daily pastebin goal
0%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 13th, 2017 44 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //GETINT
 2. getint:
 3.     .data
 4. tmpBuf: .skip   64
 5. found:  .long   0
 6.     .text
 7.            
 8.     enter   $8, $0
 9.     cmp $0, inpos   #jämför inpos med 63(max)
 10.     jb  doInImg     #hoppa om till doInImg inpos >= 63
 11.     jmp findInt     #annars börja hämta ints 
 12. doInImg:
 13.     call    inimage     #gör inimage
 14. findInt:
 15.     subl    %eax, %eax  #resetta eax       
 16.     mov inbuf, %bl
 17. blank:  cmp $32, %bl    #kollar om tecknet är blankt  
 18.     je  nextChar    #hoppar till framflytt av pekare
 19. checkChar:
 20.     add $1, found   #om blanka slut found > 0
 21.     cmp $0, inpos   #jämför inpos med 0 (slut)
 22.     jbe done        #hoppa till done när slut på buffert
 23.     cmp $43, %bl    #43 == +
 24.     je  storeInt    #lägger in + i tmpBuff
 25.     cmp $45, %bl    #45 == -
 26.     je  storeInt    #lägger in - i tmpBuff
 27.     cmp $48, %bl    #48 == 0
 28.     jae checkBig    #om större än 0, kolla om den är mindre än 9
 29.     cmp $2, found   #om man kommer hir är det inte +/- eller 0-9
 30.     jae done        #om man hittat mer än ett tecken gå till done, annars error
 31.     jmp error       #om felaktigt tecken och den har hittat mindre än 1 tecken innan, hoppa till error
 32. //0 = 48, 9 = 57
 33. nextChar:
 34.     //här har ja problem
 35.     //första tecknet blir rätt.
 36.     //har ingen aning om hur jag ska flytta mig till nästa
 37.     sub $1, inpos   #flytta pekare 1
 38.     sub $4, inbuf   #subbar inbuf för att få nästa tecken
 39.     //funkar inte, hitta lösning  
 40.     cmp $0, found   #om found == 0 har det bara varit blanka, leta efter fler
 41.     je  blank       #hoppa till att leta efter blanka
 42.     jmp checkChar   #annars kontrollera nästa tecken
 43. checkBig:
 44.     cmp $57, %bl    #57 = 9
 45.     jbe storeInt    #om 9 eller mindre spara talet
 46.     jmp error       #annars error
 47. storeInt:
 48.     imul    $10, %eax   #multiplicera med 10, detta för att få 1'tal 10'tal osv osv
 49.     cmp $48, %bl    #om 0 addera inget och hoppa till nextChar
 50.     je  nextChar    #hoppa till nextChar
 51.     cmp $49, %bl    #om 1 hoppa till add1
 52.     je  add1        #hoppa till add1
 53.     cmp $50, %bl
 54.     je  add2
 55.     cmp $51, %bl
 56.     je  add3
 57.     cmp $52, %bl
 58.     je  add4
 59.     cmp $53, %bl
 60.     je  add5
 61.     cmp $54, %bl
 62.     je  add6
 63.     cmp $55, %bl
 64.     je  add7
 65.     cmp $56, %bl
 66.     je  add8
 67.     cmp $57, %bl
 68.     je  add9        #slut på addera
 69.  
 70. error:  pushl   $err   
 71.     call    puts
 72. done:   movl    found, %ebx #flyttar värdet i found till ebx
 73.     subl    %ebx,found  #värdet av ebx minus värdet av found till found (found blir 0)       
 74.     leave
 75.     ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top