Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

celestialtower.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jun 15th, 2017 109 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_CelestialTower:
 2.     musicheader 4, 1, Music_CelestialTower_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_CelestialTower_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_CelestialTower_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_CelestialTower_Ch4
 6.  
 7.  
 8. Music_CelestialTower_Ch1:
 9.     tempo 220
 10.     dutycycle $2
 11.     vibrato $12, $15
 12.     tone $0001
 13.     notetype $3, $90
 14.     octave 4
 15.     note C#, 1
 16.     note G_, 1
 17.     octave 5
 18.     notetype $6, $96
 19.     note C_, 15
 20.     octave 4
 21.     note A#, 16
 22.     notetype $3, $90
 23.     note F_, 1
 24.     note A#, 1
 25.     octave 5
 26.     notetype $6, $96
 27.     note D#, 15
 28.     note C#, 16
 29.     octave 3
 30.     notetype $3, $90
 31.     note B_, 1
 32.     octave 4
 33.     note E_, 1
 34.     notetype $6, $96
 35.     note A_, 15
 36.     note G_, 16
 37.     notetype $3, $90
 38.     note C#, 1
 39.     note F_, 1
 40.     octave 5
 41.     notetype $6, $96
 42.     note C_, 15
 43.     octave 4
 44.     note A#, 16
 45.     notetype $3, $90
 46.     note C_, 1
 47.     note F_, 1
 48.     notetype $6, $96
 49.     note B_, 16
 50.     octave 5
 51.     intensity $83
 52.     note B_, 3
 53.     note E_, 3
 54.     note F#, 3
 55.     octave 4
 56.     intensity $75
 57.     note B_, 16
 58.     note __, 6
 59.     tempo 232
 60. Music_CelestialTower_Ch1_loop_main:
 61. Music_CelestialTower_Ch1_loop_1:
 62.     intensity $85
 63.     octave 4
 64.     note A#, 2
 65.     note D_, 2
 66.     note D#, 2
 67.     note A#, 4
 68.     note D_, 2
 69.     note D#, 2
 70.     note A#, 4
 71.     note D_, 2
 72.     note D#, 2
 73.     note A#, 4
 74.     note D_, 2
 75.     note D#, 2
 76.     note A#, 2
 77.     note A#, 2
 78.     note D_, 2
 79.     note D#, 2
 80.     note A#, 4
 81.     note D_, 2
 82.     note D#, 2
 83.     note A#, 4
 84.     note D_, 2
 85.     note D#, 2
 86.     note A#, 4
 87.     note D_, 2
 88.     note D#, 2
 89.     note A#, 2
 90.     note G#, 2
 91.     note C_, 2
 92.     note C#, 2
 93.     note G#, 4
 94.     note C_, 2
 95.     note C#, 2
 96.     note G#, 4
 97.     note C_, 2
 98.     note C#, 2
 99.     note G#, 4
 100.     note C_, 2
 101.     note C#, 2
 102.     note G#, 2
 103.     note F#, 2
 104.     octave 3
 105.     note A#, 2
 106.     note B_, 2
 107.     octave 4
 108.     note F#, 4
 109.     octave 3
 110.     note A#, 2
 111.     note B_, 2
 112.     octave 4
 113.     note F#, 4
 114.     octave 3
 115.     note A#, 2
 116.     note B_, 2
 117.     octave 4
 118.     note F#, 4
 119.     octave 3
 120.     note A#, 2
 121.     note B_, 2
 122.     octave 4
 123.     note F#, 2
 124.     loopchannel 2, Music_CelestialTower_Ch1_loop_1
 125.     note F_, 2
 126.     octave 3
 127.     note A#, 2
 128.     note B_, 2
 129.     octave 4
 130.     note F_, 4
 131.     octave 3
 132.     note A#, 2
 133.     note B_, 2
 134.     octave 4
 135.     note F_, 4
 136.     octave 3
 137.     note A#, 2
 138.     note B_, 2
 139.     octave 4
 140.     note F_, 4
 141.     octave 3
 142.     note A#, 2
 143.     note B_, 2
 144.     octave 4
 145.     note F_, 2
 146.     note E_, 1
 147.     note E_, 1
 148.     octave 3
 149.     note A#, 2
 150.     note B_, 2
 151.     octave 4
 152.     note E_, 4
 153.     octave 3
 154.     note A#, 2
 155.     note B_, 2
 156.     octave 4
 157.     note E_, 4
 158.     octave 3
 159.     note A#, 2
 160.     note B_, 2
 161.     octave 4
 162.     note E_, 4
 163.     octave 3
 164.     note A#, 2
 165.     note B_, 2
 166.     octave 4
 167.     note E_, 2
 168.     note D#, 2
 169.     octave 3
 170.     note A_, 2
 171.     note A#, 2
 172.     octave 4
 173.     note D#, 4
 174.     octave 3
 175.     note A_, 2
 176.     note A#, 2
 177.     octave 4
 178.     note D#, 4
 179.     octave 3
 180.     note A_, 2
 181.     note A#, 2
 182.     octave 4
 183.     note D#, 4
 184.     octave 3
 185.     note A_, 2
 186.     note A#, 2
 187.     octave 4
 188.     note D#, 2
 189.     note D_, 2
 190.     octave 3
 191.     note G#, 2
 192.     note A_, 2
 193.     octave 4
 194.     note D_, 4
 195.     octave 3
 196.     note G#, 2
 197.     note A_, 2
 198.     octave 4
 199.     note D_, 4
 200.     octave 3
 201.     note G#, 2
 202.     note A_, 2
 203.     octave 4
 204.     note D_, 4
 205.     octave 3
 206.     note G#, 2
 207.     note A_, 2
 208.     octave 4
 209.     note D_, 2
 210.     octave 3
 211.     notetype $3, $92
 212.     note B_, 12
 213.     note B_, 8
 214.     note B_, 8
 215.     note B_, 8
 216.     note G_, 12
 217.     note G_, 8
 218.     note G_, 8
 219.     note B_, 12
 220.     note B_, 8
 221.     note B_, 8
 222.     note B_, 8
 223.     note B_, 12
 224.     note B_, 8
 225.     note B_, 8
 226.     note G_, 12
 227.     note G_, 8
 228.     note G_, 8
 229.     note G_, 8
 230.     note C_, 12
 231.     note C_, 8
 232.     note G_, 8
 233.     octave 2
 234.     note B_, 12
 235.     note B_, 8
 236.     note B_, 8
 237.     note B_, 8
 238.     octave 3
 239.     note E_, 12
 240.     note E_, 8
 241.     note E_, 8
 242.     note A#, 1
 243.     octave 4
 244.     note C_, 1
 245.     notetype $6, $70
 246.     note F_, 16
 247.     intensity $77
 248.     note F_, 15
 249.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_Ch1_loop_main
 250.    
 251. Music_CelestialTower_Ch2:
 252.     dutycycle $3
 253.     vibrato $12, $15
 254.     tone $0001
 255.     notetype $c, $70
 256.     octave 3
 257.     note C_, 8
 258.     octave 2
 259.     note A#, 6
 260.     intensity $7c
 261.     note A#, 2
 262.     octave 3
 263.     intensity $c0
 264.     note D#, 8
 265.     note C#, 4
 266.     intensity $c7
 267.     note C#, 4
 268.     octave 2
 269.     intensity $70
 270.     note A_, 8
 271.     note G_, 6
 272.     intensity $7c
 273.     note G_, 2
 274.     octave 3
 275.     intensity $c0
 276.     note C_, 8
 277.     octave 2
 278.     note A#, 4
 279.     intensity $c7
 280.     note A#, 4
 281.     intensity $90
 282.     note B_, 15
 283.     intensity $97
 284.     note B_, 9
 285. Music_CelestialTower_Ch2_loop_main:
 286. Music_CelestialTower_Ch2_loop_1:
 287.     notetype $6, $67
 288.     octave 2
 289.     note G_, 2
 290.     octave 3
 291.     note D_, 2
 292.     note D#, 2
 293.     note A#, 10
 294.     octave 2
 295.     note G_, 2
 296.     octave 3
 297.     note D_, 2
 298.     note D#, 2
 299.     note A#, 10
 300.     octave 2
 301.     note G#, 2
 302.     octave 3
 303.     note D_, 2
 304.     note D#, 2
 305.     note A#, 10
 306.     octave 2
 307.     note G#, 2
 308.     octave 3
 309.     note D_, 2
 310.     note D#, 2
 311.     note A#, 10
 312.     octave 2
 313.     note F_, 2
 314.     octave 3
 315.     note C_, 2
 316.     note C#, 2
 317.     note G#, 10
 318.     octave 2
 319.     note F_, 2
 320.     octave 3
 321.     note C_, 2
 322.     note C#, 2
 323.     note G#, 10
 324.     octave 2
 325.     note D#, 2
 326.     note A#, 2
 327.     note B_, 2
 328.     octave 3
 329.     note F#, 10
 330.     octave 2
 331.     note D#, 2
 332.     note A#, 2
 333.     note B_, 2
 334.     octave 3
 335.     note F#, 10
 336.     loopchannel 2, Music_CelestialTower_Ch2_loop_1
 337.     octave 2
 338.     note D_, 2
 339.     note A_, 2
 340.     note A#, 2
 341.     octave 3
 342.     note F_, 10
 343.     octave 2
 344.     note D_, 2
 345.     note A_, 2
 346.     note A#, 2
 347.     octave 3
 348.     note F_, 10
 349.     octave 2
 350.     note C#, 2
 351.     note G#, 2
 352.     note A_, 2
 353.     octave 3
 354.     note E_, 10
 355.     octave 2
 356.     note C#, 2
 357.     note G#, 2
 358.     note A_, 2
 359.     octave 3
 360.     note E_, 10
 361.     octave 2
 362.     note C_, 2
 363.     note G#, 2
 364.     note A_, 2
 365.     octave 3
 366.     note D#, 10
 367.     octave 2
 368.     note C_, 2
 369.     note G#, 2
 370.     note A_, 2
 371.     octave 3
 372.     note D#, 10
 373.     octave 1
 374.     note B_, 2
 375.     octave 2
 376.     note G#, 2
 377.     note A_, 2
 378.     octave 3
 379.     note D_, 10
 380.     octave 1
 381.     note B_, 2
 382.     octave 2
 383.     note G#, 2
 384.     note A_, 2
 385.     octave 3
 386.     note D_, 10
 387.     notetype $3, $92
 388.     dutycycle 2
 389.     octave 4
 390.     note D_, 1
 391.     note A#, 11
 392.     note D_, 1
 393.     note A#, 7
 394.     note D_, 1
 395.     note A#, 7
 396.     note D_, 1
 397.     note A#, 7
 398.     note D#, 1
 399.     octave 5
 400.     note C#, 11
 401.     octave 4
 402.     note D#, 1
 403.     octave 5
 404.     note C#, 7
 405.     octave 4
 406.     note D#, 1
 407.     octave 5
 408.     note C#, 7
 409.     octave 4
 410.     note C#, 1
 411.     note G#, 11
 412.     note C#, 1
 413.     note G#, 7
 414.     note C#, 1
 415.     note G#, 7
 416.     note C#, 1
 417.     note G#, 7
 418.     note D#, 1
 419.     note B_, 11
 420.     note D#, 1
 421.     note B_, 7
 422.     note D#, 1
 423.     note B_, 7
 424.     note D#, 1
 425.     note A#, 11
 426.     note D#, 1
 427.     note A#, 7
 428.     note D_, 1
 429.     note A#, 7
 430.     note C#, 1
 431.     note A#, 7
 432.     note F_, 1
 433.     octave 5
 434.     note C_, 11
 435.     octave 4
 436.     note E_, 1
 437.     octave 5
 438.     note C_, 7
 439.     octave 4
 440.     note D#, 1
 441.     octave 5
 442.     note C_, 7
 443.     octave 4
 444.     note C#, 1
 445.     note G#, 11
 446.     note C#, 1
 447.     note G#, 7
 448.     note C#, 1
 449.     note G#, 7
 450.     note C#, 1
 451.     note G#, 7
 452.     octave 3
 453.     note B_, 1
 454.     octave 4
 455.     note F#, 11
 456.     octave 3
 457.     note B_, 1
 458.     octave 4
 459.     note F#, 7
 460.     octave 3
 461.     note B_, 1
 462.     octave 4
 463.     note F#, 7
 464.     octave 3
 465.     dutycycle 3
 466.     notetype $c, $60
 467.     note A#, 8
 468.     intensity $67
 469.     note A#, 8
 470.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_Ch2_loop_main
 471.    
 472. Music_CelestialTower_Ch3:
 473.     notetype $c, $29
 474.     octave 1
 475.     note G_, 16
 476.     octave 2
 477.     intensity $19
 478.     note C_, 12
 479.     intensity $29
 480.     note C_, 4
 481.     octave 1
 482.     note F#, 16
 483.     octave 2
 484.     intensity $19
 485.     note C_, 12
 486.     intensity $29
 487.     note C_, 4
 488.     octave 1
 489.     note F_, 12
 490.     intensity $39
 491.     note F_, 8
 492.     note __, 4
 493. Music_CelestialTower_Ch3_loop_main:
 494.     vibrato $0, $0
 495.     notetype $c, $20
 496.     octave 3
 497.     note G_, 16
 498.     note G#, 16
 499.     note F_, 16
 500.     note D#, 16
 501.     vibrato $3, $24
 502.     notetype $6, $16
 503.     octave 5
 504.     note D_, 16
 505.     note C_, 8
 506.     note F_, 6
 507.     note E_, 1
 508.     note D#, 1
 509.     note D_, 16
 510.     note C_, 16
 511.     octave 4
 512.     note G#, 16
 513.     note A#, 8
 514.     octave 5
 515.     note C_, 8
 516.     octave 4
 517.     note F#, 16
 518.     note F#, 8
 519.     intensity $26
 520.     note F#, 8
 521.     intensity $16
 522.     note F_, 16
 523.     intensity $26
 524.     note F_, 10
 525.     intensity $16
 526.     note A#, 2
 527.     octave 5
 528.     note C#, 2
 529.     note F_, 2
 530.     note E_, 16
 531.     note C#, 16
 532.     note D#, 16
 533.     octave 4
 534.     note A#, 8
 535.     octave 5
 536.     note F_, 6
 537.     note E_, 1
 538.     note D#, 1
 539.     note D_, 16
 540.     note D_, 8
 541.     intensity $26
 542.     note D_, 4
 543.     intensity $36
 544.     note D_, 4
 545.     intensity $10
 546.     octave 1
 547.     note D#, 2
 548.     intensity $20
 549.     octave 2
 550.     note B_, 2
 551.     octave 3
 552.     note C#, 2
 553.     note D#, 4
 554.     note __, 6
 555.     octave 1
 556.     intensity $10
 557.     note G_, 2
 558.     octave 2
 559.     intensity $20
 560.     note B_, 2
 561.     octave 3
 562.     note C#, 2
 563.     note D#, 4
 564.     note __, 6
 565.     octave 1
 566.     intensity $10
 567.     note D#, 2
 568.     octave 2
 569.     intensity $20
 570.     note B_, 2
 571.     octave 3
 572.     note C#, 2
 573.     note D#, 4
 574.     note __, 6
 575.     octave 1
 576.     intensity $10
 577.     note E_, 2
 578.     octave 2
 579.     intensity $20
 580.     note B_, 2
 581.     octave 3
 582.     note D#, 2
 583.     note F_, 4
 584.     note __, 6
 585.     octave 1
 586.     intensity $10
 587.     note G_, 2
 588.     octave 2
 589.     intensity $20
 590.     note B_, 2
 591.     octave 3
 592.     note C#, 2
 593.     note D#, 4
 594.     note __, 6
 595.     octave 1
 596.     intensity $10
 597.     note C_, 2
 598.     octave 2
 599.     intensity $20
 600.     note B_, 2
 601.     octave 3
 602.     note C#, 2
 603.     note D#, 4
 604.     note __, 6
 605.     octave 1
 606.     intensity $10
 607.     note D#, 2
 608.     octave 2
 609.     intensity $20
 610.     note B_, 2
 611.     octave 3
 612.     note C#, 2
 613.     note D#, 4
 614.     note __, 6
 615.     octave 1
 616.     intensity $10
 617.     note E_, 2
 618.     octave 2
 619.     intensity $20
 620.     note B_, 2
 621.     octave 3
 622.     note D#, 2
 623.     note F_, 4
 624.     note __, 6
 625.     intensity $10
 626.     octave 2
 627.     note D_, 16
 628.     intensity $20
 629.     note D_, 8
 630.     intensity $30
 631.     note D_, 8
 632.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_Ch3_loop_main
 633.    
 634. Music_CelestialTower_Ch4:
 635.     togglenoise $4
 636.     notetype $c
 637.     note __, 16
 638.     note __, 16
 639.     note __, 16
 640.     note __, 16
 641.     note __, 8
 642. Music_CelestialTower_Ch4_loop_main:
 643.     notetype $c
 644.     note __, 16
 645.     note __, 16
 646.     note __, 16
 647.     note __, 16
 648.     note __, 16
 649.     notetype $6
 650.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_1
 651.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_1
 652.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_2
 653.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_2
 654.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_1
 655.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_1
 656.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_2
 657.     callchannel Music_CelestialTower_Ch4_branch_1
 658. Music_CelestialTower_Ch4_loop_1:
 659.     note C#, 1
 660.     note G#, 1
 661.     note C#, 1
 662.     note G#, 1
 663.     note C#, 1
 664.     note G#, 1
 665.     note C#, 1
 666.     note G#, 1
 667.     note G#, 2
 668.     note G#, 6
 669.     note __, 16
 670.     loopchannel 4, Music_CelestialTower_Ch4_loop_1
 671.     loopchannel 0, Music_CelestialTower_Ch4_loop_main
 672.    
 673. Music_CelestialTower_Ch4_branch_1:
 674.     note C#, 1
 675.     note G#, 1
 676.     note C#, 1
 677.     note G#, 1
 678.     note C#, 1
 679.     note G#, 1
 680.     note C#, 1
 681.     note G#, 1
 682.     note G#, 1
 683.     note F#, 1
 684.     note G#, 1
 685.     note F#, 1
 686.     note D#, 2
 687.     note D#, 2
 688.     note __, 16
 689.     endchannel
 690.    
 691. Music_CelestialTower_Ch4_branch_2:
 692.     note C#, 1
 693.     note G#, 1
 694.     note C#, 1
 695.     note G#, 1
 696.     note C#, 1
 697.     note G#, 1
 698.     note C#, 1
 699.     note G#, 1
 700.     note G#, 1
 701.     note F#, 1
 702.     note G#, 1
 703.     note F#, 1
 704.     note D#, 2
 705.     note D#, 2
 706.     note __, 12
 707.     note D#, 1
 708.     note D#, 1
 709.     note D#, 1
 710.     note D#, 1
 711.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top