desislava_topuzakova

03. Characters in Range

Jun 13th, 2021
868
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Locale;
 2. import java.util.Scanner;
 3.  
 4. public class Demo {
 5.     public static void main(String[] args) {
 6.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 7.         String password = scanner.nextLine();
 8.  
 9.         //проверка за дължина -> от 6 до 10 вкл символа
 10.         //ако дължината ми не е валидна -> print
 11.         boolean isValidLength = isValidLength(password);
 12.         if(!isValidLength) {
 13.             System.out.println("Password must be between 6 and 10 characters");
 14.         }
 15.  
 16.         //проверка дали съдържа само букви и цифри
 17.         boolean isValidContent = isValidContent(password);
 18.         if(!isValidContent) {
 19.             System.out.println("Password must consist only of letters and digits");
 20.         }
 21.  
 22.         //проверка дали има поне 2 цифри
 23.         boolean isValidCount = isValidCountDigits(password);
 24.         if(!isValidCount) {
 25.             System.out.println("Password must have at least 2 digits");
 26.         }
 27.  
 28.         //ако паролата е валидна по всички параметри
 29.         if(isValidLength && isValidContent && isValidCount) {
 30.             System.out.println("Password is valid");
 31.         }
 32.  
 33.  
 34.     }
 35.  
 36.     //метод за проверка на дължината -> true(валидна дължина) и false(невалидна)
 37.     private static boolean isValidLength(String password) {
 38.         //валидна
 39.         if(password.length() >= 6 && password.length() <= 10) {
 40.             return true;
 41.         } else { //невалидна
 42.             return false;
 43.         }
 44.     }
 45.  
 46.     //метод за проверка на съдържание за букви и цифри -> true(валидна) и false(невалидна)
 47.     private static boolean isValidContent(String password) {
 48.         for (int index = 0; index < password.length(); index++) {
 49.             char currentSymbol = password.charAt(index);
 50.             //ако символа ми е различен от буква или цифра
 51.             if(!Character.isLetterOrDigit(currentSymbol)) {
 52.                 return false;
 53.             }
 54.         }
 55.         //обходила всички символи и никой не ми е бил различен от буква или цифра
 56.         return true;
 57.     }
 58.  
 59.     //метод за проверка на броя на цифрите в паролата -> true(валидна) и false(невалидна)
 60.     private static boolean isValidCountDigits (String password) {
 61.         //true -> броя на цифрите >= 2
 62.         //false -> броя на цифрите < 2
 63.         int count = 0;
 64.         for (int index = 0; index < password.length(); index++) {
 65.             char currentSymbol = password.charAt(index);
 66.             //проверка за цифра
 67.             if(Character.isDigit(currentSymbol)) {
 68.                 count++;
 69.             }
 70.         }
 71.  
 72.         //броя на цифрите
 73.         return count >= 2;
 74.  
 75.     }
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80. }
RAW Paste Data