SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj – Allah je, uistinu, Onaj Koji sve zna i mudar je! /1/ I slijedi ono što ti se od Gospodara tvoga objavljuje – Allah, zaista, u potpunosti zna ono što radite! /2/ I na Allaha se osloni, a Allah je kao zaštitinik dovoljan! /3/ Allah nijednom čovjeku dva srca u nutrini nije dao, a ni supruge vaše, od kojih se rastavljate govoreći da su vam njihova leđa poput leđa vaših majki, majkama vašim nije učinio,1144 niti je posinke vaše sinovima vašim učinio.1145 To su samo vaše riječi, iz vaših usta, a Allah Istinu govori i na Pravi put upućuje.1146 /4/ Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha pravednije!1147 A ako ne znate očeve njihove, pa oni su braća vaša po vjeri i štićenici su vaši.1148 Nije vam grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to vaša srca smjeraju;1149 a Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /5/ Vjerovjesnik je bliži vjernicima nego oni sami sebi, a supruge njegove su – kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, bliži su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira, osim što prijateljima svojim možete dobro učiniti.1150 To je u Knjizi zapisano. /6/ Sjeti se kad smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nūha, i od Ibrāhīma, i od Mūsāa, i od Isaa, sina Merjemina. Od njih smo čvrst zavjet uzeli, /7/ da bi On pitao iskrene o njihovoj iskrenosti; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju. /8/ O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su do vas vojske došle,1151 pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, i vojske koje vi niste vidjeli – a Allah dobro vidi šta vi radite. /9/ Kad su vam došle i odozgo i odozdo, kad su vam oči razrogačene bile, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali. /10/ Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i žestoko su bili uzdrmani.1152 /11/ I kad su licemjeri i oni u čijim srcima je bolest1153 govorili: “Allah i Poslanik Njegov su nam samo obmanu obećavali!” /12/ Kad su neki među njima rekli: “O stanovnici Jesriba,1154 ovdje1155 vam nema stanka, zato se vratite”, a drugi1156 među njima tražili su dopuštenje od Vjerovjesnika i govorili: “Kuće su naše nezaštićene!”, a nisu bile nezaštićene, već su oni samo umaći htjeli. /13/ A da se do njih s raznih medinskih strana prodrlo i da je potom od njih zatražena smutnja – nevjerovanje, oni bi to, ne dvoumeći se o tome, brzo učinili, /14/ a bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati – a za Allahu datu obavezu odgovarat će se. /15/ Reci: “Bježanje vam neće koristiti ako i pobjegnete iz straha od smrti ili pogibije, jer i poslije toga, samo ćete kratko uživati.”1157 /16/ Reci: “Ko će vas od Allaha zaštititi ako On hoće da vas zlo snađe, ili, ko vam može nauditi ako On želi da vam milost ukaže?!” Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača. /17/ Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržali i prijateljima svojim govorili: “Priključite nam se!”, a inače oni u borbu rijetko idu,1158 /18/ škrtareći prema vama.1159 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući očima1160 kao kad pred smrt izbezumljeni svijest izgubi. Čim strah mine, oni vas “sijeku svojim oštrim jezicima”, škrti da učine bilo kakvo dobro.1161 Oni ne vjeruju, i zato je Allah djela njihova poništio; a to je Allahu lahko. /19/ Oni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili. /20/ Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji nadu polaže u Allaha i Posljednji dan,1162 i koji često Allaha spominje. /21/ A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: “Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!” – i to im je samo povećalo vjerovanje i predanost.1163 /22/ Među vjernicima ima ljudi koji su ispunili ono na što su se Allahu obavezali;1164 neko od njih okonča svoj rok,1165 a neko od njih to još iščekuje,1166 i nisu ništa izmijenili.1167 /23/ To je zato da bi Allah nagradio iskrene za njihovu iskrenost, a patnji podvrgao licemjere, ako hoće, ili im oprostio.1168 Allah je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /24/ Allah je nevjernike pune srdžbe odbio, nisu dobra postigli, a vjernike je Allah borbe poštedio. Allah je, uistinu, moćan i silan. /25/ A sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali,1169 iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli. /26/ I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodili; Allah nad svime ima moć. /27/ O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: “Ako želite život dunjalučki i njegov sjaj, onda dođite, dat ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. /28/ A ako želite Allaha i Poslanika Njegova i drugi svijet, pa, Allah je, doista, onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.”1170 /29/ O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očiti razvrat1171 učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko; /30/ a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila – dat ćemo nagradu dvostruku i njoj smo opskrbu plemenitu pripremili. /31/ O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, nemojte zavodljivo govoriti, pa da tada žudnju osjeti onaj u čijem je srcu bolest,1172 i govorite riječi koje su kao lijepe poznate!1173 /32/ U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao što je bilo u prvo pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekat dajite, i pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku! Allah želi da od vas, Porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti. /33/ I pamtite Allahove ajete i mudrost1174 koja se kazuje u domovinama vašim; Allah je, uistinu, dobrostiv i Onaj Koji sve u potpunosti zna. /34/ Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i sadaku i ženama koje dijele zekat i sadaku, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. /35/ Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito zalutao.1175 /36/ A kad ti reče onome kome je Allah bio blagodaran,1176 i kome si i ti bio blagodaran:1177 “Zadrži suprugu svoju i boj se Allaha!” – u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejdova potreba za njom prestala i on se od nje razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu. A Allahova se zapovijed izvršava! /37/ Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali, a Allahova odredba je neminovna. /38/ Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. A dovoljan je Allah da svodi račune! /39/ Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i pečat, posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna. /40/ O vi koji vjerujete, često se Allaha sjećajte i spominjite Ga, /41/ i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte; /42/ On je Taj Koji vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima milostiv. /43/ Pozdrav će im, na Dan kad Ga oni susretnu, selam biti, i On im je pripremio nagradu plemenitu. /44/ O Vjerovjesniče, zaista smo te poslali kao svjedoka i kao donositelja radosnih vijesti i kao upozoritelja, /45/ da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija. /46/ I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti, /47/ a ne slušaj nevjernike ni licemjere, na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik. /48/O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite. /49/ O Vjerovjesniče, Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po majci koje su se s tobom iselile, i ženu – vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako Vjerovjesnik hoće da se njome oženi, samo tebi, a ne ostalim vjernicima. Mi znamo šta smo propisali vjernicima u vezi sa suprugama njihovim i onima koje su u vlasništvu njihovu, a i da ti ne bi bilo teško. A Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /50/ Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio, nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti – a Allah zna šta je u srcima vašim; Allah je Onaj Koji sve zna i Onaj Koji ne žuri s kaznom. /51/ Odsada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje posjeduješ. A Allah sve nadzire. /52/ O vi koji vjerujete, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate dok se ono zgotovi; tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih, supruga njegovih, nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemiravate niti da se suprugama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha bio veliki grijeh, /53/ iznosili vi o tome šta u javnost ili to u sebi krili, pa, Allah sve dobro zna. /54/ Njima1178 nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim, i sinovima svojim, i braćom svojom, i sinovima braće svoje, i sinovima sestara svojih, i ženama vjernicama, i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte! Allah, je, doista, svjedok svemu. /55/ Zaista Allah i meleci Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i njemu selam šaljite! /56/ One koji Allaha i Poslanika Njegova budu uznemiravali, Allah će, zaista, i na dunjaluku i na ahiretu prokleti, i ponižavajuću im patnju pripremiti. /57/ A oni koji vjernike i vjernice uznemiravaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. /58/ O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće uznemiravane biti. Allah je oprostitelj grijeha i milostiv je. /59/ Ako se licemjeri i oni u čijim srcima je bolest i oni koji po Medini šire laži – ne okane, Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati, /60/ prokleti neka su! Gdje god se nađu, neka budu hvatani i ubijani /61/ prema Allahovu zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći! /62/ Pitaju te ljudi o Času kijameta; reci: “To jedino Allah zna! A ti ne znaš, možda je Čas kijameta blizu!” /63/ Allah je nevjernike prokleo i za njih Oganj razbuktali pripremio, /64/ u njemu će vječno, zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći. /65/ Na Dan kad njihova lica u Vatri prevrtana budu, govorit će: “Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!” /66/ I govorit će: “Gospodaru naš, mi smo prvake svoje i starješine svoje slušali, pa su nas oni s Pravog puta odveli; /67/ Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!” /68/ O vi koji vjerujete, ne budite kao oni koji su Mūsāa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa! /69/ O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu, /70/ On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti! A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će veliki uspjeh. /71/ Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet,1179 pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je prema sebi baš zulum učinio i neznalica je bio,1180 /72/ da bi Allah licemjere i licemjerke, i višebošce i višeboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /73/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top