daily pastebin goal
66%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 13th, 2017 44 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //GETINT
 2. getint:
 3.     .data
 4. tmpBuf: .skip   64
 5. found:  .long   0
 6.     .text
 7.            
 8.     enter   $8, $0
 9.     cmp $0, inpos   #jämför inpos med 63(max)
 10.     jb  doInImg     #hoppa om till doInImg inpos >= 63
 11.     jmp findInt     #annars börja hämta ints 
 12. doInImg:
 13.     call    inimage     #gör inimage
 14. findInt:
 15.     subl    %eax, %eax  #resetta eax       
 16.     mov inbuf, %bl
 17. blank:  cmp $32, %bl    #kollar om tecknet är blankt  
 18.     je  nextChar    #hoppar till framflytt av pekare
 19. checkChar:
 20.     add $1, found   #om blanka slut found > 0
 21.     cmp $0, inpos   #jämför inpos med 0 (slut)
 22.     jbe done        #hoppa till done när slut på buffert
 23.     cmp $43, %bl    #43 == +
 24.     je  storeInt    #lägger in + i tmpBuff
 25.     cmp $45, %bl    #45 == -
 26.     je  storeInt    #lägger in - i tmpBuff
 27.     cmp $48, %bl    #48 == 0
 28.     jae checkBig    #om större än 0, kolla om den är mindre än 9
 29.     cmp $2, found   #om man kommer hir är det inte +/- eller 0-9
 30.     jae done        #om man hittat mer än ett tecken gå till done, annars error
 31.     jmp error       #om felaktigt tecken och den har hittat mindre än 1 tecken innan, hoppa till error
 32. //0 = 48, 9 = 57
 33. nextChar:
 34.     //här har ja problem
 35.     //första tecknet blir rätt.
 36.     //har ingen aning om hur jag ska flytta mig till nästa
 37.     sub $1, inpos   #flytta pekare 1
 38.     sub $4, inbuf   #subbar inbuf för att få nästa tecken
 39.     //funkar inte, hitta lösning  
 40.     cmp $0, found   #om found == 0 har det bara varit blanka, leta efter fler
 41.     je  blank       #hoppa till att leta efter blanka
 42.     jmp checkChar   #annars kontrollera nästa tecken
 43. checkBig:
 44.     cmp $57, %bl    #57 = 9
 45.     jbe storeInt    #om 9 eller mindre spara talet
 46.     jmp error       #annars error
 47. storeInt:
 48.     imul    $10, %eax   #multiplicera med 10, detta för att få 1'tal 10'tal osv osv
 49.     cmp $48, %bl    #om 0 addera inget och hoppa till nextChar
 50.     je  nextChar    #hoppa till nextChar
 51.     cmp $49, %bl    #om 1 hoppa till add1
 52.     je  add1        #hoppa till add1
 53.     cmp $50, %bl
 54.     je  add2
 55.     cmp $51, %bl
 56.     je  add3
 57.     cmp $52, %bl
 58.     je  add4
 59.     cmp $53, %bl
 60.     je  add5
 61.     cmp $54, %bl
 62.     je  add6
 63.     cmp $55, %bl
 64.     je  add7
 65.     cmp $56, %bl
 66.     je  add8
 67.     cmp $57, %bl
 68.     je  add9        #slut på addera
 69.  
 70. error:  pushl   $err   
 71.     call    puts
 72. done:   movl    found, %ebx #flyttar värdet i found till ebx
 73.     subl    %ebx,found  #värdet av ebx minus värdet av found till found (found blir 0)       
 74.     leave
 75.     ret
RAW Paste Data
Top