SHARE
TWEET

oofers

SHADOWCRAFTER666 Aug 22nd, 2018 362 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v7.2.3 by memcorrupt.
  2.  
  3. local lIiiilllil1I1liI11I = 1 local lIlIIlIiillliIl11Ili1 = {} local l11llI1IIiiIiiI11i1 if bit and bit.bxor then l11llI1IIiiIiiI11i1 = bit.bxor else function l11llI1IIiiIiiI11i1(liliiillIIiIiiII1li, iIiiiIll1IliiIilIIl) local lIl1ii1lIii11IiiiiI11 = function(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, IlI1I1iiiiilIiiIli1) return IlI1I1iiiiilIiiIli1 <= lIllIlIIlli1IIIiI1I1l % (IlI1I1iiiiilIiiIli1 * 2) end local Il1Ill1l1llI1iillI1 = 0 for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 0, 31 do Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 + (lIl1ii1lIii11IiiiiI11(liliiillIIiIiiII1li, 2 ^ IlI1I1iiiiilIiiIli1) ~= lIl1ii1lIii11IiiiiI11(iIiiiIll1IliiIilIIl, 2 ^ IlI1I1iiiiilIiiIli1) and 2 ^ IlI1I1iiiiilIiiIli1 or 0) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end end local illilllliIIiII1iI1i = { (function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = -#{ 95822, 79218, 50941, 5781, 46181, 64382, 36281, 91977, 128478, 96980, 87911, 40057, 9829, 71485, 51362, 118570, 24502, 106082, 5287, 60607 } - 27 + 2 - 36 + 43 + 24 + 24 + 29 + 13 - 0 + 0 + 20 - 58 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "\238\191K\163\238\194\030\157\223\022Zfg}.XC.mo`.a`bw.|{`.B{|o~f.}m|g~z} s3\156R" local i1iiIl11lilI11liil1 = "...................................." local IIi1I1IIllI1I11lI1I = "..........." for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)(), (function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = -#{9318, 21735} - 45 + 41 + 16 - 45 - 3 - 34 + 41 + 25 + 39 + 19 + 41 + 16 + 19 + 25 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "\230\000-?\130\028a68\214\152\r}\176\132\244\026\213\236\235\248\233\241\185\202\250\235\240\233\237\163yd" local i1iiIl11lilI11liil1 = ".............." local IIi1I1IIllI1I11lI1I = ".................." for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)(), (function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = #{ 12620, 25807, 9227, 34030, 30518, 48795, 38747, 113391, 33181, 105264, 69673, 47311, 123383, 71831, 82836, 4867, 106127, 74169, 100573, 35922, 60164, 20193 } - 15 + 29 - 25 + 24 - 23 + 31 - 10 + 14 + 25 - 42 + 48 - 27 + 35 + 149 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "\175\181\197\192\209\206\152\193\195\197\192\194\030\030+\206" local i1iiIl11lilI11liil1 = "..........." local IIi1I1IIllI1I11lI1I = ".." for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)(), (function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = #{ 132953, 69838, 39003, 97754, 6825, 63744, 95858, 114708, 113437, 130467, 2658, 61281, 68303, 97796, 45839, 52545, 87608, 7626, 18117, 36009, 53334, 116027, 7786 } - 8 - 13 - 26 + 49 + 44 - 3 - 11 + 30 + 41 - 14 + 137 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "\195\217_\202\2024Y" local i1iiIl11lilI11liil1 = ".." local IIi1I1IIllI1I11lI1I = "." for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)(), ((function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = #{125888, 38186} + 16 - 12 - 8 + 44 + 10 - 9 - 24 + 24 + 30 + 6 + 39 + 4 - 13 - 13 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "\186z{\149\020\215\015y\197\f\021\018\001\016\b@\004\015\005\019\014G\020@\019\021\016\016\015\018\020@\020\b\t\019@\006\005\001\020\021\018\005NNN@\002\021\020@\t\006@\025\015\021@\014\005\005\004@\t\020L@\n\021\019\020@\001\019\vNNN" local i1iiIl11lilI11liil1 = "......................................................................" local IIi1I1IIllI1I11lI1I = ".........." for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)()) } local function lIll1Ii1iliililiI11I1(l1I1lIllIlIlliilIii) local function lIl11IlIlIIll1lI11i1I() local IIii11IiiIIllllll11 = l1I1lIllIlIlliilIii:byte(lIiiilllil1I1liI11I, lIiiilllil1I1liI11I) lIiiilllil1I1liI11I = lIiiilllil1I1liI11I + 1 return IIii11IiiIIllllll11 end local function iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() local IIii11IiiIIllllll11, lIlIilliIIi1ili1l11lI, Il1IiiI11ilIIi1llII, l1iilIlI1I1il1Ilili = l1I1lIllIlIlliilIii:byte(lIiiilllil1I1liI11I, lIiiilllil1I1liI11I + 3) lIiiilllil1I1liI11I = lIiiilllil1I1liI11I + 4 return l1iilIlI1I1il1Ilili * 16777216 + Il1IiiI11ilIIi1llII * 65536 + lIlIilliIIi1ili1l11lI * 256 + IIii11IiiIIllllll11 end local function Ii111I1lIl11i1I1lI1(Iliii1iIiIIIlIil1II, i1ililli11111Iiil1i, lI1i1IiIIiliil1lII1) if lI1i1IiIIiliil1lII1 then local Il1lliiII1i11I1ll1l, IlIlillII1I1IiiIII1 = 0, 0 for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = i1ililli11111Iiil1i, lI1i1IiIIiliil1lII1 do Il1lliiII1i11I1ll1l = Il1lliiII1i11I1ll1l + 2 ^ IlIlillII1I1IiiIII1 * Ii111I1lIl11i1I1lI1(Iliii1iIiIIIlIil1II, IlI1I1iiiiilIiiIli1) IlIlillII1I1IiiIII1 = IlIlillII1I1IiiIII1 + 1 end return Il1lliiII1i11I1ll1l else local I1IlllIIIlI11lll1i1 = 2 ^ (i1ililli11111Iiil1i - 1) return I1IlllIIIlI11lll1i1 <= Iliii1iIiIIIlIil1II % (I1IlllIIIlI11lll1i1 + I1IlllIIIlI11lll1i1) and 1 or 0 end end local function IiiilllilIIliIl111I() local IIii11IiiIIllllll11, lIlIilliIIi1ili1l11lI = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl(), iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() if IIii11IiiIIllllll11 == 0 and lIlIilliIIi1ili1l11lI == 0 then return 0 end return (-2 * Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIlIilliIIi1ili1l11lI, 32) + 1) * 2 ^ (Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIlIilliIIi1ili1l11lI, 21, 31) - 1023) * ((Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIlIilliIIi1ili1l11lI, 1, 20) * 4294967296 + IIii11IiiIIllllll11) / 4503599627370496 + 1) end local function iiI1I1liIIlIill1i11(i1iiIl11lilI11liil1) local lIlIIlill11l1i11lI1l1 = l1I1lIllIlIlliilIii:sub(lIiiilllil1I1liI11I, lIiiilllil1I1liI11I + i1iiIl11lilI11liil1 - 1) lIiiilllil1I1liI11I = lIiiilllil1I1liI11I + i1iiIl11lilI11liil1 return lIlIIlill11l1i11lI1l1 end local function Il1lilI1i1lI1l1l11I(iIiiiIll1IliiIilIIl) local iiil1lilil1iIIiIi1l = { l1I1lIllIlIlliilIii:byte(lIiiilllil1I1liI11I, lIiiilllil1I1liI11I + 3) } lIiiilllil1I1liI11I = lIiiilllil1I1liI11I + 4 local l1iIlIiI11IiilIIIi1 = {} for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 1, 8 do l1iIlIiI11IiilIIIi1[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = Ii111I1lIl11i1I1lI1(iIiiiIll1IliiIilIIl, IlI1I1iiiiilIiiIli1) end local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 1, 4 do local Il1lliiII1i11I1ll1l, IlIlillII1I1IiiIII1 = 0, 0 for IIlI11lIlII111lII1i = 1, 8 do local IilIlI1Ilii11111l1I = Ii111I1lIl11i1I1lI1(iiil1lilil1iIIiIi1l[IlI1I1iiiiilIiiIli1], IIlI11lIlII111lII1i) if l1iIlIiI11IiilIIIi1[IIlI11lIlII111lII1i] == 1 then IilIlI1Ilii11111l1I = IilIlI1Ilii11111l1I == 1 and 0 or 1 end Il1lliiII1i11I1ll1l = Il1lliiII1i11I1ll1l + 2 ^ IlIlillII1I1IiiIII1 * IilIlI1Ilii11111l1I IlIlillII1I1IiiIII1 = IlIlillII1I1IiiIII1 + 1 end Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(Il1lliiII1i11I1ll1l) end local IIii11IiiIIllllll11, lIlIilliIIi1ili1l11lI, Il1IiiI11ilIIi1llII, l1iilIlI1I1il1Ilili = Il1Ill1l1llI1iillI1:byte(1, 4) return l1iilIlI1I1il1Ilili * 16777216 + Il1IiiI11ilIIi1llII * 65536 + lIlIilliIIi1ili1l11lI * 256 + IIii11IiiIIllllll11 end local function lIlIillilllillllii111(iIiiiIll1IliiIilIIl) local i1iiIl11lilI11liil1 = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() lIiiilllil1I1liI11I = lIiiilllil1I1liI11I + i1iiIl11lilI11liil1 local l1iIlIiI11IiilIIIi1 = {} for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 1, 8 do l1iIlIiI11IiilIIIi1[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = Ii111I1lIl11i1I1lI1(iIiiiIll1IliiIilIIl, IlI1I1iiiiilIiiIli1) end local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 1, i1iiIl11lilI11liil1 do local Il1lliiII1i11I1ll1l, IlIlillII1I1IiiIII1 = 0, 0 for IIlI11lIlII111lII1i = 1, 8 do local IilIlI1Ilii11111l1I = Ii111I1lIl11i1I1lI1(l1I1lIllIlIlliilIii:byte(lIiiilllil1I1liI11I - i1iiIl11lilI11liil1 + IlI1I1iiiiilIiiIli1 - 1), IIlI11lIlII111lII1i) if l1iIlIiI11IiilIIIi1[IIlI11lIlII111lII1i] == 1 then IilIlI1Ilii11111l1I = IilIlI1Ilii11111l1I == 1 and 0 or 1 end Il1lliiII1i11I1ll1l = Il1lliiII1i11I1ll1l + 2 ^ IlIlillII1I1IiiIII1 * IilIlI1Ilii11111l1I IlIlillII1I1IiiIII1 = IlIlillII1I1IiiIII1 + 1 end Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(Il1lliiII1i11I1ll1l) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end getfenv()[(function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = #{ 108730, 130145, 116599, 58906, 1908, 80870, 35979, 54052, 57150, 87577, 32491, 114337, 22072, 23341, 49693, 113815, 30907, 131948, 43456, 128532, 121025 } + 48 - 42 + 27 + 6 + 46 + 33 + 7 - 28 + 48 + 9 - 41 - 38 - 43 + 186 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "#\142\156\156\138\157\155xmd\205|\174\221" local i1iiIl11lilI11liil1 = "......" local IIi1I1IIllI1I11lI1I = ".." for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)()](iiI1I1liIIlIill1i11(4) == (function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = #{ 53459, 79752, 35068, 20977, 40543, 122753, 68610, 1098, 20684, 115145, 74749, 2332, 7632, 10117, 131523, 88943, 21481, 42167, 81892, 22305, 16728, 120302 } - 43 + 22 + 6 + 24 - 13 - 29 - 22 + 34 + 26 + 46 + 6 - 35 + 171 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "\1751N\168\138\017\139\181\208`+\151\181t\179\204\155\135\159\240\\J\188\129C" local i1iiIl11lilI11liil1 = "...." local IIi1I1IIllI1I11lI1I = "................" for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)(), illilllliIIiII1iI1i[1]) local liIii1ilIi1iIIiIIli = lIl11IlIlIIll1lI11i1I() local iiI111iiIIillIiI1II = lIl11IlIlIIll1lI11i1I() local function i1IlI1l11l11lIlIII1() local lI1llI11II11Iii1lii = { IIII11l1il1lIiIlllli = {}, lIl1iI1il11iIl1iI11I1I = {}, lIliliI11i1li11II1I1I1 = {}, lIlll1l1li1I1iiilili1I = {} } local lIl11llliIII11iIl1IIl = -#{ 7696, 64284, 54023, 104535, 110146, 15489, 105975, 38153, 90199, 129787, 49760, 42376, 95571, 24129, 72998, 10017, 61844, 108620, 72762, 108258, 98195, 99416, 52880 } + 26 - 25 + 48 + 27 - 35 + 35 + 46 - 10 + 1 - 47 - 12 - 17 - 13 iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() lIl11IlIlIIll1lI11i1I() local llIii1lIiI1IIIii1l1 = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() - (#{ 51944, 27860, 34161, 5652, 21367, 93439, 81259, 90697, 63979, 93957, 75297, 48663, 21066, 101334, 91916, 101340, 112368, 116900, 98135, 125733, 74842 } + 16 - 22 + 29 - 16 + 23 + 5 + 18 + 14 + 38 - 8 + 16 + 133599) for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = lIl11llliIII11iIl1IIl, llIii1lIiI1IIIii1l1 do local iliiii1lI1iillIIIii = {} local lIllIlIIlli1IIIiI1I1l = Il1lilI1i1lI1l1l11I(iiI111iiIIillIiI1II) iliiii1lI1iillIIIii.I1llIIIlllIliiillI1i = Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, #{ 38169, 123925, 53757, 101669, 84207, 117156, 26547, 118635, 120276, 94594, 58744, 18440, 71707, 97617, 28113, 27214, 56915, 43568, 48741, 100071, 30681, 87694, 68111, 69120 } - 23 - 48 - 49 - 31 - 19 + 40 - 35 + 28 - 38 - 15 + 21 + 155, #{ 103115, 57686, 109022, 39181, 65790, 26861, 47350, 31317, 13386, 119542, 98163, 133608, 2363, 77507, 42770, 112630, 52006, 110543, 104033, 26803, 104198 } + 8 + 12 + 2 - 35 + 4 + 36 + 47 - 29 - 20 - 26 + 2 - 41 - 35 + 72) iliiii1lI1iillIIIii.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi = Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, #{ 117964, 126630, 96527, 55924, 22496, 95364, 91367, 13278, 41371, 255, 114020, 131329, 109648, 56609, 67770, 84083, 7011, 67409, 99851, 126096, 26132, 6211 } + 4 - 2 - 36 - 32 - 28 - 21 + 44 - 34 - 40 - 12 + 18 + 8 - 40 + 150, -#{ 117613, 10407, 92837, 40516, 98381, 18327, 43119, 80960, 8191, 40175, 20791, 16714, 37930, 51589, 33823, 84351, 63213, 84051, 19852, 74572, 111517, 75806 } - 0 + 2 + 32 - 38 + 30 - 16 + 26 + 49 - 18 + 4 - 40) iliiii1lI1iillIIIii.IllIIiiIlI1lI1iIi1II = Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, -#{ 82070, 44053, 10579, 5987, 123668, 60251, 111774, 79789, 47863, 123, 52378, 69332, 60849, 40294, 36417, 132726, 4100, 31929, 48675, 79788 } + 14 + 43 + 48 - 48 + 24 + 18 + 16 + 10 - 1 - 14 - 12 - 31 - 28, -#{ 3633, 10112, 105236, 131104, 66118, 12502, 36115, 18417, 19751, 49949, 37073, 119551, 65233, 111176, 17867, 29798, 104997, 63935, 43100, 59040, 90134, 27414, 131750 } - 33 - 18 + 19 + 45 + 37 + 9 - 28 + 30 + 9 - 17 + 36 + 14 - 54) iliiii1lI1iillIIIii.iiiilll1liIlII1iilI1 = Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, -#{ 18276, 21385, 90020, 56483, 37062, 36480, 44308, 35053, 101789, 96985, 23584, 92894, 82158, 127663, 11368, 82101, 89829, 99361, 67891, 114748, 71569, 92105, 646, 100059 } + 21 + 16 + 24 + 43 + 27 + 22 - 45 + 15 + 15 - 17 - 40 - 24 + 6 - 12, #{ 99352, 58071, 109026, 93910, 75011, 101848, 68770, 85632, 9120, 65167, 63229, 131825, 133007, 122352, 82977, 83187, 52575, 10447, 21455, 81397 } + 1 - 18 - 29 - 5 - 8 - 13 - 38 + 14 + 2 - 11 + 117) iliiii1lI1iillIIIii.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 = Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, #{ 66733, 72710, 95784, 122766, 69515, 99390, 44864, 23992, 90790, 71799, 69270 } - 4 + 26 - 49 + 18 - 34 + 34 - 14 - 22 - 35 + 13 + 18 + 37 + 2, #{ 16395, 29553, 48914, 88536, 68694, 56626, 54929, 37561, 132999, 110450, 6049, 41905, 39884, 2372, 3387, 100038, 110902, 71321, 35890, 60739, 75097 } - 20 - 44 - 36 - 14 + 36 - 31 - 25 + 26 - 39 - 33 + 3 - 34 + 208) iliiii1lI1iillIIIii.iill11ll1ill11IiilIi = Ii111I1lIl11i1I1lI1(lIllIlIIlli1IIIiI1I1l, #{ 121790, 2993, 82103, 32012, 11136, 53590, 115238, 2624, 93183, 27230, 112053, 15859, 76632, 52518, 19513, 89656, 103786, 52635, 67738, 32483, 20078, 111061 } + 1 + 34 - 37 - 8 - 12 + 43 - 14 + 28 - 22 + 4 - 46 - 28 + 29 + 7, #{ 76289, 60273, 12112, 121392, 125345, 6664, 15954, 53853, 97798, 55837, 91771, 3965, 89488, 32251, 62154, 20353, 55521, 81968, 40980, 109819, 58028 } + 2 - 2 - 48 - 37 - 26 + 11 + 7 - 45 - 29 + 35 - 24 + 44 - 31 + 140) - (#{ 9181, 12558, 133362, 87190, 2164, 81877, 1922, 18402, 80876, 44209, 27218, 112517, 50012, 70997, 51431, 121953, 39550, 93316, 124413, 65760, 108938, 28524, 84187 } + 15 + 48 - 45 + 18 - 40 + 3 - 47 + 11 - 15 - 30 - 18 + 131148) lI1llI11II11Iii1lii.lIlll1l1li1I1iiilili1I[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = iliiii1lI1iillIIIii end iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() lI1llI11II11Iii1lii.lIliI11I1ll1ili1iiI1 = lIl11IlIlIIll1lI11i1I() lI1llI11II11Iii1lii.lI1llIII11Ili1iI1i1l = lIl11IlIlIIll1lI11i1I() iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() lIl11IlIlIIll1lI11i1I() local llIii1lIiI1IIIii1l1 = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = lIl11llliIII11iIl1IIl, llIii1lIiI1IIIii1l1 do lI1llI11II11Iii1lii.IIII11l1il1lIiIlllli[IlI1I1iiiiilIiiIli1 - lIl11llliIII11iIl1IIl] = i1IlI1l11l11lIlIII1() end local llIii1lIiI1IIIii1l1 = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() - (#{ 121274, 113178, 59605, 64872, 132774, 4670, 79352, 47413, 68691, 44971, 104882, 125706, 6665, 104272, 52209, 57365, 39066, 81204, 105287, 433, 102431 } - 6 - 27 - 23 - 12 - 36 + 49 - 27 + 39 - 22 + 31 - 26 + 20 - 28 + 27 - 9 + 133732) for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = lIl11llliIII11iIl1IIl, llIii1lIiI1IIIii1l1 do local lIlI1IllI11l1IiiII1li = {} lIlI1IllI11l1IiiII1li.IIl1111i1IIllI11iIlI = lIl11IlIlIIll1lI11i1I() if lIlI1IllI11l1IiiII1li.IIl1111i1IIllI11iIlI == #{ 59824, 117970, 48317, 120045, 80540, 77435, 55898, 8266, 69605, 52781, 57761, 6604, 72657, 91965, 119584, 67703, 25318, 52420, 101980, 8234 } - 0 + 5 - 23 - 13 - 17 + 17 - 32 + 18 - 5 + 9 - 15 + 35 - 3 + 19 + 166 then lIlI1IllI11l1IiiII1li.li11lill1llii1Ii1lII = lIlIillilllillllii111(liIii1ilIi1iIIiIIli) end if lIlI1IllI11l1IiiII1li.IIl1111i1IIllI11iIlI == #{ 77421, 23315, 45077, 31932, 80443, 82849, 106924, 24101, 5634, 21513, 84630, 9070, 24405, 30182, 121624, 114313, 101101, 52601, 99293, 121167, 45753, 19224 } + 19 - 10 - 19 + 4 + 17 + 40 - 42 + 41 + 34 - 39 - 21 - 33 + 42 + 90 then lIlI1IllI11l1IiiII1li.li11lill1llii1Ii1lII = #{ 126100, 72696, 61495, 59529, 49977, 111915, 57236, 66211, 22549, 125564, 65617, 123422, 34971, 132751, 64426, 30423, 60348, 89635, 5737, 20036 } + 16 - 11 + 15 - 22 + 38 + 2 - 24 + 12 - 44 - 43 + 66919 == #{ 126100, 72696, 61495, 59529, 49977, 111915, 57236, 66211, 22549, 125564, 65617, 123422, 34971, 132751, 64426, 30423, 60348, 89635, 5737, 20036 } + 16 - 11 + 15 - 22 + 38 + 2 - 24 + 12 - 44 - 43 + 66919 end if lIlI1IllI11l1IiiII1li.IIl1111i1IIllI11iIlI == #{ 41488, 93082, 78980, 16425, 54890, 55982, 1251, 94525, 40818, 120337, 119545, 24191, 100446, 4559, 74124, 81267, 113827, 64095, 125783, 46243, 4521, 74441, 116053 } + 4 + 15 - 30 + 38 + 47 - 47 - 26 + 16 - 32 + 38 + 0 - 16 - 43 - 47 + 24 + 166 then lIlI1IllI11l1IiiII1li.li11lill1llii1Ii1lII = #{ 53261, 96005, 43308, 114049, 113627, 102810, 61810, 13849, 119658, 87835, 129981, 79287, 2641, 19664, 84353, 121454, 82785, 79988, 127750, 73530, 8502, 86315, 132627 } - 7 + 6 - 34 - 24 - 18 + 0 + 3 + 28 + 29 - 0 + 49 - 39 + 35 + 38366 == #{ 107520, 21020, 46513, 15608, 127654, 18191, 17997, 7395, 59641, 113041, 47532, 110747, 129273, 94972, 114226, 61794, 11472, 84233, 66219, 85659, 22586, 15243 } - 21 - 4 - 28 - 20 + 4 + 25 + 48 + 22 - 23 - 17 + 41 + 47 - 21 + 13639 end if lIlI1IllI11l1IiiII1li.IIl1111i1IIllI11iIlI == #{ 129014, 72332, 69153, 6721, 48616, 55079, 107788, 70065, 113895, 107271, 7770, 85037, 34787, 33805, 4243, 11066, 30481, 16158, 74705, 55587, 48613, 108843 } - 29 - 12 - 20 - 3 - 39 - 35 - 23 + 11 + 29 - 14 - 6 + 1 + 26 + 24 + 1 + 14 + 6 + 230 then lIlI1IllI11l1IiiII1li.li11lill1llii1Ii1lII = IiiilllilIIliIl111I() end lI1llI11II11Iii1lii.lIliliI11i1li11II1I1I1[IlI1I1iiiiilIiiIli1 - lIl11llliIII11iIl1IIl] = lIlI1IllI11l1IiiII1li end lIl11IlIlIIll1lI11i1I() iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() lIl11IlIlIIll1lI11i1I() lIl11IlIlIIll1lI11i1I() local llIii1lIiI1IIIii1l1 = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = lIl11llliIII11iIl1IIl, llIii1lIiI1IIIii1l1 do lI1llI11II11Iii1lii.lIl1iI1il11iIl1iI11I1I[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() end iilI1Ii1lIiiI1I1iIl() return lI1llI11II11Iii1lii end local function IiiiIiIlll1I1IlI1i1(lI1llI11II11Iii1lii, i11Ili1IillI1il1Ili) local IliIlli1IlI1li1ll1I, lIli11Il111l111IiII, IIlII1lIiIlillII1I1, iillll1l1i11II1Ii1I = "li11lill1llii1Ii1lII", "lIliI11I1ll1ili1iiI1", "iiiilll1liIlII1iilI1", "lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi" local IIllIiI1lIIll1ll1I1, l1ilIl1liIiiIl1I1ll = -1, -1 local II1iiIii1l1l11iiI1i = lI1llI11II11Iii1lii.lIlll1l1li1I1iiilili1I local il1I1IllI1i1IIlllli = setmetatable({}, { __index = function(lIllIII1l111iiilI1lI1, IlIiI1IiIIiiIIII1lI) local Il1Ill1l1llI1iillI1 = lI1llI11II11Iii1lii.lIliliI11i1li11II1I1I1[IlIiI1IiIIiiIIII1lI] if type(Il1Ill1l1llI1iillI1[IliIlli1IlI1li1ll1I]) == "string" then return { [IliIlli1IlI1li1ll1I] = Il1Ill1l1llI1iillI1[IliIlli1IlI1li1ll1I]:sub(4) } end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end }) local II1iIillil11ii11IIi = lI1llI11II11Iii1lii.IIII11l1il1lIiIlllli local iiiIl1lII11iilI1Iil = lI1llI11II11Iii1lii.lI1llIII11Ili1iI1i1l local lIII111I1lll11IliII = lI1llI11II11Iii1lii.lIl1iI1il11iIl1iI11I1I local function iill11IiI11ilIl1iI1(...) local lIl1i1lillI1Illi1l11l, I1ii1lIIii1llii1li1, lIliiliiliI1II1111ili, IIiIilIli1Ilii1l1li, I1II1lI11iIl111llii, lIl1II1lllll1lIllii1l, II11li1lI1I1l1Ii1Ii local illii11IIii1llIiiIi = {} local lIllIIIIli1l1I1IIIi = {} I1ii1lIIii1llii1li1 = -1 lIliiliiliI1II1111ili = setmetatable(illii11IIii1llIiiIi, { __index = lIllIIIIli1l1I1IIIi, __newindex = function(lIllIII1l111iiilI1lI1, IlIiI1IiIIiiIIII1lI, lIl1i1iIliIlillIiI1li) if IlIiI1IiIIiiIIII1lI > I1ii1lIIii1llii1li1 and lIl1i1iIliIlillIiI1li then I1ii1lIIii1llii1li1 = IlIiI1IiIIiiIIII1lI end lIllIIIIli1l1I1IIIi[IlIiI1IiIIiiIIII1lI] = lIl1i1iIliIlillIiI1li end }) lIl1i1lillI1Illi1l11l = 1 IIiIilIli1Ilii1l1li = (function() local IIiIilIli1Ilii1l1li = getfenv()[(function() local Il1Ill1l1llI1iillI1 = "" local liliiillIIiIiiII1li = "if ur looking at this, i have some info for u. luraph > luasecure > lumida > all. stop analyzing my software now pls. i will sue you if u keep going. " local iIiiiIll1IliiIilIIl = #{ 51528, 128107, 60537, 68089, 5328, 131990, 76441, 72883, 126378, 96204, 44256, 62831, 60139, 106006, 109262, 15340, 60084, 7949, 108778, 3993, 99495, 5965, 87371 } + 1 + 30 + 27 - 46 - 39 - 33 - 13 + 24 - 16 + 24 + 53 local iI1il1lIi1ii111IIi1 = "?\243\237\151\018DFWEFMU\161\192^\016" local i1iiIl11lilI11liil1 = "......." local IIi1I1IIllI1I11lI1I = "......" for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #IIi1I1IIllI1I11lI1I, #IIi1I1IIllI1I11lI1I + #i1iiIl11lilI11liil1 - 1 do local iliIii11lIIIillIIli = string.byte(iI1il1lIi1ii111IIi1, IlI1I1iiiiilIiiIli1) Il1Ill1l1llI1iillI1 = Il1Ill1l1llI1iillI1 .. string.char(l11llI1IIiiIiiI11i1(iliIii11lIIIillIIli, iIiiiIll1IliiIilIIl)) end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end)()]()[string.char(#{ 34038, 114253, 122350, 27473, 106684, 66666, 37179, 38524, 52155, 109285, 1465, 15367, 88939, 4751, 108157, 106504, 110022, 3098, 15468, 85347, 53773, 84854, 131956 } + 35 - 46 - 38 + 9 - 35 + 42 - 20 + 18 + 49 + 25 - 36 - 10 + 102, #{ 8828, 59411, 30791, 82918, 122513, 26727, 11923, 83753, 35386, 106116, 107715, 69890, 125454, 40193, 96093, 26565, 17674, 54722, 18903, 69182, 125321, 39652, 92007 } - 26 - 33 + 37 + 36 + 42 - 15 + 44 - 44 + 13 - 47 - 18 + 98, #{ 104264, 4220, 111548, 20308, 119948, 4775, 13482, 21205, 19626, 7109, 95631, 9475, 4668, 93492, 108099, 58711, 1128, 126890, 51026, 118708, 23096, 22226 } + 31 + 28 - 22 - 49 + 49 - 8 - 45 - 42 + 8 + 8 - 3 - 48 + 172, #{ 56409, 101681, 52560, 18899, 83881, 108464, 26719, 70024, 14198, 25673, 28166, 11056, 30317, 7283, 46269, 131956, 43250, 41264, 127309, 61876 } - 1 + 9 - 8 + 42 - 37 - 0 - 29 + 12 + 13 + 28 + 53, #{ 73059, 65678, 18779, 60136, 48512, 7926, 130048, 78224, 47647, 3408, 29165, 92257, 97061, 6175, 20740, 50889, 68169, 98717, 80070, 130593, 35249, 31313, 55953, 33331 } - 25 - 2 - 41 + 19 + 41 + 18 - 5 - 43 + 41 - 9 - 10 + 18 + 90, #{ 102191, 55236, 118437, 121982, 12707, 123755, 95538, 29064, 97643, 1338, 1602 } + 28 - 19 + 17 + 2 + 0 + 32 + 39 - 27 + 43 + 8 - 22 - 11, -#{ 54432, 55425, 25047, 22737, 12252, 1579 } - 42 + 24 - 18 - 31 + 44 - 16 + 35 + 26 + 40 + 47):reverse()]() return setmetatable({}, { __index = function(lIll1li11lI1il11llIll, iIiiiIll1IliiIilIIl) local Il1Ill1l1llI1iillI1 for IlI1I1iiiiilIiiIli1, lIl1i1iIliIlillIiI1li in pairs(IIiIilIli1Ilii1l1li) do if iIiiiIll1IliiIilIIl == IlI1I1iiiiilIiiIli1 then Il1Ill1l1llI1iillI1 = lIl1i1iIliIlillIiI1li end local l1iilIlI1I1il1Ilili = IIiIilIli1Ilii1l1li[IlI1I1iiiiilIiiIli1] end local ii1iI1i1I1i1I1IllIi = { "math", "string", "pairs", "getmetatable", "getfenv", "setfenv", "print", "error", "next", "whitelist", "loadstring", "luraph", "jakepaul", "fortnite", "abc123", "jailbreak", "phantomforces", "anticheatbypass", "bigstring", "getfenv", "loopie", "dontmesswitme", "yuhdood", "ooooooooooof", "compatibility", "luraph > luasecure" } for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = #ii1iI1i1I1i1I1IllIi, 1, -1 do local i1II1iiil11IIiIiI11 = math.random(#ii1iI1i1I1i1I1IllIi) ii1iI1i1I1i1I1IllIi[IlI1I1iiiiilIiiIli1], ii1iI1i1I1i1I1IllIi[i1II1iiil11IIiIiI11] = ii1iI1i1I1i1I1IllIi[i1II1iiil11IIiIiI11], ii1iI1i1I1i1I1IllIi[IlI1I1iiiiilIiiIli1] end local I1I1il1li1i1ii11iii = math.random(1, #ii1iI1i1I1i1I1IllIi) for IlI1I1iiiiilIiiIli1, lIl1i1iIliIlillIiI1li in pairs(ii1iI1i1I1i1I1IllIi) do if not Il1Ill1l1llI1iillI1 and I1I1il1li1i1ii11iii == IlI1I1iiiiilIiiIli1 then Il1Ill1l1llI1iillI1 = IIiIilIli1Ilii1l1li[iIiiiIll1IliiIilIIl] end local l1iilIlI1I1il1Ilili = IIiIilIli1Ilii1l1li[lIl1i1iIliIlillIiI1li] end return Il1Ill1l1llI1iillI1 end, __newindex = function(lIll1li11lI1il11llIll, iIiiiIll1IliiIilIIl, lIl1IiIII1iIlIi11li1l) IIiIilIli1Ilii1l1li[iIiiiIll1IliiIilIIl] = lIl1IiIII1iIlIi11li1l end }) end)() II11li1lI1I1l1Ii1Ii = {} local l1ii1illIII1iIlII11 = { ... } I1II1lI11iIl111llii = {} lIl1II1lllll1lIllii1l = select("#", ...) - 1 for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 0, lIl1II1lllll1lIllii1l do lIliiliiliI1II1111ili[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = l1ii1illIII1iIlII11[IlI1I1iiiiilIiiIli1 + 1] I1II1lI11iIl111llii[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = l1ii1illIII1iIlII11[IlI1I1iiiiilIiiIli1 + 1] end local lI11IllIIi1liIi1iil = { [-#{ 9648, 60843, 24351, 26959, 96326, 117673, 52516, 63709, 58909, 72463, 32546, 23296, 40700, 125237, 20888, 58645, 13158, 9344, 48368, 111233 } - 25 + 0 + 4 + 13 - 43 + 38 + 8 - 22 + 44 - 2 + 8] = function(l11i1IliIii1il1llII) local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] = il1I1IllI1i1IIlllli[IIii1lililIil1il1Il][IliIlli1IlI1li1ll1I] end, [#{ 65799, 83023, 43099, 108443, 102181, 125086, 132931, 97344, 87224, 71793, 44396, 127919, 91582, 133396, 97276, 119007, 5628, 42538, 94013, 19412, 99243, 42529, 14620, 30862 } - 2 + 11 + 9 - 22 - 17 - 3 - 37 + 12 + 6 + 2 - 48 + 43 + 25 + 2] = function(l11i1IliIii1il1llII) local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local iliil11l1Il1II1IIIi = II1iIillil11ii11IIi[IIii1lililIil1il1Il] local i1IiilIiiiIIii111il = {} local lIlllIii1liii1II11iiI = setmetatable({}, { __index = function(lIllIII1l111iiilI1lI1, IlIiI1IiIIiiIIII1lI) local lIlillIilI1illlil1l1I = i1IiilIiiiIIii111il[IlIiI1IiIIiiIIII1lI] return lIlillIilI1illlil1l1I.segment[lIlillIilI1illlil1l1I.offset] end, __newindex = function(lIllIII1l111iiilI1lI1, IlIiI1IiIIiiIIII1lI, lIl1i1iIliIlillIiI1li) local lIlillIilI1illlil1l1I = i1IiilIiiiIIii111il[IlIiI1IiIIiiIIII1lI] lIlillIilI1illlil1l1I.segment[lIlillIilI1illlil1l1I.offset] = lIl1i1iIliIlillIiI1li end }) for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = 1, iliil11l1Il1II1IIIi[lIli11Il111l111IiII] do local iiIil1i1IlII1li1iil = II1iiIii1l1l11iiI1i[lIl1i1lillI1Illi1l11l] if iiIil1i1IlII1li1iil[IIlII1lIiIlillII1I1] == IIllIiI1lIIll1ll1I1 then i1IiilIiiiIIii111il[IlI1I1iiiiilIiiIli1 - 1] = { segment = lIliiliiliI1II1111ili, offset = iiIil1i1IlII1li1iil[iillll1l1i11II1Ii1I] } elseif iiIil1i1IlII1li1iil[IIlII1lIiIlillII1I1] == l1ilIl1liIiiIl1I1ll then i1IiilIiiiIIii111il[IlI1I1iiiiilIiiIli1 - 1] = { segment = i11Ili1IillI1il1Ili, offset = iiIil1i1IlII1li1iil[iillll1l1i11II1Ii1I] } end lIl1i1lillI1Illi1l11l = lIl1i1lillI1Illi1l11l + 1 end II11li1lI1I1l1Ii1Ii[#II11li1lI1I1l1Ii1Ii + 1] = i1IiilIiiiIIii111il local ll1Ii1II1lli1liil11 = IiiiIiIlll1I1IlI1i1(iliil11l1Il1II1IIIi, lIlllIii1liii1II11iiI) lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] = ll1Ii1II1lli1liil11 end, [-#{ 29431, 8775, 12528, 61702, 98364, 80396, 102260, 88233, 34272, 29111, 39794, 52777, 98353, 88800, 104545, 67716, 25282, 102210, 53192, 46890, 133169, 130721, 30860, 7469 } - 22 + 38 + 7 + 9 + 45 + 26 + 34 - 36 - 38 + 11 - 22 - 21 + 45 + 20 - 68] = function(l11i1IliIii1il1llII) local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 lIl1i1lillI1Illi1l11l = lIl1i1lillI1Illi1l11l + iIii1iii1llI1lII1il end, [#{ 60949, 82977, 51689, 112190, 74615, 53479, 33640, 128870, 5339, 118383, 38009, 104918, 130026, 10001, 90346, 47792, 115701, 44776, 32286, 26037, 58972, 31922 } - 2 - 19 - 29 - 18 - 45 - 15 + 25 - 0 - 15 + 32 - 19 - 34 + 124] = function(l11i1IliIii1il1llII) local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local lIlIIiiIIIllilil1II11, iiIlII1Iil1Il11iiIi, iiIiiIl1Ii11I1i11lI if IiiIlIIillI1iliili1 == 1 then return true end if IiiIlIIillI1iliili1 == 0 then lIlIIiiIIIllilil1II11 = I1ii1lIIii1llii1li1 else lIlIIiiIIIllilil1II11 = IiIi1IIlI11ii1lillI + IiiIlIIillI1iliili1 - 2 end iiIiiIl1Ii11I1i11lI = {} iiIlII1Iil1Il11iiIi = 0 for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = IiIi1IIlI11ii1lillI, lIlIIiiIIIllilil1II11 do iiIlII1Iil1Il11iiIi = iiIlII1Iil1Il11iiIi + 1 iiIiiIl1Ii11I1i11lI[iiIlII1Iil1Il11iiIi] = lIliiliiliI1II1111ili[IlI1I1iiiiilIiiIli1] and lIliiliiliI1II1111ili[IlI1I1iiiiilIiiIli1] or lIlIIlIiillliIl11Ili1 end return true, iiIiiIl1Ii11I1i11lI end, [-#{ 7919, 127207, 113662, 133392, 72575, 124293, 6016 } + 4 + 13 - 21 + 26 + 19 + 14 - 26 - 35 + 15 - 7 - 8 + 33 + 25 - 8 - 29] = function(l11i1IliIii1il1llII) local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi IiIi1IIlI11ii1lillI = IiIi1IIlI11ii1lillI ~= 0 if IiiIlIIillI1iliili1 > 255 then IiiIlIIillI1iliili1 = il1I1IllI1i1IIlllli[IiiIlIIillI1iliili1 - 256][IliIlli1IlI1li1ll1I] else IiiIlIIillI1iliili1 = lIliiliiliI1II1111ili[IiiIlIIillI1iliili1] end if ilI1ilIIIlIi1i11Ill > 255 then ilI1ilIIIlIi1i11Ill = il1I1IllI1i1IIlllli[ilI1ilIIIlIi1i11Ill - 256][IliIlli1IlI1li1ll1I] else ilI1ilIIIlIi1i11Ill = lIliiliiliI1II1111ili[ilI1ilIIIlIi1i11Ill] end if IiiIlIIillI1iliili1 == ilI1ilIIIlIi1i11Ill ~= IiIi1IIlI11ii1lillI then lIl1i1lillI1Illi1l11l = lIl1i1lillI1Illi1l11l + 1 end end, [-#{ 28039, 106949, 59863, 76264, 84866, 47086, 74194, 1250, 92727, 2481, 90884, 110819, 100461, 83500, 77135, 36465, 32018, 25997, 49951, 20040, 123008, 8103, 18701, 45838 } + 11 - 15 + 45 - 28 + 0 + 29 + 48 - 7 + 4 + 34 + 31 - 13 - 49 - 65] = function(l11i1IliIii1il1llII) local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local iIiiiIll1IliiIilIIl = il1I1IllI1i1IIlllli[IIii1lililIil1il1Il][IliIlli1IlI1li1ll1I] lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] = IIiIilIli1Ilii1l1li[iIiiiIll1IliiIilIIl] end, [#{ 107853, 93338, 97475, 112597, 54433, 88741, 21468, 123174, 37544, 104172, 62749 } + 47 + 12 + 21 - 3 - 45 - 44 - 5 + 41 - 2 - 24] = function(l11i1IliIii1il1llII) local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi IiiIlIIillI1iliili1 = lIliiliiliI1II1111ili[IiiIlIIillI1iliili1] if ilI1ilIIIlIi1i11Ill > 255 then ilI1ilIIIlIi1i11Ill = il1I1IllI1i1IIlllli[ilI1ilIIIlIi1i11Ill - 256][IliIlli1IlI1li1ll1I] else ilI1ilIIIlIi1i11Ill = lIliiliiliI1II1111ili[ilI1ilIIIlIi1i11Ill] end lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI + 1] = IiiIlIIillI1iliili1 lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] = IiiIlIIillI1iliili1[ilI1ilIIIlIi1i11Ill] end, [#{ 70680, 73974, 71900, 114920, 96363, 90002, 124592, 12084, 59104, 31485, 132032, 110256, 30376, 104817, 130389, 131588, 52923, 100783, 108986, 88231, 4320, 14639, 79306 } - 48 + 36 - 27 - 27 + 14 + 45 - 36 + 32 + 2 + 33 - 44 + 7] = function(l11i1IliIii1il1llII) local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi if not not lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] == (ilI1ilIIIlIi1i11Ill == 0) then lIl1i1lillI1Illi1l11l = lIl1i1lillI1Illi1l11l + 1 end end, [#{ 7931, 45138, 100217, 81332, 81005, 67232, 64138, 6726, 12593, 76865, 13119, 71835, 53232, 56987, 57405, 33714, 34508, 25348, 108987, 120385, 26157, 45316, 87787, 28893 } - 13 - 1 - 37 - 9 + 41 - 34 + 32 + 14 - 31 - 42 - 42 - 44 - 27 - 6 + 181] = function(l11i1IliIii1il1llII) local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] = IiiIlIIillI1iliili1 ~= 0 if ilI1ilIIIlIi1i11Ill ~= 0 then lIl1i1lillI1Illi1l11l = lIl1i1lillI1Illi1l11l + 1 end end, [#{ 49824, 27645, 106961, 131760, 47547, 97308, 101957, 52503, 41937, 3624, 82077, 65809, 83776, 2256, 134, 125282, 18452, 1502, 64474, 119416, 78438, 38893 } + 9 + 34 - 33 - 8 - 15 - 12 + 14 - 41 - 3 - 22 - 4 + 16 + 43] = function(l11i1IliIii1il1llII) local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local lIllilIilllliIlllIIll = function(...) local Il1IiiI11ilIIi1llII = select("#", ...) local lIllIII1l111iiilI1lI1 = { ... } return Il1IiiI11ilIIi1llII, lIllIII1l111iiilI1lI1 end local l1ii1illIII1iIlII11, IIIillIllllIiiIIIiI, lIlIIiiIIIllilil1II11, iiIlII1Iil1Il11iiIi l1ii1illIII1iIlII11 = {} if IiiIlIIillI1iliili1 ~= 1 then if IiiIlIIillI1iliili1 ~= 0 then lIlIIiiIIIllilil1II11 = IiIi1IIlI11ii1lillI + IiiIlIIillI1iliili1 - 1 else lIlIIiiIIIllilil1II11 = I1ii1lIIii1llii1li1 end iiIlII1Iil1Il11iiIi = 0 for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = IiIi1IIlI11ii1lillI + 1, lIlIIiiIIIllilil1II11 do iiIlII1Iil1Il11iiIi = iiIlII1Iil1Il11iiIi + 1 l1ii1illIII1iIlII11[iiIlII1Iil1Il11iiIi] = lIliiliiliI1II1111ili[IlI1I1iiiiilIiiIli1] end lIlIIiiIIIllilil1II11, IIIillIllllIiiIIIiI = lIllilIilllliIlllIIll(lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI](unpack(l1ii1illIII1iIlII11, 1, lIlIIiiIIIllilil1II11 - IiIi1IIlI11ii1lillI))) else lIlIIiiIIIllilil1II11, IIIillIllllIiiIIIiI = lIllilIilllliIlllIIll(lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI]()) end I1ii1lIIii1llii1li1 = IiIi1IIlI11ii1lillI - 1 if ilI1ilIIIlIi1i11Ill ~= 1 then if ilI1ilIIIlIi1i11Ill ~= 0 then lIlIIiiIIIllilil1II11 = IiIi1IIlI11ii1lillI + ilI1ilIIIlIi1i11Ill - 2 else lIlIIiiIIIllilil1II11 = lIlIIiiIIIllilil1II11 + IiIi1IIlI11ii1lillI end iiIlII1Iil1Il11iiIi = 0 for IlI1I1iiiiilIiiIli1 = IiIi1IIlI11ii1lillI, lIlIIiiIIIllilil1II11 do iiIlII1Iil1Il11iiIi = iiIlII1Iil1Il11iiIi + 1 lIliiliiliI1II1111ili[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = IIIillIllllIiiIIIiI[iiIlII1Iil1Il11iiIi] end end end, [-#{ 3766, 77826, 103685, 99915, 56234, 75780, 10045, 132756, 18058, 123858, 25944, 48553, 103895, 30450, 32713, 86865, 41611, 23030, 21413, 4094, 91871, 99422 } + 21 - 38 - 16 - 12 + 48 + 48 + 4 - 7 - 19 + 12 + 43 - 36 + 5 - 29] = function(l11i1IliIii1il1llII) local IiIi1IIlI11ii1lillI = l11i1IliIii1il1llII.IllIIiiIlI1lI1iIi1II local IiiIlIIillI1iliili1 = l11i1IliIii1il1llII.lIlI1IiilIIllIIlIiiIIi local iIii1iii1llI1lII1il = l11i1IliIii1il1llII.iill11ll1ill11IiilIi local ilI1ilIIIlIi1i11Ill = l11i1IliIii1il1llII.I1llIIIlllIliiillI1i local IIii1lililIil1il1Il = l11i1IliIii1il1llII.lIl1IIl1II111Ii1I1l1l1 local iIiiiIll1IliiIilIIl = il1I1IllI1i1IIlllli[IIii1lililIil1il1Il][IliIlli1IlI1li1ll1I] IIiIilIli1Ilii1l1li[iIiiiIll1IliiIilIIl] = lIliiliiliI1II1111ili[IiIi1IIlI11ii1lillI] end } local illiilIIiIIlIIlilIl = { [#{ 50832, 20578, 5258, 100726, 23515, 53880, 41527, 9917, 8756, 15145, 106409, 28489, 13637, 107997, 5610, 31323, 55357, 110260, 66412, 125612, 13345 } - 6 - 21 - 11 - 42 + 30 - 17 - 17 + 28 + 2 + 14 - 31 - 43 + 44 + 50] = lI11IllIIi1liIi1iil[#{ 69404, 105179, 54939, 10754, 52307, 37982, 27173, 13055, 91180, 60044, 63222, 95699, 85847, 46329, 26768, 23344, 70833, 35516, 133031, 15852, 33439 } + 36 - 21 - 25 - 17 - 37 - 45 + 17 + 9 - 19 - 18 + 14 + 48 + 39], [-#{ 52617, 5748, 51640, 58697, 23876, 67713, 60588, 14587, 12032, 16388, 114666, 31285, 55671, 25637, 67054, 27818, 104243, 86031, 112821, 115702 } + 14 - 4 + 34 - 2 - 1 + 23 + 20 - 22 + 45 - 4 - 30 + 15 - 41 - 25] = lI11IllIIi1liIi1iil[#{ 68103, 87259, 34360, 49928, 123536, 87994, 132277, 101416, 22481, 36904, 117492, 26153, 49469, 47844, 42467, 90588, 32952, 32539, 94356, 27393, 83152 } + 40 - 24 - 37 + 0 - 15 - 18 + 20 - 16 - 45 + 7 - 16 + 91], [#{ 87736, 72947, 29475, 88532, 10337, 75722, 10106, 86747, 112304, 56985, 15259, 47802, 79431, 99545, 69052, 128415, 79868, 69685, 70127, 1810, 34533 } - 21 - 28 + 18 + 22 - 33 - 3 - 0 - 35 + 49 - 14 + 27] = lI11IllIIi1liIi1iil[#{70053} + 6 - 18 - 35 - 33 + 27 + 26 - 5 + 47 + 29 - 22 - 41 + 5 + 20], [#{ 124142, 18690, 15234, 30040, 32882, 110592, 20794, 41546, 61909, 21517, 121704, 54076, 77159, 39944, 42193, 99011, 22113, 61104, 11372, 26916, 132608, 115552, 49453, 121242 } - 46 + 18 - 3 + 0 - 22 - 34 + 37 - 18 - 41 - 44 + 4 - 23 + 32 + 46 - 29 + 103] = lI11IllIIi1liIi1iil[-#{ 53373, 89880, 116764, 108242, 28809, 114705, 10891, 2213, 91842, 54140, 105255, 2656, 55993, 92655, 110082, 42397, 74325, 110433, 54562, 93219, 42084, 20571, 125678, 46607 } - 41 + 8 + 37 + 42 + 20 - 18 - 35 + 43 - 37 + 29 + 25 - 43], [-#{ 52556, 110887, 124592, 110910, 91633, 98028, 70864, 97220, 40768, 132126, 83775, 117042, 128139, 97882, 131198, 13920, 45311, 26790, 24072, 29925, 103571, 114125 } - 44 + 14 + 47 + 28 + 48 - 5 - 38 - 31 - 26 - 7 - 4 + 24 + 37 - 16] = lI11IllIIi1liIi1iil[-#{ 103849, 59928, 83018, 51980, 38731, 47830, 98070, 68172, 18599, 14014, 100878, 86394, 31597, 22287, 14843, 95742, 20721, 62014, 37552, 95584, 40574, 62363, 74644, 91067 } - 14 + 8 + 38 - 33 - 35 + 13 + 6 + 24 - 22 + 44 + 41 - 2 + 19 + 28 - 81], [#{ 75392, 107041, 34979, 16100, 107370, 98718, 32486, 17612, 108248, 107611, 28840, 85494, 127806, 104313, 58574, 54991, 37795, 102670, 16464, 68306, 44940 } - 43 - 32 + 37 - 24 - 32 + 13 - 25 + 23 + 44 - 48 - 25 - 23 + 120] = lI11IllIIi1liIi1iil[#{ 34426, 52268, 82164, 52521, 104408, 62992, 120338, 21549, 43357, 24389, 54802, 12414, 132424, 119734, 13608, 78663, 26213, 116485, 45733, 68010, 64995, 68632, 39904 } - 11 - 4 + 35 - 46 + 2 - 48 - 31 - 18 - 33 + 28 - 47 - 1 - 37 - 17 + 210], [-#{ 114226, 90921, 87198, 22479, 55883, 15986, 20363, 109028, 39255, 45149, 38192, 74178, 38088, 129019, 73656, 24168, 80281, 59414, 112404, 56351, 114856 } - 5 - 34 + 36 + 15 + 27 - 15 + 38 - 3 + 2 + 16 - 15 + 19 - 53] = lI11IllIIi1liIi1iil[-#{ 96256, 51367, 10567, 23673, 21606, 9785, 6077, 124377, 101074, 3818, 50860, 110446, 30256, 108863, 46815, 22113, 90208, 106429, 110315, 75195, 52789, 127378, 68469, 4210 } - 7 - 9 + 0 - 1 - 26 - 41 + 28 + 6 + 38 + 1 - 5 - 6 + 21 + 31 - 6], [-#{ 80735, 3943, 129470, 132517, 61520, 64498, 1217, 50708, 45251, 48125, 119139, 126120, 81949, 44876, 121064, 78417, 58678, 75262, 133622, 16840 } - 29 - 31 + 45 + 17 + 28 + 16 + 6 - 16 + 20 - 48 + 42 - 11 + 24 + 43 - 16 + 22 + 20 - 104] = lI11IllIIi1liIi1iil[-#{ 2948, 70433, 51188, 11751, 124349, 23414, 106508, 63707, 52199, 114721, 31956, 9986, 85016, 42036, 23241, 62517, 76204, 91721, 22970, 88926 } + 25 + 31 - 2 - 23 - 34 + 9 + 18 - 25 + 27 - 26 + 47 - 18], [#{ 53050, 123807, 28932, 4201, 9991, 76514, 39392, 54772, 15870, 106068, 72044, 10143, 59785, 103240, 74526, 106166, 40291, 61722, 13523, 15677 } + 19 + 38 + 6 - 45 - 43 - 5 - 15 + 34 + 41 + 11 - 30 - 42 + 7 - 36 + 49] = lI11IllIIi1liIi1iil[#{ 113823, 19488, 22591, 62671, 38639, 86387, 1184, 15708, 127469, 97759, 31874, 118412, 130532, 10117, 23880, 120666, 23522, 49154, 71683, 91283, 102524, 61326 } + 15 - 34 + 28 - 40 + 29 - 26 - 32 + 34 - 37 - 47 - 47 + 136], [-#{ 3938, 96792, 50727, 101111, 58502, 73622, 61242, 20663, 124339, 128100, 107808, 94240, 20779, 52912, 86577, 20528, 7961, 83903, 124558, 128928, 122028, 93453 } + 11 - 27 + 14 - 2 + 13 - 19 + 34 - 1 + 24 + 18 - 5 + 12 + 23 - 9 - 8 - 46] = lI11IllIIi1liIi1iil[-#{ 114498, 130547, 24150, 119011, 117119, 49704, 17796, 113736, 10533, 105838, 90371, 103794, 34712, 89345, 118285, 108817, 45557, 72164, 115057, 48729, 49072 } + 33 - 14 - 5 - 10 + 25 + 18 + 45 - 11 - 24 + 26 - 3 + 37 - 93], [#{ 11700, 81746, 20179, 42931, 38525, 81216, 62320, 46234, 132802, 62019, 29197, 57590, 48430, 96932, 35737, 2681, 11386, 101846, 131454, 49868, 117670, 124613, 99123, 65744 } + 11 + 43 + 6 - 23 - 20 - 41 + 33 - 36 + 12 + 41 - 46 + 31 - 28 - 32 - 36 + 18 + 54] = lI11IllIIi1liIi1iil[-#{ 35299, 67155, 46689, 45056, 67130, 3997, 57957, 128750, 45948, 87233, 64991, 126520, 111351, 7879, 53050, 104264 } + 30 - 18 - 27 - 32 + 47 - 38 + 47 - 44 + 40 + 28 - 48 + 35] } local function iiIlII1Iil1Il11iiIi() local l11i1IliIii1il1llII, IiillI1Illi1lII111l, Il1Ill1l1llI1iillI1 while true do local l1iilIlI1I1il1Ilili = IIiIilIli1Ilii1l1li.Qzpm8RLkXbJfYMoCd6d5 l11i1IliIii1il1llII = II1iiIii1l1l11iiI1i[lIl1i1lillI1Illi1l11l] lIl1i1lillI1Illi1l11l = lIl1i1lillI1Illi1l11l + 1 IiillI1Illi1lII111l, Il1Ill1l1llI1iillI1 = illiilIIiIIlIIlilIl[l11i1IliIii1il1llII.iiiilll1liIlII1iilI1 + 1](l11i1IliIii1il1llII) if IiillI1Illi1lII111l then return Il1Ill1l1llI1iillI1 end end end local lIliIi1IIIlIIlil1ll1I, Il1Ill1l1llI1iillI1 = pcall(iiIlII1Iil1Il11iiIi) if lIliIi1IIIlIIlil1ll1I then if Il1Ill1l1llI1iillI1 then for IlI1I1iiiiilIiiIli1, lIl1i1iIliIlillIiI1li in pairs(Il1Ill1l1llI1iillI1) do if lIl1i1iIliIlillIiI1li == lIlIIlIiillliIl11Ili1 then Il1Ill1l1llI1iillI1[IlI1I1iiiiilIiiIli1] = nil end end return unpack(Il1Ill1l1llI1iillI1) end else error(illilllliIIiII1iI1i[2] .. lIII111I1lll11IliII[lIl1i1lillI1Illi1l11l - 1] .. illilllliIIiII1iI1i[4] .. (Il1Ill1l1llI1iillI1:match(illilllliIIiII1iI1i[3]) or Il1Ill1l1llI1iillI1), 0) end end return iill11IiI11ilIl1iI1 end local Il11illi1IlIIIlII1l = i1IlI1l11l11lIlIII1() return IiiiIiIlll1I1IlI1i1(Il11illi1IlIIIlII1l)() end lIll1Ii1iliililiI11I1("\027LPH\189a\147\185\027W\243j\n\002\000aaauaaaaaaaA`cayaaaijF\167q\000\000P>Y\127\176\001\000\000\000\145?p@\158\137\n\002\000aaaAacaqbacI`aaAacaqaacIcaaAbaeAeaiAdamAcgeelacIeaiAgamAcgeehacIeaiAfamAcgeedacIeaiAcaeecacIeaiAccaeaacI`aaieaiAiamAbso}kauE`aymeamyaeiy`ciy`aai\"{V*\000\000\173\133\2113\200\000\000\000\000R\n\002\000\181\015\000\000\000\189\189\189\206\216\201\222\209\212\205\223\210\220\207\217\181\r\000\000\000\189\189\189\222\210\205\196\206\201\207\212\211\218\181\a\000\000\000\189\189\189\222\210\205\196\181\014\000\000\000\189\189\189\205\207\212\211\201\210\200\201\205\200\201\181\r\000\000\000\189\189\189\209\210\220\217\206\201\207\212\211\218\181\b\000\000\000\189\189\189\205\207\212\211\201\181\a\000\000\000\189\189\189\202\220\207\211\181\b\000\000\000\189\189\189\216\207\207\210\207\181\a\000\000\000\189\189\189\218\220\208\216\181\n\000\000\000\189\189\189\245\201\201\205\250\216\201\181$\000\000\000\189\189\189\213\201\201\205\206\135\146\146\205\220\206\201\216\223\212\211\147\222\210\208\146\207\220\202\146\203\241\211\136\228\219\137\222\170O\219\235\127Vq$\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000\002\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\004\000\000\000\005\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\t\000\000\000\016\141\181\005H\n\002\000\183\000\000\000\000\000\228\148@p\163\190\219\020m\230\000\000\000\000\015 U\006")
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top