SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 9th, 2012 3,271 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. create.command=stworz
 2. list.command=list
 3. profile.command=profil
 4. roster.command=lista
 5. lookup.command=wyszukaj
 6. leaderboard.command=ranking
 7. alliances.command=sojusze
 8. rivalries.command=wrogowie
 9. vitals.command=vitals
 10. coords.command=wspolrzedne
 11. stats.command=staty
 12. ally.command=sojusznik
 13. rival.command=wrog
 14. bb.command=tablica
 15. cape.command=peleryna
 16. modtag.command=modtag
 17. toggle.command=przelacz
 18. invite.command=zapros
 19. kick.command=wyrzuc
 20. bank.command=bank
 21. trust.command=ufaj
 22. untrust.command=nieufaj
 23. promote.command=awansuj
 24. demote.command=degraduj
 25. clanff.command=klanff
 26. ff.command=ff
 27. resign.command=opusc
 28. disband.command=rozwiaz
 29. verify.command=weryfikuj
 30. ban.command=ban
 31. unban.command=unban
 32. reload.command=przeladuj
 33. globalff.command=globalff
 34. kills.command=zabija
 35. mostkilled.command=mostkilled
 36. war.command=wojna
 37. home.command=dom
 38. setrank.command=setrank
 39. usage.clan.alliances=Usage: /{0} sojusze
 40. usage.ally=Usage: /{0} sojusznik dodaje/usuwa [tag]
 41. usage.ban.unban=Usage: /{0} ban/unban [gracz]
 42. usage.rival=Usage: /{0} wrog dodaje/usuwa [tag]
 43. usage.war=Usage: /{0} war start/end [tag]
 44. usage.cape.url=Usage: /{0} peleryna [url]
 45. usage.setrank=Usage: /{0} setrank [player] [rank], rank can be multiple worlds and contain &f color codes
 46. usage.clanff=Usage: /{0} klanff wlacza/wylacza
 47. usage.0.coords=Usage: /{0} wspolrzedne
 48. usage.create.tag=Usage: /{0} stworz [tag] [imie]
 49. usage.demote.leader=Usage: /{0} degraduj [przywodca]
 50. usage.0.disband=Usage: /{0} rozwiarz
 51. usage.0.ff.allow.auto=Usage: /{0} ff wlacza/klanowe
 52. usage.0.globalff.allow.auto=Usage: /{0} globalff wlacza/klanowe
 53. usage.0.permissions.player=Usage: /{0} permissions [clan] add/remove [permission]
 54. usage.0.invite.player=Usage: /{0} zapros [gracza]
 55. usage.kick.player=Usage: /{0} wyrzuc [gracza]
 56. usage.bank=Usage: /{0} bank withdraw/deposit/status [amount]
 57. usage.0.modtag.tag=Usage: /{0} modtag [tag]
 58. usage.list=Usage: /{0} lista
 59. usage.lookup.tag=Usage: /{0} wyszukaj [tag]
 60. usage.0.profile.tag=Usage: /{0} profil [tag]
 61. usage.0.promote.member=Usage: /{0} awansuj <czlonka>
 62. usage.0.rivalries=Usage: /{0} wszyscywrogowie
 63. usage.0.roster.tag=Usage: /{0} lista [tag]
 64. usage.0.stats=Usage: /{0} staty
 65. usage.0.trust.player=Usage: /{0} ufaj [gracz]
 66. usage.0.untrust.player=Usage: /{0} nieufaj [gracz]
 67. usage.0.verify.tag=Usage: /{0} weryfikuj [tag]
 68. usage.0.vitals=Usage: /{0} vitals
 69. usage.0.leaderboard=Usage: /{0} ranking
 70. 0.reload.1.reload.configuration=/{0} reload{1} - Przeladuj konfiguracje
 71. 0.globalff.allow.auto.1.set.global.friendly.fire=/{0} globalff wlacza/klanowe {1} - Ustawienie globalnego FF
 72. 0.ban.unban.player.1.ban.unban.a.player=/{0} ban/unban [gracz]{1} - Banuje/odbanowuje gracza
 73. 0.disband.tag.1.disband.a.clan=/{0} rozwiaz [tag]{1} - Rozwiazuje klan
 74. 0.verify.tag.1.verify.an.unverified.clan=/{0} weryfikuj [tag]{1} - Zatwierdza niezweryfikowany klan
 75. 0.verify.1.purchase.verification.of.your.clan=/{0} weryfikuj{1} - Zakup weryfikacji dla klanu
 76. 0.list.1.lists.all.clans=/{0} list{1} - Lista wszystkich klanow
 77. 0.profile.1.view.your.clan.s.profile=/{0} profil{1} - Podglad profilu wlasnego klanu
 78. 0.profile.tag.1.view.a.clan.s.profile=/{0} profil [tag]{1} - Podglad profilu wybranego klanu
 79. 0.lookup.1.lookup.your.info=/{0} wyszukaj{1} - Zwraca informacje o sobie
 80. 0.lookup.player.1.lookup.a.player.s.info=/{0} wyszukaj [gracz]{1} - Zwraca informacje o innym graczu
 81. 0.leaderboard.1.view.leaderboard=/{0} ranking{1} - Tablica statystyk klanow
 82. 0.alliances.1.view.all.clan.alliances=/{0} sojusze{1} - Podglad wszystkich sojuszy klanu
 83. 0.rivalries.1.view.all.clan.rivalries=/{0} wrogowie{1} - Podglad wszystkich wrogow klanu
 84. 0.roster.1.view.your.clan.s.member.list=/{0} spis{1} - Lista czlonkow klanu
 85. 0.roster.tag.1.view.a.clan.s.member.list=/{0} spis [tag]{1} - Lista czlonkow danego klanu
 86. 0.vitals.1.view.your.clan.member.s.vitals=/{0} staty{1} - Podglad stanu czlonkow klanu
 87. 0.coords.1.view.your.clan.member.s.coordinates=/{0} wspolrzedne{1} - Wspolrzedne czlonkow wlasnego klanu
 88. 0.stats.1.view.your.clan.member.s.stats=/{0} staty{1} - Podglad statystyk czlonkow twojego klanu
 89. 0.ally.add.remove.tag.1.add.remove.an.ally.clan=/{0} sojusznik dodaje/usuwa [tag]{1} - dodaje/usuwa sojuszniczy klan
 90. 0.rival.add.remove.tag.1.add.remove.a.rival.clan=/{0} wrog dodaje/usuwa [tag]{1} - dodaje/usuwa wrogi klan
 91. 0.bb.1.display.bulletin.board=/{0} tablica{1} - Wyswietla tablice ogloszen klanu
 92. 0.bb.msg.1.add.a.message.to.the.bulletin.board=/{0} tablica [msg]{1} - dodaje informacje do tablicy ogloczen klanu
 93. 0.modtag.tag.1.modify.the.clan.s.tag=/{0} modtag [tag]{1} - Zmienia tag klanu
 94. 0.cape.url.1.change.your.clan.s.cape=/{0} strona [url]{1} - Zmienie adres z peleryna klanu
 95. 0.invite.player.1.invite.a.player=/{0} zapros [gracza]{1} - Zaprasza gracza do klanu
 96. 0.kick.player.1.kick.a.player.from.the.clan=/{0} wyrzuc [gracza]{1} - Wyrzuca gracza z klanu
 97. 0.trust.untrust.player.1.set.trust.level1=/{0} ufaj [gracz]{1} - Ustawia stopien zaufania
 98. 0.trust.untrust.player.1.set.trust.level2=/{0} nieufaj [gracz]{1} - Ustawia stopien zaufania nieufaj
 99. 0.promote.member.1.promote.a.member.to.leader=/{0} awansuj [czlonek]{1} - Awansuje czlonka na przywodce klanu
 100. 0.demote.leader.1.demote.a.leader.to.member=/{0} degraduj [przywodca]{1} - Degraduje przywodce do rangi czlonka
 101. 0.clanff.allow.block.1.toggle.clan.s.friendly.fire=/{0} klanff wlacza/wylacza{1} - Wlacza/wylacza ranienie sie w klanie
 102. 0.ff.allow.auto.1.toggle.personal.friendly.fire=/{0} ff wlacza/klanowe{1} - Wlacza/klanowe osobiste ustawienie friendly fire
 103. 0.toggle.command=/{0} toggle [{2}]{1} - Przelacz ustawienia osobiste
 104. 0.resign.1.resign.from.the.clan=/{0} opusc{1} - Odejscie z klanu
 105. 0.disband.1.disband.your.clan=/{0} rozwiaz {1} - Rozwiazuje klan
 106. 0.trust.setrank=/{0} setrank [player] [rank]{1} - Daje graczowi range
 107. 0.create.tag.name.1.purchase.a.new.clan=/{0} stworz [tag] [nazwa]{1} - Zakup nowego klanu
 108. 0.create.tag.name.1.create.a.new.clan=/{0} stworz [tag] [nazwa]{1} - Stworzenie nowego klanu
 109. 0.kills=/{0} {1}zabojstwa - Wyswietl ilosc zabojstw w klanie
 110. 0.killsplayer=/{0} zabojstwa [gracz] {1} - Zobacz ilosc zabojstw gracza
 111. 0.mostkilled=/{0} mostkilled {1} - Zobacz najwieksza ilosc zabojstw
 112. home-menu=/{0} home{1} - Teleportuje w miejsce zapisanej lokacji
 113. home-set-menu=/{0} home set{1} - Ustaw teleport klanu
 114. example.clan.modtag.4kfo.4l=Przyklad: /clan modtag &4K&ille&4L
 115. example.clan.create=Przyklad: /clan create &4Zabojcze cienie z nad trzeciej rzeki
 116. clan=Klan
 117. allies=Sojusznicy
 118. alliances=Sojusze
 119. coords=Wspolrzedne
 120. name=Imie
 121. distance=Odleglosc
 122. coords.upper=Wspolrzedne
 123. world=Swiat
 124. kdr=KDR
 125. members=Czlonkowie
 126. clans.lower=Klans
 127. rival=Wrog
 128. civilian=Cywile
 129. neutral=Neutralny
 130. free.agent=Wolny Strzelec
 131. days=Dni
 132. rivals=Wrgogowie
 133. rivalries=Wrogie
 134. online=Online
 135. player=Gracz
 136. seen=Widziany
 137. leader=Przywodca
 138. roster=list
 139. trusted=zaufany
 140. untrusted=niegodny
 141. deaths=Zgony
 142. weights=Wagi
 143. stats=staty
 144. health=Zycie
 145. armor=Zbroja
 146. weapons=Bronie
 147. food=Zarcie
 148. vitals=statystyki
 149. verified=zweryfikowane
 150. unverified=niezweryfikowane
 151. profile=profil
 152. civilian.abbreviation=Cyw
 153. rank=Rank
 154. leaders=Przywodcy
 155. none=Zaden
 156. today=Dzis
 157. kills=Zabija
 158. mostkilled=Wiekszosc zabitych
 159. killcount=Zabij hrabia
 160. attacker=Agresor
 161. victim=Ofiara
 162. kill.death.ratio=Stosunek Zabojstw/Zgonow
 163. nokillsfound=No Kills Found
 164. version.loaded=[{0}] w wersji {1} zaladowany
 165. promoted.to.leader={0} zostal awansowany na przywodce
 166. denied.demotion={0} odrzucil degradacje {1}. Nie osiagnieto porozumienia.
 167. membership.invitation={0} odmowil zaproszenia w szeregi klanu
 168. joined.the.clan={0} dolaczyl do klanu
 169. signed.off.request.cancelled={0} odszedl z klanu. {1} odrzucil propozycje
 170. clan.deletion={0} nie zgodzil sie nie usuniecie klanu.
 171. has.been.disbanded=Klan {0} zostal rozwiazany
 172. denied.the.promotion={0} denied the promotion of {1}. Nie osiagnieto porozumienia.
 173. demoted.back.to.member={0} zostal zdegradowany do czlonka klanu
 174. peace.agreement.denied=Propozycja pokojnowa z klanem {0} zostala odrzucona.
 175. denied.to.make.peace={0} Nie zgodzil sie zawrzec pokoju z {1}
 176. broken.the.rivalry={0} nie jest juz w stanie wojny z {1}
 177. broken.the.rivalry.with={0} nie jest juz w stanie wojny z  {1}
 178. the.alliance.was.denied=Propozycja sojuszu z {0} zostala odrzucona
 179. denied.an.alliance={0} nie zgodzil sie na sojusz z {1}
 180. accepted.an.alliance={0} zgodzil sie na sojusz z {1}
 181. created.an.alliance={0} zawarl sojusz z {1}
 182. has.joined={0} dolaczyl do {1}
 183. proposing.to.end.the.rivalry={0} proponuje zakonczenie wojny z {1}
 184. proposing.an.alliance={0} proponuje sojusz {1}
 185. inviting.you.to.join={0} zaprasza cie do przylaczenia sie do {1}}
 186. asking.for.the.deletion={0} wnioskuje za usunieciem klanu
 187. asking.for.the.promotion={0} wnioskuje o awansowanie {1}
 188. asking.for.the.demotion={0} wnioskuje o degradacje {1}
 189. accept.or.deny={0} lub {1}
 190. not.sufficient.money=Nie posiadasz wystarczajacej ilosci dukatow
 191. account.has.been.debited=Twoje konto zostalo zmniejszone o {0}
 192. spout.features.enabled=Spout zostal aktywowany
 193. mysql.connection.successful=MySQL udane polaczenie
 194. mysql.connection.failed=MySQL nie udane polaczenie
 195. sqlite.connection.successful=SQLite udane polaczenie
 196. sqlite.connection.failed= SQLite nie udane polaczenie
 197. purging.player.data=usuwanie danych gracza (purge) {0}
 198. purging.clan=usuwanie danych klanu: {0}
 199. clan.players=gracze klanu : {0}
 200. clans=Klany: {0}
 201. banned=Masz bana na uzywanie klanowych komend
 202. nothing.more.to.see=Nic wiecej tu nie ma
 203. nothing.to.deny=Nic wiecej do odrzucenia
 204. no.leader.permissions=Nie masz uprawnien wodza
 205. you.have.already.voted=Juz oddales swoj glos w tej sprawie
 206. has.voted.to.deny={0} glosowal przeciw
 207. nothing.to.accept=Nic do zaakceptowania
 208. view.next.page=Wpisz /{0} by przejsc do nastepnej strony
 209. voted.to.accept={0} zaglosowal za
 210. bulletin.board.header={0}* {1}{2} Tablica ogloszen
 211. has.been.disbanded.rivalry.ended={0} zostal rozwiazany. Koniec wojny.
 212. has.been.disbanded.alliance.ended={0} zostal rozwiazany. Koniec przymieza.
 213. clan.disbanded=Rozwiazano klan
 214. 1.color.day=1 {0}dni
 215. many.color.days={0}{1} dni
 216. does.not.match=Nie ma takiej komendy klanowej
 217. simpleclans.command.failure=SimpleClans blad polecenia: {0}
 218. insufficient.permissions=Niewystarczajace uprawnienia
 219. clan.is.not.verified=Klan nie zweryfikowany
 220. not.a.member.of.any.clan=Nie jestes czlonkiem zadnego klanu
 221. minimum.to.make.alliance=Muszisz miec w klanie co najmniej {0} czlonkow aby moc zawierac sojusze.
 222. no.clan.matched=Zaden klan nie odpowiada zapytaniu
 223. cannot.ally.with.an.unverified.clan=Nie mozesz zawrzec przymieza z niezweryfikowanym klanem.
 224. your.clans.are.not.allies=Wasze klany nie sa sojusznikami
 225. has.broken.the.alliance={0} zerwal sojusz z {1}
 226. at.least.one.leader.accept.the.alliance=Co najmniej jeden z przywodcow klanu musi byc dostepny aby przyjac propozycje sojuszu.
 227. leaders.have.been.asked.for.an.alliance=Przywodcy {0} zostali zapytani o sojusz.
 228. your.clans.are.already.allies=Toc wasze klany to juz sojusznicy
 229. your.clan.cannot.create.rivals=Twoj klan nie moze miec wrogow
 230. min.players.rivalries=Musisz miec w klanie co najmniej {0} czlonkow aby moc wypowiadac wojny.
 231. this.player.is.already.banned=Ten gracz ma juz bana
 232. player.added.to.banned.list=Gracz dodany do listy imion zbanowanych
 233. you.banned=Zostales pozbawiony komend klanowych (masz bana)
 234. cape.must.be.png=Adres peleryny musi wskazywac na obraz w formacie png
 235. url.error=Podany adres zwraca blad. Sprawdz czy wszysko poprawnie wpisales.
 236. changed.the.clan.cape={0} zmienil klanowa peleryne.
 237. clan.wide.friendly.fire.blocked=Friendly Fire dla calego klanu jest wylaczony.
 238. clan.wide.friendly.fire.is.allowed=Friendly Fire dla calego klanu jest wlaczony.
 239. only.trusted.players.can.access.clan.coords=Tylko zaufani klanowicze moga zagladac do wspolzednych
 240. you.are.the.only.member.online=Jestes jedynym czlonkiem klanu online. Badz czujny.
 241. your.clan.tag.cannot.be.longer.than.characters=Tag twojego klanu nie moze byc dluzszy niz {0} znakow.
 242. your.clan.tag.must.be.longer.than.characters=Tag twojego klanu musi miec wiecej niz {0} znakow.
 243. your.tag.cannot.contain.the.following.colors=Tag twojego klanu nie moze zawierac nastepujacych kolorow: {0}
 244. your.clan.name.cannot.be.longer.than.characters=Nazwa klanu nie moze byc dluzsza niz {0} znakow
 245. your.clan.name.must.be.longer.than.characters=Nazwa twojego klanu musi byc dluzsza niz {0} znakow
 246. your.clan.tag.can.only.contain.letters.numbers.and.color.codes=Tag twojego klanu moze zawierac wylacznie litery,cyfry oraz kody kolorow
 247. your.clan.name.cannot.contain.color.codes=Nazwa twojego klanu nie moze zawierac kodow kolorow
 248. that.tag.name.is.disallowed=Ten Tag klanu jest zabroniony
 249. you.must.first.resign=Najpierw musisz odejsc z {0}
 250. clan.with.this.tag.already.exists=Klan o takim Tagu juz istnieje
 251. get.your.clan.verified.to.access.advanced.features=Weryfikacja twojego klanu umozliwi dostep do pozostalych opcji
 252. clan.created=Clan {0} pomyslnie utworzony
 253. leaders.must.be.online.to.vote.on.demotion=Wszyscy przywodcy, poza degradowanym, musza byc online w czasie tego glosowania.
 254. demotion.vote.has.been.requested.from.all.leaders=Wszyscy przywodcy zostali poproszeni o glos w sprawie degradacji
 255. player.is.not.a.leader.of.your.clan=Ten gracz nie jest przywodca twojego klanu
 256. clan.has.been.disbanded=Klan {0} zostal rozwiazany
 257. clan.disband.vote.has.been.requested.from.all.leaders=Wszyscy przywodcy zostali poproszeni o glos w sprawie rozwiazania klanu
 258. friendy.fire.is.now.managed.by.your.clan=Ustawienie Friendly fire zgodne z obecnym ustawieniem twojego klanu
 259. personal.friendly.fire.is.set.to.allowed=Osobisty Friendly fire zostal wlaczony
 260. global.friendy.fire.is.now.managed.by.each.clan=Swiatowy Friendly fire zalezy teraz od indywidualnych ustalen kazdego klanu
 261. global.friendy.fire.is.already.being.managed.by.each.clan=Friendly fire juz jest zalezny od ustawien klanow
 262. global.friendly.fire.is.set.to.allowed=Wlaczenie globalnego Friendly fire
 263. global.friendly.fire.is.already.being.allowed=Globalny Friendly fire juz jest wlaczony
 264. no.player.matched=Nie odnaleziono gracza
 265. the.player.doesn.t.not.have.the.permissions.to.join.clans=Ten gracz nie ma uprawnien aby wstepowac do klanow
 266. you.cannot.invite.yourself=Nie mozesz zprosic samego siebie! Czujemy sie samotni co? Znajdz owce lub dwie.
 267. this.player.is.banned.from.using.clan.commands=Ten gracz ma zablokowany dostep do komend klanowych
 268. the.player.is.already.member.of.another.clan=Ten gracz jest juz czlonkiem innego klanu.
 269. has.been.asked.to.join={0} zostal zapytany czy chce dolaczyc do {1}
 270. you.cannot.kick.yourself=Nie mozesz sam siebie wykopac. No prosze, bez masochizmu.
 271. the.player.is.not.a.member.of.your.clan=Ten gracz nie jest czlonkiem twojego klanu
 272. you.cannot.kick.another.leader=Nie mozesz wykopac innego przywodcy.
 273. has.been.kicked.by={0} zostal wykopany przez {1}
 274. no.clans.have.been.created=Zadne klany nie zostaly utworzone
 275. total.clans=Wszystkich klanow:
 276. legend=Legenda:
 277. kill.type.civilian=Zabito: {0}Cywili
 278. no.player.data.found=Brak danych o graczach
 279. kill.type.0=Zabito: {0}
 280. s.player.info={0}''statystki
 281. clan.0=Klan: {0}
 282. status.0=Status: {0}
 283. rank.0=Rank: {0}
 284. kdr.0=KDR: {0}
 285. deaths.0=Smierci: {0}
 286. join.date.0=Data dolaczenia: {0}
 287. last.seen.0=Ostatnio widzany: {0}
 288. past.clans.0=Poprzednie klany: {0}
 289. inactive.0=Nieaktywny: {0}
 290. kill.totals=Zabojstw w sumie:
 291. clan.commands=komendy klanowe
 292. you.can.only.modify.the.color.and.case.of.the.tag=Jedyne co mozesz zmieniac to obramowanie i kolory Tagu
 293. tag.changed.to.0=Tag zmieniono na {0}
 294. name.0=Imie: {0}
 295. leaders.0=Przywodcy: {0}
 296. members.online.0=Klanowicze w grze: {0}
 297. allies.0=Sojusznikow: {0}
 298. rivals.0=Wrogo: {0}
 299. founded.0=Utworzono: {0}
 300. the.member.to.be.promoted.must.be.online=Gracz ktory ma dostac awans musi byc dostepny.
 301. the.player.does.not.have.the.permissions.to.lead.a.clan=Ten gracz nie ma uprawnien aby dowodzic klanem.
 302. you.cannot.promote.yourself=Nie mozesz sam siebie awansowac! To bylby ciekawy klan nie ?
 303. all.leaders.must.be.online.to.vote.on.this.promotion=Wszyscy przywodcy musza byc dostepni aby przeprowadzic to glosowanie
 304. the.player.is.already.a.leader=Ten gracz juz jest przywodca
 305. configuration.reloaded=Przeladowano ustawienia
 306. last.leader.cannot.resign.you.must.appoint.another.leader.or.disband.the.clan=Ostatni przywodca nie moze odejsc. Musisz wyznaczyc inna osobe na przywodce lub rozwiazac klan.
 307. 0.has.resigned={0} zlozyl rezygnacje.
 308. only.trusted.players.can.access.clan.stats=Tylko zaufani czlonkowie maja dostep do statystyk klanowych.
 309. you.cannot.trust.yourself=Nie mozesz sam siebie oznaczyc jako osobe zaufana. To by troche mijalo sie z celem, nie sadzisz ?
 310. leaders.are.already.trusted=Wszyscy przywodcy sa automatycznie oznaczeni jako zaufani
 311. this.player.is.already.trusted=Ten gracz juz jest oznaczony jako zaufany
 312. has.been.given.trusted.status.by={0} otrzymal status zaufanego od {1}
 313. this.player.is.not.banned=Ten gracz nie jest zbanowany
 314. player.removed.from.the.banned.list=Gracza usunieto z listy banow
 315. you.have.been.unbanned.from.clan.commands=Zostales odbanowany w prawach klanowych i mozesz ponownie korzystac komend.
 316. you.cannot.untrust.yourself=Nie mozesz sam siebie oznaczyc jako osobe niezaufana. Popros kogos kto cie dobrze poznal.
 317. leaders.cannot.be.untrusted=Przywodca nie mozna ustawic statusu osoby negodnej zaufania.
 318. this.player.is.already.untrusted=Ten gracz ma juz status osoby niegodnej zaufania.
 319. has.been.given.untrusted.status.by={0} otrzymal status osoby niegodnej zaufania od {1}
 320. the.clan.does.not.exist=Ten klan nie istnieje
 321. the.clan.is.already.verified=Ten klan jest juz zweryfikowany
 322. the.clan.has.been.verified=Klan zostal zweryfikowany
 323. clan.0.has.been.verified=Clan {0} zostal zweryfikowany!
 324. only.trusted.players.can.access.clan.vitals=Tylko zaufani czlonkowie moga podgladac te statystyki
 325. total.clan.players.0=Wszystkich graczy: {0}
 326. proposing.war={0} proponuje rozpoczac wojne z {1}
 327. you.can.only.start.war.with.rivals=Mozesz tylko rozpoczac wojne z rywalami
 328. leaders.have.been.asked.to.accept.the.war.request={0} przywodcy zostali poproszeni o zaakceptowanie zadania wojny
 329. leaders.asked.to.end.rivalry={0} przywodcy zostali poproszeni, by zakonczyc wojne
 330. proposing.to.end.the.war={0} proponuje, by zakonczyc wojne z {1}
 331. clans.already.at.war=Twoj klany sa juz w czasie wojny
 332. clans.not.at.war=Twoj klanow nie sa w stanie wojny
 333. you.are.at.war={0} jest teraz w stanie wojny z {1}
 334. denied.war.req={0} zaprzeczyl wniosek wojny wyslany przez {1}
 335. you.are.no.longer.at.war={0} nie jest juz w stanie wojny z {1}
 336. end.war.denied=zadanie zakonczenia wojny zostala odrzucona przez {0}
 337. denied.war.end={0} zaprzeczyl wniosek wojny wyslany przez {1}
 338. 0.war=/{0} wojna{1} poczatek/koniec [tag] - Start/koniec wojny
 339. has.initiated.a.rivalry={0} has initiated a rivalry with {1}
 340. start=poczatku
 341. end=konca
 342. add=dodaje
 343. remove=usuwa
 344. allow=wlacza
 345. block=wylacza
 346. auto=klanowe
 347. war=wojna
 348. 0.s.sword.1.2.b.bow.3.4.a.arrow={0}M=Miecz{1}, {2}B=Kokarda{3}, {4}S=Strzalka
 349. weapon.S=M
 350. weapon.B=K
 351. weapon.A=S
 352. materials=Materialy
 353. armor.h=H
 354. armor.c=C
 355. armor.l=L
 356. armor.B=B
 357. diamond=diament
 358. gold=zloto
 359. wood=drewno
 360. server.announce=Server oglaszaj?
 361. clan.announce=Klan oglaszaj?
 362. leader.announce=Kierownik oglaszaj?
 363. hunger=Glod
 364. stone=Kamien
 365. iron=Zelazo
 366. the.clan.cannot.be.rivaled=Klan nie moze byc rywalizowal
 367. capeoff=Cape toggled off
 368. capeon=Cape toggled on
 369. bboff=BB toggled off
 370. bbon=BB toggled on
 371. tagoff=Tag toggled off
 372. tagon=Tag toggled on
 373. home.base.only.once=Baze mozna ustawic tylko raz
 374. now.at.homebase=You are now at {0}''s home base
 375. hombase.set=Clan home-base set to: {0}
 376. hombase.mod.set={0}''s home-base set to:
 377. hombase.not.set=Home-base not set
 378. rival.limit.reached=Masz juz rywala limit. Nie mozesz rywalizowac juz wiecej klanow.
 379. you.moved.teleport.cancelled=Zostal przeniesiony, teleport anulowane
 380. waiting.for.teleport.stand.still.for.0.seconds=Oczekiwanie na teleport, stac na {0} sekund
 381. no.teleport=Nie mogl teleportowac sie do tej lokalizacji
 382. on=on
 383. off=off
 384. leave=leave
 385. join=join
 386. player.rank.changed=Rank has been set
 387. your.clans.are.already.rivals=Your clans are already rivals
 388. player.got.money=You got {0} for killing {1} based on you KDR: {2}
 389. cleared.bb=Cleared the bulletin board
 390. clan.balance=Clan-Balance: {0}
 391. bb.clan.deposit={0} $ were deposited
 392. player.clan.deposit=You deposited {0}
 393. bb.clan.withdraw={0} $ were withdrawn
 394. player.clan.withdraw=You withdraw {0}
 395. clan.bank.not.enough.money=Your clans bank has not enough money
 396. strifes=Strifes
RAW Paste Data
Pastebin PRO BLACK FRIDAY Special!
Get 60% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top