FuFsQ

c_cmp.cpp

Nov 22nd, 2020
525
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdc++.h>
 2. #include <iomanip>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. static int curr_point;
 7. static map<int, pair<int, int> > anc_pts;
 8. static vector<int> assoc_tbl;
 9.  
 10. void rewrite_assoc(int g_old, int g_new) {
 11.     for (int i = 1; i < assoc_tbl.size(); ++i) {
 12.         if (assoc_tbl[i] == g_old) {
 13.             assoc_tbl[i] = g_new;
 14.         }
 15.     }
 16.     assoc_tbl[g_old] = g_new;
 17. }
 18.  
 19. int create_new_id() {
 20.     ++curr_point;
 21.     assoc_tbl.push_back(curr_point);
 22.     return curr_point;
 23. }
 24.  
 25. void create_first_anchor(int id, int x, int y) {
 26.     anc_pts[id] = pair<int, int>(x, y);
 27. }
 28.  
 29. int get_id(int x, int y, const vector<vector<int> >& map) {
 30.     return assoc_tbl[abs(map[x][y])];
 31. }
 32.  
 33. void fix_new_anchor(int x, int y, int raw_id, vector<vector<int> >& map) {
 34.     int resolved_id = raw_id;
 35.     pair<int, int> old_anc = anc_pts[resolved_id];
 36.     // map[old_anc.first][old_anc.second] = resolved_id;
 37.     anc_pts[resolved_id] = pair<int, int>(x, y);
 38. }
 39.  
 40. void s_union(int x, int y, vector<vector<int> >& mp, const vector<pair<int, int> >& dsp) {
 41.     int fx, fy;
 42.     int filler = get_id(x, y, mp);
 43.  
 44.     if (filler == 0) {
 45.         filler = create_new_id();
 46.         create_first_anchor(filler, x, y);
 47.  
 48.         for (int j = 0; j < dsp.size(); ++j) {
 49.             fx = x + dsp[j].first;
 50.             fy = y + dsp[j].second;
 51.  
 52.             if ((mp[fx][fy] <= filler) && (mp[fx][fy] >= 0)) // do not overwrite points
 53.                 mp[fx][fy] = filler;
 54.         }
 55.         mp[x][y] = -filler;
 56.     } else {
 57.         fix_new_anchor(x, y, filler, mp);
 58.         set<int> ids_list;
 59.         int cid;
 60.         for (int j = 0; j < dsp.size(); ++j) {
 61.             fx = x + dsp[j].first;
 62.             fy = y + dsp[j].second;
 63.  
 64.             if (mp[fx][fy] < 0) { // Ðÿäîì åñòü âåðøèíà, íóæíî îáúåäèíÿòü îáëàñòè
 65.                 ids_list.insert(abs(mp[fx][fy]));
 66.             }
 67.  
 68.             if ((mp[fx][fy] <= filler) && (mp[fx][fy] >= 0)) {
 69.                 mp[fx][fy] = filler;
 70.             }
 71.         }
 72.         /*
 73.         cout << "GET ids_list: \n";
 74.         for (auto sE : ids_list) {
 75.             cout << sE << ' ';
 76.         }
 77.         */
 78.  
 79.         mp[x][y] = -filler;
 80.  
 81.         if (ids_list.size() > 0) {
 82.             int area_max = -555;
 83.             vector<int> regions;
 84.             for (set<int>::iterator it = ids_list.begin(); it != ids_list.end(); ++it) {
 85.                 if (abs(*it) > area_max) {
 86.                     area_max = abs(*it);
 87.                     regions.push_back(assoc_tbl[abs(*it)]);
 88.                 }
 89.             }
 90.             int new_id_ = assoc_tbl[area_max];
 91.             if (area_max > filler) {
 92.                 //
 93.                 for (int i = 0; i < regions.size(); ++i) {
 94.                     rewrite_assoc(regions[i], new_id_);
 95.                 }
 96.             }
 97.             else {
 98.                 for (int i = 0; i < regions.size(); ++i) {
 99.                     rewrite_assoc(regions[i], filler);
 100.                 }
 101.             }
 102.         }
 103.     }
 104.  
 105. }
 106.  
 107. int main(int argc, char** argv) {
 108.     curr_point = 1;
 109.     assoc_tbl = vector<int>(2);
 110.     int n, m, k;
 111.     scanf_s("%d %d %d", &n, &m, &k);
 112.  
 113.     vector<vector<int> > mapp(n + 2, vector<int>(m + 2, 0));
 114.     vector<pair<int, int> > dsp(8);
 115.  
 116.     dsp[0] = pair<int, int>(-1, -1);
 117.     dsp[1] = pair<int, int>(0, -1);
 118.     dsp[2] = pair<int, int>(1, -1);
 119.     dsp[3] = pair<int, int>(-1, 0);
 120.     dsp[4] = pair<int, int>(1, 0);
 121.     dsp[5] = pair<int, int>(-1, 1);
 122.     dsp[6] = pair<int, int>(0, 1);
 123.     dsp[7] = pair<int, int>(1, 1);
 124.  
 125.     int x, y;
 126.  
 127.     for (int i = 0; i < k; ++i) {
 128.         scanf_s("%d %d", &x, &y);
 129.         s_union(x, y, mapp, dsp);
 130.  
 131.         /*
 132.         for (int t = 0; t < mapp.size(); ++t) {
 133.             for (int j = 0; j < mapp[t].size(); ++j) {
 134.                 cout << setw(3);
 135.                 cout << mapp[t][j] << " ";
 136.             }
 137.             cout << "\n";
 138.         }
 139.  
 140.         for (int t = 1; t < assoc_tbl.size(); ++t) {
 141.             cout << t << " -> " << assoc_tbl[t] << "\n";
 142.         }
 143.         */
 144.     }
 145.  
 146.     int cansw = 0;
 147.     for (int it = 2; it < assoc_tbl.size(); ++it) {
 148.         if (it == assoc_tbl[it]) {
 149.             ++cansw;
 150.         }
 151.     }
 152.  
 153.     cout << cansw;
 154.  
 155.     return 0;
 156. }
RAW Paste Data