MilaDimitrovaa

SHA-256-Homework

Jun 23rd, 2021
747
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.company;
 2.  
 3. import java.util.Arrays;
 4. import java.util.Random;
 5. import java.util.Scanner;
 6.  
 7. public class Main {
 8.  
 9.     public static char[] currBinaryStr; //текущ стринг
 10.     public static char[] prevBinaryStr;//предишният стринг
 11.  
 12.     public static char [] nameToCharArr;
 13.     public static int DEC;
 14.     public static char aSCII;
 15.  
 16.     public static void main(String[] args) {
 17.  
 18.         Scanner scan = new Scanner(System.in);
 19.         System.out.println("Input string:");
 20.  
 21.         String name = scan.nextLine(); //въвеждаме име от клавиатурата
 22.  
 23.          nameToCharArr = name.toCharArray(); //конвертираме входния стринг в масив от символи
 24.         int lenght = nameToCharArr.length;
 25.  
 26.         int a = 0;
 27.  
 28.         for (int i = 0; i < nameToCharArr.length; i++) { // фор-цикъл,с който обработваме буква по буква на масива от символи
 29.             int ascII = nameToCharArr[i];  //конвертираме символа в неговия ASCII-код
 30.  
 31.             currBinaryStr = new char[lenght];
 32.             prevBinaryStr = new char[lenght];
 33.  
 34.             prevBinaryStr = Integer.toBinaryString(ascII).toCharArray();//конвертираме ASCII-кода в двоично число
 35.             prevBinaryStr = Arrays.copyOf(currBinaryStr, nameToCharArr.length);
 36.             if (currBinaryStr.length < 8) {
 37.                 while (currBinaryStr.length < 8) {
 38.                     elements();
 39.                 }
 40.             }
 41.             int rot = 13;
 42.             prevBinaryStr = Arrays.copyOf(currBinaryStr, currBinaryStr.length);
 43.             //1. Извикваме метода rOR13 върху currBinaryStr
 44.             //2. Извикваме метода xOR и запазване на резултатав currBinaryStr
 45.             ROT(false, rot);
 46.             XOR();
 47.             prevBinaryStr = Arrays.copyOf(currBinaryStr, currBinaryStr.length);
 48.             rot = 7;
 49.             ROT(false, rot);
 50.             XOR();
 51.             int SHT = 3;
 52.             ROT(true, SHT);
 53.  
 54.             BinarToDecimal();
 55.             decToASCII();
 56.             aSCIIToNameCharr(a);
 57.             a++;
 58.             System.out.println(Arrays.toString(currBinaryStr));
 59.             System.out.println(aSCII);
 60.  
 61.             //3. Извикваме метода rOR17 върху currBinaryStr
 62.             //4. Извикваме метода xOR и запазваме резултата в currBinaryStr
 63.             //5. Извикваме метода sHFTS5 и запазваме резултата в currBinaryStr
 64.  
 65.             //6. Извикваме метода BinToDecimal,за конвертиране на двоични числа (currBinaryStr) в десетично
 66.             //7. Конвертираме десетичното число в символ(ASCII-код)
 67.             //8. Записваме си получения символ в масива nameToCharArr[i] на съответната позиция
 68.  
 69.         }
 70.         System.out.println("FINAL RESULT: " + Arrays.toString(nameToCharArr));
 71.     }
 72.  
 73.     public static void BinarToDecimal() {
 74.         String currentBIN = String.valueOf(currBinaryStr);
 75.  
 76.         DEC = Integer.parseInt(currentBIN, 2);
 77.  
 78.         if(DEC < 33 || DEC > 126){
 79.             Random randomElements = new Random();
 80.             int minASCII = 33;
 81.             int maxASCII = 127;
 82.             DEC = randomElements.nextInt(maxASCII - minASCII + 1) + minASCII;
 83.         }
 84.         System.out.println("NUMBER: " + DEC);
 85.     }
 86.  
 87.     public static void decToASCII() {
 88.  
 89.         aSCII = (char)DEC; //кастваме
 90.     }
 91.     public static  void aSCIIToNameCharr(int a){
 92.  
 93.         nameToCharArr[a] = aSCII;
 94.     }
 95.  
 96.     public static void XOR() {
 97.         for (int i = 0; i < currBinaryStr.length; i++) {
 98.             if (currBinaryStr[i] == prevBinaryStr[i]) {
 99.  
 100.                 currBinaryStr[i] = '0';
 101.             }else{
 102.                 currBinaryStr[i] = '1';
 103.             }
 104.         }
 105.     }
 106.  
 107.  
 108.     public static void ROT(boolean RorS, int ROT) {
 109.         if (!RorS) {
 110.             for (int i = ROT; i > 0; i--) {
 111.                 char last = currBinaryStr[currBinaryStr.length - 1];
 112.                 for (int j = currBinaryStr.length - 1; j > 0; j--) {
 113.                     currBinaryStr[j] = currBinaryStr[j - 1];
 114.                 }
 115.                 currBinaryStr[0] = last;
 116.             }
 117.         } else {
 118.             for (int i = ROT; i > 0; i--) {
 119.                 for (int j = currBinaryStr.length - 1; j > 0; j--) {
 120.                     currBinaryStr[j] = currBinaryStr[j - 1];
 121.                 }
 122.                 currBinaryStr[0] = '0';
 123.             }
 124.  
 125.         }
 126.     }
 127.  
 128.     public static void elements() {
 129.         char b = '0';
 130.         char[] currArr = new char[currBinaryStr.length + 1];
 131.  
 132.         int index1 = 0;
 133.         int index2 = 0;
 134.  
 135.         for (int i = 0; i < currArr.length; i++) {
 136.             if (i == index1) {
 137.                 currArr[i] = b;
 138.             } else {
 139.                 currArr[i] = currBinaryStr[index2];
 140.                 index2++;
 141.             }
 142.         }
 143.         currBinaryStr = currArr;
 144.      }
 145.     }
 146.  
 147.  
RAW Paste Data