SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 9th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import csv
 2.  
 3. from numpy import mean, std, var
 4. from pandas import read_csv
 5. from pandas import DataFrame
 6. from pandas import concat
 7. from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
 8. from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier, ExtraTreesClassifier, \
 9.     RandomForestClassifier
 10. from sklearn.linear_model import LogisticRegression
 11. from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
 12. from sklearn.model_selection import train_test_split,  KFold
 13. from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB, GaussianNB
 14. ### load data ###
 15. # ładujemy dane z pliku.tab
 16. # format lini: 56(nr robota) 15(nr pomiaru)     14(siła 1) 15(siła 2) -35(siła 3)    -38(moment 1)   35(moment 2)    1(moement 3) fr_collision(rezultat)
 17. from sklearn.neural_network import MLPClassifier
 18. from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
 19.  
 20. raw_data_without_headers = []  # robimy pustą listę, do której będziemy sobie wrzucać dane
 21. with open(
 22.         'data/robot_lp1_modIdTp.tab') as data_tab:  # taki zapis w pythonie "jeśli otworzysz plik <jakis plik> i wrzucisz treść do <jakaś_zmienna> to wykonaj poniższe linijki",
 23.     # śmiało możesz mowić, ze znalazłeś taki zapis w dokumentacji i go wykorzystałeś. Taki zapis jest wygodny bo nie trzeba psrawdzać czy udało się otworzyć plik.
 24.     rows = csv.reader(data_tab, dialect='excel-tab')  # opakowujemy dane w specjalny format za pomocą funkcji csv.reader(), bo wygodnie sie przechodzi do kolejnych linijek, delimiter to znak odstępu pomiędzy danymi, '\t' to tabulator
 25.     for i in rows:  # przechodzimy po kolejnych linijkach
 26.         if len(
 27.                 i) == 1:  # jeśli nasza linijka ma tylko jedną daną np i=["tresc"] to tylko wypisujemy ze jest to header, pewnie da sie to zrobic bardziej elegancko, no ale tak mi było szybciej bez patrzenia w dokumentacje
 28.             print("header ommiting")
 29.         else:
 30.             i[0] = i[0].split(' ')[
 31.                 1]  # [id, time] -> time # jako, ze zamiasta tablulatora są też spacje (to jest jakiś błąd zapisu w pliku pewnie) to naprawiamy: dzielimy string pomiędzy spacjami i bieżemy ten z indexem 1 (czyli drugi od lewej)
 32.             Mfz, res = i[6].split(
 33.                 ' ')  # tu od razy wrzucamy do 2 zmienych, bo  i[6].split(' ') to ciąg na przykład "-1 normal", więc da nam 2 ciągi: "-1" oraz "normal"
 34.             i[6] = Mfz  # napistdey "-1 normal" -> "-1"
 35.             i.append(
 36.                 res)  # dodajemy kolejną kolumne z rezultatami takimi jak "normal", wtedy z  "-1 1 51 -4 -1 -1" zrobi sie  "-1 1 51 -4 -1 -1 normal"
 37.             raw_data_without_headers.append(i)  # wrzucamy kolejno naprawione linijki do wczesniej utworzonej listy
 38.  
 39. # w tym miejscu mamy już naprawioną listę robotow w zmiennej o nazwie raw_data_without_headers.
 40.  
 41. data_frame = DataFrame(
 42.     raw_data_without_headers)  # tworzymy "ramke danych", żeby zobaczyć dane do uczenia (nie musimy tego robić w ten sposób, ale zajrzyjmy do zbioru)
 43. data_frame.columns = ['t', 'Fx', 'Fy', 'Fz', 'MFx', 'MFy', 'MFz',
 44.                       'res']  # dodajemy opisy kolumn według opisu zbioru, żeby wiedzieć co jest czym
 45. del data_frame[
 46.     't']  # kasujemy daną która opisuje "kolejną informacje w czasie". Dla każdego robota jest 15 takich pomiarów, ich iteracja raczej nie jest potrzeba do uczenia.
 47. print(data_frame.head(5))  # zobaczmy pierwsze 5 // pierwszy: 0  -1  -1  63  -3  -1   0  normal
 48. print(data_frame.tail(15))  # zobaczmy ostatnie 15 // ostatni: 1319  -13  2  15  -25  -25   6  fr_collision
 49. # czyli jak widać dane udało sie naprawić i byłby gotowe do uczenia, ale ze my chcemy z nich zrobić dane agregacyjne, które za chwile będziemy generować
 50.  
 51.  
 52. iter_15 = 0  # zmienna za pomoca której będziemy sprawdzać każde 15 linijek w liście (co 15 iteracji będziemy cośtam liczyć)
 53.  
 54. # utorzymy puste listy na dane, każda na końcu powinna mieć wielkość: długość_pliku_bez_nagówka/liczba_zapisów_dla_robota
 55. # czyli dla pliku robot_lp1_modIdTp bez nagłówka: 1320/15= 88. Zatem będziemy mieli 88 danych w kazej liście (czyli 1 robot = 1 linijka w każdym zbiorze).
 56.  
 57.  
 58. # listy, które są zerowane gdy osiągną rozmiar 15 (czyli jak mamy 15 robotow to coś znich liczymy i potem zerujemy)
 59. Fx_15_values_arr = []
 60. Fy_15_values_arr = []
 61. Fz_15_values_arr = []
 62. MFx_15_values_arr = []
 63. MFy_15_values_arr = []
 64. MFz_15_values_arr = []
 65.  
 66. # Listy std (odchylenie standardowe) dla każdgo z robotow
 67. Fx_std_arr = []
 68. Fy_std_arr = []
 69. Fz_std_arr = []
 70. MFx_std_arr = []
 71. MFy_std_arr = []
 72. MFz_std_arr = []
 73.  
 74. # Listy średnich dla każdgo z robotow
 75. Fx_avg_arr = []
 76. Fy_avg_arr = []
 77. Fz_avg_arr = []
 78. MFx_avg_arr = []
 79. MFy_avg_arr = []
 80. MFz_avg_arr = []
 81.  
 82. # Listy minimów dla każdgo z robotow
 83. Fx_min_arr = []
 84. Fy_min_arr = []
 85. Fz_min_arr = []
 86. MFx_min_arr = []
 87. MFy_min_arr = []
 88. MFz_min_arr = []
 89.  
 90. # Listy maximow dla każdgo z robotow
 91. Fx_max_arr = []
 92. Fy_max_arr = []
 93. Fz_max_arr = []
 94. MFx_max_arr = []
 95. MFy_max_arr = []
 96. MFz_max_arr = []
 97.  
 98. # Rezultaty, tutaj pamiętamy, że dana wynikowa (np"collision" czy tam "normal") jest w zbiorze taka sama dla każdych 15 kolejnych pomiarów
 99. res_arr = []
 100.  
 101. # Przystąpmy do wygenerowania danych agregacyjnych:
 102. for i, trial in data_frame.iterrows():
 103.     iter_15 = iter_15 + 1
 104.  
 105.     Fx_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "Fx"]))
 106.     Fy_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "Fy"]))
 107.     Fz_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "Fz"]))
 108.     MFx_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "MFx"]))
 109.     MFy_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "MFy"]))
 110.     MFz_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "MFz"]))
 111.  
 112.     if iter_15 == 15:  # tutaj ootraliśmy do 15 linijki danych, czyli cały robot zstdowany. Czyli co 15 linijek liczmy stdy itd
 113.         print("Iteracji:", iter_15)
 114.         Fx_avg_arr.append(float(mean(Fx_15_values_arr)))
 115.         Fy_avg_arr.append(float(mean(Fy_15_values_arr)))
 116.         Fz_avg_arr.append(float(mean(Fz_15_values_arr)))
 117.         MFx_avg_arr.append(float(mean(MFx_15_values_arr)))
 118.         MFy_avg_arr.append(float(mean(MFy_15_values_arr)))
 119.         MFz_avg_arr.append(float(mean(MFz_15_values_arr)))
 120.  
 121.         Fx_min_arr.append(float(min(Fx_15_values_arr)))
 122.         Fy_min_arr.append(float(min(Fy_15_values_arr)))
 123.         Fz_min_arr.append(float(min(Fz_15_values_arr)))
 124.         MFx_min_arr.append(float(min(MFx_15_values_arr)))
 125.         MFy_min_arr.append(float(min(MFy_15_values_arr)))
 126.         MFz_min_arr.append(float(min(MFz_15_values_arr)))
 127.  
 128.         Fx_max_arr.append(float(max(Fx_15_values_arr)))
 129.         Fy_max_arr.append(float(max(Fy_15_values_arr)))
 130.         Fz_max_arr.append(float(max(Fz_15_values_arr)))
 131.         MFx_max_arr.append(float(max(MFx_15_values_arr)))
 132.         MFy_max_arr.append(float(max(MFy_15_values_arr)))
 133.         MFz_max_arr.append(float(max(MFz_15_values_arr)))
 134.  
 135.         # Compute the standard deviation.
 136.         Fx_std_arr.append(float(std(Fx_15_values_arr)))
 137.         Fy_std_arr.append(float(std(Fy_15_values_arr)))
 138.         Fz_std_arr.append(float(std(Fz_15_values_arr)))
 139.         MFx_std_arr.append(float(std(MFx_15_values_arr)))
 140.         MFy_std_arr.append(float(std(MFy_15_values_arr)))
 141.         MFz_std_arr.append(float(std(MFz_15_values_arr)))
 142.  
 143.         iter_15 = 0
 144.  
 145.         # Skoro mamy juz wszystkie dane zapisane w tablicach to zerujmy dane tymczasowe
 146.         Fx_15_values_arr = []
 147.         Fy_15_values_arr = []
 148.         Fz_15_values_arr = []
 149.         MFx_15_values_arr = []
 150.         MFy_15_values_arr = []
 151.         MFz_15_values_arr = []
 152.  
 153.         res_arr.append(str(data_frame.loc[
 154.                                i, "res"]))  # jesze zbudujmy sobie listę wyników, Skoro dla każdych 15 warości mamy to samo, to możemy zapisywac rezulttat z 15 liniki
 155.  
 156. # A poniżej zobczmy czy wszystkie zbiory są równe (każdy ma tyle ile jest robotów)
 157. print("Dlugosci kilku wybranych list:")
 158. print(len(Fx_avg_arr))
 159. print(len(Fx_max_arr))
 160. print(len(Fx_min_arr))
 161. print(len(MFx_avg_arr))
 162. print(len(res_arr))
 163.  
 164. print("Pierwsza średnia danej Fx, czyli dla robota 1")
 165. print(Fx_avg_arr[0])
 166.  
 167. data_tab = []  # nowa pusta lista, tutaj na postawie tych powyższych list zbudujemy jedną, taka która powoli na proste wygenerwanie poprawnego "DataFrame"
 168. for i in range(len(
 169.         Fx_avg_arr)):  # len(Fx_avg_arr),czyli długość(Fx_avg_arr) da nam 88,a range(88) sprawi, że for będzie iterować od 0 do 88
 170.     data_tab.append([Fx_avg_arr[i], Fy_avg_arr[i], Fz_avg_arr[i],
 171.                      Fx_max_arr[i], Fy_max_arr[i], Fz_max_arr[i],
 172.                      Fx_min_arr[i], Fy_min_arr[i], Fz_min_arr[i],
 173.                      Fx_std_arr[i], Fy_std_arr[i], Fz_std_arr[i],
 174.  
 175.                      MFx_avg_arr[i], MFy_avg_arr[i], MFz_avg_arr[i],
 176.                      MFx_max_arr[i], MFy_max_arr[i], MFz_max_arr[i],
 177.                      MFx_min_arr[i], MFy_min_arr[i], MFz_min_arr[i],
 178.                      MFx_std_arr[i], MFy_std_arr[i], MFz_std_arr[i],
 179.  
 180.                      res_arr[i]])
 181.  
 182. print("Lista data_Tab")  # zobaczmy jak to wygląda
 183. print(data_tab[0])  # zobaczmy jak to wygląda, iterujemy od zera
 184. print(data_tab[1])
 185. print(data_tab[2])
 186. # print(data_tab[87])  # linika ostatnia
 187.  
 188. # Dane juz mamy, teraz to opakujmy w specjalne typy żeby móc wrzucić do klasyfikatorów
 189.  
 190. df = DataFrame(
 191.     data_tab)  # generujemy obiekt (zbior danych) DataFrame, który jest przeznaczony do uczenia maszynowgo w bilbiotekach ktorych uzywamy.
 192. df.columns = ["Fx_avg", "Fy_avg", "Fz_avg",
 193.               "Fx_max", "Fy_max", "Fz_max",
 194.               "Fx_min", "Fy_min", "Fz_min",
 195.               "Fx_std", "Fy_std", "Fz_std",
 196.  
 197.               "MFx_avg", "MFy_avg", "MFz_avg",
 198.               "MFx_max", "MFy_max", "MFz_max",
 199.               "MFx_min", "MFy_min", "MFz_min",
 200.               "MFx_std", "MFy_std", "MFz_std",
 201.  
 202.               "res"]  # dodajmy opisy kolumn żeby wiedzieć co jest czym
 203.  
 204. print("Ramka danych z danymi aggr:")  # zobaczmy jak to wgyląda
 205. print(df.head(5))
 206. print(df.tail(5))
 207.  
 208. #zapisywanie poniżej pomijam, bo juz zapisalem ten plik i recznie dodałem numeracje robota, nie ma sensu nadpisywać bez potrzeby
 209. #export_csv = df.to_csv("robot_lp_1_features.csv", sep=",", line_terminator='\n')
 210.  
 211.  
 212. Y = df["res"]  # zapisyjemy etykiety do uczenia, "normal" "colision" itd do osobnej zmiennej
 213. del df["res"]  # wyrzucamy etykiety z wektorów cech bo to musza być w osobnmy zbiorze
 214. X = df  # zapisujemy wektory cech do X
 215.  
 216. print("Split data...")
 217.  # dzielimy zbiór na 88 podzbiorów, czyli 1 robot = 1 zbiór
 218. # co nam to da? możemy dzięki temu osobno testować każdego robota, czyli będzie to metoda leave-one-out
 219. # leave-one-out jest to jedna z walidacji kfold (jej specjalny przypadek, gdzie właśnie zbiór ma tylko 1 elemencie).
 220. # wiecej o walidacjach: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawdzian_krzy%C5%BCowy
 221. # najważniejszy fragment o tej walidacji:  'próba jest dzielona na N (u nas 88) podzbiorów, zawierających po jednym elemencie'
 222. kf = KFold(n_splits=88)
 223.  
 224. print("Init classifiers...")
 225. #Inicjalizujemy obiektu klasyfikatorow
 226. ada = AdaBoostClassifier(n_estimators=100)
 227. knn_1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
 228. d_tress = DecisionTreeClassifier()
 229. # brn = BernoulliNB()
 230. gauss = GaussianNB()
 231. gbc = GradientBoostingClassifier()
 232. extra_tress = ExtraTreesClassifier(n_estimators = 100)
 233. lr = LogisticRegression(solver="lbfgs", multi_class="auto", max_iter = 5000)
 234. mlp = MLPClassifier( max_iter = 5000)
 235. rand_fores = RandomForestClassifier(n_estimators = 100)
 236. linear = LinearDiscriminantAnalysis(solver='lsqr')
 237.  
 238. # Tworzymy sobie listy do przechowywania wynikow uczenia.
 239. # Każada lista będzie miała 88 wynikow. Bo każdy robot będzie testsowany na zasadzie:
 240. # 1 robot testujący : 97 robotow uczących
 241. print("Init outpusts...")
 242. output_ada = []
 243. output_knn_1 = []
 244. output_d_tress = []
 245. output_gauss = []
 246. output_gbc = []
 247. output_extra_tress = []
 248. output_lr = []
 249. output_mlp = []
 250. output_rand_fores = []
 251. output_linear = []
 252.  
 253. # Teraz będziemy robić pętle o 88 powótrzeniach, tak, żeby każdego robota walidować dokładnie raz.
 254. # Tutaj w kazej iteracji od nowa uczony jest klasyfikator wszystkimi robotami poza tym, za pomocą którego będziemy testować.
 255. class_iterator = 1
 256. for train_indexes, test_indexes in kf.split(X): # Zapis "kf.split(x)" zwroci nam jakis obiekt o 88 wartościach.
 257.     # W tych warościach będą indeksy konkretnych obiektów. Podział tutaj zachodzi automatycznie.
 258.     print("\n\n\n################ ada ", class_iterator, '/', kf.n_splits, "################") # wypisujemy którą lecimy pętle oraz ile  ma być w sumie
 259.     print("train idexes:", train_indexes, "\n test indexes:", test_indexes) # podejrzyjmy indeksy których danych będziemy testować.
 260.     print("\n test Y:", Y.loc[test_indexes]) # .loc[test_indexes] zwróci element o danym indeksie. Indexowanie w zbiorze jest od 0, wiec np. ".loc[0]" zwróci nam 1 element
 261.     print("\n test X:", X.loc[test_indexes])
 262.  
 263.     X_train = X.loc[train_indexes] # za pomocą indeksów które przygotowała nam funkcja, wybieramy sobie dane które nas interesują, tutaj cechy uczące
 264.     Y_train = Y.loc[train_indexes] # tutaj etykiety uczące
 265.     X_test = X.loc[test_indexes]
 266.     Y_test = Y.loc[test_indexes]
 267.  
 268.     ada.fit(X_train, Y_train) # tutaj trenujemy sobie wszytkie klasfikatory, jeden po drugim, wszystkie mają te same dane
 269.     knn_1.fit(X_train, Y_train)
 270.     d_tress.fit(X_train, Y_train)
 271.     gauss.fit(X_train, Y_train)
 272.     gbc.fit(X_train, Y_train)
 273.     extra_tress.fit(X_train, Y_train)
 274.     lr.fit(X_train, Y_train)
 275.     mlp.fit(X_train, Y_train)
 276.     rand_fores.fit(X_train, Y_train)
 277.     linear.fit(X_train, Y_train)
 278.  
 279.     output_ada.append( ada.score(X_test, Y_test)*100) # dodajemy wynik z każdej klasyfikacji do listy. Na przyklad:
 280.     # W 1 iteracji będzie testowany robot 1, wiec wynik jego testtu zostanie wrzucone do tej zmiennej jako 1.
 281.     # Mnozymy *100 zeby miec w [%]
 282.     output_knn_1.append( knn_1.score(X_test, Y_test)*100)
 283.     output_d_tress.append(d_tress.score(X_test, Y_test)*100)
 284.     output_gauss.append(gauss.score(X_test, Y_test)*100)
 285.     output_gbc.append(gbc.score(X_test, Y_test)*100)
 286.     output_extra_tress.append(extra_tress.score(X_test, Y_test)*100)
 287.     output_lr.append(lr.score(X_test, Y_test)*100)
 288.     output_mlp.append(mlp.score(X_test, Y_test)*100)
 289.     output_rand_fores.append(rand_fores.score(X_test, Y_test)*100)
 290.     output_linear.append(linear.score(X_test, Y_test)*100)
 291.  
 292.     class_iterator += 1 # zwiekszamy zmianna, żeby wiedziec którą robimy iteracje.
 293.  
 294.     # W tym miejscu kodu mamy już coś w listach "output_costam" z wynikami, zobaczymy więc jak wygląda wynik obecnej iteracja.
 295.     # Czyli interesuje nas ostatni wynik, właśnie z obecnej iteracji, który sie dodał do listy pare linijek wyżej.
 296.     # Zapis [-1] daje nam ostatni element z danej listy. -1 to indeks ostatniej wartosci.
 297.     print("################",
 298.           "output_ada=", output_ada[-1], "% ",
 299.           "output_knn_1=", output_knn_1[-1], "% ",
 300.           "output_d_tress=", output_d_tress[-1], "% ",
 301.           "output_gauss=", output_gauss[-1], "% ",
 302.           "output_gbc=", output_gbc[-1], "% ",
 303.           "output_extra_tress=", output_extra_tress[-1], "% ",
 304.           "output_lr=", output_lr[-1], "% ",
 305.           "output_mlp=", output_mlp[-1], "% ",
 306.           "output_rand_fores=", output_rand_fores[-1], "% ",
 307.           "output_linear=", output_linear[-1], "% ",
 308.           "################")
 309.  
 310. print("\n\n\n################ ############ #########")
 311. print("################ Output data ################")
 312. print("################ ################ ###########")
 313.  
 314. # Niżej to co nas najbardziej interesuje.
 315. # są tutaj średnie da danych klasyfikatorow. to jest wynik końcowy.
 316. # w każej z list mamy 88 wynikow, bo testowaliśmy każdego z robota osobno, a musimy mieć 1 wynik, dlatego liczmy z nich średnią.
 317. print("output_ada ", mean(output_ada ))
 318. print("output_knn_1 ", mean(output_knn_1 ))
 319. print("output_d_tress ", mean(output_d_tress ))
 320. print("output_gauss ", mean(output_gauss ))
 321. print("output_gbc ", mean(output_gbc ))
 322. print("output_extra_tress ", mean(output_extra_tress ))
 323. print("output_lr ", mean(output_lr ))
 324. print("output_mlp ", mean(output_mlp ))
 325. print("output_rand_fores ", mean( output_rand_fores))
 326. print("output_linear ", mean(output_linear ))
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top