Kame3

Трик со карти

Nov 27th, 2020
808
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. Перо прави трик со карти. Тој има шпил од 51-на карта (некој некогаш не му вратил една) од којшто ви дозволува да влечете карта. Тој, за трикот да биде веродостоен, не ја знае картата, но знае на која позиција се наоѓа. Мааната на Перо е тоа што тој не знае регуларно да измеша карти, туку ги зема првите седум карти, им им го превртува редоследот (пр. од 1 2 3 4 5 6 7 ги реди во 7 6 5 4 3 2 1), потоа зема една карта од превртените и една од врвот од шпилот и го става на крајот од шпилот, така се додека не ги потроши сите седум карти. Со тоа остварува едно мешање на шпил. Ваша задача е, да изработите симулцаија на ваквото мешање, такашто за дадена N-та карта т.ш. 1<=N<=51, вие ќе му изброите колку вакви мешања треба тој да направи за на врв на шпилот да дојде извлечената карта.
 4.  
 5. Име на класата: card_trick
 6.  
 7.  
 8. import java.io.BufferedReader;
 9. import java.io.IOException;
 10. import java.io.InputStreamReader;
 11. import java.util.Collection;
 12. import java.util.Iterator;
 13. import java.util.LinkedList;
 14. import java.util.Queue;
 15. import java.util.Stack;
 16. import java.util.NoSuchElementException;
 17.  
 18. class SLLNode<E> {
 19.     protected E element;
 20.     protected SLLNode<E> succ;
 21.  
 22.     public SLLNode(E elem, SLLNode<E> succ) {
 23.         this.element = elem;
 24.         this.succ = succ;
 25.     }
 26.  
 27.     @Override
 28.     public String toString() {
 29.         return element.toString();
 30.     }
 31. }
 32.  
 33.  
 34. class LinkedQueue<E> implements Queue<E> {
 35.  
 36.     // Redicata e pretstavena na sledniot nacin:
 37.     // length go sodrzi brojot na elementi.
 38.     // Elementite se zachuvuvaat vo jazli dod SLL
 39.     // front i rear se linkovi do prviot i posledniot jazel soodvetno.
 40.     SLLNode<E> front, rear;
 41.     int length;
 42.  
 43.     // Konstruktor ...
 44.  
 45.     public LinkedQueue () {
 46.         clear();
 47.     }
 48.  
 49.     public boolean isEmpty () {
 50.         // Vrakja true ako i samo ako redicata e prazena.
 51.         return (length == 0);
 52.     }
 53.  
 54.     public int size () {
 55.         // Ja vrakja dolzinata na redicata.
 56.         return length;
 57.     }
 58.  
 59.     public E peek () {
 60.         // Go vrakja elementot na vrvot t.e. pocetokot od redicata.
 61.         if (front == null)
 62.             throw new NoSuchElementException();
 63.         return front.element;
 64.     }
 65.  
 66.     public void clear () {
 67.         // Ja prazni redicata.
 68.         front = rear = null;
 69.         length = 0;
 70.     }
 71.  
 72.     public void enqueue (E x) {
 73.         // Go dodava x na kraj od redicata.
 74.         SLLNode<E> latest = new SLLNode<E>(x, null);
 75.         if (rear != null) {
 76.             rear.succ = latest;
 77.             rear = latest;
 78.         } else
 79.             front = rear = latest;
 80.         length++;
 81.     }
 82.  
 83.     public E dequeue () {
 84.         // Go otstranuva i vrakja pochetniot element na redicata.
 85.         if (front != null) {
 86.             E frontmost = front.element;
 87.             front = front.succ;
 88.             if (front == null)  rear = null;
 89.             length--;
 90.             return frontmost;
 91.         } else
 92.             throw new NoSuchElementException();
 93.     }
 94.  
 95.     @Override
 96.     public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {
 97.         // TODO Auto-generated method stub
 98.         return false;
 99.     }
 100.  
 101.     @Override
 102.     public boolean contains(Object o) {
 103.         // TODO Auto-generated method stub
 104.         return false;
 105.     }
 106.  
 107.     @Override
 108.     public boolean containsAll(Collection<?> c) {
 109.         // TODO Auto-generated method stub
 110.         return false;
 111.     }
 112.  
 113.     @Override
 114.     public Iterator<E> iterator() {
 115.         // TODO Auto-generated method stub
 116.         return null;
 117.     }
 118.  
 119.     @Override
 120.     public boolean remove(Object o) {
 121.         // TODO Auto-generated method stub
 122.         return false;
 123.     }
 124.  
 125.     @Override
 126.     public boolean removeAll(Collection<?> c) {
 127.         // TODO Auto-generated method stub
 128.         return false;
 129.     }
 130.  
 131.     @Override
 132.     public boolean retainAll(Collection<?> c) {
 133.         // TODO Auto-generated method stub
 134.         return false;
 135.     }
 136.  
 137.     @Override
 138.     public Object[] toArray() {
 139.         // TODO Auto-generated method stub
 140.         return null;
 141.     }
 142.  
 143.     @Override
 144.     public <T> T[] toArray(T[] a) {
 145.         // TODO Auto-generated method stub
 146.         return null;
 147.     }
 148.  
 149.     @Override
 150.     public boolean add(E e) {
 151.         // TODO Auto-generated method stub
 152.         return false;
 153.     }
 154.  
 155.     @Override
 156.     public E element() {
 157.         // TODO Auto-generated method stub
 158.         return null;
 159.     }
 160.  
 161.     @Override
 162.     public boolean offer(E e) {
 163.         // TODO Auto-generated method stub
 164.         return false;
 165.     }
 166.  
 167.     @Override
 168.     public E poll() {
 169.         // TODO Auto-generated method stub
 170.         return null;
 171.     }
 172.  
 173.     @Override
 174.     public E remove() {
 175.         // TODO Auto-generated method stub
 176.         return null;
 177.     }
 178.  
 179. }
 180.  
 181. public class card_trick {
 182.     public static int count(int N){
 183.         LinkedQueue<Integer> spil = new LinkedQueue<Integer>();
 184.         Stack<Integer> flip = new Stack<Integer>();
 185.        
 186.         int count = 0;
 187.        
 188.         for(int i=1; i<52; i++){
 189.             spil.enqueue(i);
 190.         }
 191.        
 192.         while(true){
 193.             for(int i=0; i<7; i++){
 194.                 flip.push(spil.dequeue());
 195.             }
 196.            
 197.             while(!flip.isEmpty()){
 198.                 spil.enqueue(flip.pop());
 199.                 spil.enqueue(spil.dequeue());
 200.             }
 201.             count++;
 202.            
 203.             if(spil.peek() == N){
 204.             return count;
 205.             }
 206.         }
 207.  
 208.     }
 209.  
 210.     public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException {
 211.         BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in) );
 212.         System.out.println(count(Integer.parseInt(br.readLine())));
 213.     }
 214.  
 215. }
 216.  
 217.  
 218.  
 219.  
 220. Sample input
 221.  
 222. 15
 223.  
 224. Sample output
 225.  
 226. 1
 227.  
 228.  
RAW Paste Data