toggled off
 368. capeon=Cape toggled on
 369. bboff=BB toggled off
 370. bbon=BB toggled on
 371. tagoff=Tag toggled off
 372. tagon=Tag toggled on
 373. home.base.only.once=Baze mozna ustawic tylko raz
 374. now.at.homebase=You are now at {0}''s home base
 375. hombase.set=Clan home-base set to: {0}
 376. hombase.mod.set={0}''s home-base set to:
 377. hombase.not.set=Home-base not set
 378. rival.limit.reached=Masz juz rywala limit. Nie mozesz rywalizowac juz wiecej klanow.
 379. you.moved.teleport.cancelled=Zostal przeniesiony, teleport anulowane
 380. waiting.for.teleport.stand.still.for.0.seconds=Oczekiwanie na teleport, stac na {0} sekund
 381. no.teleport=Nie mogl teleportowac sie do tej lokalizacji
 382. on=on
 383. off=off
 384. leave=leave
 385. join=join
 386. player.rank.changed=Rank has been set
 387. your.clans.are.already.rivals=Your clans are already rivals
 388. player.got.money=You got {0} for killing {1} based on you KDR: {2}
 389. cleared.bb=Cleared the bulletin board
 390. clan.balance=Clan-Balance: {0}
 391. bb.clan.deposit={0} $ were deposited
 392. player.clan.deposit=You deposited {0}
 393. bb.clan.withdraw={0} $ were withdrawn
 394. player.clan.withdraw=You withdraw {0}
 395. clan.bank.not.enough.money=Your clans bank has not enough money
 396. strifes=Strifes
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top