S_Madanska

9.2.РЕШЕНИЯ

Feb 9th, 2022 (edited)
155
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4.     -- Задача
 5.     -- Имена, заплата и длъжност на служителите, които работят в отдел 80 и не са
 6.     --обработвали поръчки до момента;
 7.  
 8.     --1
 9.     SELECT E.FNAME,  E.LNAME,
 10.            E.SALARY,  
 11.            E.JOB_ID,      
 12.            E.DEPARTMENT_ID
 13.       FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN ORDERS O
 14.         ON O.EMPLOYEE_ID = E.EMPLOYEE_ID
 15.      WHERE E.DEPARTMENT_ID = 80 AND ORDER_ID IS NULL
 16.  
 17.     --2 С HAVING
 18.       SELECT E.FNAME, E.LNAME,
 19.              E.SALARY,
 20.              E.JOB_ID,
 21.              E.DEPARTMENT_ID,
 22.              COUNT(O.ORDER_ID)
 23.         FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN ORDERS O
 24.           ON O.EMPLOYEE_ID = E.EMPLOYEE_ID
 25.        WHERE E.DEPARTMENT_ID = 80
 26.     GROUP BY E.FNAME, E.LNAME, E.SALARY, E.JOB_ID, E.DEPARTMENT_ID
 27.       HAVING COUNT(O.ORDER_ID) = 0
 28.  
 29.     -- Задача 4-9.
 30.     -- Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 31.     -- В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 32.  
 33.     SELECT C.FNAME, LNAME, O.ORDER_ID
 34.           -- ,ISNULL(CAST(O.ORDER_ID AS VARCHAR), '-') AS ПОРЪЧКИ
 35.     FROM CUSTOMERS C LEFT JOIN ORDERS O
 36.     ON O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 37.     ORDER BY ORDER_ID
 38.  
 39.     -- Задача 4-11.
 40.     -- Да се изведат имената на всички клиенти, които са от държави в регион „Западна Европа“
 41.    SELECT CU.FNAME + ' ' + CU.LNAME AS CUSTOMER,
 42.           CO.NAME AS COUNTRY,
 43.           R.NAME AS REGION
 44.      FROM CUSTOMERS CU, COUNTRIES CO, REGIONS R
 45.     WHERE CU.COUNTRY_ID=CO.COUNTRY_ID
 46.           AND R.REGION_ID=CO.REGION_ID
 47.           AND R.NAME = 'Западна Европа'
 48.  
 49. -----------------------------------------------------------------------------------------
 50. --------------------------------- Задачи ОТ СЕДМИЦА 6:  ---------------------------------
 51. -----------------------------------------------------------------------------------------
 52.     --Зад 0.4
 53.     --Клиентите, които са поръчвали през 2000 година
 54.     SELECT C.FNAME, C.LNAME,
 55.            O.ORDER_ID,
 56.            O.ORDER_DATE
 57.            --,DATENAME(MONTH, O.ORDER_DATE) + ' ' + CAST (YEAR(O.ORDER_DATE) AS VARCHAR) AS DATE
 58.     FROM  CUSTOMERS C JOIN  ORDERS O
 59.     ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 60.     WHERE YEAR(O.ORDER_DATE) = 2000
 61.     --AND MONTH(O.ORDER_dATE) = 7
 62.     ORDER BY MONTH(O.ORDER_DATE)
 63.  
 64.     --ЗАД 0.5
 65.     --Служителите, които са обработили повече от 5 поръчки
 66.     SELECT COUNT(O.ORDER_ID) ORD_COUNT,
 67.            E.FNAME, E.LNAME,
 68.            E.EMPLOYEE_ID
 69.     FROM EMPLOYEES E JOIN ORDERS O
 70.     ON O.EMPLOYEE_ID = E.EMPLOYEE_ID
 71.     GROUP BY E.FNAME, E.LNAME, E.EMPLOYEE_ID
 72.     HAVING COUNT(O.ORDER_ID) > 5
 73.  
 74.   -----------------------------------------------------------------------------------------
 75.   ----------------------------------ПРЕПИТКА 2---------------------------------------------
 76.   -----------------------------------------------------------------------------------------
 77.         --ЗАД 1.
 78.         --Клиентите, които са поръчали само веднъж. Сортирай по малко име във възходящ ред
 79.          SELECT COUNT(ORDER_ID) AS ПОРЪЧКИ,
 80.                C.CUSTOMER_ID,
 81.                C.FNAME,C.LNAME
 82.         FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 83.         ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 84.         GROUP BY C.CUSTOMER_ID, C.FNAME, C.LNAME
 85.         HAVING  COUNT(ORDER_ID) = 1
 86.         ORDER BY FNAME
 87.  
 88.          --ЗАД 2.
 89.         --Изведи минималната заплата на длъжностите, в които има назначени повече от 10 служителя
 90.          SELECT COUNT(E.JOB_ID) AS СЛУЖИТЕЛИ,
 91.                J.JOB_TITLE,
 92.                J.MIN_SALARY
 93.         FROM EMPLOYEES E JOIN JOBS J
 94.         ON J.JOB_ID = E.JOB_ID
 95.         GROUP BY J.MIN_SALARY, J.JOB_TITLE
 96.         HAVING COUNT(E.JOB_ID) > 10
 97.  
 98.          --ЗАД 3.
 99.         --Изведи длънжостите, на които няма назначени служители
 100.          SELECT COUNT(E.JOB_ID) AS СЛУЖИТЕЛИ,
 101.                J.JOB_ID,
 102.                J.JOB_TITLE
 103.         FROM EMPLOYEES E RIGHT JOIN JOBS J
 104.         ON J.JOB_ID = E.JOB_ID
 105.         GROUP BY J.MIN_SALARY, J.JOB_TITLE,  J.JOB_ID
 106.         HAVING COUNT(E.JOB_ID) = 0
 107.  
 108.          --ЗАД 4.
 109.         --В кой град се намира отдела, чийто служители получават най-голяма средна заплата
 110.          SELECT TOP 1 AVG(E.SALARY),
 111.                       E.DEPARTMENT_ID,
 112.                       D.CITY
 113.         FROM EMPLOYEES E JOIN DEPARTMENTS D
 114.         ON D.DEPARTMENT_ID = E.DEPARTMENT_ID
 115.         GROUP BY E.DEPARTMENT_ID, D.CITY
 116.         ORDER BY 1 DESC
 117.  
 118. -----------------------------------------------------------------------------------------
 119. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 120. -----------------------------------------------------------------------------------------
 121.     --ЗАД 4. OT ПРЕПИТКА 2 МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕНА И С OFFSET и FETCH
 122.     --В кой град се намира отдела, чийто служители получават най-голяма средна заплата
 123.         SELECT     AVG(E.SALARY) AS S,
 124.                    E.DEPARTMENT_ID,  D.CITY
 125.         FROM EMPLOYEES E  JOIN DEPARTMENTS D
 126.         ON D.DEPARTMENT_ID = E.DEPARTMENT_ID
 127.         GROUP BY E.DEPARTMENT_ID, D.CITY
 128.         ORDER BY 1 DESC
 129.         OFFSET 0 ROW                      ---ПРЕМАХВАНЕ НА БР.РЕДОВЕ
 130.         FETCH NEXT 1 ROW ONLY             ---ИЗВЕЖДАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ БР.РЕДОВЕ
 131.  
 132.  
 133.     --Пример 4-21.
 134.     --Всички служители, подредени по дата на постъпване.
 135.      SELECT *  
 136.      FROM EMPLOYEES
 137.      ORDER BY HIRE_DATE
 138.  
 139.     -- Петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 140.      SELECT *
 141.      FROM EMPLOYEES
 142.      ORDER BY HIRE_DATE
 143.      OFFSET 9 ROWS
 144.      FETCH NEXT 5 ROWS ONLY
 145.  
 146.     --Задача 4-12.
 147.     --вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо).  */
 148.     SELECT *
 149.     FROM EMPLOYEES
 150.     ORDER BY SALARY DESC
 151.     OFFSET 10 ROWS
 152.     FETCH NEXT 10 ROWS ONLY
 153.  
 154. -----------------------------------------------------------------------------------------
 155. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 156. -----------------------------------------------------------------------------------------
 157.   /* Задача 4-13.
 158.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 159.  
 160. ----------------------------------------------------------------------------------------
 161. -----------------------------Изгледи = Views--------------------------------------------
 162. -----------------------------Създаване на изгледи-CREATE VIEW---------------------------
 163.  
 164.     --Пример 5-1.
 165.     --Да се създаде изглед, който
 166.     --съдържа име и фамилия на клиентите, както и
 167.     --номер и дата на поръчките, които те са направили.
 168.     CREATE VIEW MY_FIRST_VIEW
 169.     AS
 170.     SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS CUSTOMER, --- ВСИЧКИ КОЛОНИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ИМЕНА
 171.            O.ORDER_ID,
 172.            O.ORDER_DATE
 173.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 174.     ON O.CUSTOMER_ID = C.CUSTOMER_ID
 175.  
 176.     SELECT * FROM MY_FIRST_VIEW
RAW Paste Data Copied