SHARE
TWEET

k

HHLExploits Jan 3rd, 2020 93 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. _G.GameSettings = {
 2.     AutoSell = {
 3.         ["Enabled"] = true -- Enable or Disable AutoSell - Keeps Legendary and Equipped items.
 4.     },
 5.     Dungeons = {
 6.         ["Difficulty"] = "Expert", -- [Easy - Medium - Hard - Expert].
 7.         ["PartyOnly"] = true,
 8.         ["Hardcore"] = true,
 9.         ["Location"] = "Frozen Depths" -- [Cave - Underworld - Frozen Depths].
 10.     },
 11.     Others = {
 12.         ["Player Height"] = CFrame.new(0,-10,0), -- You can change but this is the best height.
 13.         ["Wait Dungeon Leave Time"] = false
 14.     }
 15. }
 16.  
 17. local IIilI1l1Iilill1lI1i = assert local lIlI1IlIIIlIIilillIIl = select local IlIli1IIi1iiIi111I1 = tonumber local l1llIIll1ii1iilliI1 = unpack local I1iIl1IlIIii11iiilI = pcall local lIlIll11iiIiIll11Ii11 = setfenv local lIll1i1i1Iii1lIIIil1i = setmetatable local I1illiIiill1iiIlIIl = type local lIllIIlllIi1i11Il1i11 = getfenv local l1iil1IIliiil1iii1I = tostring local iilIlI1iiiI1iIiiIil = error local ilIi11l1i1iiI1I11l1 = string.sub local I1liiI11lIl111Ii1ii = string.byte local I1l1Ii1llii11I1li1l = string.char local lIli1IiIii1ii1lIl1iIi = string.rep local lIl1IiiiI1illIIiiIiII = string.gsub local ilillIi1iii1lIlll1i = string.match local lIlliiliiiI1li11llIi1 = 1 local function lI1i1i1Iiii11IlI111(iIllilI1liIlIliIii1, llIIIi11Il1I1llllil) local lIIIIIll1lIIl1liIIi iIllilI1liIlIliIii1 = lIl1IiiiI1illIIiiIiII(ilIi11l1i1iiI1I11l1(iIllilI1liIlIliIii1, 5), "..", function(iIlIilIlil1I11IIIiI) if I1liiI11lIl111Ii1ii(iIlIilIlil1I11IIIiI, 2) == 71 then lIIIIIll1lIIl1liIIi = IlIli1IIi1iiIi111I1(ilIi11l1i1iiI1I11l1(iIlIilIlil1I11IIIiI, 1, 1)) return "" else local ilIl11i1IiiIi11iIl1 = I1l1Ii1llii11I1li1l(IlIli1IIi1iiIi111I1(iIlIilIlil1I11IIIiI, 16)) if lIIIIIll1lIIl1liIIi then local lIllIlIll1llI1ii1I11l = lIli1IiIii1ii1lIl1iIi(ilIl11i1IiiIi11iIl1, lIIIIIll1lIIl1liIIi) lIIIIIll1lIIl1liIIi = nil return lIllIlIll1llI1ii1I11l else return ilIl11i1IiiIi11iIl1 end end end) local function iII1i111I1liilll1i1() local I1ll1IlII1lil1i1il1 = I1liiI11lIl111Ii1ii(iIllilI1liIlIliIii1, lIlliiliiiI1li11llIi1, lIlliiliiiI1li11llIi1) lIlliiliiiI1li11llIi1 = lIlliiliiiI1li11llIi1 + 1 return I1ll1IlII1lil1i1il1 end local function IIi11i11ilillIIii1l() local I1ll1IlII1lil1i1il1, ilIl11i1IiiIi11iIl1, lIllIlIll1llI1ii1I11l, ilil1lil111l1li1ill = I1liiI11lIl111Ii1ii(iIllilI1liIlIliIii1, lIlliiliiiI1li11llIi1, lIlliiliiiI1li11llIi1 + 3) lIlliiliiiI1li11llIi1 = lIlliiliiiI1li11llIi1 + 4 return ilil1lil111l1li1ill * 16777216 + lIllIlIll1llI1ii1I11l * 65536 + ilIl11i1IiiIi11iIl1 * 256 + I1ll1IlII1lil1i1il1 end local function l111I1iIi1I1lliiIli(lIlI1iII11ii1i1II111I, lIiIIlil1iIiiIillI1, IiliillIIIlliIl1iii) if IiliillIIIlliIl1iii then local IiIliII1l1Il1liIi1l, lIlIlIIIili1l1liii1Il = 0, 0 for Illl1liI1iiill1ilIl = lIiIIlil1iIiiIillI1, IiliillIIIlliIl1iii do IiIliII1l1Il1liIi1l = IiIliII1l1Il1liIi1l + 2 ^ lIlIlIIIili1l1liii1Il * l111I1iIi1I1lliiIli(lIlI1iII11ii1i1II111I, Illl1liI1iiill1ilIl) lIlIlIIIili1l1liii1Il = lIlIlIIIili1l1liii1Il + 1 end return IiIliII1l1Il1liIi1l else local IIIIillilI1IilIiiil = 2 ^ (lIiIIlil1iIiiIillI1 - 1) return IIIIillilI1IilIiiil <= lIlI1iII11ii1i1II111I % (IIIIillilI1IilIiiil + IIIIillilI1IilIiiil) and 1 or 0 end end local function iIII1l1i1lil1Iliil1() local I1ll1IlII1lil1i1il1, ilIl11i1IiiIi11iIl1 = IIi11i11ilillIIii1l(), IIi11i11ilillIIii1l() if I1ll1IlII1lil1i1il1 == 0 and ilIl11i1IiiIi11iIl1 == 0 then return 0 end return (-2 * l111I1iIi1I1lliiIli(ilIl11i1IiiIi11iIl1, 32) + 1) * 2 ^ (l111I1iIi1I1lliiIli(ilIl11i1IiiIi11iIl1, 21, 31) - 1023) * ((l111I1iIi1I1lliiIli(ilIl11i1IiiIi11iIl1, 1, 20) * 4294967296 + I1ll1IlII1lil1i1il1) / 4503599627370496 + 1) end local function lIlliIi111l11ii1lii(lIli1I1lliillilliiIl1) local II1II1I1liiiliiliiI = { I1liiI11lIl111Ii1ii(iIllilI1liIlIliIii1, lIlliiliiiI1li11llIi1, lIlliiliiiI1li11llIi1 + 3) } lIlliiliiiI1li11llIi1 = lIlliiliiiI1li11llIi1 + 4 local IiiIlIiiIlil1lI1l1i = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, 8 do IiiIlIiiIlil1lI1l1i[Illl1liI1iiill1ilIl] = l111I1iIi1I1lliiIli(lIli1I1lliillilliiIl1, Illl1liI1iiill1ilIl) end local lIlI1lii1iii1I1Iiill1 = "" for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, 4 do local IiIliII1l1Il1liIi1l, lIlIlIIIili1l1liii1Il = 0, 0 for i1Illl111li1111iiiI = 1, 8 do local IIiIIii1iI11il1i1lI = l111I1iIi1I1lliiIli(II1II1I1liiiliiliiI[Illl1liI1iiill1ilIl], i1Illl111li1111iiiI) if IiiIlIiiIlil1lI1l1i[i1Illl111li1111iiiI] == 1 then IIiIIii1iI11il1i1lI = IIiIIii1iI11il1i1lI == 1 and 0 or 1 end IiIliII1l1Il1liIi1l = IiIliII1l1Il1liIi1l + 2 ^ lIlIlIIIili1l1liii1Il * IIiIIii1iI11il1i1lI lIlIlIIIili1l1liii1Il = lIlIlIIIili1l1liii1Il + 1 end lIlI1lii1iii1I1Iiill1 = lIlI1lii1iii1I1Iiill1 .. lIlI1lii1iii1I1Iiill1.char(IiIliII1l1Il1liIi1l) end local I1ll1IlII1lil1i1il1, ilIl11i1IiiIi11iIl1, lIllIlIll1llI1ii1I11l, ilil1lil111l1li1ill = I1liiI11lIl111Ii1ii(lIlI1lii1iii1I1Iiill1, 1, 4) return ilil1lil111l1li1ill * 16777216 + lIllIlIll1llI1ii1I11l * 65536 + ilIl11i1IiiIi11iIl1 * 256 + I1ll1IlII1lil1i1il1 end local function II1IIi1Ill1I1liIii1(lIli1I1lliillilliiIl1) local II1IilIiIlI11lilIi1 = IIi11i11ilillIIii1l() lIlliiliiiI1li11llIi1 = lIlliiliiiI1li11llIi1 + II1IilIiIlI11lilIi1 local IiiIlIiiIlil1lI1l1i = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, 8 do IiiIlIiiIlil1lI1l1i[Illl1liI1iiill1ilIl] = l111I1iIi1I1lliiIli(lIli1I1lliillilliiIl1, Illl1liI1iiill1ilIl) end local lIlI1lii1iii1I1Iiill1 = "" for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, II1IilIiIlI11lilIi1 do local IiIliII1l1Il1liIi1l, lIlIlIIIili1l1liii1Il = 0, 0 for i1Illl111li1111iiiI = 1, 8 do local IIiIIii1iI11il1i1lI = l111I1iIi1I1lliiIli(I1liiI11lIl111Ii1ii(iIllilI1liIlIliIii1, lIlliiliiiI1li11llIi1 - II1IilIiIlI11lilIi1 + Illl1liI1iiill1ilIl - 1), i1Illl111li1111iiiI) if IiiIlIiiIlil1lI1l1i[i1Illl111li1111iiiI] == 1 then IIiIIii1iI11il1i1lI = IIiIIii1iI11il1i1lI == 1 and 0 or 1 end IiIliII1l1Il1liIi1l = IiIliII1l1Il1liIi1l + 2 ^ lIlIlIIIili1l1liii1Il * IIiIIii1iI11il1i1lI lIlIlIIIili1l1liii1Il = lIlIlIIIili1l1liii1Il + 1 end lIlI1lii1iii1I1Iiill1 = lIlI1lii1iii1I1Iiill1 .. lIlI1lii1iii1I1Iiill1.char(IiIliII1l1Il1liIi1l) end return lIlI1lii1iii1I1Iiill1 end local l11il1Iiii111lillil = iII1i111I1liilll1i1() local liII1I1lIi1iliiIiI1 = iII1i111I1liilll1i1() local function lIlI1IIIiI1liiill1ili() local i11lil1ilIllIliIiiI = { [107861] = {}, [76104] = {}, [80109] = {}, [65745] = {} } local lIlllIIIllIiiIiiiIIi1 = #{2719} iII1i111I1liilll1i1() IIi11i11ilillIIii1l() IIi11i11ilillIIii1l() local li1lilii111I1Ii1li1 = IIi11i11ilillIIii1l() - (#{ 5000, 5016, 982, 5462, 6533, 1561, 1363, 6331, 466, 4355, 946, 326, 989, 1292, 2785, 3484, 3546, 4198, 5630, 747 } + 133710) for Illl1liI1iiill1ilIl = lIlllIIIllIiiIiiiIIi1, li1lilii111I1Ii1li1 do local lIli11i1iIi1111l1iIlI = {} local I1illiIiill1iiIlIIl = iII1i111I1liilll1i1() if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 336, 6823, 2344, 544, 2209, 5360, 2825, 4266, 2379, 348, 2990, 1360, 5204, 4707, 3981, 5010, 1251, 1381, 3522, 1782, 4433, 4567, 4328, 702 } + 81 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = #{ 5733, 2850, 5397, 1114, 5419, 3392, 5745, 1826, 5472, 4630, 1508, 5144, 1343, 5230, 2554, 2026, 5782, 3540, 2687, 5640, 3398 } + 37007 == #{ 3537, 1107, 1361, 2190, 1576, 3399, 4096, 6270, 2257, 4988, 4312, 862, 1759, 1579, 2409, 5686, 780, 4310, 1889, 4050, 3184, 3987, 1989, 1153 } + 80814 end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 774, 2564, 4551, 6682, 5915, 4234, 6733, 6728, 2161, 5166, 4412, 6613, 4113, 1829, 2288, 4267, 1784, 4246, 1455, 8 } + 114 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = II1IIi1Ill1I1liIii1(l11il1Iiii111lillil) end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 5520, 6551, 3894, 5351, 1801, 1348, 6268, 6792, 6041, 2079, 3763, 4197, 4563, 2433, 2104, 6104, 2457, 6903, 1223, 1148, 6211, 1852, 6726 } + 176 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = iIII1l1i1lil1Iliil1() end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 3210, 1877, 1546, 5737, 733, 3797, 2933, 6621, 4622, 3413, 5399, 6924, 2052, 2296, 2575, 6583, 4522 } then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = IIi11i11ilillIIii1l() end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 5626, 3308, 2790, 6014, 6844, 761, 2732, 2495, 6947, 3639, 134, 6110, 4284, 5272, 6357, 3465, 3346, 6525, 6059, 4176 } + 46 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = #{ 3003, 4899, 2670, 5225, 342, 503, 3011, 4287, 4482, 2944, 5496, 823, 5701, 6650, 2297, 5808, 6790, 242, 5648, 2232 } + 60983 == #{ 3003, 4899, 2670, 5225, 342, 503, 3011, 4287, 4482, 2944, 5496, 823, 5701, 6650, 2297, 5808, 6790, 242, 5648, 2232 } + 60983 end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 4889, 1055, 6246, 4993, 2553, 2239, 6797, 5370, 5561, 1069, 3478, 1341, 1155, 5284, 5392, 1363, 5620, 4508, 5029, 4902, 162 } + 176 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = iIII1l1i1lil1Iliil1() end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 4713, 2887, 5900, 4776, 1164, 4715, 261, 6787, 6707, 4220, 2589, 128, 6193, 1767, 4770, 3158, 3798, 6400, 6650, 5228, 2233, 4727, 5653, 4981 } + 217 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = iII1i111I1liilll1i1() end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 674, 1961, 1234, 1048, 5823, 3748, 511, 1384, 807, 5649, 2214, 4505, 3172, 4546, 1510, 6075, 3928, 4943, 4615, 4984, 1876, 1839, 785, 5782 } + 193 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = iIII1l1i1lil1Iliil1() end if I1illiIiill1iiIlIIl == #{ 6108, 5468, 6875, 3953, 4848, 6628, 1433, 4876, 5442, 229, 2481, 4572, 1149, 5400, 106, 3107, 2803, 6264, 1812, 6575, 1354 } + 21 then lIli11i1iIi1111l1iIlI[42150] = iIII1l1i1lil1Iliil1() end i11lil1ilIllIliIiiI[65745][Illl1liI1iiill1ilIl - lIlllIIIllIiiIiiiIIi1] = lIli11i1iIi1111l1iIlI end iII1i111I1liilll1i1() i11lil1ilIllIliIiiI[49370] = iII1i111I1liilll1i1() local li1lilii111I1Ii1li1 = IIi11i11ilillIIii1l() - (#{ 2662, 109, 2032, 1490, 4958, 1071, 845, 4897, 229, 5481, 2289, 6929, 3834, 1497, 5853, 2085, 6471, 6716, 2005, 5417, 6842, 3550 } + 133718) for Illl1liI1iiill1ilIl = lIlllIIIllIiiIiiiIIi1, li1lilii111I1Ii1li1 do local iIiI1ilI1llil1li1l1 = {} local IlillIlIlIiIiIiiIlI = lIlliIi111l11ii1lii(liII1I1lIi1iliiIiI1) iIiI1ilI1llil1li1l1[101355] = l111I1iIi1I1lliiIli(IlillIlIlIiIiIiiIlI, #{ 3227, 4518, 5425, 2086, 5089, 1450, 5096, 2218, 2295, 5090 }, #{ 4839, 389, 1421, 6362, 1094, 32, 473, 4900, 3950, 780, 6876, 874, 1710, 5868, 4534, 1025, 4125, 4601 }) iIiI1ilI1llil1li1l1[121460] = l111I1iIi1I1lliiIli(IlillIlIlIiIiIiiIlI, #{787}, #{ 3189, 1425, 39, 2520, 2162, 1810, 3174, 5448, 2808 }) iIiI1ilI1llil1li1l1[104522] = l111I1iIi1I1lliiIli(IlillIlIlIiIiIiiIlI, #{6712}, #{ 1273, 652, 79, 2397, 2553, 3468, 6895, 6200, 5654, 2126, 428, 381, 5937, 2694, 5242, 1148, 248, 6768 }) iIiI1ilI1llil1li1l1[94186] = l111I1iIi1I1lliiIli(IlillIlIlIiIiIiiIlI, #{ 5028, 2747, 4575, 1769, 6081, 4506, 601, 3676, 173, 2644, 6596, 2188, 6912, 5211, 2200, 3049, 5972, 3537, 3644, 6357, 3045, 5236, 78, 5108 } + 3, #{ 4171, 6491, 112, 2733, 82, 5221, 4164, 74, 2276, 1799, 313, 2719, 3443, 6389, 6529, 21, 5957, 5206, 756, 5846, 6240, 5143, 6463 } + 9) iIiI1ilI1llil1li1l1[73186] = l111I1iIi1I1lliiIli(IlillIlIlIiIiIiiIlI, #{ 4558, 6246, 1974, 4540, 4141, 2242, 754, 5477, 469, 4660, 450, 1569, 3538, 6449, 4905, 1709, 3124, 5503, 4525 }, #{ 2838, 3001, 2118, 5295, 2835, 5235, 6745, 2552, 5342, 2322, 6587, 3753, 202, 3430, 2767, 5309, 4332, 2633, 4705, 3564, 3222, 5465 } + 4) i11lil1ilIllIliIiiI[76104][Illl1liI1iiill1ilIl] = iIiI1ilI1llil1li1l1 end local li1lilii111I1Ii1li1 = IIi11i11ilillIIii1l() for Illl1liI1iiill1ilIl = lIlllIIIllIiiIiiiIIi1, li1lilii111I1Ii1li1 do i11lil1ilIllIliIiiI[80109][Illl1liI1iiill1ilIl] = IIi11i11ilillIIii1l() end i11lil1ilIllIliIiiI[121896] = iII1i111I1liilll1i1() i11lil1ilIllIliIiiI[60156] = iII1i111I1liilll1i1() IIi11i11ilillIIii1l() iII1i111I1liilll1i1() iII1i111I1liilll1i1() IIi11i11ilillIIii1l() IIi11i11ilillIIii1l() iII1i111I1liilll1i1() local li1lilii111I1Ii1li1 = IIi11i11ilillIIii1l() for Illl1liI1iiill1ilIl = lIlllIIIllIiiIiiiIIi1, li1lilii111I1Ii1li1 do i11lil1ilIllIliIiiI[107861][Illl1liI1iiill1ilIl - lIlllIIIllIiiIiiiIIi1] = lIlI1IIIiI1liiill1ili() end IIi11i11ilillIIii1l() iII1i111I1liilll1i1() return i11lil1ilIllIliIiiI end local function lil1iillIlil11I1ilI(i11lil1ilIllIliIiiI, llIIIi11Il1I1llllil, III1l11IlIi1l1IlIli) local lIli1iIIIiiili1li1i, IliI11li1lll1iIII1i = 3, 2 local lI11i11iIlIlilIill1 = i11lil1ilIllIliIiiI[76104] local lIliil1l1Il11iI1iliIl = lIll1i1i1Iii1lIIIil1i({}, { __index = function(l1ii111IliIlii1liii, lIIllllIIl1IIII111I) local lIlI1lii1iii1I1Iiill1 = i11lil1ilIllIliIiiI[65745][lIIllllIIl1IIII111I] if ilIi11l1i1iiI1I11l1(I1illiIiill1iiIlIIl(lIlI1lii1iii1I1Iiill1[42150]), 1, 1) == "s" then return { [42150] = ilIi11l1i1iiI1I11l1(lIlI1lii1iii1I1Iiill1[42150], 6) } end return lIlI1lii1iii1I1Iiill1 end }) local lIliIiIli1l1iillliI11 = 60156 local IIIillli1l1il1l1I1I = i11lil1ilIllIliIiiI[107861] local lIllllIli111lII1111 = 42150 local iIiliiiIlI1l1liII1l = i11lil1ilIllIliIiiI[121896] local lIli1I1iilll1l1Ill1ll = 94186 local lIliiillllliI1illlIIi = i11lil1ilIllIliIiiI[80109] local ll11Il1I1IiiIilIl1I = 121460 local function lilIl1i1IIIIli1ii1I(...) local lIIiilIil1iII1I1llI = 0 local iIIil1IlI1il1l1iI1l = { l1llIIll1ii1iilliI1({}, 1, i11lil1ilIllIliIiiI[49370]) } local lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = 1 local lIl1IiiiiIl11I1l1li1i = {} local lIll1Il11lIlIiIiill1I = {} local lIlIIl1lIiIIiIiIlIli1 = 1 local llIIIi11Il1I1llllil = lIllIIlllIi1i11Il1i11() local IIiIlii1ii1iI1i1IIl = { ... } local l1i1III1IlIii1IIiII = {} local IiIii1l1liliIiilII1 = #IIiIlii1ii1iI1i1IIl - 1 for Illl1liI1iiill1ilIl = 0, IiIii1l1liliIiilII1 do if iIiliiiIlI1l1liII1l >= Illl1liI1iiill1ilIl + 1 then iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] = IIiIlii1ii1iI1i1IIl[Illl1liI1iiill1ilIl + 1] end l1i1III1IlIii1IIiII[Illl1liI1iiill1ilIl] = IIiIlii1ii1iI1i1IIl[Illl1liI1iiill1ilIl + 1] end local function iiil1i1IllII1Il1IIl(...) local lIllIlIll1llI1ii1I11l = lIlI1IlIIIlIIilillIIl("#", ...) local l1ii111IliIlii1liii = { ... } return lIllIlIll1llI1ii1I11l, l1ii111IliIlii1liii end local iliIllI11IiIiilIIi1 = #{ 1854, 6443, 4613, 4691, 3784, 6269, 5719, 1138, 3307, 3762, 2251, 887, 5486, 2815, 5742, 5461, 4715, 5302, 2778, 4578, 1048, 1577, 6822 } + 131048 local illlIl1iIlIliIil1Ii local iIi1IilIillIIiiliIi = { function(lllliliI1Il1illI1il) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local I11l1IiII1illiilIii, i1l1lliIi1lliIi1iIl, lilI1Il11ilIl1i1iI1 if lIlI11IiIIl11l1il1i1i == 1 then return true end if lIlI11IiIIl11l1il1i1i == 0 then I11l1IiII1illiilIii = lIIiilIil1iII1I1llI else I11l1IiII1illiilIii = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 2 end lilI1Il11ilIl1i1iI1 = {} i1l1lliIi1lliIi1iIl = 0 for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il, I11l1IiII1illiilIii do i1l1lliIi1lliIi1iIl = i1l1lliIi1lliIi1iIl + 1 lilI1Il11ilIl1i1iI1[i1l1lliIi1lliIi1iIl] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] end return true, lilI1Il11ilIl1i1iI1, i1l1lliIi1lliIi1iIl end, nil, nil, function(lllliliI1Il1illI1il) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIli1I1lliillilliiIl1 if lIl11IiiIIilli11liiIi == 100000 then lIli1I1lliillilliiIl1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[251] else lIli1I1lliillilliiIl1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIl11IiiIIilli11liiIi][lIllllIli111lII1111] end llIIIi11Il1I1llllil[lIli1I1lliillilliiIl1] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] end, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = { l1llIIll1ii1iilliI1({}, 1, lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 7999 and 7999 or lIlI11IiIIl11l1il1i1i) } end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local li1iIi1iii1i11ili1I = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] for Illl1liI1iiill1ilIl = lIlI11IiIIl11l1il1i1i + 1, IIIli1ii1l1iliI11i1 do li1iIi1iii1i11ili1I = li1iIi1iii1i11ili1I .. iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = li1iIi1iii1i11ili1I end, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i[IIIli1ii1l1iliI11i1] end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi, lIl1ilIIl1Ili11ilIII1) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = #iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end, nil, nil, nil, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i ~= 0 if IIIli1ii1l1iliI11i1 ~= 0 then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi, lIl1ilIIl1Ili11ilIII1) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 if IIIli1ii1l1iliI11i1 == 146 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[11]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 46) % 256, [121460] = (lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 46) % 256, [104522] = 0 }) end for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il, #iIIil1IlI1il1l1iI1l do local lIl1lillIIl11IliiIii1 = lIlIIl1lIiIIiIiIlIli1 for ilIIlli1III1lllI1iI, lIli1iIiIIl11Ii1II1iI in next, lIl1IiiiiIl11I1l1li1i, nil do for lIli1I1lliillilliiIl1, IiII1llIilIl1iliI1l in next, lIli1iIiIIl11Ii1II1iI, nil do if iIIil1IlI1il1l1iI1l == IiII1llIilIl1iliI1l[1] and IiII1llIilIl1iliI1l[2] == Illl1liI1iiill1ilIl then if not lIll1Il11lIlIiIiill1I[lIl1lillIIl11IliiIii1] then lIll1Il11lIlIiIiill1I[lIl1lillIIl11IliiIii1] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] lIlIIl1lIiIIiIiIlIli1 = lIlIIl1lIiIIiIiIlIli1 + 1 end lIli1iIiIIl11Ii1II1iI[lIli1I1lliillilliiIl1] = {lIll1Il11lIlIiIiill1I, lIl1lillIIl11IliiIii1} end end end end end, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lIl1lll1lliIiIi11I1Il ~= 0 if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end if lIlI11IiIIl11l1il1i1i <= IIIli1ii1l1iliI11i1 ~= lIl1lll1lliIiIi11I1Il then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il, lIlI11IiIIl11l1il1i1i do iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] = nil end end, function(lllliliI1Il1illI1il) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl1I11i1Ili1IilIIIi1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2] local lIlliiliiiI1li11llIi1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] + lIl1I11i1Ili1IilIIIi1 iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlliiliiiI1li11llIi1 if lIl1I11i1Ili1IilIIIi1 > 0 then if lIlliiliiiI1li11llIi1 <= iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1] then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + lIlli1ii11iI11IIllllI iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 3] = lIlliiliiiI1li11llIi1 end elseif lIlliiliiiI1li11llIi1 >= iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1] then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + lIlli1ii11iI11IIllllI iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 3] = lIlliiliiiI1li11llIi1 end end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] if IIIli1ii1l1iliI11i1 == 238 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[4]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 158) % 256, [121460] = (lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 158) % 256, [104522] = 0 }) end local Iii1ll1IiIiiIIi1iil = lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 0 and lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 1 or IiIii1l1liliIiilII1 - iIiliiiIlI1l1liII1l for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il, lIl1lll1lliIiIi11I1Il + Iii1ll1IiIiiIIi1iil do if Illl1liI1iiill1ilIl - lIl1lll1lliIiIi11I1Il <= IiIii1l1liliIiilII1 then iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] = l1i1III1IlIii1IIiII[iIiliiiIlI1l1liII1l + (Illl1liI1iiill1ilIl - lIl1lll1lliIiIi11I1Il)] else iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] = nil end end lIIiilIil1iII1I1llI = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + Iii1ll1IiIiiIIi1iil end, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i % IIIli1ii1l1iliI11i1 end, nil, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIli1I1lliillilliiIl1 if lIl11IiiIIilli11liiIi == 100000 then lIli1I1lliillilliiIl1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[251] else lIli1I1lliillilliiIl1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIl11IiiIIilli11liiIi][lIllllIli111lII1111] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = llIIIi11Il1I1llllil[lIli1I1lliillilliiIl1] end, nil, nil, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi, lIl1ilIIl1Ili11ilIII1) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] if IIIli1ii1l1iliI11i1 == 17 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[3]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 187) % 256, [121460] = (lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 187) % 256, [104522] = 0 }) end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = -iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 III1l11IlIi1l1IlIli[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] end, nil, nil, function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local llI1l11il1Iliiil11l = (IIIli1ii1l1iliI11i1 - 1) * 50 if lIlI11IiIIl11l1il1i1i == 0 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIIiilIil1iII1I1llI - lIl1lll1lliIiIi11I1Il end for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, lIlI11IiIIl11l1il1i1i do iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il][llI1l11il1Iliiil11l + Illl1liI1iiill1ilIl] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + Illl1liI1iiill1ilIl] end end } iIi1IilIillIIiiliIi[12] = function(lllliliI1Il1illI1il) local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il][lIlI11IiIIl11l1il1i1i] = IIIli1ii1l1iliI11i1 end iIi1IilIillIIiiliIi[25] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] if IIIli1ii1l1iliI11i1 == 237 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[14]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 208) % 256, [121460] = (lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 208) % 256, [104522] = 0 }) end if IIIli1ii1l1iliI11i1 == 31 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[8]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 31) % 256, [101355] = (lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 31) % 256, [104522] = 0 }) end if IIIli1ii1l1iliI11i1 == 66 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[15]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 234) % 256, [101355] = (lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 234) % 256, [104522] = 0 }) end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = not iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end iIi1IilIillIIiiliIi[31] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local I1IiI11I1IillllI1II = IIIillli1l1il1l1I1I[lIl11IiiIIilli11liiIi] local lIli1i1i1illiI1iIll11 = {} local ll1ili1iliiI1Il1II1 = lIll1i1i1Iii1lIIIil1i({}, { __index = function(l1ii111IliIlii1liii, lIIllllIIl1IIII111I) local IiII1llIilIl1iliI1l = lIli1i1i1illiI1iIll11[lIIllllIIl1IIII111I] return IiII1llIilIl1iliI1l[1][IiII1llIilIl1iliI1l[2]] end, __newindex = function(l1ii111IliIlii1liii, lIIllllIIl1IIII111I, lIl1I1illilI1iilIlIli) local IiII1llIilIl1iliI1l = lIli1i1i1illiI1iIll11[lIIllllIIl1IIII111I] IiII1llIilIl1iliI1l[1][IiII1llIilIl1iliI1l[2]] = lIl1I1illilI1iilIlIli end }) for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, I1IiI11I1IillllI1II[lIliIiIli1l1iillliI11] do local iililililI1IIlIiIll = lI11i11iIlIlilIill1[lIllIIIiiIiIiil1iIIIl] if iililililI1IIlIiIll[lIli1I1iilll1l1Ill1ll] == lIli1iIIIiiili1li1i then lIli1i1i1illiI1iIll11[Illl1liI1iiill1ilIl - 1] = { iIIil1IlI1il1l1iI1l, iililililI1IIlIiIll[ll11Il1I1IiiIilIl1I] } elseif iililililI1IIlIiIll[lIli1I1iilll1l1Ill1ll] == IliI11li1lll1iIII1i then lIli1i1i1illiI1iIll11[Illl1liI1iiill1ilIl - 1] = { III1l11IlIi1l1IlIli, iililililI1IIlIiIll[ll11Il1I1IiiIilIl1I] } end lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end if I1IiI11I1IillllI1II[lIliIiIli1l1iillliI11] > 0 then lIl1IiiiiIl11I1l1li1i[#lIl1IiiiiIl11I1l1li1i + 1] = lIli1i1i1illiI1iIll11 end local IIIl1liiI1i11liliI1 = lil1iillIlil11I1ilI(I1IiI11I1IillllI1II, llIIIi11Il1I1llllil, ll1ili1iliiI1Il1II1) iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = IIIl1liiI1i11liliI1 end iIi1IilIillIIiiliIi[27] = function(lllliliI1Il1illI1il) local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = IIilI1l1Iilill1lI1i(IlIli1IIi1iiIi111I1(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il]), "`for` initial value must be a number") iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1] = IIilI1l1Iilill1lI1i(IlIli1IIi1iiIi111I1(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1]), "`for` limit value must be a number") iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2] = IIilI1l1Iilill1lI1i(IlIli1IIi1iiIi111I1(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2]), "`for` step value must be a number") iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] - iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2] lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + lIlli1ii11iI11IIllllI end iIi1IilIillIIiiliIi[3] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i][IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIi1IilIillIIiiliIi[34] = function(lllliliI1Il1illI1il) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i - IIIli1ii1l1iliI11i1 end iIi1IilIillIIiiliIi[28] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIiIlii1ii1iI1i1IIl, iili1l1IIilIiiiIi1l, I11l1IiII1illiilIii, i1l1lliIi1lliIi1iIl IIiIlii1ii1iI1i1IIl = {} i1l1lliIi1lliIi1iIl = 0 if lIlI11IiIIl11l1il1i1i ~= 1 then if lIlI11IiIIl11l1il1i1i ~= 0 then I11l1IiII1illiilIii = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 1 else I11l1IiII1illiilIii = lIIiilIil1iII1I1llI end for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1, I11l1IiII1illiilIii do i1l1lliIi1lliIi1iIl = i1l1lliIi1lliIi1iIl + 1 IIiIlii1ii1iI1i1IIl[i1l1lliIi1lliIi1iIl] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] end I11l1IiII1illiilIii, iili1l1IIilIiiiIi1l = iiil1i1IllII1Il1IIl(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il](l1llIIll1ii1iilliI1(IIiIlii1ii1iI1i1IIl, 1, I11l1IiII1illiilIii - lIl1lll1lliIiIi11I1Il))) else I11l1IiII1illiilIii, iili1l1IIilIiiiIi1l = iiil1i1IllII1Il1IIl(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il]()) end return true, iili1l1IIilIiiiIi1l, I11l1IiII1illiilIii end iIi1IilIillIIiiliIi[17] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i * IIIli1ii1l1iliI11i1 end iIi1IilIillIIiiliIi[0] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i + IIIli1ii1l1iliI11i1 end iIi1IilIillIIiiliIi[2] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lIl1lll1lliIiIi11I1Il ~= 0 if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end if lIlI11IiIIl11l1il1i1i < IIIli1ii1l1iliI11i1 ~= lIl1lll1lliIiIi11I1Il then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end end iIi1IilIillIIiiliIi[13] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIiIlii1ii1iI1i1IIl, iili1l1IIilIiiiIi1l, I11l1IiII1illiilIii, i1l1lliIi1lliIi1iIl IIiIlii1ii1iI1i1IIl = {} if lIlI11IiIIl11l1il1i1i ~= 1 then if lIlI11IiIIl11l1il1i1i ~= 0 then I11l1IiII1illiilIii = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 1 else I11l1IiII1illiilIii = lIIiilIil1iII1I1llI end i1l1lliIi1lliIi1iIl = 0 for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1, I11l1IiII1illiilIii do i1l1lliIi1lliIi1iIl = i1l1lliIi1lliIi1iIl + 1 IIiIlii1ii1iI1i1IIl[i1l1lliIi1lliIi1iIl] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] end I11l1IiII1illiilIii, iili1l1IIilIiiiIi1l = iiil1i1IllII1Il1IIl(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il](l1llIIll1ii1iilliI1(IIiIlii1ii1iI1i1IIl, 1, I11l1IiII1illiilIii - lIl1lll1lliIiIi11I1Il))) else I11l1IiII1illiilIii, iili1l1IIilIiiiIi1l = iiil1i1IllII1Il1IIl(iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il]()) end if IIIli1ii1l1iliI11i1 ~= 1 then if IIIli1ii1l1iliI11i1 ~= 0 then I11l1IiII1illiilIii = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + IIIli1ii1l1iliI11i1 - 2 else I11l1IiII1illiilIii = I11l1IiII1illiilIii + lIl1lll1lliIiIi11I1Il end i1l1lliIi1lliIi1iIl = 0 for Illl1liI1iiill1ilIl = lIl1lll1lliIiIi11I1Il, I11l1IiII1illiilIii do i1l1lliIi1lliIi1iIl = i1l1lliIi1lliIi1iIl + 1 iIIil1IlI1il1l1iI1l[Illl1liI1iiill1ilIl] = iili1l1IIilIiiiIi1l[i1l1lliIi1lliIi1iIl] end end lIIiilIil1iII1I1llI = I11l1IiII1illiilIii - 1 end iIi1IilIillIIiiliIi[33] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIl11IiiIIilli11liiIi][lIllllIli111lII1111] end iIi1IilIillIIiiliIi[8] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lIl1lll1lliIiIi11I1Il ~= 0 if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end if lIlI11IiIIl11l1il1i1i == IIIli1ii1l1iliI11i1 ~= lIl1lll1lliIiIi11I1Il then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end end iIi1IilIillIIiiliIi[24] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = III1l11IlIi1l1IlIli[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end iIi1IilIillIIiiliIi[11] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local llI1l11il1Iliiil11l = lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2 local li1iIi1iii1i11ili1I = { iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il](iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 1], iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2]) } for Illl1liI1iiill1ilIl = 1, IIIli1ii1l1iliI11i1 do iIIil1IlI1il1l1iI1l[llI1l11il1Iliiil11l + Illl1liI1iiill1ilIl] = li1iIi1iii1i11ili1I[Illl1liI1iiill1ilIl] end if iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 3] ~= nil then iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 2] = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il + 3] else lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end end iIi1IilIillIIiiliIi[5] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i == 249 then return illlIl1iIlIliIil1Ii[17]({ [73186] = (lIl1lll1lliIiIi11I1Il - 120) % 256, [121460] = (IIIli1ii1l1iliI11i1 - 120) % 256, [104522] = 0 }) end if not not iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] == (IIIli1ii1l1iliI11i1 == 0) then lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 end end iIi1IilIillIIiiliIi[29] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil) local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + lIlli1ii11iI11IIllllI end iIi1IilIillIIiiliIi[14] = function(lllliliI1Il1illI1il, lIll1Il1illIIIIl1liil, IiiiliI1i1Il1I1ill1, lIlilll1iIilllll11lIi) local lIl1lll1lliIiIi11I1Il = lllliliI1Il1illI1il[73186] local lIl11IiiIIilli11liiIi = lllliliI1Il1illI1il[104522] local lIlli1ii11iI11IIllllI = lllliliI1Il1illI1il[104522] - iliIllI11IiIiilIIi1 local lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lllliliI1Il1illI1il[121460] local IIIli1ii1l1iliI11i1 = lllliliI1Il1illI1il[101355] if lIlI11IiIIl11l1il1i1i > 255 then lIlI11IiIIl11l1il1i1i = lIliil1l1Il11iI1iliIl[lIlI11IiIIl11l1il1i1i - 256][lIllllIli111lII1111] else lIlI11IiIIl11l1il1i1i = iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIlI11IiIIl11l1il1i1i] end if IIIli1ii1l1iliI11i1 > 255 then IIIli1ii1l1iliI11i1 = lIliil1l1Il11iI1iliIl[IIIli1ii1l1iliI11i1 - 256][lIllllIli111lII1111] else IIIli1ii1l1iliI11i1 = iIIil1IlI1il1l1iI1l[IIIli1ii1l1iliI11i1] end iIIil1IlI1il1l1iI1l[lIl1lll1lliIiIi11I1Il] = lIlI11IiIIl11l1il1i1i / IIIli1ii1l1iliI11i1 end illlIl1iIlIliIil1Ii = { iIi1IilIillIIiiliIi[6], iIi1IilIillIIiiliIi[15], iIi1IilIillIIiiliIi[24], iIi1IilIillIIiiliIi[19], iIi1IilIillIIiiliIi[25], iIi1IilIillIIiiliIi[33], iIi1IilIillIIiiliIi[21], iIi1IilIillIIiiliIi[5], iIi1IilIillIIiiliIi[26], iIi1IilIillIIiiliIi[0], iIi1IilIillIIiiliIi[1], iIi1IilIillIIiiliIi[10], iIi1IilIillIIiiliIi[12], iIi1IilIillIIiiliIi[20], iIi1IilIillIIiiliIi[11], iIi1IilIillIIiiliIi[8], iIi1IilIillIIiiliIi[32], iIi1IilIillIIiiliIi[22], iIi1IilIillIIiiliIi[2], iIi1IilIillIIiiliIi[34], iIi1IilIillIIiiliIi[3], iIi1IilIillIIiiliIi[23], iIi1IilIillIIiiliIi[31], iIi1IilIillIIiiliIi[14], iIi1IilIillIIiiliIi[28], iIi1IilIillIIiiliIi[4], iIi1IilIillIIiiliIi[27], iIi1IilIillIIiiliIi[18], iIi1IilIillIIiiliIi[13], iIi1IilIillIIiiliIi[17], iIi1IilIillIIiiliIi[9], iIi1IilIillIIiiliIi[7], iIi1IilIillIIiiliIi[35], iIi1IilIillIIiiliIi[16], iIi1IilIillIIiiliIi[29], iIi1IilIillIIiiliIi[30] } local function i1l1lliIi1lliIi1iIl() while true do local lllliliI1Il1illI1il = lI11i11iIlIlilIill1[lIllIIIiiIiIiil1iIIIl] lIllIIIiiIiIiil1iIIIl = lIllIIIiiIiIiil1iIIIl + 1 local liiI1Ill1lIIllIll11, lIlI1lii1iii1I1Iiill1, lIllIi11iiII1llI11111 = illlIl1iIlIliIil1Ii[lllliliI1Il1illI1il[94186] + 1](lllliliI1Il1illI1il) if liiI1Ill1lIIllIll11 then return lIlI1lii1iii1I1Iiill1, lIllIi11iiII1llI11111 end end end local i1iiIilillIIll1Iill, lIlI1lii1iii1I1Iiill1, lIllIi11iiII1llI11111 = I1iIl1IlIIii11iiilI(i1l1lliIi1lliIi1iIl) if i1iiIilillIIll1Iill then if lIlI1lii1iii1I1Iiill1 and lIllIi11iiII1llI11111 > 0 then return l1llIIll1ii1iilliI1(lIlI1lii1iii1I1Iiill1, 1, lIllIi11iiII1llI11111) end else local IllllliiIIIl1IIillI = lIl1IiiiI1illIIiiIiII("Luraph Script:" .. (lIliiillllliI1illlIIi[lIllIIIiiIiIiil1iIIIl - 1] or "") .. ": " .. l1iil1IIliiil1iii1I(lIlI1lii1iii1I1Iiill1), "[^:]+:%d*: ", function(iIlIilIlil1I11IIIiI) if not ilillIi1iii1lIlll1i(iIlIilIlil1I11IIIiI, "Luraph Script:%d") then return "" end end) iilIlI1iiiI1iIiiIil(IllllliiIIIl1IIillI, 0) end end lIlIll11iiIiIll11Ii11(lilIl1i1IIIIli1ii1I, llIIIi11Il1I1llllil) return lilIl1i1IIIIli1ii1I end local lIllllIi1i1l1l1liI1Il = lIlI1IIIiI1liiill1ili() return lil1iillIlil11I1ilI(lIllllIi1i1l1l1liI1Il, llIIIi11Il1I1llllil)() end return lI1i1i1Iiii11IlI111("LPH|A4EE64C50ACA1607DE4008630A02002A5G00E494401400730A02002GEEEC66EF2GEEB63GEEB63GEE8A3GEECEEF2GEE9E3GEEC66G0054965C69CCA7C196A9568A14694DF8013G00BC985E283DBE95BB6B930A020086093G005GA4C3C5C9C1860C3G005GA4F4C8C5DDC1D6D786103G005GA4E8CBC7C5C8F4C8C5DDC1D6860A3G005GA4D7D4C5D3CA86093G005GA4D3C5CDD02A6G00F03F860B3G005GA4D3C1C5D4CBCA2A6G001440860E3G005GA4D3CBD6CFD7D4C5C7C186113G005GA4F3C5CDD0E2CBD6E7CCCDC8C0860F3G005GA4E7CCC5D6C5C7D0C1D6D786093G005GA4EAC5C9C1860A3G005GA4D4C5CDD6D786103G005GA4E3C1D0E7CCCDC8C0D6C1CA860E3G005GA4E7C8C52GD7EAC5C9C1860A3G005GA4E9CBC0C1C886133G005GA4E2CDCAC0E2CDD6D7D0E7CCCDC8C0860B3G005GA4ECC5CAC0C8C1860F3G005GA4E3C1D0F7C1D6D2CDC7C1860F3G005GA4F6D1CAF7C1D6D2CDC7C1860C3G005GA4F7D0C12GD4C1C0860C3G005GA4C7CB2GCAC1C7D0860D3G005GA4D0CBF0C5D6C3C1D02A8G0086103G005GA4E7D6C1C5D0C1E8CB2GC6DD86163G005GA4F6C1D4C8CDC7C5D0C1C0F7D0CBD6C5C3C1860C3G005GA4E9CBC0D1C8C1D7860C3G005GA4EAC1D0D3CBD6CF86133G005GA4F6C1C9CBD0C1E2D1CAC7D0CDCBCA86113G005GA4EDCAD2CBCFC1F7C1D6D2C1D686073G005GA4FBE386113G005GA4E3C5C9C1F7C12GD0CDCAC3D7860D3G005GA4E0D1CAC3C1CBCAD786113G005GA4F7D0C5D6D0E0D1CAC3C1CBCA86103G005GA4F6C1C9CBD0C1E1D2C1CAD0860F3G005GA4E2CDD6C1F7C1D6D2C1D686093G005GA4CAC1DCD0860C3G005GA4E1CAC1C9CDC1D7860D3G005GA4ECD1C9C5CACBCDC086153G005GA4ECD1C9C5CACBCDC0F62GCBD0F4C5D6D0860B3G005GA4ECC1C5C8D0CC860E3G005GA4E7CCC5D6C5C7D0C1D6860D3G005GA4F4CBD7CDD0CDCBCA860B3G005GA4E7E2D6C5C9C1860B3G005GA4EBD0CCC1D6D786123G005GA4F4C8C5DDC1D684ECC1CDC3CCD086113G005GA4F3C1C5D4CBCAE0C5C9C5C3C186053G005GA486053G005GA41C13B80B0200EFEEEC66ED2GEEB6EB2GEECE3GEECE2GEEEC66EB2GEECEEE2GECBE2GEEEC66EB2GEECEEEEAECBE2GEEEC66EB2GEECEEDEEEACE2GEEEC66EBEEEACE2GEEE6B62GEEEC6678EFEADA2GECEA9EEAEEEACE2GEEEC66EBEEEACEEBEEE6FA2GEEEC66B234ABFD2GECEA9E3F34ABFDE8EEEA8AEAEEEACE2GEEEC66EBEEEACEE9EEE6FA2GEEEC6656EFEADA2GECEA9E2GEEEACE2GEEEC66EBEEEACEEFECE8BE2GEEEC66EBEEEACEEFEAE8BE2GEEEC66EBEEEACEE6EEE6CE2GEEEC66EBEEE6CEECFCE496E4EEFEFA2GEEEC665AEFE6DAEDEAE69EECFCE096EF2GF8BEECEEEC66EBEEFACE2GEEEC66B1EFE2DAEDEAE29EE2EEFECE2GEEEC66EBEEFECEEDF4F8962GEEEC66E234BBFDECEEFA9E2GEEEC66A8EFFEDAEEE6FE9EFEEEEC66E6F2C8BE2GEEEC66EBEECACEE7F0ECD22GEEEC662GEEEC66E7EEEC66E6CEC896FFEEC2FA2GEEEC6682EFCADAEDEACA9EF1D04EFE2GEEEC662GEEEC662GEEEC66E8EECE8A026A56FD2GEEEC662GEEEC660411EF662GEEFECE2GEEEC66EBEEFECEEACAFC96FDEEF6FA2GEEEC6675EFFEDAEDEAFE9EEAC6FCBE2GEEEC66EBEEFECEEAC4FC96EFEEF6B62GEEEC6696EFFEDAEDECFE9EECEEFEB6EF2GEEE2F8EEFE8AF9EEFEFAEBEE2GFAEBEEF6FAACEEFC86F6EECEFA2GEECACE2GEEEC66EBEECACEE7CAC896F7EEC2FA2GEEEC669AEFCADAEDEACA9EE7DAC8BE2GEEEC66EBEECACEE7D8C8BE2GEEEC66EBEECACEE7D6C8BE2GEEEC66EBEECACEE7D4C496483247A8F0EEDACE2GEEEC66EBEEDACEE3D0D8BE2GEEEC66EBEEDACEE3AED8BEECEEEC66EBEEDACE2GEEEC66193487FDEAECC69EEAEEC6CEECEEEC66EBEEC6CE2GEEEC66E23487FDEFECC69ECFEEC6FA2GEEC2CE2GEEEC66EBEEC2CEE5CAC096F7EEDAFA2GEEEC665D3483FDEDEAC29EE5DAC0BE2GEEEC66EBEEC2CEE5D8C0BE2GEEEC66EBEEC2CEE5AAC0BE2GEEEC66EBEEC2CEE5A8DC9646325FA82GEEEC66A6349FFDEDECDE9EEAEEDECEECEEEC66EBEEDECE2GEEEC668AEFDEDAEFECDE9E5511FFF6EAEEFECEECEEEC66EBEEFECE2GEEEC66FDEFFEDAEFEAFE9EF1D062FE2GEEEC662GEEEC666AEEEC66CAEEFECE2GEEEC66EBEEFECEE6EEFACE2GEEEC66EBEEFACEEBA4F8BE2GEEEC66EBEEFACEEBF4F8962GEEEC66FDEFFADAECE8FA9E9FEEEC66E6CEC896C8EEC2FA2GEEEC6678EFCADAEDEACA9EF1D04EFE2GEEEC662GEEEC6686EEEC66E6CEC896C9EEC2FA2GEEEC6669EFCADAEDEACA9EF1D04EFE2GEEEC662GEEEC66B1EEEC66E6A2C8BE2GEEEC66EBEECACEE7BEC8BE2GEEEC66EBEECACEF9FDEEA62GEEEC662GEEEC66BBEEEC662GEECACE2GEEEC66EBEECACEE7ECC8BE2GEEEC66EBEECACEE7EAC8BE2GEEEC66EBEECACEF8EEC6CE2GEEEC66EBEEC6CEE7BCC0BE2GEEEC66EBEEC2CEE5A0C0BE2GEEEC66EBEEC2CEE5BAC0BE2GEEEC66EBEEC2CEE6A0DCBE2GEEEC66EBEEDECEE2BADCBE2GEEEC66EBEEDECEE6A0D8BE2GEEEC66EBEEDACEE3B8D8BE2GEEEC66EBEEDACEF0EED6CE2GEEEC66EBEED6CEE0D0D4BE2GEEEC66EBEED6CEE0B6D4BE2GEEEC66EBEED6CEE0B4D4BE2GEEEC66EBEED6CEE3F2DA9A2GEEEC6692EFC6DAEAECC69EC0EEC6FAC1EEC2FAE8EEDECE2GEEEC66EBEEDECEE2F8DCBE2GEEEC66EBEEDECEC1EEDAFAE5F4C292E6A2DCBE2GEEEC66EBEEDECE2GEEDACE2GEEEC66EBEEDACEE3CAD896F7EED2FA2GEEEC6671349BFDEDEADA9EE3DAD8BE2GEEEC66EBEEDACEE32GD8BE2GEEEC66EBEEDACEE3AAD8BE2GEEEC66EBEEDACEE3A8D496463257A8473253A844322FA82GEEEC66213497FDEBECD69E026A56FD2GEEEC662GEEEC666711EF669E11EF66C1CA576A603559CB3F0142C57E21A89AF9CBE1A26F3FB1EF6F87E5E246019G005G00019G002G00019G002G00019G002G00029G002G00129G002G00023G00139G002G00139G002G00133G00153G00153G00189G002G00189G002G00183G001A9G002G001A9G002G001A9G002G001B9G002G001B3G001B9G002G001B3G001C3G001C9G009G001G001C3G001D9G002G001D9G002G001D9G002G001D3G001D3G001E9G002G001E9G002G001E3G001E3G001E9G002G001E3G001E9G002G001E3G001F3G001D9G002G00203G00239G002G00233G00239G002G00233G00239G002G00233G002B9G002G00233G00363G00363G002D3G00383G00383G00383G00383G00393G003A9G002G003A3G003A9G002G003A3G003A9G002G003A9G002G003A9G002G003B3G003B3G003B9G002G003B9G002G003B9G009G001G003B3G003C9G009G001G003C3G003D3G003E9G002G003E3G003E9G002G003E3G003E9G002G003E9G002G003E9G002G003F3G003F9G002G003F3G00409G009G001G00403G00383G00439G009G001G00433G00439G002G00433G00449G002G00449G002G00449G002G00449G002G00443G00443G00453G00459G002G00453G00459G002G00453G00453G00459G002G00453G00459G002G00453G00469G002G00469G002G00469G002G00463G00479G002G00479G002G00479G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00489G002G00483G00493G004A3G004A9G002G004A9G002G004A3G004A3G004B9G002G004C9G002G004C3G004C9G002G004C3G004C9G002G004C9G002G004C9G002G004D3G004D3G004D3G004D9G002G004D3G00449G002G004F3G00503G00515G0087FCCD70F57C96BD7A5768841815A8033G001835B3966DFB3A8740660A020086093G005GA4D3C5CDD0860A3G005GA4D4C7C52GC82A5G00E4944086053G005GA457028A0A0200EFEEEC66EF2GEEB6EC2GEECE3GEECEECEEEC66EC2GEECE2GEEEC6653EFEEDAEFEAEE9EF1D092FE2GEEEC662GEEEC66E9EEEC66EF2GEECE2GEEEC66EC2GEECE2GEEEAB62GEEEC66A834AFFD2GECEE9E0311EF66C1CA576A240FE76FD934ABFE1792D7F10DCDD88871BB56BD37B91EB320A5A69F64F6FACD169G006G00039G009G001G00033G00039G002G00033G00049G002G00109G002G00043G00103G00125G0070951F07C61A186C8D6D8399BD2BE5014G00F6249D25BC2DAB0D8F0A020086093G005GA4C3C5C9C1860E3G005GA4D3CBD6CFD7D4C5C7C186133G005GA4E2CDCAC0E2CDD6D7D0E7CCCDC8C0860A3G005GA4E8CB2GC6DD86073G005GA4FBE386113G005GA4E3C5C9C1F7C12GD0CDCAC3D7860D3G005GA4E5D1D0CBF7C12GC8860C3G005GA4E1CAC5C6C8C1C042860C3G005GA4F4C8C5DDC1D6D786103G005GA4E8CBC7C5C8F4C8C5DDC1D6860E3G005GA4E7CCC5D6C5C7D0C1D686153G005GA4ECD1C9C5CACBCDC0F62GCBD0F4C5D6D0860B3G005GA4E7E2D6C5C9C186083G005GA4CAC1D32A42D13C8045247AC02A812C9F402G3339402A8DD2A57FC9857940860A3G005GA4D4C5CDD6D7860F3G005GA4E3C1D0F7C1D6D2CDC7C1860E3G005GA4F4C8C5DDC1D6E3D1CD860E3G005GA4F7C7D62GC1CAE3D1CD86093G005GA4F7C12GC8860A3G005GA4ED2GCAC1D6860A3G005GA4EDD0C1C9D7860A3G005GA4E2D6C5C9C186103G005GA4E3C1D0E7CCCDC8C0D6C1CA86093G005GA4EAC5C9C186113G005GA4F1EDE3D6CDC0E8C5DDCBD1D0860D3G005GA4E1D5D1CD2GD4C1C0860C3G005GA4F2CDD7CDC6C8C16986153G005GA4F6C5D6CDD0DDE6C5C7CFC3D6CBD1CAC086163G005GA4F6C1D4C8CDC7C5D0C1C0F7D0CBD6C5C3C1860C3G005GA4E9CBC0D1C8C1D7860C3G005GA4EAC1D0D3CBD6CF86133G005GA4F6C1C9CBD0C1E2D1CAC7D0CDCBCA86113G005GA4EDCAD2CBCFC1F7C1D6D2C1D6860B3G005GA4D1CAD4C5C7CF860E3G005GA4F7C12GC8EDD0C1C9D7860B3G005GA4F3C1C5D4CBCA86053G005GA4860A3G005GA4E5D6C9CBD6860C3G005GA4E5C6CDC8CDD0DD86053G005GA4A6117D0B0200EFEEEC663GEEB6E12GEECE3GEECE2GEEEC66E12GEECEEE2GECBE2GEEEC66E12GEECEEEEAEC96EDEEE6FA2GEEEC665D34AFFDEDEAEE9EF1D092FE2GEEEC662GEEEC661DEEEC66EA2GEECE2GEEEC66E12GEECEEEE4ECBE2GEEEC66E12GEECEEEE2ECBE2GEEEC66E12GEECEEEE0ECBE2GEEEC66E12GEECEEEFEECD22GEEEC662GEEEC660DEEEC663GEECE2GEEEC66E12GEECEEEFCECBE2GEEEC66E12GEECEEEFAECBE2GEEEC66E12GEECEEEF8E8BE2GEEEC66E1EEEACEEFF6E8BE2GEEEC66E1EEEACEE3EEE6CE2GEEEC66E1EEE6CEECF2E4BE2GEEEC66E1EEE6CEE1EEE2FAFEEEFEFAFFEE2GFA2GEEEC660BEFE6DA2GEAE69EE3EBEADEFCEEEACE2GEEEC66E1EEEACE2GEEE6CE2GEEEC66E1EEE6CEECC8E496E7EEFEFA2GEEEC66D734A7FDEDEAE69EECFAE4BE2GEEEC66E1EEE6CEECC6E4BE2GEEEC66E1EEE6CEECC4E4BE2GEEEC66E1EEE6CEECC2E4BE2GEEEC66E1EEE6CEECC2E4BE2GEEEC66E1EEE6CEECC0E4BE2GEEEC66E1EEE6CEECDEE4BE2GEEEC66E1EEE6CEECDCE4BE2GEEEC66E1EEE6CEECDEE4BE2GEEEC66E1EEE6CEECDAE4962GEEEC665D34A7FDECEEE69E2GEEEC66B4EFEADAEEE6EA9E7BEEEC66EBD8F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8D6E8D22GEEEC662GEEEC6660EEEC66EBD4F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8D2F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8D0ECD22GEEEC662GEEEC666AEEEC66EBAEF4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8D2F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8D0ECD22GEEEC662GEEEC6694EEEC662GEEF6CE2GEEEC66E1EEF6CEE8C8F496CFEECEFA2GEEEC6697EFF6DAEDEAF69EE8AAF4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A8F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A6F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A4F496C8EE2GCE2GEEEC66E1EE2GCEECEECAEEC9EEC6FAEFEEC2EEECEEDEEEC6EEDAFAC7EED6FAEBD8D0BE2GEEEC66E1EED2CEC7EEAEFAE0CED6922GECDE6EEFECC26E2GECCA6E2GEEEC66A5348FFDECEECE9E2GEEEC665734B7FDEEECF69E2GEEF6CE2GEEEC66E1EEF6CEE8C8F496CFEECEFA2GEEEC666C34B7FDEDEAF69EE8AAF4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A8F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A6F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A4F496C8EE2GCE2GEEEC66E1EE2GCEECEECAEEC9EEC6FAEFEEC2EEECEEDEEEC4EEDAFAC7EED6FAEBD8D0BE2GEEEC66E1EED2CEC7EEAEFAE0CED6922GECDE6EEFECC26E2GECCA6E2GEEEC6621348FFDECEECE9E2GEEEC669534B7FDEEECF69E2GEEF6CE2GEEEC66E1EEF6CEE8C8F496CFEECEFA2GEEEC668DEFF6DAEDEAF69EE8AAF4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A8F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A6F4BE2GEEEC66E1EEF6CEE8A4F496C8EE2GCE2GEEEC66E1EE2GCEECEECAEEC9EEC6FAEFEEC2EEECEEDEEEC5EEDAFAC7EED6FAEBD8D0BE2GEEEC66E1EED2CEC7EEAEFAE0CED6922GECDE6EEFECC26E2GECCA6E2GEEEC6614348FFDECEECE9E2GEEEC66B634B7FDEEECF69E026A42FD2GEEEC662GEEEC668B11EF66C1CA576A500669AFB10158BCF24ABE9AC7A14398E70F0AC255EDBB9280CA5C645284E79F5C2275EDBB0503AE07019G005G00059G002G00059G002G00053G00059G002G00053G00059G002G00053G00059G002G00059G002G00059G002G00059G002G00059G002G00053G00069G002G00069G002G00069G002G00079G002G00079G002G00079G002G00079G002G00073G00073G00079G002G00073G00073G00089G002G00089G002G00083G00089G002G00083G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00089G002G00083G00083G00099G002G00099G002G00093G00099G002G00099G002G00099G002G00093G00099G002G00099G002G00099G002G00093G000A9G002G000A3G000A9G002G000A3G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000A9G002G000A3G000A3G000A3G000A3G000A3G000A3G000A9G002G000A3G000A3G000A3G000A3G000A9G002G000A9G002G000A3G000B9G002G000B3G000B9G002G000B3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B3G000B9G002G000B3G000B3G000B3G000B3G000B3G000B3G000B9G002G000B3G000B3G000B3G000B3G000B9G002G000B9G002G000B3G000C9G002G000C3G000C9G002G000C3G000C9G002G000C9G002G000C9G002G000C3G000C9G002G000C3G000C3G000C3G000C3G000C3G000C3G000C9G002G000C3G000C3G000C3G000C3G000C9G002G000C9G002G000C3G00089G002G000D3G00105G00AF4D016B656BFE5B7F480A31DA48CD4G00E9ECCA336BCD3AA8440ABFF1F8404FEB255D3E790A020086093G005GA4C3C5C9C1860C3G005GA4F4C8C5DDC1D6D786103G005GA4E8CBC7C5C8F4C8C5DDC1D6860E3G005GA4E7CCC5D6C5C7D0C1D686133G005GA4E2CDCAC0E2CDD6D7D0E7CCCDC8C0860D3G005GA4ECD1C9C5CACBCDC086103G005GA4E7CCC5CAC3C1F7D0C5D0C12A6G002640860A3G005GA4D4C5CDD6D7860E3G005GA4D3CBD6CFD7D4C5C7C1860C3G005GA4E1CAC1C9CDC1D786103G005GA4E3C1D0E7CCCDC8C0D6C1CA860F3G005GA4E3C1D0F7C1D6D2CDC7C186163G005GA4F6C1D4C8CDC7C5D0C1C0F7D0CBD6C5C3C1860C3G005GA4E9CBC0D1C8C1D7860C3G005GA4EAC1D0D3CBD6CF86103G005GA4F6C1C9CBD0C1E1D2C1CAD0860F3G005GA4E2CDD6C1F7C1D6D2C1D686113G005GA4F3C1C5D4CBCAE0C5C9C5C3C186053G005GA4860B3G005GA4D3C1C5D4CBCA86093G005GA4EAC5C9C186053G005GA4590CCF0A0200EFEEEC663GEEB6E92GEECE3GEECE2GEEEC66E92GEECEEE2GECBE2GEEEC66E92GEECEEEEAECBE2GEEEC66E92GEECEEE2GE8BE2GEEEC66E9EEEACEEFE6E896EBEEE2FA2GEEEC662B34ABFDED2GEA9EEFE2E896E9EEE2FA2GEEEC663CEFEADAEDECEA9EE6EEEACE2GEEEC66E9EEEACEE7EEE6CE2GEEEC66E9EEE6CEECFAE4BE2GEEEC66E9EEE6CEECF8E4962GEEEC66B434A7FDECEEE69E2GEEEC66ECEFEADAEEE6EA9EC4EEEC66EBE6F496EBEECEFA2GEEEC667EEFF6DAEDEAF69EF1D07AFE2GEEEC662GEEEC66CFEEEC662GEEF6CE2GEEEC66E9EEF6CEE8F6F496E3EECEFA2GEEEC6660EFF6DAEDEAF69EE8F2F4BE2GEEEC66E9EEF6CEE8F0F4BE2GEEEC66E9EEF6CEE8CEF4BE2GEEEC66E9EEF6CEE8CCF496FCEECEFAFDEECA2GFAEEC6CE2GEEEC66E9EEC6CEE42GC4BE2GEEEC66E9EEC6CEFDEEC2FAE7F8CA92EBE4C4BEECEEEC66E9EEC6CE2GEEEC662034B7FDEBECF69E026A42FD2GEEEC662GEEEC663E11EF66C1CA576A4956EBF77C59C8CC8364F5D9B999C1C27CF64BA1188B8069301FB76E4DD86E912113ECED5A9G006G00249G002G00249G002G00249G002G00259G002G00253G00259G002G00253G00253G00259G002G00253G00269G002G00269G002G00269G002G00269G002G00269G002G00263G00263G00273G00279G002G00273G00279G002G00273G00289G002G00283G00289G002G00283G00289G002G00289G002G00289G002G00283G00283G00283G00289G002G00289G002G00283G00283G00289G009G001G00283G00269G002G00293G002B6G00370D4D86F1253452787D710B26B44G00BB97AF4A742EFAFEDA219F27520C6F0A020086093G005GA4C3C5C9C1860C3G005GA4D7C1D6D2CDC7C186113G005GA4F0D32GC1CAF7C1D6D2CDC7C1860E3G005GA4F0D32GC1CAEDCAC2CB86083G005GA4CAC1D3860E3G005GA4E9C5C3CACDD0D1C0C12A6G00544086093G005GA4E1CAD1C986103G005GA4E1C5D7CDCAC3F7D0DDC8C186093G005GA4F5D1C5C086093G005GA4D0CDC7CF860A3G005GA4D4C7C52GC886053G005GA4A208AD0A0200EFEEEC66EF2GEEB6E82GEECE2GEEE2CE2GEEEC66E8EEE2CEEDECE096ECEE2GFA2GEEEC662434A3FDEDEAE29EEDEEFECE2GEEEC66E8EEFECEEAE6FCBE2GEEEC66E8EEFECEEFEEFAA2EBE4F8BE2GEEEC66E8EEFACEEBE2F8B2E9EEF6CE2GEEEC66E8EEF6CEE8FEF4BE2GEEEC66E8EEF6CEE8FCF4BEECEEEC66E8EEF6CE2GEEEC66FFEFFEDAEDEAFE9EE4EEFACEECEEEC66E8EEFACE2GEEEC6668EFFADAEFEAFA9EE5EEF6CE2GEEEC66E8EEF6CE2GEEF2B6ED2GEEE23GEEE6EA2GEEE2EC2GEEE22GEEEC666434B7FDECE8F69ECED07AFE2GEEEC662GEEEC662GEEEC66DECA3B6AC1CA576AA6A37F9786761D817B0DF2D15C05DFEBA72F4CCF1BC6C1BBC0AB9DCAFC2DE089399G006G002E9G002G002E3G002E9G002G002E3G002F9G002G002F9G002G002F3G002F9G002G002F3G002F9G002G002F9G002G002F9G009G001G002F3G00309G009G001G00303G00319G002G00343G00343G00343G00343G00349G002G00313G00359G002G00353G00353G00363G0003012C315228C3A8D118467BC5E36D3D9C013G00131A1B0D6DD655631C690A0200860B3G005GA4E7D6C1C5D0C1860E3G005GA4E7CCC5D6C5C7D0C1D686153G005GA4ECD1C9C5CACBCDC0F62GCBD0F4C5D6D0860B3G005GA4E7E2D6C5C9C186093G005GA4F4C8C5DD2A5G00E4944086053G005GA48006930A0200EFEEEC663GEEB6EB2GEECE55CC02602GEEEC66EB2GEECE2GEEEC9652CC1A602GEEEC66EBEEE6CE2GECE4BE2GEEEC66EBEEE6CEECEAE4BE2GEEEC66EBEEE6CE53CC16602GEEEC66EBEEE2CEEEECFEEE50CCEE612GEEEC66EBEEFACEEDE5FEDE2GEEEC668EEFEEDAEBEAEE9EEEE6E8962GEEEC6672EFEADA2GECEA9EC1CA576AC6A9FD8E0595B09A89D52EB7CEF10CA8D3A179FAAF5418B73CA52468209G006G00329G002G00323G00329G002G00329G002G00329G002G00329G002G00323G00329G002G00329G002G00323G00339G002G00333G00344G0004EC926F34D2E1AD7D9B2AADF59D58F64G0019C6CB70329C3C34771AE97F9E6F2DE15B1777F5", lIllIIlllIi1i11Il1i11())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top