SHARE
TWEET

Francis

a guest Jun 16th, 2019 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ...............................................................................................................................................................................................................  ..',;::;;;:::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
 2. ................................................................................................................................................................................................................   ..',;:::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;::::::;;,,''''.''',,,;;;:::::::::::::::::::::::
 3. ................................................................................................................................................................................................................    ...,;::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;,''.........'',,;;;;::::::::::::::::::::::::
 4. .................................................................................................................................       .......................................................................       ..,;::::::::::::::::::::::::::::::;;,,,'........'',;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::
 5. ..............................................................................................................................                 .................................................................     ...,;:::::::::;;;:::::::::::::::;,,'.......'',,;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 6. ..................................................................................................................'',,,;;;,..                             ........................................................  ..',,;::::::::::::::::::::;;;;,,'......',,;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 7. ..............................................................................................................',;:cclllclc:'.                               ............................................................',;::::;;::::::::::;;;,,''....'',,;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 8. .............................................................................................................,:cllllllllll:'.                                   ..........................................................',,;;;;::::::::;;,'......',,;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 9. ...........................................................................................................';:cllllllllllc;..                                     ...........................................................',;;::::::;,'.....'',;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 10. ..........................................................................................................';cllllllllllllc;..                  ...',,''....       .........................................................  ...,;::;,'.....',;;::::;;::::::::::::::::::::::;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
 11. .........................................................................................................':clllllllllllllc;..               ..',;:cllccc:;,'......................................................................'''....',;::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
 12. ........................................        .........................................................;cllllllllllllllc;..             ..';:ccclllllllccc:;,'.......................................................................';;;;::::::;::::::::;;:::::::;;;;,,;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::
 13. ........................................................................................................,:lllllllllllllllc:'.            ..';:cllllllllcllllllcc:,'.............................................................     ..,;;;:;;::::::::::::::::::;;,,,''',,;;;:::::::::::::::::::::::::::::::
 14. .......................................................................................................';cllllllllllllllllc,..           .,:cllllllllllllllllllllcc:;,......................................................... .........',;:::::::::::::;;;;;,,'...'',,;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::
 15. .......................................................................................................':clllllllllllllllll:,.          ..,cllllllllllllllllllllllllc:;,...................................................................',;::::::;;:;;,,'.....'',;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 16. .......................................................................................................':cllcllllllllllllllc:'.         ..,cllllllllllllllllllllc:;;,,,,'''..................................................................',;:;;;,,'.......',,;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 17. .......................................................................................................':lllllllllllllllllllc;..        ..;clllllllllllllllllc:;,,,;:lddxxxddoolc:,.............................................................'''........',,;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 18. .......................................................................................................':clllllllllllllllllllc,..       .':lllllllllllllllc:;;,;:coxkOO00Odlcccclc:;'..........................................................      ..',;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 19. .......................................................................................................':cllllllllllllllllllllc,..      .,:lllllllllllcc::;;;cldxkkOOOOOxo;...................................................................      ..',;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 20. ............................................................''',,,;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,''..............';clllllllllllllllllllll:,.     .';clllllllllcc::;;:loxkOOkkOOOkdc'.           ....................................................................',;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;:::::::
 21. ....................................................'''',;;;::ccccclllllllllllllllllccccc::;;,,''......';cllllllllllllllllllllll:'.....';clllllllll:;,,,;cdkkOOOOOkOOxl;..            .,,'...................................................................',;:;:::::::::::::::::::::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;::
 22. ..............................................'',,;;;::cccllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc::,'',;:cllllllllllllllllllllllc:,...,;clllllllll:,'',;lxOOOOOOOOOOkd:..            ..;c;................................................................. ....,;;:::::::;;:::;;;;;;,,,'''........''',,,;;:
 23. .........................................'',;;::cccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc::cccllllllllllllllllllllllllc:;;;:cclllllcllc,.';coxOOOOOOOOOOOOxl,.            .'clc'..................................................................   ..,;;;;;;;;,,'''.................'',,;;;;;::
 24. ....................................'',,;;:ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccclllllllllc;'.,oxkOOOOOOOOOOOOOkxl,..         .'cdxc'................................................................       ..''''.....       .....'',,,;;;:::::::::::
 25. .................................'',;:ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc,.'cxOOOOOOOOOOOOOOOOOxoc;'....  ..;lxkxc................................................................    .              .....''',;;;;::::::::::::::::::
 26. ...............................',;:ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,.,lkOOOOkOOOOOOOOOOOOkkkxdolc;;;:ldkOko;.....................................................................        .....',,;;;;::::::::;;;;;::::::::::::
 27. ............................',:ccllllllcclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc,',lxkkOOkkOOOOOOOOOOOOOkkkOOkkkkkkOOkd:'.............................................................  .   ..........',;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
 28. ..........................,;:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'';ldxkkkkkOkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0Okdc,,,,'..................................................................',,;;;;;;::;;::::::;;;;::;;::::::::::::::::::
 29. .......................';:clllllllllllllllllllllllcc::::;;;;;;:ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;;,,,'....,,;::clooddxxxkkkkOOOOOOOkkkO00ko:,,;cc:,....................................................................',,;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 30. .....................,:cllllllllllllllllllllcc:;,,'............',;:ccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'''''''''',,,,;;::::ccclloooodddxxkkkkkxoc;,,;clllc:,......................................................................'',;;:::::::::::::::::::::::::::::::::
 31. ..................',:cllllllllcllllllllcc::;,....              .....''',,;:cccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc::::::ccccccclllcclllcccccccccclcccccccc:;,'',:clllllc:,.........................................................................',,;:;;:::::::::::::::::::::::::::
 32. .................,:cllllllllllllcc:::;,,'....                          ....',;ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccllllllcc:::;,'..';:cllllcccc;'...........................................................................',;;;::::::;;;;;;:::::::::::::
 33. ..............',:clllllllllcc::;,'......                                    ..',;clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccllllllllllc::;,,,,;;:ccclllc:,... ..........................................................................',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 34. .............,:clllcllllc:;,'....                                             ...';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc::;;;;;;:::cllc;'.. ....  ................................................................   ..........................
 35. ...........';:lllllccc:,'...                                                     ..';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc:;;,,,;:ccc:,..     ..................................................................                ............
 36. ..........,:cllllc:;,'...                                                          ..,:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc:;,,,,;;,'..   .......................................................................             ..',;;;;;;;
 37. .........;cllllll:,...                                                              ..,;cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc:;,'.....   .............................................................................       ..',;::::::
 38. .......';cllllllc;..                                               ...               ..,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'.... ...................................................................................  ....',,;;;:
 39. ......,:cccllllc;'.                                         ......',,,,''.............',:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,'.....    .................................................................................  ....',
 40. .....,:lllllllc:,..                                .......'',;;::cccclllccc::;;;,;,,,;;:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc;'..      ...................................................................................   ..
 41. ....,:lllllllll:,.                            ....',;:cc::ccclllllllcllllllllllllllcccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc:,..........................................................................................    
 42. ...':lllllllllc;'.             .....''',,,,,,,,,;:ccllllllllllllccccccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcclc:;'...';;,'.....   .........................................................................  
 43. ...;clllllllllc,..          ..',;:ccccccllllllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;'.';::;...................................................................................
 44. ..,:llllllllll:,.          .';ccclllllllllllllllllllllllllllllllllccccc::::::cccccclllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc;,''''';:c:;,............................................................................
 45. .';cllllllllll:,.         ..,cllcclllllllllllllllllllllllllllc::;,,''''''''',,,,,,,;::cccllllccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'',codddlc:,..................................................................... ...
 46. .';cllllllllllc;'.        ..,cllclllllllllllllllllllllllllcc;,....',,;::cllloollc;,,'',,:cclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc;,,;cloddddoc;'......................................................................
 47. .';clllllllllllc;'..       .':llllllllllllllllllllllllllc;,''',;:ldxxkOOOOOkkkkkkxdol:;,',;:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,,;coddddool:,....................................................................
 48. .':cllllllllllllc:,..      ..;cllllllllllllllllllllllc:;,,,:ldxkkOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkxoc;,',;cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,',:ldddolc:;'...................................................................
 49. ..;cllllllllllllllc;,...   ..;cllllllllllllllllllllc:;;;:ldxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkOOOOOOOOkdl;'',:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'';coooc:;;,,,,'.... .. .        ..............................................
 50. ..,cllllllllllllllllc;'... ..,:cllllllllllllcccllc;,',:oxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdc,',:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:'...;looooooooolc;.......................     .................................
 51. ..,cllllllllllllllllll:,.....':clllllllllllllccc;'.';ldkOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxo:,,;clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,....';loddddddddol:,...........................................................
 52. ..,clllllllllllllllllllc;'...,:clllllllllllllc:,...;okOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOko:,,;clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,......';lodddddddddoc,..........................................................
 53. ..,cllllllllllllllllllllc:;,,;clllllllllllllc:,..':okOOOOOkxxddddxxkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkOOko:,,:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'....'...';lodddddddddoc,.........................................................
 54. ..,cllllllllllllllllllllllccccllllllllllllll:,..,lxkOOkkxoc;,''',,;:codxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkOko:,;:ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'....''....':lddddddddddoc'........................................................
 55. ..,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'.'lxOkkkxl:'..       ..';cdkOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkOOxl;;:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'....''''....;ldddddddddddo:'.......................................................
 56. ..,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'.;okOkkxl,..            ..:okOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0Oxc;,:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;'.....''''''...,ldddddddddddoc,.......................................................
 57. ..,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'':dOOOkd:.                .,lxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxl;,;:cllllllllllllllllllllccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'.....'''''''....,lddddddddddddo:'......................................................
 58. ..,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,';okOOko,.                 .;okOOOOOOOOOkkOOOOOOxl;'';clllllllllllccc:::;;,,'''''',;::ccllllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc;,.....''''.........,ldddddddddddddl;......................................................
 59. ..,cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,,cdOOko,.                 .'lxkOOOOOOOkkkkOOOOxl;'',:cllllllcc::;;,'''''''''''......',;:ccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'.....'''....      .,cdddddddddddddo:'.....................................................
 60. ..,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;,;ldOOxc..                .,lxkOOOOOkkkkkOOOkdc,'';cclllllc:;,,''',,;::ccllllllcc:;,,''',;:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'......'''...         .;lddddddddddddddc,.....................................................
 61. ..':clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,;:okkd:'.              ..:dkOOOkkkkkOOOOkdl;'',:clllllc:;''',;:cloooodddddddddddoolc:;,,,;:cclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc:,'......'.'''...          .;oddddddddddddddl:.....................................................
 62. ..';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,,;cdxdl;..          ..,:okOOOkkkOOOkkxdc;'',;:cllllc:;'',;clodddddddddddddddddddddddolc:;;;;:cclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc::;,'.........'''''...         ..:oddddddddddddddo:'....................................................
 63. ...;cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccccc;'';codol:,....  ...,coxkOOOkkkOOkxdoc;'',;cclllll:;'',:lodddddddddddddddddddddddddddddooc:;;;:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc:;,'...............'''....         .':oddddddddddddddoc'....................................................
 64. ...,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'',;coddolcc::clodkkOOOOOOOkkxoc;,',,:clllclllc;'.':odddddddddddddddddddddddddddddddddollc::::cclllllllllllllllllllllllllllccccc:::;;;,,,''..........'''......'''.....        .,codddddddddddddddc'....................................................
 65. ...,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'''',;clodxkkkkkOOOOOOkxdoc;,,,,;:cllllllllc;'.';codddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:;;;;;::cclllllllllllcccc::;;;,,,'''................''''''''......'''''....       .;lddddddddddddddddc'....................................................
 66. ...';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc:;,''''',;::cccccccccc:;;,,;;:clllllllllll:'..,coddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:,'...'',,,;,,,,,,,,'''.....................'''''''''''''''.....'''''''....    .':oddddddddddddddddc'....................................................
 67. ....;cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc::;;;,,,',,,,,,,;;;::ccclllllllllllllc;...;ldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc,'..........................'''''''''''''''''''''''''''''.....''''''''''... ..;lddddddddddddddddo:.....................................................
 68. ....,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccccccccccccccccccccccccccccccc:,..':oddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooddolc:'......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''......''''''''''....,coddddddddddddddddo;.....................................................
 69. ....';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccccc:::;;;;;,,,,,''''..''''......'''''''....;cooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddddoodoooc,.....'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''......''''''''''....;ldddddddddddddddddc'.....................................................
 70. ....';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc:;;;,,''..................'''''''''..............',,;:cloodddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddol;'.....''','''''..............'''''''''''''''''''''''......''''''''....,coddddddddddddddddl;......................................................
 71. .....,:llllllllllllllllllllllllllllllllllllcccc::;;,,'''''''',,,,,;;:::::ccccccccccccccccccccccc::;'..',,,''',;:loddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc;'.....''......        .........'''''''''''''''''''......'''''''....,coddddddddddddddddl:'......................................................
 72. ......;clllllllllllllllllllllllllllllccc::;;,,,''',,,;;:::ccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllc,'';lolc::;;;;coddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddool:,'.....                   ....''''''''''''''''''... ...'''''....,:lodddddddddddddddo:'. .....................................................
 73. ......,cllllllllllllllllllllllllllcc:;;,,'',,;;:::cccllllllcclllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'';lddoooolccloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc;,..                      ...''''''''''''''''''.. ..'''''...';cloddddddddddddddol:'.  .....................................................
 74. ......,:llclllllllllllllllllllcc::;;;;;;;::cclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,',cdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:,..                     ...'''''''''''''''''.. ..''.....,codddddddddddddddddl:'.  ......................................................
 75. ......':clllllllllllllllccccc::;;;:::ccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:,',:oooooooooooooooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddolc;'..                   ...''''''''''''''''.. .......';ldddddddddddddddddol:'..........................................................
 76. ......':cccllllllllllllcc:::::::cclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc:;'..',,,,,,,,;;;:clodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddolc;'..                 ..''''''''''''''''..   ...';codddddddddddddddddoc;,''.........................................................
 77. ......';cllllllllllllllccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc::;;,,'''.....',;;;:::ccccloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoolc;'..              ..''''''''''''''''..  ..,clodddddddddddddddddooc:;;:;'........................................................
 78. .......,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc::;;;,,''''''''',''.';cooooooooooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:;'....         ...'''''''''''........':loddddddddddddddddddolc:::cc;.........................................................
 79. .......,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccccc::;;,,,'',,,;;;;:::ccccc:,,;coolllllllloooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddolc::;,'.......................''''''';loddddddddddddddddolc;''''''..........................................................
 80. .......,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc::;;,,,''',,,;::cccccccccccllllc:,''',,,;;;::clloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoolllcc:::;;,'''.....'',:cloooc,.';lddddddddddddddolc:;,'''.............................................................
 81. .......';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc:::;;,,''',,;;:::cccclllllllllcclllcc:;,.....,;:ccloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooolllllllloodddddo:'.';ldddddddddddolccclllllllllccc::::;,,''..............................................
 82. .......';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc::;;,,,'',,,;;::ccccclllllllccllllllllcc:;,,''....,codddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;'.';ldddddddollc::cldddddddddddddddddoolllcc:;;,'''....................................
 83. ........,:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;;,''.''',;;:ccccllllllllllllllllllllcccc:;,',,;:cc:,.,coddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooc;'.':odddooc:;;;:cloooooddddddddddddddooddddddoooooll:,'...............................
 84. ........':clllllllllllllllllllllllllllllclllcc:;,,''.'',,;::ccllllllllllllllllllllllllllc:;,,,,,;:cccllc;'';lodooooooooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl;'.,:lc:;'....',;;;;,;;;;;:::cllodddddddddddddddddddol:,..............................
 85. ........':clllllllllllllllllllllllllllllc::;,'...'',;;:clllllllccclllllllllllllllllllcc;,'.',;:lllllcllc:'.';:c:::cllodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxxo:'.......      .................,;clddddddddddddddddddol:,............................
 86. ........';cllllllllllllllllllllllllllc:;,'...'',;:cclllllllllllllllllllllllllllllll:;,'..',:clllllllcccc;'...',,;:cloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddollc;'.                       ..........,coodddddddddddddddddoc;'..........................
 87. ........';cllllllllllllllllllllllcc:;,'''',;;:cccllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'..',;ccllllcccllc:;,....';clloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoolc:;'...                      ..;lodxdoc;,..,;:lodddddddddddddddddl:,'........................
 88. .........,:llllllllllllllllllccc:;,''',;::cclllllllllllllllllllllllllllllllllc;,'...,;:clllllllccc:;,......';lddoooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddolc:;,'....                          .'o0NWWWNXK0kxdl;,:loddddddddddddddddol:,.......................
 89. .........,:clllllllllllllllcc::;,,,,;:cclllllllllllllllllllllllllllllcllllc:;,...',:clllllllllcc;,'.'','...;cooollloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoolc:,'...                                 .,dKNWWWWWWWWXOl'.,cldddddddddddddddddoc;'.....................
 90. .........,:cllllllllllllllcc::;;::ccclllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'..',;:cllllllllcc;,'''';:cc;..,cllcccclodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoolc:;,....                                       'lONWWWWWWWWXx;..,codddddddddddddddddol:'....................
 91. .........':clllllllllllllcccccccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'..',;:clllllllllc:;''.',:clol;'.':cc:::cloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooolc:;,'....                                             .ckXWWWWWWWW0c..':odddddddddddddddddddoc,'..................
 92. .........';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc::;'..',;cccllllllllc:,'..';:cllll:,..',,',:loodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoodoollc:;,''....                                                   .,oOKNWWWWNOc..,coddddddddddddddddddddol:'.................
 93. .........';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc;,''',;cccclllllllc:;,..'';:llllll:,......,coddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooolllcccccccccccccccc:::;;,'....                           .....                            .,cdOKXX0o,',:loddddddddddddddddddddddl:,................
 94. ..........;cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,'',;:ccllllllllll:;'..',:cclllllc:,......;lddddddddddddddddddddddddddddddoooollc::;,,'''.................                                     .,oxxdool:;'..                        .':loc;,:cooddddddddddddddddddddddddol:'..............
 95. ..........,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;,,,;:cclllllllllccc;'..',:clllccllcc;.. ..':lodddddddddddddodddddddooolllcc:;,,'......                                                           .:ONWWWWNXX0kdc,.                       ..';:lodddddddddddddddddddddddddddddoc,.............
 96. ..........,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;;;:cllllllllllllc:;'..',:cllllcclllc;'....,coddodddddddddddddooolcc:;,''......                                                                     ,xXWWWWWWMWWWXOd;.                  ...,:cloddddddddddddddddddddddddddddddddol:'...........
 97. ..........,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc::::clllllllllllllc;,..',:cllllllllllc;'...':ldddooodddddddooolc:;'.....                                          ..''..                              .lONWWWWMWWWMWWN0d;.            ...',:loooddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc,..........
 98. ..........,cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc::ccllllllllllllcc:,..',:clllllllllllc;'...':odddoooddddollc:,'....                                               .,lkOkoc,..                           'l0NWWWWWWWWWWNNKx:.       ...';:cloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:'........
 99. ..........,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccclllllllllllllc:;'.',:cllllllllllllc;'...,:oddddddoolc:,'....                                                    .:kXWWNX0ko:'..                        .lOXWWNNX0Oxdoc:,.......',;:cooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc,.......
 100. ..........,:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,.',:cllllllllllllll:'...,:lddddolc:,'...                                                         .;xXWWWWWWNKOxc'.                       'cdxxoc;,'.......',;:clloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc;'.....
 101. ..........,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;'.';:cllllllllllllll:'...,coddol:;'...                                                              .ckXWWWWWWWWNKkl,.                     ...........',;:clooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl:,....
 102. ..........,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,..,:clllllllllllllll:,...,cool:,...                                                                   .ckXWWWWWWWWNNKkl'.             ........'',;:cllloooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc,'..
 103. ..........';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc;'.';clllllcllllllllll:,...,:c:,...                                                                       .:dO0OOOOkxxdoc;'........'''',,;;:ccllllodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;'.
 104. ...........,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;'',:cllllllllllllllll:,...',,'.                                            .................................,::::::;;;;;;;;:::cccllllloooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;'
 105. ...........',clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'',:llllllllllllllllc:,..  ...                 .......................''',,,,;;;;:::::cccccccccccccccccccccclllllloooooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;
 106. ............,:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;''';cllllllllllllllllc:,..            ......'',,,,,;;;;;;;;;;:::::ccccllooooooooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc
 107. ............';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;''';cllllllllllllcllllc;......    ...,;::ccclloooooooddoooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddo
 108. .............':clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,'',:clllllllllllllllllc;'...',,'.....,;clodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 109. ..............,:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;'';:lllllllllllllllllc:;'..';clcc:;,'...',;cloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 110. ..............';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;,,;:llllllllllllllllllc;'..';clllllccc::;,''',;:looodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 111. ...............,:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,,;:clllllllllllllllllc;,..,:cclllllllllllc::;,'',,;:lodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 112. ...............':clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,,;cllllllllllllllccllc;''',:cllllllllllllllllcc::;,,',,;:looddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 113. ................;clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,,;clllllllllllllllcclc:,'';cllllllllllllllllcccllllcc:;,'',;:clodddooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 114. ................':llllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,;cllllllllllllllllllc:,',;cllllllllllllllllllcccllloollc:;,,,,;:cloooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 115. .................;cllllllllllllllllllllllllllllllllccllc:;,;:llllllllllllllllllc:,,,;cllllllllllllllllllllllllllllllllccc:;,;;:clloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddo
 116. .................':lllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;;;:clllllllllllllllllc:,,,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllccc:;;,,;:lodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc
 117. ..................,cllllllllllllllllllllllllllllllllll:;;;:clllllllllllllllllc:,,;:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllccclcc::;,,,:codddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl;
 118. ..................';cllllllllllllllllllllllllllllllllc:;;:clllllllllllllllllc:,,,:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,,,:coddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddo:,
 119. ...................,:clllllllllllllllllllllllllllllllc:::clllllllllllllllllc:,',;cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc;,,,;:loddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddc,.
 120. ....................,:cllllllllllllllllllllllllllllllc:ccclllllllllllllllllc:,,;:clllllllllllllllllllllllllllllllllllcccccccccccllllcc:,,',;cloooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;..
 121. .....................,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,;:clllllllllllllllllllc::;;;;:;;;;;,,,,,,,,,,,,,,;,,;;;;;;,,''',:clodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl;'..
 122. ......................,:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:,,,:clllllllllllllllllcc;'..........................................',:ldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl;'...
 123. .......................,:lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,,:cllllllllllllllllc:;'...............................................,:lodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl:'....
 124. ........................,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;,,:lllllllllllllllc:,'...................................................';ccodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl:'.....
 125. .........................,:cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,,;clllllllllllllc;,.........................................................';cloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;'......
 126. ..........................';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,,;cllllllllllc:;,.............................................................',:cloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc;'.......
 127. ............................';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:;,;:lllcclllcc:;'..................................................................',:lodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc,.........
 128. ..............................';cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:,,;clllccllc:,'.......................................................................,:loddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddo:,..........
 129. ................................';cclllllllllllllllllllllllllllllllllll:,'';clllccc:;'...........................................................................,:codddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddl:'...........
 130. ..................................';:cllllllllllllllllllllllllllllllcll:,.';llllc:;,...............................................................................';codddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoc,.............
 131. .....................................,;:cccllllllllllllllllllllllllclll:'.';clll:,'..................................................................................';cloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol;'..............
 132. ........................................,;:ccllllllllllllllllllllllllllc,..;cllc;......................................................................................',:lodddoodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:,................
 133. ..........................................',;:cccllllllllllllllllllllllc;..,:cl:,.........................................................................................';codddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddo:,..................
 134. ..............................................',;:ccllllllllllllllllllll:'.';:c:'...........................................................................................';clodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddol:,....................
 135. .................................................'';::ccllllllllllllllllc,'.';c;..............................................................................................',:loddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooc:'......................
 136. .....................................................',,;:clllllllllllclc:,'',;,.................................................................................................';:clodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddolc:,'........................
 137. .........................................................',,;:ccllllllllll:,''''....................................................................................................',:clooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddool:;'...........................
 138. ..............................................................',;:clllllllc:,'..........................................................................................................,;:coodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoodddooc:;'..............................
 139. .................................................................',;::cclllc:'.............................................................................................................',;:clooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddollc:;,'.................................
 140. .....................................................................',:clll:,..................................................................................................................',;:clloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoollc:,''.....................................
 141. ........................................................................',;;;'.   ...................................................................................................................'';;:clloodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoolllc:;,'..........................................
 142. ..............................................................................    ..........................................................................................................................'',;;:ccllloooooooooooooooooooooooooooollc::;,,''...............................................
 143. ..............................................................................    ...................................................................................................................................'''''',,,,;;;;;,,,;;;;;,,,,,,''........................................................
 144. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 145. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 146. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 147. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 148. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 149. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 150. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top