SHARE
TWEET

ha

a guest Nov 18th, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. local IilIIiIlIIiIiil=Instance.new("ScreenGui",game.CoreGui)IilIIiIlIIiIiil.Name="FE Animations"local lillllliiIiIIiii=Instance.new("Frame",IilIIiIlIIiIiil)lillllliiIiIIiii.Name="Background"lillllliiIiIIiii.Active=true;lillllliiIiIIiii.BackgroundColor3=Color3.fromRGB(220,190,200)lillllliiIiIIiii.Transparency=0.3;lillllliiIiIIiii.BorderSizePixel=5;lillllliiIiIIiii.Draggable=true;lillllliiIiIIiii.Position=UDim2.new(0,300,0,300)lillllliiIiIIiii.Size=UDim2.new(0,345,0,190)local iiliiiiIIIllIiilIl=Instance.new("TextLabel",lillllliiIiIIiii)iiliiiiIIIllIiilIl.BackgroundTransparency=1;iiliiiiIIIllIiilIl.Position=UDim2.new(0,0,0,-80)iiliiiiIIIllIiilIl.Size=UDim2.new(0,290,1,0)iiliiiiIIIllIiilIl.Font="SourceSansLight"iiliiiiIIIllIiilIl.FontSize="Size18"iiliiiiIIIllIiilIl.Text="FE Animations [by illremember] IMPROVED"iiliiiiIIIllIiilIl.TextColor3=Color3.fromRGB(20,20,25)local iIIliliillIiIili=Instance.new("TextButton",lillllliiIiIIiii)iIIliliillIiIili.Name="BarrelRoll"iIIliliillIiIili.BackgroundColor3=Color3.fromRGB(20,20,20)iIIliliillIiIili.BackgroundTransparency=0.1;iIIliliillIiIili.BorderSizePixel=0;iIIliliillIiIili.Position=UDim2.new(0,120,0,30)iIIliliillIiIili.Size=UDim2.new(0,100,0,30)iIIliliillIiIili.Font="SourceSansItalic"iIIliliillIiIili.FontSize="Size18"iIIliliillIiIili.Text="BarrelRoll"iIIliliillIiIili.TextColor3=Color3.fromRGB(230,230,230)iIIliliillIiIili.TextWrapped=true;local lIIIiIlliIIililIIl=iIIliliillIiIili:Clone()lIIIiIlliIIililIIl.Name="Dab"lIIIiIlliIIililIIl.Parent=lillllliiIiIIiii;lIIIiIlliIIililIIl.Position=UDim2.new(0,120,0,70)lIIIiIlliIIililIIl.Text="Dab"local iilIIIllliliIliil=iIIliliillIiIili:Clone()iilIIIllliliIliil.Name="Crouch"iilIIIllliliIliil.Parent=lillllliiIiIIiii;iilIIIllliliIliil.Position=UDim2.new(0,10,0,110)iilIIIllliliIliil.Text="Crouch"local IliiIlIliIlIliIi=iIIliliillIiIili:Clone()IliiIlIliIlIliIi.Name="Scream"IliiIlIliIlIliIi.Parent=lillllliiIiIIiii;IliiIlIliIlIliIi.Position=UDim2.new(0,10,0,30)IliiIlIliIlIliIi.Text="Scream"local liliIiiIiiliIIIIl=iIIliliillIiIili:Clone()liliIiiIiiliIIIIl.Name="HeadOff"liliIiiIiiliIIIIl.Parent=lillllliiIiIIiii;liliIiiIiiliIIIIl.Position=UDim2.new(0,10,0,70)liliIiiIiiliIIIIl.Text="HeadOff"local llIiIllliiiiiliiii=iIIliliillIiIili:Clone()llIiIllliiiiiliiii.Name="LayDown"llIiIllliiiiiliiii.Parent=lillllliiIiIIiii;llIiIllliiiiiliiii.Position=UDim2.new(0,120,0,110)llIiIllliiiiiliiii.Text="LayDown"local lliillIllliiill=iIIliliillIiIili:Clone()lliillIllliiill.Name="hmm2"lliillIllliiill.Parent=lillllliiIiIIiii;lliillIllliiill.Position=UDim2.new(0,120,0,150)lliillIllliiill.Text="hmm2"local IiiliiliillliliIl=iIIliliillIiIili:Clone()IiiliiliillliliIl.Name="HeadTHROW"IiiliiliillliliIl.Parent=lillllliiIiIIiii;IiiliiliillliliIl.Position=UDim2.new(0,10,0,150)IiiliiliillliliIl.Size=UDim2.new(0,100,0,30)IiiliiliillliliIl.Text="HeadTHROW"local IIIllIIIlIliiIIl=iIIliliillIiIili:Clone()IIIllIIIlIliiIIl.Name="Scared"IIIllIIIlIliiIIl.Parent=lillllliiIiIIiii;IIIllIIIlIliiIIl.Position=UDim2.new(0,230,0,30)IIIllIIIlIliiIIl.Size=UDim2.new(0,100,0,30)IIIllIIIlIliiIIl.Text="Scared"local lIIlIIlilIIiiII=iIIliliillIiIili:Clone()lIIlIIlilIIiiII.Name="WARNING"lIIlIIlilIIiiII.Parent=lillllliiIiIIiii;lIIlIIlilIIiiII.Position=UDim2.new(0,230,0,70)lIIlIIlilIIiiII.Size=UDim2.new(0,100,0,30)lIIlIIlilIIiiII.Text="WARNING"local iiliIllllIIillill=iIIliliillIiIili:Clone()iiliIllllIIillill.Name="LoopHead"iiliIllllIIillill.Parent=lillllliiIiIIiii;iiliIllllIIillill.Position=UDim2.new(0,230,0,110)iiliIllllIIillill.Size=UDim2.new(0,100,0,30)iiliIllllIIillill.Text="LoopHead"local iIlillliIiIIIilI=iIIliliillIiIili:Clone()iIlillliIiIIIilI.Name="armturbine"iIlillliIiIIIilI.Parent=lillllliiIiIIiii;iIlillliIiIIIilI.Position=UDim2.new(0,230,0,150)iIlillliIiIIIilI.Size=UDim2.new(0,100,0,30)iIlillliIiIIIilI.Text="armturbine"local IilIlIliIiliiilli=game.Players.LocalPlayer;local iiiIilIliIIiIiI=IilIlIliIiliiilli:GetMouse()lpc=game.Players.LocalPlayer.Character;weld1=Instance.new("Weld")iIIliliillIiIili.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="136801964"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)iIlillliIiIIIilI.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="259438880"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(100)end end end)iiliIllllIIillill.MouseButton1Click:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="35154961"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)while wait(0.00703125)do IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(640)end end end end)lliillIllliiill.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="148840371"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)llIiIllliiiiiliiii.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="282574440"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)lIIIiIlliIIililIIl.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="248263260"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)IliiIlIliIlIliIi.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="180611870"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)IiiliiliillliliIl.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="35154961"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)IIIllIIIlIliiIIl.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="180612465"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)liliIiiIiiliIIIIl.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="121572214"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)iilIIIllliliIliil.MouseButton1Down:connect(function()local IlillIiIlilIillii=iiiIilIliIIiIiI.Target;if IlillIiIlilIillii~=nil then for IIiliIIIIliillIl,liilIIliiIIIIIIIil in pairs(game.Players:GetPlayers())do AnimationId="182724289"local iiIIIllIiiiIliI=Instance.new("Animation")iiIIIllIiiiIliI.AnimationId="rbxassetid://"..AnimationId;local IlliilIlIlIIiIlli=game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:LoadAnimation(iiIIIllIiiiIliI)IlliilIlIlIIiIlli:Play()IlliilIlIlIIiIlli:AdjustSpeed(1)end end end)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top