Advertisement
S_Madanska

28-2

Apr 29th, 2021
367
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ---------------------------------------------------------
 2. -----------------------insert ---------------------------
 3. ---------------------------------------------------------
 4. --insert into table( column1, column2, column3)
 5. --VALUES('value1' , value2, value3)
 6. ---------------------------------------------------------
 7.  
 8. INSERT INTO REGIONS(NAME) VALUES('EAST EUROPE')
 9.  
 10. SELECT * FROM REGIONS
 11.  
 12. INSERT INTO COUNTRIES(COUNTRY_ID, NAME, REGION_ID)
 13. VALUES('BG', 'BULGARIA', 1)
 14.  
 15. SELECT * FROM COUNTRIES
 16.  
 17. INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, ADDRESS, EMAIL, GENDER)
 18. VALUES(1001, 'BG', 'IVAN', 'IVANOV', 'PLD. BUL.BULGARIA', 'pan@abv.bg', 'M')
 19.  
 20. SELECT * FROM CUSTOMERS
 21.  
 22. INSERT INTO JOBS(JOB_ID, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY)
 23. VALUES('SA_REP', 'TRADER', 9000, 17000)
 24.  
 25. SELECT * FROM JOBS
 26.  
 27. INSERT INTO DEPARTMENTS(DEPARTMENT_ID, NAME, COUNTRY_ID, CITY, STATE, ADDRESS, POSTAL_CODE)
 28. VALUES(80, 'TRADING', 'BG', 'PLOVDIV', 'PLOVDIV', 'BUL.BULGARIA 102', '4000')
 29.  
 30. SELECT * FROM DEPARTMENTS
 31.  
 32. INSERT INTO EMPLOYEES(EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, EMAIL, PHONE, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, DEPARTMENT_ID)
 33. VALUES(1501, 'ILIYA', 'ZAGOROV', 'iliya@abv.bg', '089999999', CONVERT(DATE, '28-04-2021', 105), 'SA_REP', 1900, 80)
 34.  
 35. SELECT * FROM EMPLOYEES
 36.  
 37. INSERT INTO PRODUCTS(PRODUCT_ID, NAME, DESCR, PRICE)
 38. VALUES(20001, 'FLASH', '16GB ADATA', 20)
 39.  
 40. SELECT * FROM PRODUCTS
 41.  
 42. INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS, ORDER_DATE)
 43. VALUES(1, 1001, 1501, 'PLOVDIV SPEEDY', CONVERT(datetime, '29-04-2021 10:30', 105))
 44.  
 45. SELECT * FROM ORDERS
 46.  
 47. INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 48. VALUES(1, 20001, 20, 3)
 49.  
 50.  
 51. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 52.  
 53. -------------------------------------------------------------------------------------------
 54.  
 55. --Демо:
 56.     --Промяна на заплатата на служител с даден идентификатор:
 57.  
 58.     UPDATE EMPLOYEES
 59.     SET SALARY = 2020
 60.     WHERE EMPLOYEE_ID = 1501
 61. -------------------------------------------------------------------------------------------
 62. --Демо:
 63.     --Поръчката е анулирана -  изтрий реда и от таблицата ORDERS:
 64.  
 65.     DELETE FROM ORDERS
 66.     WHERE ORDER_ID=1
 67.  
 68.     SELECT * FROM ORDERS
 69.  
 70.    
 71. -------------------------------------------------------------------------------------------
 72. /* Задачи:
 73. Задача 3-1.
 74.     Да се изтрият всички редове от всички таблици в базата от данни, след което да
 75.     се въведат данните чрез командите от inserts_mssql.sql файла. */
 76.    
 77.     DELETE FROM PRODUCTS
 78.     DELETE FROM EMPLOYEES
 79.     DELETE FROM DEPARTMENTS
 80.     DELETE FROM CUSTOMERS
 81.     DELETE FROM JOBS
 82.     DELETE FROM COUNTRIES
 83.     DELETE FROM REGIONS
 84.  
 85.     -------------------------------------------------------------------------------------------
 86. /*Задача 3-2.
 87.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 88.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 89.  
 90.     --проверяваме преди промяна:
 91.     SELECT UNIT_PRICE, QUANTITY
 92.     FROM ORDER_ITEMS
 93.     WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID = 2254
 94.  
 95.     --промяна:
 96.     UPDATE ORDER_ITEMS
 97.     SET UNIT_PRICE *=0.95, QUANTITY +=2
 98.     WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID = 2254
 99.  
 100.     --проверка след промяна:
 101.     SELECT UNIT_PRICE, QUANTITY
 102.     FROM ORDER_ITEMS
 103.     WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID = 2254
 104. -------------------------------------------------------------------------------------------
 105.  
 106. --Задача 3-3.
 107.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 108.  
 109.     --проверяваме преди изтриване:
 110.     SELECT *
 111.     FROM EMPLOYEES
 112.     WHERE EMPLOYEE_ID = 183
 113.  
 114.     --изтриване
 115.     DELETE FROM EMPLOYEES
 116.     WHERE EMPLOYEE_ID = 183
 117.  
 118.     --проверяваме след изтриване:
 119.     SELECT *
 120.     FROM EMPLOYEES
 121.     WHERE EMPLOYEE_ID = 183
 122.  
 123. -------------------------------------------------------------------------------------------
 124. --Пример 4-1.
 125.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 126.  
 127.     SELECT FNAME,
 128.            LNAME,
 129.            HIRE_DATE,
 130.            SALARY
 131.       FROM EMPLOYEES
 132. -------------------------------------------------------------------------------------------
 133.     --more examples:
 134.     SELECT FNAME, LNAME, HIRE_DATE, SALARY
 135.     FROM EMPLOYEES
 136.     WHERE SALARY IN (12000, 8800.00 , 18000.00)
 137.  
 138.     SELECT FNAME, LNAME, HIRE_DATE, SALARY
 139.     FROM EMPLOYEES
 140.     WHERE SALARY > 14000
 141.  
 142. -------------------------------------------------------------------------------------------
 143.  
 144. /*Пример 4-2.
 145.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 146.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 147.  
 148.     SELECT *
 149.     FROM PRODUCTS
 150.     WHERE PRICE > 2000
 151.     ORDER BY PRICE   -- DESC/ASC по подразбиране
 152.  
 153. -------------------------------------------------------------------------------------------
 154. --Пример 4-3.
 155.     --Да се изведе броя на всички служители.
 156.  
 157.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID) AS [COUNT EMPLOYEES]   --aggreg function
 158.     FROM EMPLOYEES
 159.  
 160. -------------------------------------------------------------------------------------------
 161. --Пример 4-4.
 162.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 163.  
 164.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID) AS COUNT
 165.           ,DEPARTMENT_ID
 166.      FROM EMPLOYEES
 167.     GROUP BY DEPARTMENT_ID
 168.  
 169.  
 170. -------------------------------------------------------------------------------------------
 171. --4.2.1. Задачи
 172. --Задача 4-1.
 173.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 174.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 175.  
 176.     SELECT FNAME, LNAME, SALARY, JOB_ID
 177.     FROM EMPLOYEES
 178.     WHERE DEPARTMENT_ID = 50 OR DEPARTMENT_ID=80
 179.     ORDER BY LNAME ASC
 180.  
 181.  
 182. -------------------------------------------------------------------------------------------
 183. --Задача 4-2.
 184.     --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 185. SUM
 186. COUNT
 187.  
 188. -------------------------------------------------------------------------------------------
 189. --Задача 4-3.
 190.     --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 191.     --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 192. SUM(UNIT_PRICE * QUANTITY)
 193. -------------------------------------------------------------------------------------------
 194.  
 195. --SELECT    COLUM1
 196. --FROM      TABLE1
 197. --WHERE     COLUMN >200
 198. --GROUP BY   колоните които не са в агрегиращата функция
 199. --ORDER BY  COLUMN1 ASC/DESC
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement