SHARE
TWEET

battlesim.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mar 18th, 2018 134 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_BattleSim:
 2.     musicheader 4, 1, Music_BattleSim_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_BattleSim_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_BattleSim_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_BattleSim_Ch4
 6.  
 7.  
 8. Music_BattleSim_Ch1:
 9.     vibrato $12, $15
 10.     tone $0001
 11.     tempo 128
 12.     notetype $c, $b1
 13.     note __, 16
 14.     note __, 16
 15. Music_BattleSim_Ch1_loop_main:
 16.     dutycycle $0
 17.     note __, 16
 18.     note __, 16
 19.     note __, 16
 20.     note __, 16
 21. Music_BattleSim_Ch1_loop_1:
 22.     octave 4
 23.     note C_, 1
 24.     note C_, 1
 25.     note C_, 1
 26.     note C_, 2
 27.     note C_, 2
 28.     note C_, 2
 29.     note C_, 1
 30.     note C_, 2
 31.     note C_, 1
 32.     note C_, 2
 33.     note C_, 2
 34.     note C_, 2
 35.     note C_, 2
 36.     note E_, 2
 37.     note E_, 2
 38.     note E_, 1
 39.     note E_, 3
 40.     note E_, 1
 41.     note E_, 1
 42.     note E_, 1
 43.     loopchannel 4, Music_BattleSim_Ch1_loop_1
 44.     dutycycle 1
 45.     intensity $61
 46. Music_BattleSim_Ch1_loop_2:
 47.     octave 5
 48.     note E_, 1
 49.     octave 4
 50.     note E_, 1
 51.     note E_, 1
 52.     octave 5
 53.     note E_, 1
 54.     octave 4
 55.     note E_, 1
 56.     note E_, 1
 57.     octave 5
 58.     note E_, 1
 59.     octave 4
 60.     note E_, 1
 61.     note E_, 1
 62.     octave 5
 63.     note D_, 1
 64.     note E_, 1
 65.     note F_, 1
 66.     note F_, 1
 67.     note G_, 1
 68.     note E_, 1
 69.     note D_, 1
 70.     loopchannel 8, Music_BattleSim_Ch1_loop_2
 71.     octave 4
 72. Music_BattleSim_Ch1_loop_3:
 73.     intensity $4f
 74.     vibrato $0, $0
 75.     note C_, 4
 76.     vibrato $0, $42
 77.     intensity $8f
 78.     note C_, 4
 79.     vibrato $0, $82
 80.     intensity $bf
 81.     note C_, 4
 82.     vibrato $0, $b2
 83.     intensity $f0
 84.     note C_, 4
 85.     loopchannel 8, Music_BattleSim_Ch1_loop_3
 86.     vibrato $0, $0
 87.     intensity $b1
 88.     note __, 16
 89.     note __, 16
 90.     note __, 16
 91.     note __, 16
 92.     loopchannel 0, Music_BattleSim_Ch1_loop_main
 93.    
 94. Music_BattleSim_Ch2:
 95.     dutycycle $2
 96.     vibrato $12, $15
 97.     tone $0001
 98.     notetype $c, $82
 99.     note __, 16
 100.     note __, 16
 101.     octave 1
 102. Music_BattleSim_Ch2_loop_main:
 103. Music_BattleSim_Ch2_loop_1:
 104.     note E_, 2
 105.     loopchannel 32, Music_BattleSim_Ch2_loop_1
 106.     dutycycle $0
 107.     intensity $d1
 108. Music_BattleSim_Ch2_loop_2:
 109.     octave 3
 110.     note A_, 1
 111.     note A_, 1
 112.     note A_, 1
 113.     note A_, 2
 114.     note A_, 2
 115.     note A_, 2
 116.     note A_, 1
 117.     note A_, 2
 118.     note A_, 1
 119.     note A_, 2
 120.     note A_, 2
 121.     note A_, 2
 122.     note A_, 2
 123.     note G#, 2
 124.     note G#, 2
 125.     note G#, 1
 126.     note G#, 3
 127.     note G#, 1
 128.     note G#, 1
 129.     note G#, 1
 130.     loopchannel 4, Music_BattleSim_Ch2_loop_2
 131.     dutycycle 2
 132.     intensity $81
 133. Music_BattleSim_Ch2_loop_3:
 134.     octave 6
 135.     note E_, 1
 136.     octave 5
 137.     note E_, 1
 138.     note E_, 1
 139.     octave 6
 140.     note E_, 1
 141.     octave 5
 142.     note E_, 1
 143.     note E_, 1
 144.     octave 6
 145.     note E_, 1
 146.     octave 5
 147.     note E_, 1
 148.     note E_, 1
 149.     octave 6
 150.     note D_, 1
 151.     note E_, 1
 152.     note F_, 1
 153.     note F_, 1
 154.     note G_, 1
 155.     note E_, 1
 156.     note D_, 1
 157.     loopchannel 8, Music_BattleSim_Ch2_loop_3
 158.     dutycycle 0
 159.     octave 4
 160.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_1
 161.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_2
 162.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_3
 163.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_2
 164.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_1
 165.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_2
 166.     callchannel Music_BattleSim_Ch2_branch_3
 167.     intensity $4f
 168.     vibrato $0, $0
 169.     note F#, 4
 170.     vibrato $0, $42
 171.     intensity $8f
 172.     note F#, 4
 173.     vibrato $0, $82
 174.     intensity $bf
 175.     note F#, 4
 176.     vibrato $0, $b2
 177.     intensity $f0
 178.     note F#, 4
 179.     dutycycle 2
 180.     vibrato $0, $0
 181.     intensity $82
 182.     octave 1
 183. Music_BattleSim_Ch2_loop_4:
 184.     note E_, 2
 185.     loopchannel 32, Music_BattleSim_Ch2_loop_4
 186.     loopchannel 0, Music_BattleSim_Ch2_loop_main
 187.    
 188. Music_BattleSim_Ch2_branch_1:
 189.     intensity $4f
 190.     vibrato $0, $0
 191.     note A_, 4
 192.     vibrato $0, $42
 193.     intensity $8f
 194.     note A_, 4
 195.     vibrato $0, $82
 196.     intensity $bf
 197.     note A_, 4
 198.     vibrato $0, $b2
 199.     intensity $f0
 200.     note A_, 4
 201.     endchannel
 202.    
 203. Music_BattleSim_Ch2_branch_2:
 204.     intensity $4f
 205.     vibrato $0, $0
 206.     note G#, 4
 207.     vibrato $0, $42
 208.     intensity $8f
 209.     note G#, 4
 210.     vibrato $0, $82
 211.     intensity $bf
 212.     note G#, 4
 213.     vibrato $0, $b2
 214.     intensity $f0
 215.     note G#, 4
 216.     endchannel
 217.    
 218. Music_BattleSim_Ch2_branch_3:
 219.     intensity $4f
 220.     vibrato $0, $0
 221.     note G_, 4
 222.     vibrato $0, $42
 223.     intensity $8f
 224.     note G_, 4
 225.     vibrato $0, $82
 226.     intensity $bf
 227.     note G_, 4
 228.     vibrato $0, $b2
 229.     intensity $f0
 230.     note G_, 4
 231.     endchannel
 232.    
 233. Music_BattleSim_Ch3:
 234.     notetype $6, $19
 235.     note __, 16
 236.     note __, 16
 237.     note __, 16
 238.     note __, 16
 239. Music_BattleSim_Ch3_loop_main:
 240.     vibrato $0, $0
 241. Music_BattleSim_Ch3_loop_1:
 242.     callchannel Music_BattleSim_Ch3_branch_1
 243.     loopchannel 4, Music_BattleSim_Ch3_loop_1
 244.     notetype $c, $19
 245. Music_BattleSim_Ch3_loop_2:
 246.     callchannel Music_BattleSim_Ch3_branch_2
 247.     note G_, 1
 248.     note __, 1
 249.     note A_, 9
 250.     octave 1
 251.     note A_, 1
 252.     note __, 1
 253.     note A_, 1
 254.     note A_, 1
 255.     note __, 1
 256.     note A_, 3
 257.     callchannel Music_BattleSim_Ch3_branch_2
 258.     note B_, 1
 259.     note __, 1
 260.     note A_, 10
 261.     note G_, 3
 262.     note F#, 4
 263.     loopchannel 2, Music_BattleSim_Ch3_loop_2
 264.     intensity $12
 265. Music_BattleSim_Ch3_loop_3:
 266.     octave 1
 267.     note B_, 2
 268.     octave 2
 269.     note D_, 2
 270.     note E_, 2
 271.     octave 1
 272.     note B_, 2
 273.     octave 2
 274.     note D_, 2
 275.     note E_, 2
 276.     octave 1
 277.     note B_, 2
 278.     octave 2
 279.     note D_, 2
 280.     note E_, 2
 281.     octave 1
 282.     note B_, 2
 283.     octave 2
 284.     note D_, 2
 285.     note E_, 2
 286.     note F_, 1
 287.     note __, 1
 288.     note F_, 1
 289.     note __, 1
 290.     note E_, 1
 291.     note __, 1
 292.     note D_, 2
 293.     loopchannel 4, Music_BattleSim_Ch3_loop_3
 294.     intensity $17
 295.     vibrato $18, $53
 296.     octave 3
 297.     note A_, 6
 298.     octave 4
 299.     note E_, 14
 300.     note A_, 4
 301.     note E_, 4
 302.     note D_, 4
 303.     note E_, 12
 304.     note C_, 4
 305.     note D_, 6
 306.     note E_, 9
 307.     note __, 1
 308.     note E_, 12
 309.     note A_, 8
 310.     note B_, 4
 311.     octave 5
 312.     note D_, 4
 313.     note C_, 4
 314.     octave 4
 315.     note B_, 12
 316.     note G_, 4
 317.     note F#, 16
 318.     notetype $6, $19
 319.     vibrato $0, $0
 320. Music_BattleSim_Ch3_loop_4:
 321.     callchannel Music_BattleSim_Ch3_branch_1
 322.     loopchannel 4, Music_BattleSim_Ch3_loop_4
 323.     loopchannel 0, Music_BattleSim_Ch3_loop_main
 324.    
 325. Music_BattleSim_Ch3_branch_1:
 326.     octave 2
 327.     note E_, 1
 328.     note __, 1
 329.     octave 1
 330.     note E_, 1
 331.     note __, 1
 332.     note E_, 1
 333.     note __, 1
 334.     octave 2
 335.     note E_, 1
 336.     note __, 1
 337.     octave 1
 338.     note E_, 1
 339.     note __, 1
 340.     note E_, 1
 341.     note __, 1
 342.     octave 2
 343.     note E_, 4
 344.     octave 1
 345.     note E_, 1
 346.     note __, 1
 347.     octave 2
 348.     note D_, 1
 349.     note __, 1
 350.     note E_, 1
 351.     note __, 1
 352.     note F_, 1
 353.     note __, 1
 354.     note F_, 1
 355.     note __, 1
 356.     note G_, 1
 357.     note __, 1
 358.     note E_, 1
 359.     note __, 1
 360.     octave 1
 361.     note E_, 1
 362.     note __, 1
 363.     endchannel
 364.    
 365. Music_BattleSim_Ch3_branch_2:
 366.     octave 1
 367.     note A_, 1
 368.     note __, 1
 369.     note A_, 1
 370.     octave 2
 371.     note A_, 1
 372.     note __, 1
 373.     octave 1
 374.     note A_, 1
 375.     note __, 1
 376.     note A_, 1
 377.     note __, 1
 378.     note A_, 1
 379.     note __, 1
 380.     octave 3
 381.     note C_, 1
 382.     note __, 1
 383.     octave 2
 384.     endchannel
 385.    
 386. Music_BattleSim_Ch4:
 387.     togglenoise $3
 388.     notetype $c
 389. Music_BattleSim_Ch4_loop_1:
 390.     note D#, 2
 391.     note G#, 1
 392.     note G#, 1
 393.     loopchannel 8, Music_BattleSim_Ch4_loop_1
 394. Music_BattleSim_Ch4_loop_2:
 395.     note D#, 2
 396.     note G#, 1
 397.     note G#, 1
 398.     note D_, 2
 399.     note G#, 1
 400.     note G#, 1
 401.     loopchannel 7, Music_BattleSim_Ch4_loop_2
 402.     note C_, 1
 403.     note C_, 1
 404.     note C_, 2
 405.     note C_, 1
 406.     note D#, 2
 407.     note C_, 1
 408. Music_BattleSim_Ch4_loop_main:
 409. Music_BattleSim_Ch4_loop_3:
 410.     note D#, 3
 411.     note D#, 1
 412.     note C_, 3
 413.     note D#, 2
 414.     note D#, 1
 415.     note D#, 2
 416.     note C_, 3
 417.     note D#, 1
 418.     loopchannel 7, Music_BattleSim_Ch4_loop_3
 419.     note D#, 3
 420.     note D#, 1
 421.     note C_, 3
 422.     note D#, 1
 423.     note C_, 1
 424.     note C_, 1
 425.     note C_, 2
 426.     note C_, 1
 427.     note D#, 2
 428.     note C_, 1
 429. Music_BattleSim_Ch4_loop_4:
 430.     note A#, 2
 431.     note G_, 2
 432.     loopchannel 30, Music_BattleSim_Ch4_loop_4
 433.     note C_, 1
 434.     note C_, 1
 435.     note C_, 2
 436.     note C_, 1
 437.     note D#, 2
 438.     note C_, 1
 439.     loopchannel 0, Music_BattleSim_Ch4_loop_main
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top