dllbridge

Untitled

Aug 31st, 2019
170
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. //  Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ïðîñòåéøåé ïðîãðàììû. Exe-ôàéë áóäåò "âåñèòü" ìåíüøå â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç !!!
 8.  
 9. #include   <stdio.h>
 10. #include  <locale.h>       //  çäåñü "æèâ¸ò" setlocale(LC_ALL, "rus");
 11.  
 12.  
 13. int narr[31] = {0, 1, 2, 3.7, 88882 };
 14.  
 15.  
 16. char sz[100]  = {83, 79, 'N', 'Y'};                     //"SONY";
 17.  
 18. int main()
 19. {
 20.    
 21.     int nA;
 22.    
 23.     setlocale(LC_ALL, "rus");
 24.                
 25. //  scanf("%d", &nA);
 26.  
 27.     printf(sz);
 28.  
 29.     printf("\naddress = %d\n\n",  narr);
 30.     printf("address = %d\n\n", &narr[1]);  
 31.     printf("address = %d\n\n", &narr[2]);    
 32.    
 33.     narr[17] = nA;         
 34.                
 35.     for(int i = 0; i < 31; i ++)
 36.     {          
 37.        printf("narr[%d] = %d\n", i, narr[i]);  
 38.     }
 39.  
 40. return 0;
 41. }
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53. //                                                                             (   )      
 54. //                                                                            (    )
 55. //                                                                             (    )
 56. //                                                                            (    )
 57. //                                                                              )  )
 58. //                                                                             (  (                  /\
 59. //                                                                              (_)                 /  \  /\
 60. //                                                                      ________[_]________      /\/    \/  \
 61. //                                                             /\      /\        ______    \    /   /\/\  /\/\
 62. //                                                            /  \    //_\       \    /\    \  /\/\/    \/    \
 63. //                                                     /\    / /\/\  //___\       \__/  \    \/
 64. //                                                    /  \  /\/    \//_____\       \ |[]|     \
 65. //                                                   /\/\/\/       //_______\       \|__|      \
 66. //                                                  /      \      /XXXXXXXXXX\                  \
 67. //                                                          \    /_I_II  I__I_\__________________\
 68. //                                                                 I_I|  I__I_____[]_|_[]_____I
 69. //                                                                 I_II  I__I_____[]_|_[]_____I
 70. //                                                                 I II__I  I     XXXXXXX     I
 71. //                                                               E-mail:    dllbridge@gmail.com                
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78. /*
 79.  
 80. //  Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ïðîñòåéøåé ïðîãðàììû. Exe-ôàéë áóäåò "âåñèòü" ìåíüøå â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç !!!
 81.  
 82. #include   <stdio.h>
 83. include  <locale.h>       //  çäåñü "æèâ¸ò" setlocale(LC_ALL, "rus");
 84.  
 85.  
 86. int narr[31];
 87.  
 88.  
 89. int main()
 90. {
 91.    
 92.     int nA;
 93.    
 94.     setlocale(LC_ALL, "rus");
 95.                
 96.     scanf("%d", &nA);
 97.                
 98.     printf("Âåðíûå ñèìâîëû %d", nA);  
 99.  
 100. return 0;
 101. }
 102.  
 103.  
 104. */
RAW Paste Data