MeehoweCK

Untitled

Aug 5th, 2021
651
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. const short N = 6;
 8.  
 9. bool czy_juz_jest(short* tab, short liczba, short n)        // funkcja zwraca czy podana liczba zawiera siê w tablicy tab na n pierwszych pozycjach
 10. {
 11.     for(short i = 0; i < n; ++i)
 12.         if(liczba == tab[i])    // liczba zawiera siê w tablicy
 13.             return true;
 14.     // przechodzimy do koñca pêtli i nie znajdujemy tej liczby, wiêc zwracamy false:
 15.     return false;
 16. }
 17.  
 18. void wypelnij_tablice(short* tab)
 19. {
 20.     short losowana;
 21.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 22.     {
 23.         do
 24.         {
 25.             losowana = 1 + rand() % 49;
 26.         } while(czy_juz_jest(tab, losowana, i));
 27.         tab[i] = losowana;
 28.     }
 29. }
 30.  
 31. void sortuj(short* tab)
 32. {
 33.     for(short i = 0; i < N - 1; ++i)
 34.         for(short j = 0; j < N - i - 1; ++j)
 35.             if(tab[j] > tab[j + 1])
 36.                 swap(tab[j], tab[j + 1]);       // zamiana miejscami
 37. }
 38.  
 39. void wypisz_tablice(short* tab)
 40. {
 41.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 42.         cout << tab[i] << '\t';
 43.     cout << endl;
 44. }
 45.  
 46. void podaj_liczby(short* tab)
 47. {
 48.     cout << "Podaj " << N << " liczb naturalny z przedzialu od 1 do 49 tak, aby sie nie powtarzaly: ";
 49.     short liczba;
 50.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 51.     {
 52.         cin >> liczba;
 53.         while(liczba < 1 || liczba > 49 || czy_juz_jest(tab, liczba, i))
 54.         {
 55.             if(liczba < 1 || liczba > 49)
 56.                 cout << "Podales liczbe, ktora nie miesci sie w przedziale. Wpisz jeszcze raz: ";
 57.             else
 58.                 cout << "Podales drugi raz te sama liczbe. Wpisz jeszcze raz: ";
 59.             cin >> liczba;
 60.         }
 61.         tab[i] = liczba;
 62.     }
 63. }
 64.  
 65. short wynik(short* tab1, short* tab2)   // funkcja sprawdzająca ile liczb jest wspólnych pomiędzy dwiema tablicami
 66. {
 67.     short licznik = 0;
 68.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 69.     {
 70.         if(czy_juz_jest(tab1, tab2[i], N))
 71.             ++licznik;
 72.     }
 73.     return licznik;
 74. }
 75.  
 76. int main()
 77. {
 78.     short tablica_uzytkownika[N];
 79.     podaj_liczby(tablica_uzytkownika);
 80.     sortuj(tablica_uzytkownika);
 81.     cout << "Liczby podane przez uzytkownika:\n";
 82.     wypisz_tablice(tablica_uzytkownika);
 83.  
 84.     short tablica[N];
 85.     srand(time(nullptr));
 86.     wypelnij_tablice(tablica);
 87.     sortuj(tablica);
 88.     cout << "Wylosowane liczby:\n";
 89.     wypisz_tablice(tablica);
 90.  
 91.     cout << "Wytypowales poprawnie " << wynik(tablica, tablica_uzytkownika) << " liczb.\n";
 92.     return 0;
 93. }
RAW Paste Data