SHARE
TWEET

VMO Problem 04 2012

Francisco-codead Jan 14th, 2013 32 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Problem 04 VMO 2012*/
 2. /*
 3. Cho trước một số số tự nhiên được viết trên một đường thẳng. Ta thực hiện các bước điền số lên đường thẳng như sau: tại mỗi bước, trước tiên xác định tất cả các cặp số kề nhau hiện có trên đường thẳng theo thứ tự từ trái qua phải, sau đó điền vào giữa mỗi cặp một số bẳng tổng của hai số thuộc cặp đó. Hỏi sau $2013$ bước, số $2013$ xuất hiện bao nhiêu lần trên đường thẳng trong các trường hợp sau:
 4. a) Các số cho trước là: $1$ và $1000$?
 5. b) Các số cho trước là: $1,2,...,1000$ và được xếp theo thức tự tăng dần từ trái qua phải?
 6. Link: http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=39901
 7. */
 8.  
 9. //Kết quả 1:
 10. public class KQThay_Thang {
 11.     int[] A=new int[3000];int count=0;
 12.     public void init(){
 13.         for(int i=1;i<2013;i++){
 14.             A[i]=ArrVMO(i);
 15.             //System.out.print(A[i]+"\n");
 16.         }
 17.     }
 18.     public int sumResulf(){
 19.         int sumKQ=0;
 20.         for(int i=1;i<=999;i++){
 21.             sumKQ+=2012/(i)-A[2012/(i)]+A[2013/(i+1)+1];
 22.             System.out.print(sumKQ+"; "+A[2012/(i)]+"; "+A[2013/(i+1)+1]+"\n");
 23.             count++;
 24.         }
 25.         return sumKQ;
 26.     }
 27.     public static void main(String[] args) {
 28.         KQThay_Thang kq =new KQThay_Thang();
 29.         kq.init();
 30.         System.out.print("Kết quả phần b: "+ kq.sumResulf()+"\n");
 31.         //System.out.print(kq.A[2013]);
 32.     }
 33.     public int ArrVMO(int k){
 34.         return (k/3+k/11+k/61-k/33-k/671-k/183+k/2013);
 35.     }
 36. }
 37. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 38. // Output:
 39. 1606; 812; 406
 40. 2478; 406; 272
 41. 3082; 270; 204
 42. 3544; 203; 162
 43. ...
 44. 14289; 0; 1
 45. 14292; 0; 1
 46. 14295; 0; 1
 47. 14298; 0; 1
 48. 14301; 0; 1
 49. 14304; 0; 1
 50. 14307; 0; 1
 51. Kết quả phần b: 14307
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top