Advertisement
wwilkowski

Untitled

Mar 28th, 2021
240
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Wykorzystując klasy Thread i Fiber napisać program przyjmujący cztery
 2. // parametry m, n, p, q wywołania programu będące liczbami całkowitymi.
 3. // Wątek główny programu tworzy m na n elementową tablicę elementów typu
 4. // real i uruchamia m wątków potomnych i przekazuje każdemu z nich po
 5. // jednym wierszu tej tablicy. Każdy z wątków potomnych tworzy p ścieżek
 6. // i każda ścieżka wylicza sumę kwadratów części wiersza wykonując q iteracji.
 7. // Wątki potomne przełączają się pomiędzy poszczególnymi ścieżkami do momentu
 8. // gdy zostanie wyliczona suma kwadratów całego wiersza. Wątki potomne przekazują
 9. // wyniki do wątku głównego, który wylicza sumę wyników i wypisuje ją na ekranie.
 10. // Uwaga. Wątki muszą pracować równolegle i nie mogą używać zmiennych globalnych.
 11.  
 12. import core.thread;
 13. import std.stdio : write, writeln, writef, writefln;
 14. import std.conv : parse;
 15. import std.random : uniform;
 16. import std.math : pow;
 17.  
 18. class DerivedFiber : Fiber {
 19.     private int begin_index;
 20.     private int iterations;
 21.     private real[] row;
 22.     private real* r;
 23.     this(real[] row, int begin_index, int iterations, real* result) {
 24.         this.begin_index = begin_index;
 25.         this.iterations = iterations;
 26.         this.row = row;
 27.         this.r = result;
 28.         super( &run );
 29.     }
 30.  
 31. private :
 32.     void run() {
 33.         for (int i=0; i<this.iterations; i++) {
 34.             *(this.r) += pow(this.row[begin_index + i], 2);
 35.             this.yield();
 36.         }
 37.     }
 38. }
 39.  
 40.  
 41. class DerivedThread : Thread {
 42.     private real[] i;
 43.     private real result;
 44.     private Fiber[] fibers;
 45.     this(real[] i, int p, int q) {
 46.         this.i = i;
 47.         this.result = 0;
 48.         for (int j=0; j<p; j++) {
 49.             fibers ~= new DerivedFiber(this.i, cast(int)(j * (i.length / p)), q, &this.result);
 50.         }
 51.         super(&run);
 52.     }
 53.  
 54.     private void run() {
 55.         foreach(fiber; fibers) {
 56.             while (fiber.state != Fiber.State.TERM) {
 57.                 fiber.call();
 58.             }
 59.         }
 60.     }
 61.  
 62.     public real getResult() {
 63.         return this.result;
 64.     }
 65. }
 66.  
 67. int main(string[] args) {
 68.     if (args.length < 5) {
 69.         writeln("Command: ", args[0], " number_m number_n number_p number_q");
 70.         return 1;
 71.     }
 72.  
 73.     int m = parse!int(args[1]);
 74.     int n = parse!int(args[2]);
 75.     int p = parse!int(args[3]);
 76.     int q = parse!int(args[4]);
 77.  
 78.     if (n % p !=0) {
 79.         writeln("WARNING: The number of fibers should be divisible by row length!");
 80.         return 1;
 81.     }
 82.  
 83.     if (p * q != n) {
 84.         writeln("WARNING: The number of iterations should be equal to the row length divided by the number of fibers!");
 85.         return 1;
 86.     }
 87.  
 88.     real[][] matrix = new real[][](m, n);
 89.     for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
 90.         for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
 91.             matrix[i][j] = uniform(0, 50);
 92.         }
 93.     }
 94.  
 95.     writeln("Utworzono tablicę...");
 96.  
 97.     foreach (real[] key; matrix) {
 98.         writeln(key);
 99.     }
 100.  
 101.     writeln("Tworzę wątki...");
 102.  
 103.     scope group = new ThreadGroup;
 104.  
 105.     for (int i = 0; i < m; i++){
 106.         group.add(new DerivedThread(matrix[i], p, q));
 107.     }
 108.  
 109.     writeln("Liczę...");
 110.  
 111.     foreach (thread; group)
 112.         thread.start();
 113.  
 114.     writeln("Zbieram odpowiedzi...");
 115.  
 116.     group.joinAll();
 117.  
 118.     real result = 0;
 119.     foreach (thread; group) {
 120.         result += pow((cast(DerivedThread)thread).getResult(), 2);
 121.     }
 122.  
 123.     writeln("Suma kwadratów wynosi: ", result);
 124.     return 0;
 125. }
 126.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement