martaczaska

Wykresy_29.11

Nov 30th, 2020
446
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package eti.radio.pr_inz;
 2.  
 3. import javax.imageio.ImageIO;
 4. import javax.swing.*;
 5. import java.awt.*;
 6. import java.awt.event.ActionEvent;
 7. import java.awt.event.ActionListener;
 8. import java.awt.event.KeyEvent;
 9. import java.awt.image.BufferedImage;
 10. import java.io.File;
 11. import java.io.IOException;
 12. import java.util.Random;
 13.  
 14. import org.jfree.chart.ChartFactory;
 15. import org.jfree.chart.ChartPanel;
 16. import org.jfree.chart.ChartUtils;
 17. import org.jfree.chart.JFreeChart;
 18. import org.jfree.chart.axis.NumberTickUnit;
 19. import org.jfree.chart.axis.ValueAxis;
 20. import org.jfree.chart.plot.Plot;
 21. import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
 22. import org.jfree.data.xy.XYDataset;
 23. import org.jfree.data.xy.XYSeries;
 24. import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;
 25.  
 26. public class Wykresy extends JPanel implements ActionListener {
 27.  
 28.     //
 29.     public Double[] xp = new Double[850];
 30.     public Double[] yp = new Double[850];
 31.     public Integer[] x = {470, 300, 300, 470, 640, 640, 470};
 32.     public Integer[] y = {400, 480, 313, 230, 313, 480, 570};
 33.     public double UT_x, UT_y;
 34.     public double BS0_x = x[0], BS0_y = y[0];
 35.     public double zasieg;
 36.  
 37.     int nw = 0, s = 1;
 38.     //double f_c = 2.6; // [GHz] *Math.pow(10, 9);
 39.     double d_2D; //m
 40.     double c = 3*Math.pow(10, 8);
 41.     int d_2D_IN = 1;
 42.     int h_BS = 25, h_UT = 1;  ///zrobić jako Slidery
 43.     int h_E = 1; // 1m
 44.     int h = 5; //w metrach, do RMa
 45.     int W = 20; //w metrach, do RMa
 46.  
 47.     double sigma_LOS, sigma_NLOS;
 48.     public Double[][] PL_LOS= new Double[7][850];
 49.     public Double[][] PL_NLOS= new Double[7][850];
 50.     public Double[][] PL_NLOS2= new Double[7][850];
 51.     double d_BP, d2_BP;
 52.     public Double[] p = {10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0};
 53.     public Double[] d2D = {10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0};
 54.     public Double[][] d_3D = new Double[7][850];
 55.     public Double[] radius = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 56.     public Double[] SNR = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 57.     public Double[] SNR_WAT = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 58.     public double I_suma_NLOS = 0, I_suma_LOS = 0;
 59.     double N = -174;
 60.     double N_W = Math.pow(10, (N/10 - 3));
 61.     //
 62.  
 63.     private JButton wyjscie;
 64.     private JLabel tytul7;
 65.     public JTabbedPane tabbedPane;
 66.     public String nazwaModelu = "";
 67.     public BufferedImage tlo_wykresy;
 68.     public double f_c = 3; //GHz
 69.     Double[] SINR_NLOS = new Double[850];
 70.     Double[] SINR_LOS = new Double[850];
 71.     Double[] SINR_dB_NLOS = new Double[850];
 72.     Double[] SINR_dB_LOS = new Double[850];
 73.     public int nr_tytulu = 0;
 74.  
 75.     public Wykresy(){
 76.         setLayout(null);
 77.         setVisible(true);
 78.  
 79.         for(int i=0; i < 850; i++){ // zerowanie SINRów, chyba jednak nie ma znaczenia
 80.             SINR_NLOS[i] = 0.0;
 81.             SINR_LOS[i] = 0.0;
 82.             SINR_dB_NLOS[i] = 0.0;
 83.             SINR_dB_LOS[i] = 0.0;
 84.         }
 85.  
 86.         File zdj_menu = new File("zdjecia/strona.png");
 87.         try{ tlo_wykresy = ImageIO.read(zdj_menu); }
 88.         catch(IOException e){ System.err.println("Blad odczytu obrazków"); }
 89.  
 90.         tytul7 = new JLabel( "Wykresy przedstawiające wartość SINR zależną od odległości UT od BS ", JLabel.CENTER);
 91.         tytul7.setBounds(5, 70, 1000, 100);
 92.         tytul7.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 93.  
 94.         wyjscie = new JButton("Wyjście");
 95.         wyjscie.addActionListener(this);
 96.         wyjscie.setBounds(750, 650, 180, 50);
 97.         wyjscie.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 98.         wyjscie.setBackground(Color.white);
 99.  
 100.         tabbedPane = new JTabbedPane();
 101.  
 102.         add(tabbedPane); add(tytul7); add(wyjscie);
 103.     }
 104.  
 105.  
 106.     public XYDataset daneNLOS(){
 107.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 108.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 109.  
 110.             for(int i=0; i < 850; i++){
 111.                 dane.add(i, SINR_dB_NLOS[i]);
 112.             }
 113.         zbior_danych.addSeries(dane);
 114.  
 115.         return zbior_danych;
 116.     }
 117.  
 118.     public XYDataset daneLOS(){
 119.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 120.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 121.  
 122.         for(int i=0; i < 850; i++){
 123.             dane.add(i, SINR_dB_LOS[i]);
 124.         }
 125.         zbior_danych.addSeries(dane);
 126.  
 127.         return zbior_danych;
 128.     }
 129.  
 130.     ///////////////////////////////////////////////
 131.     public XYDataset daneNLOS_zaniki(){
 132.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 133.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 134.  
 135.         for(int i=0; i < 850; i++){
 136.             dane.add(i, SINR_dB_LOS[i]);
 137.         }
 138.         zbior_danych.addSeries(dane);
 139.  
 140.         return zbior_danych;
 141.     }
 142.     public XYDataset daneLOS_zaniki(){
 143.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 144.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 145.  
 146.         for(int i=0; i < 850; i++){
 147.             dane.add(i, SINR_dB_LOS[i]);
 148.         }
 149.         zbior_danych.addSeries(dane);
 150.  
 151.         return zbior_danych;
 152.     }
 153.     //////////////////////////////////////////////
 154.  
 155.     public void Rysuj_wykres(){
 156.         XYDataset dane_NLOS = daneNLOS(); //dodawanie wartości SINR
 157.  
 158.         JFreeChart wykres_1 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej (scenariusz NLOS)",
 159.                 "d [m]",
 160.                 "SINR [dB]",
 161.                 dane_NLOS,
 162.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 163.                 true, true, false);
 164.  
 165.  
 166.         /////////////////////////
 167.        /* ValueAxis rangeAxis = wykres_1.getXYPlot().getDomainAxis();
 168.         rangeAxis.setRange(0.0, 80.0);
 169.         rangeAxis.setAutoTickUnitSelection(true);
 170.  
 171.         ValueAxis domainAxis = wykres_1.getXYPlot().getRangeAxis();
 172.         if(s == 1){domainAxis.setRange(0, 1000);}
 173.         else if(s == 2){ domainAxis.setRange(0, 1000);}
 174.         else if(s == 3){ domainAxis.setRange(0, 1000);}
 175.         else if(s == 4){ domainAxis.setRange(0, 650);}
 176.         else if(s == 5){ domainAxis.setRange(0, 650);}
 177.         else if(s == 6){ domainAxis.setRange(0, 5000);}
 178.         else if(s == 7){ domainAxis.setRange(0, 5000);}
 179.         domainAxis.setAutoTickUnitSelection(true);*/
 180.  
 181.         /////////////////////////////////////////
 182.  
 183.         ChartPanel chPanel_1 = new ChartPanel(wykres_1);
 184.  
 185.         XYDataset dane_LOS = daneLOS(); //dodawanie wartości SINR
 186.  
 187.         JFreeChart wykres_2 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej (scenariusz LOS)",
 188.                 "d [m]",
 189.                 "SINR [dB]",
 190.                 dane_LOS,
 191.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 192.                 true, true, false);
 193.  
 194.  
 195.         ChartPanel chPanel_2 = new ChartPanel(wykres_2);
 196.  
 197.         ///////////////////////////////////////////////////////
 198.         XYDataset dane_NLOS_zaniki = daneNLOS_zaniki(); //dodawanie wartości SINR
 199.  
 200.         JFreeChart wykres_3 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej z uwzględnieniem zaników powolnych (scenariusz NLOS)",
 201.                 "d [m]",
 202.                 "SINR [dB]",
 203.                 dane_NLOS_zaniki,
 204.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 205.                 true, true, false);
 206.  
 207.         ChartPanel chPanel_3 = new ChartPanel(wykres_3);
 208.  
 209.         XYDataset dane_LOS_zaniki = daneLOS_zaniki(); //dodawanie wartości SINR
 210.  
 211.         JFreeChart wykres_4 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej z uwzględnieniem zaników powolnych (scenariusz LOS)",
 212.                 "d [m]",
 213.                 "SINR [dB]",
 214.                 dane_LOS_zaniki,
 215.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 216.                 true, true, false);
 217.  
 218.         ChartPanel chPanel_4 = new ChartPanel(wykres_4);
 219.         ///////////////////////////////////////////////////////
 220.  
 221.         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
 222.             chPanel_1.setBounds(1, 200, 520, 380);
 223.             chPanel_1.setVisible(true);
 224.  
 225.             chPanel_2.setBounds(500, 200, 520, 380);
 226.             chPanel_2.setVisible(true);
 227.  
 228.             chPanel_3.setBounds(500, 200, 520, 380);
 229.             chPanel_3.setVisible(true);
 230.  
 231.             chPanel_4.setBounds(500, 200, 520, 380);
 232.             chPanel_4.setVisible(true);
 233.         });
 234.  
 235.  
 236.         /////// JTabbedPane :
 237.         //JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane();
 238.         tabbedPane.setBounds(130, 130, 750, 500);
 239.  
 240.         tabbedPane.addTab("Wykres NLOS", chPanel_1);
 241.         tabbedPane.setMnemonicAt(0, KeyEvent.VK_2);
 242.  
 243.         tabbedPane.addTab("Wykres LOS", chPanel_2);
 244.         tabbedPane.setMnemonicAt(1, KeyEvent.VK_2);
 245.  
 246.         tabbedPane.addTab("Wykres NLOS z uwzględnieniem zaników", chPanel_3);
 247.         tabbedPane.setMnemonicAt(2, KeyEvent.VK_2);
 248.  
 249.         tabbedPane.addTab("Wykres LOS z uwzględnieniem zaników", chPanel_4);
 250.         tabbedPane.setMnemonicAt(3, KeyEvent.VK_2);
 251.  
 252.         tabbedPane.setVisible(true);
 253.  
 254.         //tytul7 = new JLabel( "Wykresy przedstawiające wartość SINR dla modelu " + nazwaModelu, JLabel.CENTER);
 255.         //add(chPanel_1);  add(chPanel_2); add(tytul7);
 256.         add(tabbedPane);
 257.     }
 258.  
 259.     public void actionPerformed(ActionEvent e){
 260.         Object source = e.getSource();
 261.         if(source == wyjscie){
 262.             System.exit(0);
 263.         }
 264.     }
 265.  
 266.     public void paintComponent(Graphics graphic) {
 267.         Graphics2D g2d = (Graphics2D) graphic;
 268.         g2d.drawImage(tlo_wykresy, 0, 0, this);
 269.     }
 270.  
 271.  
 272.     public double PL_O2I(int n, double pl){
 273.         double L_szklo = 2 + 0.2*f_c; //dB
 274.         double L_beton = 5 + 4*f_c; //dB
 275.         double PL_przeniki = 0;
 276.         double PL_tw, PL_in, sigma_P;
 277.         double N = 5;  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZMIENIĆ
 278.         PL_in = 0.5*d_2D_IN;
 279.  
 280.         if(n == 0){ //nisko stratny model
 281.             PL_tw = 5 - Math.log10(0.3*Math.pow(10, (-L_szklo/10)) + 0.7*Math.pow(10, (-L_beton/10)));
 282.             sigma_P = 4.4; //dB
 283.             PL_przeniki = pl + PL_tw + PL_in; // + N;
 284.         }
 285.         else if(n == 1){ ////wysoko stratny model
 286.             PL_tw = 5 - Math.log10(0.7*Math.pow(10, (-L_szklo/10)) + 0.3*Math.pow(10, (-L_beton/10)));
 287.             sigma_P = 4.4; //dB
 288.             PL_przeniki = pl + PL_tw + PL_in; // + N;
 289.         }
 290.         return PL_przeniki;
 291.     }
 292.  
 293.     public double licz_sygnal_odebrany(double P_T, double G_TX, double L_FTX, double G_RX, double L_FRX, double PathL){
 294.         //SINR = P_T + G_TX - L_FTX + (PL +I) + G_RX - L_FRX - N - F - IM
 295.         int IM = 2;
 296.         double S, t_e = 1, t_o = 290, N, F;
 297.         //double k = 1.38*Math.pow(10, (-38)); //N = 10*Math.log10(k * t_o * pasmo); //N = -174; // [dBm]
 298.         F = 6 ;
 299.         S = P_T + G_TX - L_FTX - PathL + G_RX - L_FRX - F - IM; // [dBm]
 300.  
 301.         return S;
 302.     }
 303.  
 304.     public void pathLossDlaModelu(double ut_x, double ut_y, double f, boolean zmiennaLosowa){
 305.         if(s == 1){
 306.             d_2D = 140;
 307.             sigma_LOS = 3; //dB
 308.             sigma_NLOS = 8.03; //dB
 309.         }
 310.         else if(s == 2){
 311.             d_2D = 1000;
 312.             sigma_LOS = 4; //dB
 313.             sigma_NLOS = 6; //dB
 314.         }
 315.         else if(s == 3){
 316.             d_2D = 1000;
 317.             sigma_LOS = 4; //dB
 318.             sigma_NLOS = 6; //dB
 319.         }
 320.         else if(s == 4 ){
 321.             d_2D = 650;
 322.             sigma_LOS = 4; //dB
 323.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 324.         }
 325.         else if(s == 5){
 326.             d_2D = 650;
 327.             sigma_LOS = 4; //dB
 328.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 329.         }
 330.         else if(s == 6){
 331.             d_2D = 5000;
 332.             if(d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP){sigma_LOS = 4;} //dB}
 333.             else if(d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000){sigma_LOS = 6;} //dB}
 334.             sigma_NLOS = 8;
 335.         }
 336.         else if(s == 7){
 337.             d_2D = 5000;
 338.             if(d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP){sigma_LOS = 4;} //dB}
 339.             else if(d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000){sigma_LOS = 6;} //dB}
 340.             sigma_NLOS = 8;
 341.         }
 342.  
 343.         for(int k = 1; k < 7; k++){
 344.             xp[0] = 470.0;
 345.             yp[0] = 400.0;
 346.             radius[k] = Math.sqrt( Math.pow((x[k] - xp[0]), 2) + Math.pow((y[k] - yp[0]), 2));
 347.             d2D[k] = (radius[k]*d_2D)/85;
 348.             d_3D[k][0] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(d2D[k], 2) );
 349.             System.out.println("d_3D["+k+"] = " + d_3D[k][0]);
 350.         }
 351.  
 352.         d_3D[0][0] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(Double.MIN_VALUE, 2) );
 353.         //d_3D[0][0] = Double.MIN_VALUE; //!!!!!!!!!
 354.  
 355.         for(int j=1; j < 850; j++){
 356.             if((ut_x > BS0_x) && (ut_y < BS0_y)){ // I ćwiartka
 357.                 xp[j] = xp[j-1] + 0.1;
 358.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 359.             }
 360.             else if((ut_x < BS0_x) && (ut_y < BS0_y)){ // II ćwiartka
 361.                 xp[j] = xp[j-1] - 0.1;
 362.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 363.             }
 364.             else if((ut_x < BS0_x) && (ut_y > BS0_y)){ // III ćwiartka
 365.                 xp[j] = xp[j-1] - 0.1;
 366.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 367.             }
 368.             else if((ut_x > BS0_x) && (ut_y > BS0_y)){ // IV ćwiartka
 369.                 xp[j] = xp[j-1] + 0.1;
 370.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 371.             }
 372.  
 373.             for(int i = 0; i < 7; i++){
 374.                 radius[i] = Math.sqrt( Math.pow((x[i] - xp[j]), 2) + Math.pow((y[i] - yp[j]), 2));
 375.                 d2D[i] = (radius[i] * d_2D)/85; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 376.                 d_3D[i][j] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(d2D[i], 2) );
 377.             }
 378.         }
 379.  
 380.  
 381.         if(s == 1){ //model Indoor Hotspot - InH
 382.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 383.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 384.                     PL_LOS[i][j] = 32.4 + 17.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i);     //- path loss for LOS
 385.                     PL_NLOS2[i][j] = 38.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 17.3 + 24.9*Math.log10(f + 0.1*i);
 386.                     PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);                           //- path loss for NLOS
 387.                 }
 388.             }
 389.             /*sigma_LOS = 3; //dB
 390.             sigma_NLOS = 8.03; //dB*/
 391.         }
 392.  
 393.         else if(s == 2 || s == 3){ //model Urban Macro- UMa
 394.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 395.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 396.                     if( d_2D >= 10 && d_2D <= d_BP){
 397.                         PL_LOS[i][j] = 28 + 22*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i);
 398.                         PL_NLOS2[i][j] = 13.54 + 39.08*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -0.6*(h_UT-1.5);
 399.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 400.                     }
 401.                     else if(d_2D >= d_BP && d_2D <= 5000){
 402.                         PL_LOS[i][j] = 28 + 40*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -9*Math.log10(Math.pow(d_BP,2) + Math.pow((h_BS + h_UT),2));
 403.                         PL_NLOS2[i][j] = 13.54 + 39.08*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -0.6*(h_UT-1.5);
 404.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 405.                     }
 406.                 }
 407.             }
 408.             /*sigma_LOS = 4; //dB
 409.             sigma_NLOS = 6; //dB*/
 410.  
 411.             if(s == 3) {
 412.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 413.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 414.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 415.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 416.                     }
 417.                 }
 418.             }
 419.         }
 420.         else if(s == 4 || s == 5){ //model Urban Micro- UMi
 421.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 422.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 423.                     if( d_2D >= 10 && d_2D <= d_BP){
 424.                         PL_LOS[i][j] = 32.4 + 21*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f);
 425.                         PL_NLOS2[i][j] = 22.4 + 35.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 21.3*Math.log10(f) -0.3*(h_UT-1.5);
 426.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 427.                     }
 428.                     else if(d_2D >= d_BP && d_2D <= 5000){
 429.                         PL_LOS[i][j] = 32.4 + 40*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f) -9.5*Math.log10(Math.pow(d_BP,2) + Math.pow((h_BS + h_UT),2));
 430.                         PL_NLOS2[i][j] = 22.4 + 35.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 21.3*Math.log10(f) -0.3*(h_UT-1.5);
 431.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 432.                     }
 433.                 }
 434.             }
 435.             sigma_LOS = 4; //dB
 436.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 437.  
 438.             if(s == 5) {
 439.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 440.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 441.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 442.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 443.                     }
 444.                 }
 445.             }
 446.         }
 447.  
 448.         else if(s == 6 || s == 7) { //model Rural Macro- RMa
 449.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 450.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 451.                     if (d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP) {
 452.                         PL_LOS[i][j] = 20 * Math.log10((40 * Math.PI * d_3D[i][j] * f) / 3) + Math.min(Math.pow(0.03 * h, 1.72), 10) * Math.log10(d_3D[i][j]) - Math.min(Math.pow(0.044 * h, 1.72), 14.77) + 0.002 * Math.log10(h) * d_3D[i][j];
 453.                         PL_NLOS2[i][j] = 161.04 - 7.1 * Math.log10(W) + 7.5 * Math.log10(h) - (24.37 - 3.7 * Math.pow((h / h_BS), 2)) * Math.log10(h_BS) + (43.42 - 3.1 * Math.log10(h_BS)) * (Math.log10(d_3D[i][j]) - 3) + 20 * Math.log10(f) - (3.2 *Math.pow(Math.log10(11.75 * h_UT), 2) - 4.97);
 454.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 455.                         sigma_LOS = 4; //dB
 456.                     } else if (d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000) {
 457.                         PL_LOS[i][j] = 20 * Math.log10((40 * Math.PI * d2_BP * f) / 3) + Math.min(Math.pow(0.03 * h, 1.72), 10) * Math.log10(d2_BP) - Math.min(Math.pow(0.044 * h, 1.72), 14.77) + 0.002 * Math.log10(h) * d2_BP + 40 * Math.log10(d_3D[i][j] / d2_BP);
 458.                         PL_NLOS2[i][j] = 161.04 - 7.1 * Math.log10(W) + 7.5 * Math.log10(h) - (24.37 - 3.7 * Math.pow((h / h_BS), 2)) * Math.log10(h_BS) + (43.42 - 3.1 * Math.log10(h_BS)) * (Math.log10(d_3D[i][j]) - 3) + 20 * Math.log10(f) - (3.2 *Math.pow(Math.log10(11.75 * h_UT), 2) - 4.97);
 459.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 460.                         sigma_LOS = 6; //dB
 461.                     }
 462.                 }
 463.             }
 464.             sigma_NLOS = 8; //dB
 465.  
 466.             if (s == 7) {
 467.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 468.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 469.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 470.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 471.                         System.out.println("Udało się, yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay!");
 472.                     }
 473.                 }
 474.             }
 475.         }
 476.  
 477.         Random r = new Random();
 478.         if(zmiennaLosowa == true){
 479.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 480.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 481.                     PL_LOS[i][j] = PL_LOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_LOS;
 482.                     PL_NLOS[i][j] = PL_NLOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_NLOS;
 483.                 }
 484.             }
 485.         }
 486.  
 487.     }
 488.  
 489.     public void licz_SINR(){
 490.         Double[] S_NLOS = new Double[7];
 491.         Double[] S_LOS = new Double[7];
 492.         Double[] I_W_NLOS = new Double[7]; //inerferencje w watach
 493.         Double[] I_W_LOS = new Double[7]; //inerferencje w watach
 494.         Double[] S_0_NLOS = new Double[850];
 495.         Double[] S_0_LOS = new Double[850];
 496.  
 497.         for(int t=0; t < 850; t++){
 498.                 for (int i = 0; i < 7; i++) {
 499.                     if(i == 0){
 500.                             if(t==0){
 501.                                 S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, 0);
 502.                                 S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, 0);  //LOS tylko między UT i BS0
 503.                             }
 504.                         S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 505.                         S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_LOS[i][t]);  //LOS tylko między UT i BS0
 506.                     }
 507.                     else{
 508.                         S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 509.                         S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 510.                     }
 511.                 }
 512.  
 513.             S_0_NLOS[t] = Math.pow(10, (S_NLOS[0]/10 - 3)); // z dBm na waty
 514.             I_W_NLOS[0] = 0.0;
 515.             I_suma_NLOS = 0.0;
 516.  
 517.             S_0_LOS[t] = Math.pow(10, (S_LOS[0]/10 - 3)); // z dBm na waty
 518.             I_W_LOS[0] = 0.0;
 519.             I_suma_LOS = 0.0;
 520.  
 521.             for(int j=1; j < 7; j++){
 522.                 I_W_NLOS[j] = Math.pow(10, S_NLOS[j]/10 - 3); // z dBm na waty
 523.                 I_suma_NLOS = I_suma_NLOS + I_W_NLOS[j];
 524.  
 525.                 I_W_LOS[j] = Math.pow(10, (S_LOS[j]/10 - 3)); // z dBm na waty
 526.                 I_suma_LOS = I_suma_LOS + I_W_LOS[j];
 527.             }
 528.  
 529.             SINR_NLOS[t] = S_0_NLOS[t] / ( I_suma_NLOS + N_W);
 530.             SINR_dB_NLOS[t] = 10*Math.log10(SINR_NLOS[t]); //na dB
 531.  
 532.  
 533.             SINR_LOS[t] = S_0_LOS[t] / ( I_suma_LOS + N_W);
 534.             SINR_dB_LOS[t] = 10*Math.log10(SINR_LOS[t]); //na dB
 535.  
 536.         }
 537.  
 538.         System.out.println("SINR_dB_NLOS dla t = 0 " + SINR_dB_NLOS[0]);
 539.         System.out.println("SINR_dB_LOS dla t = 0 " + SINR_dB_LOS[0]);
 540.  
 541.         System.out.println("SINR_dB_NLOS dla t = 850 " + SINR_dB_NLOS[849]);
 542.         System.out.println("SINR_dB_LOS dla t = 850 " + SINR_dB_LOS[849]);
 543.  
 544.         System.out.println("d_3D[0][0]: " + d_3D[0][0] + "d_3D[0][1]: " + d_3D[0][1] );
 545.  
 546.     }
 547.  
 548.     public void zaniki(){
 549.         pathLossDlaModelu(UT_x, UT_y, f_c, true);
 550.         licz_SINR();
 551.     }
 552.  
 553. }
RAW Paste Data