Guest User

pass

a guest
Sep 21st, 2019
157
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. term.clear()
 2. term.setCursorPos(1,1)os.pullEvent = os.pullEventRaw
 3.  
 4. password = "haiichbins"
 5. masterpassword = "139753"
 6.  
 7. print("  |--------------DOOR LOCK SYSTEM---------------| ")
 8. print("  |          __                                 | ")
 9. print("  |         |_  _  _| _ _.    _   | _  _        | ")
 10. print("  |         |__| )(_|(-| ||_||||  || )(_.       | ")
 11. print("  |                                             | ")
 12. print("---                                             ---")
 13. print("\n")
 14. print("                     PASSWORT: ")
 15. write("                   [           ]")
 16. print("\n\n\n---                                             ---")
 17. print("  |                Eingangspforte               |  ")
 18. print("  |                                             |  ")
 19. print("  |                                             |  ")
 20. print("  |                                             |  ")
 21. print("  --UI_Model 1.0--------------------Version 2.1-- ")        
 22. local curTerm = term.current()
 23. local input = window.create(curTerm, 21, 10, 11, 1)
 24. term.redirect(input)
 25. local input = read("*")
 26. term.redirect(curTerm)
 27.    
 28. if input == (password) then
 29. print("  Granted")
 30. redstone.setOutput("back", true)
 31. sleep(5)
 32. os.shutdown()
 33.  
 34. elseif input == (masterpassword) then
 35. term.clear()
 36. sleep(1)
 37. print("\nDas Terminal ist jetzt freigeschaltet\n")
 38. print("Bitte speichere alles vor dem verlassen.")
 39. sleep(2)
 40. term.clear()
 41. else
 42. print("   Wrong")
 43. sleep(1)
 44. os.shutdown()
 45.  
 46. end
RAW Paste Data