SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2019 111 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Progr                   segment
 2.                                 assume cs:Progr, ds:dane, ss:stosik
 3. start:                  mov ax,dane
 4.                                 mov ds,ax
 5.                                 mov ax,stosik
 6.                                 mov ss,ax
 7.                                 mov sp,offset szczyt
 8.                                
 9.                                 mov dx,offset wiad3
 10.                                 mov ah,09h
 11.                                 int 21h
 12.                                
 13.                                 mov dx,offset strmax
 14.                                 mov ah,0Ah
 15.                                 int 21h
 16.                                
 17.                                 mov dx,offset czysc
 18.                                 mov ah,09h
 19.                                 int 21h                       ;W tej czesci kodu wyswietlamy lancuch znakow i wprowadzamy liczbe
 20.                          
 21.                                
 22.                                 mov ax,0
 23.                                 mov bh,0
 24.                                 mov ch,0
 25.                                 mov cl,strlen ;Ilosc powtorzen petli loop1 na podstawie dlugosci liczby np '23' petla powtorzy sie 2 razy, '456' petla powtorzy sie 3 razy
 26.                                 mov di,offset string
 27. loop1:                  jcxz endf
 28.                                 dec cx
 29.                                 mov bl,ds:[di]
 30.                                 sub bl,'0' ;Odejmujemy od wartosci znak '0' przez co sprawdzamy czy wartosc jest liczba
 31.                                 jb blad1  
 32.                                 cmp bl,10  ;Ustawia flage CF
 33.                                 jae blad1  ;Jesli CF=0, wtedy wykonuje skok do blad1 czyli podany ciag znakow nie jest liczba
 34.                                 mov dx,10
 35.                                 mul dx
 36.                                 cmp dx,0    ;????Nie wiem czemu ustawia flage ZF=1
 37.                                 jnz blad2   ;Skok do bledu2 gdy ZF=1 czyli liczba nie jest 16 bitowa
 38.                                 add ax,bx
 39.                                 jc blad2
 40.                                 inc di
 41.                                 jmp loop1   ;?????? Petla wykona sie max 6 razy
 42. blad1:                   mov dx,offset wiad1
 43.                                 mov ah,09h
 44.                                 int 21h
 45.                                 mov ax,4C01h
 46.                                 int 21h
 47. blad2:                   mov dx,offset wiad2
 48.                                 mov ah,09h
 49.                                 int 21h
 50.                                 mov ax,4C01h
 51.                                 int 21h              ;Kominukaty bledu
 52. endf:                  
 53.                                
 54.                                 mov bx,ax
 55.                                
 56.                                 mov dx,offset wiad4
 57.                                 mov ah,09h
 58.                                 int 21h
 59.  
 60.                                 mov ax,bx
 61.                                 mov bx,16
 62.                                 push bx        ;Wyswieletnie tekstu wiad4
 63.                                                
 64. ncyfra:                  mov dx,0
 65.                                 div bx  ;?????A tu nie wiem co sie dzieje
 66.                                 push dx
 67.                                 cmp ax,0
 68.                                 jz wypisz
 69.                                 jmp ncyfra
 70. dodaj1:                  add dx,7
 71.                                 jmp przerw
 72. dodaj2:                   add dx,'0'
 73.                                 cmp dx,'9'
 74.                                 jg dodaj1
 75. przerw:                   mov ah,02h
 76.                                 int 21h
 77. wypisz:                 pop dx
 78.                                 cmp dx,16
 79.                                 jnge dodaj2
 80.                              
 81.                                 mov ah,01h
 82.                                 int 21h
 83.                                
 84.                                 mov ax,4C00h
 85.                                 int 21h
 86. Progr                   ends
 87.  
 88. dane                    segment
 89. strmax                  db 0EFh                          ;Segment z danmi
 90. strlen                  db 0
 91. string                  db 0F0h dup(0)
 92. wiad1                    db 'Wykryto zly znak$'
 93. wiad2                    db 'Liczba jest wieksza niz 16 bitow$'
 94. wiad3                    db 'Liczba dziesietna: $'
 95. wiad4                    db 'Liczba heksadecymalna: $'
 96. czysc                 db 13,10,'$'
 97. dane                    ends
 98.  
 99. stosik                  segment
 100.                                 dw 100h dup(0)
 101. szczyt                  Label word
 102. stosik                  ends
 103.  
 104. end start
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top