SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --------------------
 2.  
 3.      Pozytywizm
 4.  
 5. --------------------
 6.  
 7. - August Conte:
 8.  
 9. Pochodzi od ksiĻŅki francuskiego filozofa Augusta Conte - <<Wyk≥ady filozofii pozytywnej>>
 10.  
 11. S≥owo pozytywny oznacza≥o realny, racjonalny, zgodny z naukĻ i rozumem ludzkim.
 12.  
 13. Filozofia wg Augusta Conte ma s≥uŅyś nauce i opowiadaś o rzeczach prawdziwych, ktůre cz≥owiek moŅe pojĻś za pomocĻ swego rozumu. Filozof wyklucza≥ istnienie metafizyki, duchůw, zjaw, a uczucia ludzkie wyjaúnia≥ istnieniem procesůw chemicznych.
 14.  
 15. - Czas trwania:
 16.  
 17. Anglia i Francja: od lat 40 XIX w. do koŮca XIX w.
 18.  
 19. Polska: od 1864r. do lat 90 XIX w.
 20.  
 21. - Przyczyna powstania:
 22.  
 23. PrzyczynĻ powstania nowej epoki by≥ ogromny skok rozwojowy cywilizacji spowodowany takimi wynalazkami jak maszyna parowa, prĻd elektryczny, telegraf. Da≥o to ludziom przekonanie, Ņe rozum ludzki jest si≥Ļ, ktůra potrafi okie≥znaś prawo natury, oraz przzed rozumem nie ma granic. W Polsce do zmiany epoki przyczyni≥ siÍ upadek powstania styczniowego i zwiĻzane z nim wydarzenia. KlÍska powstania styczniowego sprawi≥a, Ņe Polacy przestali myúleś o moŅliwoúci walki z zaborcĻ, wszelkie urzÍdy i instytucje paŮstwowe nie mog≥y byś zajmowane przez Polakůw, zaczÍto myúleś nad sposobami ochodzenia siÍ polskiego spo≥eczeŮstwa i pokojowymi metodami u≥oŅenia sobie Ņycia pod zaborami. W tym czasie has≥a pozytywistyczne p≥ynĻce z zachodu trafi≥y do polski na dobry grunt
 24. --------------------
 25.  
 26.    has≥a pozytyw.
 27.  
 28. --------------------
 29.  
 30. 1. Scjentyzm - przekonanie, Ņe nauka i technika sĻ w stanie rozwiĻzaś wszelkie problemy wspů≥czesnego cz≥owieka
 31.  
 32. 2. Ewolucjonizm - przekonanie, Ņe organizmy z≥oŅone ewoluowa≥y, rozwinÍ≥y siÍ z organizmůw prostszych, np. cz≥owiek pochodzi od ma≥py. Ewolucja jest powolnym i z≥oŅonym procesem niedostrzegalnym gro≥ym okiem.
 33.  
 34. 3.  Organicyzm - przekonanie, Ņe ca≥e spo≥eczeŮstwo jest jak jeden wielki organizm i wszystkie grupy spo≥eczne sĻ poszczegůlnymi jego czÍúciami i muszĻ ze sobĻ wspů≥pracowaś. Spo≥eczeŮstwo tak jak pojedyŮcze organizmy růwnieŅ ewoluujĻ, od pierwotnych poprzez metafizyczne, racjonalnych, by osiĻdnĻś doskona≥oúś w≥aúnie w epoce pozytywizmu.
 35.  
 36. 4. Utylitaryzm - teoria wymyúlona przez Johna Stuarta Milla, ktůra g≥osi, Ņe wszystkie dzie≥a i wynalazki cz≥owieka powinny byś utylitarne, czyli uŅyteczne i s≥uŅyś do rozwoju spo≥eczeŮstwa. Sztuka i literatura majĻ s≥uŅyś rozwojowi spo≥eczeŮstw, a nie byś tylko wyrazem indywidualnoúci twůrczej autora.
 37.  
 38. 5. Determinizm - poglĻd můwiĻcy, Ņe kaŅde zjawisko przyrodnicze, jak i rozwůj cz≥owieka zdeterminowane jest przez zespů≥ růŅnych czynnikůw, ktůre majĻ wp≥yw na jego rozwůj, np. dziecko dorastajĻce w atmosferze patologii spo≥ecznej ma duŅo wiÍksze szanse na zepsucie moralne niŅ cz≥owiek dorastajĻcy w dobrych warunkach.
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46. -------------------
 47.  
 48. Aleksander ĆwiÍtochowski
 49.  
 50. -------------------
 51.  
 52. - Pozytywiúci: m≥odzi, nieliczni, nie kierujĻ siÍ zyskiem, nie oglĻdajĻ na znajomoúci, můwiĻ szczerze co myúlĻ, sĻ otwarci, patrzĻ w przysz≥oúś i myúlĻ raczej o innych niŅ o sobie, pragnĻ dla ludzi pracy i nauki.
 53.  
 54. - Romantycy: starzy, liczni, skrÍpowani znajomoúciami i stosunkami, nie můwiĻ wprost, nie patrzĻ w przysz≥oúś, sĻ zapatrzeni w swojĻ historiÍ i nie wyciĻgajĻ wnioskůw z jej b≥Ídůw, nie s≥uchajĻ g≥osu krytyki.
 55.  
 56. Czas romatykůw przeminĻ≥ i Ņeby osiĻgnĻś postÍp, naleŅy myúleś pozytywnie, czyli realnie. W tym celu polscy pozytywiúci bÍdĻ wcielaś w Ņycie 4 g≥ůwne has≥a:
 57.  
 58. 1. Praca organiczna - jest to walka z istniejĻcymi podzia≥ami spo≥ecznymi po to, aby ca≥e spo≥eczeŮstwo by≥o jak jeden wielki organizm i wspů≥pracowa≥o ze sobĻ. NaleŅy zlikwidowaś podzia≥y miÍdzy ludümi: arystokracja powinna wspů≥pracowaś z mieszczaŮstwem, ch≥opi powinni odczuś úwiadomoúś narodowĻ, naleŅy zapewniś godne warunki pracy ch≥opom w fabrykach, po to aby ca≥y organizm spo≥eczny můg≥ byś zdrowy i siÍ rozwijaś/
 59.  
 60. 2. Praca u podstaw - jest to průba zlikwidowania biedy i analfabetyzmu poprzez zak≥adanie szků≥, przytu≥kůw i powszechne nauczanie dziei i wyciĻganie ludzi z patologii spo≥ecznej, stwarzanie jak najlepszych warunkůw do rozwoju m≥odzieŅy zgodnie z zasadĻ determinizmu.
 61.  
 62. 3. Asymilacja Ņydůw polskich - czyli w≥Ļczenie spo≥ecznoúci Ņydowskiej w obrÍd polskiego spo≥eczeŮstwa. Zaprzyjaünienie siÍ z Ņydami i stworzenie wspůlnego rynku obrotu towarůw. Zamiast tworzyś nastroje antysemickie i průbowaś z Ņydami konkurowaś, naleŅy im pokazaś, Ņe sĻ czÍúciĻ polskiego spo≥eczeŮstwa, otoczyś ich opiekĻ i wspů≥pracĻ.
 63.  
 64. 4. Emancypacja kobiet: ruch dĻŅĻcy do zapewnienia kobietom godnej pozycji spo≥ecznej, na růwni z mÍŅczyznami, dostÍpu kobiet do edukacji uniwesyteckiej, do miejsc pracy zarezerwowanych dotĻd dla mÍŅczyzn, oraz průba wywalczenia godnej zap≥aty za wykonanĻ pracÍ.
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. --------------------
 80.  
 81.      Malarstwo
 82.  
 83. --------------------
 84.  
 85. - Realizm: poglĻd zak≥adajĻcy, Ņe sztuka i literatura ma byś wiernym odbiciem rzeczywistoúci. Malowano wiÍc w ten sposůb, aby oddaś jak najwiÍcej szczegů≥ůw danej sceny. Jednoczeúnie sztuka mia≥a byś uŅyteczna. Starano siÍ wiÍc przedstawiaś postaci wywodzĻce siÍ z nizin spo≥ecznych, miejsca zaniedbane, wymagajĻce naprawy i inwestycji. Osobnym nurtem w malarstwie by≥ historyzm, czyli przedstawienie scen z historii Polski, jak to czyni≥ Jan Matejko.
 86.  
 87. - Jůzef Che≥moŮski: <<Babie Lato>>:
 88.  
 89. Obraz mia≥ pokazaś, Ņe růwnieŅ proúci ludzie majĻ wyobraüniÍ i oddajĻ siÍ marzeniom.
 90.  
 91. - Jůzef Che≥moŮski: <<Bociany>>:
 92.  
 93. Opisuje dwůch ch≥opůw, ktůrzy spoglĻdajĻ w niebo na przylatujĻce ptaki. Chcieliby siÍ tak, jak ptaki, wzbiś na wyŅyny spo≥eczne. Mimo, Ņe sĻ ch≥opami, růwnieŅ potrafiĻ marzyś i snuś refleksje.
 94.  
 95. - Jůzef Che≥moŮski: <<Kuropatwy na úniegu>>:
 96.  
 97. Obraz pozornie przedstawia tylko stadko kuropatw poszukujĻcych jedzenia na bezkresnej, únieŅnej pustyni. By≥ odczytywany jako metafora losu Polakůw zes≥anych na SyberiÍ, po upadku powstania styczniowego.
 98.  
 99. - Aleksander Gierymski: <<Piaskarze>>:
 100.  
 101. Obraz przedstawia nabrzeŅe Wis≥y w Warszawie, oraz pracujĻcych piaskarzy trudniĻcych siÍ wydobywaniem piasku z Wis≥y dla firm budowlanych. by≥a to bardzo ciÍŅka, fizyczna praca i s≥abo op≥acana. Z gůry przyglĻda siÍ piaskarzom kilku przedstawicieli mieszczaŮstwa i arystokracji.
 102.  
 103. - Aleksander Gierymski: <<Įydůwka z PomaraŮczami>>:
 104.  
 105. Jest to portret ubogiej, Ņydowskiej handlarki sprzedajĻcej na ulicy pomaraŮcze i jednoczeúnie szyjĻcej coú na drutach.
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110.  
 111.  
 112.  
 113.  
 114.  
 115.  
 116.  
 117.  
 118.  
 119. --------------------
 120.  
 121.      Adam Asnyk
 122.  
 123. --------------------
 124.  
 125. - Sonet <<Jednego Serca>>:
 126.  
 127. Sonet opowiada o poszukiwaniu mi≥oúci. Podmiotem lirycznym jest mÍŅczyzna, ktůry pragnie odnaleüś swĻ jedynĻ i przeznaczonĻ mu przez los ukochanĻ. MÍŅczyzna wiĻŅe ze znalezieniem mi≥oúci liczne nadzieje. Mi≥oúś da≥aby mu spokůj ducha, szczÍúcie i uczyni≥aby go lepszym cz≥owiekiem. Ukochana kobieta mog≥aby przys≥oniś mu ca≥y úwiat, daś spokojny sen, byś dla niego anio≥em wskazujĻcym mu sens w Ņyciu. Sonet koŮczy siÍ paradoksem, czyli stwierdzeniem zawierajĻcym w sobie logicznĻ sprzecznoúś. Teoretycznie znalezienie jedynej ukochanej kobiety powinno byś proste, ale z drugiej strony proúba poety okazuje siÍ prawie niemoŅliwa do spe≥nienia. Mi≥oúś ciĻŅko jest znaleüś, zw≥aszcza w czasach, gdy wszystko moŅna kupiś za pieniĻdze.
 128.  
 129.  
 130. - <<Karmelowy Wiersz>>:
 131.  
 132. Wiersz opisuje stosunek auora do kobiet, ktůrymi wielokrotnie rozczarowa≥ siÍ w Ņyciu. 3 Pierwsze strofy dawniej: Pisa≥ dla kobiet liczne wiersze. Posy≥a≥ kobietom kwiaty. Wierzy≥, Ņe to ma wartoúś i znaczenie. Myúla≥ naiwnie, Ņe dla kobiet najwaŅniejsze sĻ uczucia, bardziej, niŅ kariera czy pieniĻdze. Idealizowa≥ kobiety i traktowa≥ je serio, odda≥by za nie Ņycie. Ostatnia strofa dziú: Pozna≥ siÍ na sztucznoúci ludzi. UwaŅa, Ņe z serca nie ma Ņadnego poŅytku. Trzyma karmelki i czÍstuje nimi damy, bo na nic wiÍcej nie zas≥ugujĻ.
 133.  
 134. - <<Miejcie nadziejÍ>>:
 135.  
 136. Utwůr jest zbiorem wskazůwek skierowanych do polskiego spo≥eczeŮstwa po upadku powstania styczniowego. Podmiot liryczny nawo≥uje do tego, aby mieś nadziejÍ, nie poddawaś siÍ, wierzyś w wznios≥e idee i mieś odwagÍ. Nawo≥uje do walki, nie do biernoúci. Chce tknĻś w swych s≥uchaczy ducha patriotyzmu.
 137.  
 138. - <<Do m≥odych>>:
 139.  
 140. Utwůr jes poetyckim przes≥aniem skierowanym do m≥odego pokolenia pozytywistůw. Poeta daje m≥odym ludziom wskazůwki, jak naleŅy Ņyś i postÍpowaś: Uczcie siÍ, dokonujcie odkryś, růbcie wynalazki, wiedza zbliŅa nas do boga. Choś pozbÍdziemy siÍ przesĻdůw, zabobonůw, legend, mitůw, duchůw, zjaw, upiorůw, úwiat nie przestanie byś ciekawy, zadziwiajĻcy. Dawajcie przyk≥ad innym, nauczajcie i budujcie lepszĻ przysz≥oúś dla kolejnych pokoleŮ. Miejcie szacunek dla przesz≥oúci, tradycji i dokonaŮ waszych przodkůw. NaleŅy im siÍ czeúś i mi≥oúś bo dziÍki nim jesteúcie sobĻ. BĻdücie pokorni, bo wy teŅ kiedyú przeminiecie. Teraz jesteúcie m≥odzi, ale bÍdziecie starzy, a po was przyjdĻ inni i tak samo was oceniĻ.
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145.  
 146.  
 147.  
 148.  
 149.  
 150.  
 151.  
 152.  
 153.  
 154.  
 155. --------------------
 156.  
 157.   Eliza Orzeszkowa
 158.  
 159. --------------------
 160.  
 161. - Literatura tendencyjna: to taka, ktůra swojĻ wymowĻ ma przekonaś jakĻú naukÍ, wyrobiś w czytelniku poglĻd na jakiú temat. Na dalszy plan schodzĻ wartoúci literackie: ciekawa fabu≥a, psychologia postaci. Bohaterowie tendencyjni zwykle reprezentujĻ sobĻ jakieú cechy charakteru typowe dla danej grupy spo≥ecznej, np. mÍŅczyüni sĻ üli, a kobiety biedne i s≥abe.
 162.  
 163. - <<Marta>>:
 164.  
 165. Pierwsza powieúś Elizy Orzeszkowej. BohaterkĻ jest 24 letnia Marta, ktůra po úmierci mÍŅa zostaje sama z dzieckiem i musi utrzymaś siÍ przy Ņyciu.
 166.  
 167. 1. Ćmierś mÍŅa i jej wyprowadzka z mieszkania
 168.  
 169. 2. Znalezienie taniego pokoju
 170.  
 171. 3. Poszukiwanie pracy, za kaŅdym razem z negatywnym skutkiem
 172.  
 173. 4. Praca w szwalni u Szwajcowej - utracona przez nieporozumienie
 174.  
 175. 5. Choroba cůreczki Marty - Janci
 176.  
 177. 6. SprzedaŅ obrĻczki úlubnej na leki dla dziecka i opa≥
 178.  
 179. 7. Odrzucenie propozycji zostania prostytutkĻ
 180.  
 181. 8. Průba kradzieŅy 3 rubli w sklepie
 182.  
 183. 9. PogoŮ za MartĻ i jej úmierś pod ko≥ami tramwaju konnego.
 184.  
 185. --------------------
 186.  
 187.    Mendel GdaŮski
 188.  
 189. --------------------
 190.  
 191. - ImiÍ pochodzi od bycia 15 dzieckiem
 192.  
 193. - Nazwisko GdaŮski nawiĻzuje do jego pochodzenia
 194.  
 195. - Jest introligatorem
 196.  
 197. - Jest wdowcem, mia≥ ŅonÍ ResiÍ
 198.  
 199. - Mia≥ szeúcioro dzieci, a najm≥odsza cůrka zmar≥a zostawjaĻc synka Jakuba, ktůry ma 10 lat
 200.  
 201. - Od 27 lat mieszka w Warszawie na tej samej ulicy, w tym samym domu
 202.  
 203. - Jego pozosta≥e dzieci rozjecha≥y siÍ po úwiecie
 204.  
 205. - W kaŅdy piĻtek wieczorem ma szabat
 206.  
 207. - Ma gÍste, siwe brwi, siwe w≥osy oraz d≥ugĻ siwĻ brodÍ
 208.  
 209. - CzÍsto siÍ garbi, ma dusznoúci od palenia fajki
 210.  
 211. - Ma szczup≥e, Ņylaste, spracowane d≥onie, ktůre nieco drŅĻ
 212.  
 213. - Bardzo kocha swojego wnuka, dba aby odpowiednio siÍ odŅywia≥
 214.  
 215. - Nie wstydzi siÍ bycia Ņydem
 216.  
 217. - Lubiany przez sĻsiadůw, uwaŅany za postaś pozytywnĻ
 218.  
 219. *** Zegarmistrz vs mendel ***
 220.  
 221. - Įydzi sĻ obcy >> KaŅdy, kto urodzi≥ siÍ w Pl i tu mieszka i pracuje jest dobry i wartoúciowy
 222.  
 223. - Įydzi mnoŅĻ siÍ jak szaraŮcze >> Dobrych ludzi nigdy za wiele, kaŅdy ma tyle dzieci na ile go staś
 224.  
 225. - Įydzi sĻ chciwi na pieniĻdze >> Nie kaŅdy Ņyd jest chciwy
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top