daily pastebin goal
30%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 14th, 2018 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //POP 2017-01-17 projekt 2 Klimowska Alicja IBM 2 171883 Visual Studio
 2.  
 3. #include <fstream>
 4. #include <cstdlib>
 5. #include <iostream>
 6. #include <ctime>
 7. #include <string>
 8. #include <cmath>
 9. using namespace std;
 10. string pobierzgodzine()
 11. {
 12.     char wynik[80];
 13.     time_t rawtime;//zmienna zasowa
 14.     tm * timeinfo;//zmienna na strukture tm
 15.     time(&rawtime);
 16.     timeinfo = localtime(&rawtime);
 17.     strftime(wynik, sizeof(wynik), "%I:%M:%S", timeinfo);
 18.     string w(wynik);
 19.     return w;
 20. }
 21. string pobierzdate()
 22. {//pobierazemy aktualna date
 23.     char wynik[80];
 24.     time_t rawtime;//zmienna zasowa
 25.     tm * timeinfo;//zmienna na strukture tm
 26.     time(&rawtime);
 27.     timeinfo = localtime(&rawtime);
 28.     strftime(wynik, sizeof(wynik), "%d-%m-%Y", timeinfo);
 29.     string w(wynik);
 30.     return w;
 31. }
 32. void addkonto()
 33. {
 34.     fstream konto;//zmienna plikowa
 35.     string imie, nazwisko;
 36.     int debet, transakcja, stankonta, numerkonta;
 37.     konto.open("konto.txt", ios::app | ios::out);//w przeciwnym razie zwyczajnie otwieramy plik
 38.     system("CLS");//czyscimy ekran
 39.     cout << "Podaj numer konta" << endl;
 40.     cin >> numerkonta; konto << numerkonta;//wczytujemy numer konta i przesylamy go do pliku
 41.     konto << " ";
 42.     cout << "Podaj nazwisko" << endl;//dalej analogicznie
 43.     cin >> nazwisko; konto << nazwisko;
 44.     konto << " ";
 45.     cout << "Podaj imie" << endl;
 46.     cin >> imie; konto << imie;
 47.     konto << " ";
 48.     cout << "Podaj maksymalny debet" << endl;
 49.     cin >> debet; konto << debet;
 50.     konto << " ";
 51.     cout << "Podaj maksymalna kowte transakcji" << endl;
 52.     cin >> transakcja; konto << transakcja;
 53.     konto << " ";
 54.     cout << "Podaj stan konta" << endl;
 55.     cin >> stankonta; konto << stankonta;
 56.     konto << " ";
 57.     konto << pobierzdate();
 58.     konto << endl;
 59.     konto.close();
 60. }
 61. void addtransakcja()
 62. {
 63.     fstream transkacje, konta;
 64.     int numerkonta, kwota, nrbankomatu, maxdebet, maxtransakcja, stankonta;
 65.  
 66.     transkacje.open("transakcje.txt", ios::app | fstream::out);//
 67.     if (!transkacje.is_open()) {
 68.         cout << "Nie udalo sie wczytac transakcje.txt" << endl;
 69.         return;
 70.     }
 71.  
 72.     konta.open("konto.txt", ios::in);//otwieramy tez plik z kontami
 73.     if (!konta.is_open()) {
 74.         cout << "Nie udalo sie wczytac konto.txt" << endl;
 75.         return;
 76.     }
 77.  
 78.     cout << "Podaj numer konta:" << endl;
 79.     cin >> numerkonta;
 80.     cout << "Kwota (jesli wyplata nalezy podac kwote na minusie na przyklad -300)" << endl;
 81.     cin >> kwota;
 82.     cout << "Numer bankomatu " << endl;
 83.     cin >> nrbankomatu;
 84.     //wyszukamy teraz plik z kontami w poszukiwaniu naszych limitow
 85.     bool czykontozostaloznalezione = 0;
 86.     int wczytanie;
 87.     string wczytanies;//zmienne do wczytywania z pliku
 88.     do
 89.     {
 90.         konta >> wczytanie;
 91.         if (wczytanie == numerkonta)
 92.         {
 93.             czykontozostaloznalezione = 1;//znalezlismy konto
 94.             break;
 95.         }
 96.         if (czykontozostaloznalezione == 0) {
 97.             //pomijamy rezste danych
 98.             for (int i = 0; i < 6; i++)
 99.             {
 100.                 konta >> wczytanies;
 101.             }
 102.         }
 103.     } while (!konta.eof());
 104.     if (czykontozostaloznalezione == 0)
 105.     {
 106.         cout << "Blad nie ma konta" << endl;
 107.         transkacje.close();//zamykamy wtedy plik
 108.         konta.close();
 109.         system("pause");
 110.         return;//srpawdzami czy istenieje plik z kontami jesli nie to zwracamy blad i nic nie przysylamy
 111.  
 112.     }
 113.     konta >> wczytanies; konta >> wczytanies;//wzytujemy niepotrzebne dane
 114.     konta >> maxdebet;//wczytujemy max debet
 115.     konta >> maxtransakcja;
 116.     konta >> stankonta;
 117.  
 118.     if (kwota < 0 && maxtransakcja < abs(kwota))
 119.     {
 120.         cout << "Przekroczony limit transakcji, transakcja nieprzyjeta" << endl;
 121.         fstream limity;
 122.         limity.open("limity.txt", ios::app | ios::out);
 123.         limity << numerkonta;
 124.         limity << " ";
 125.         limity << kwota;
 126.         limity << " ";
 127.         limity << pobierzdate();
 128.         limity << " ";
 129.         limity << pobierzgodzine();
 130.         limity << " ";
 131.         limity << nrbankomatu;
 132.         limity << endl;
 133.         limity.close();
 134.     }
 135.     if (stankonta + kwota < 0 - maxdebet)
 136.     {
 137.         cout << "Przekroczony debet,transakja nieprzyjeta" << endl;
 138.         fstream debety;
 139.         debety.open("debety.txt", ios::app | ios::out);
 140.         debety << numerkonta;
 141.         debety << " ";
 142.         debety << kwota;
 143.         debety << " ";
 144.         debety << pobierzdate();
 145.         debety << " ";
 146.         debety << pobierzgodzine();
 147.         debety << " ";
 148.         debety << nrbankomatu;
 149.         debety << endl;
 150.         debety.close();
 151.     }
 152.     transkacje << numerkonta;
 153.     transkacje << " ";
 154.     transkacje << kwota;
 155.     transkacje << " ";
 156.     transkacje << pobierzdate();
 157.     transkacje << " ";
 158.     transkacje << pobierzgodzine();
 159.     transkacje << " ";
 160.     transkacje << nrbankomatu;
 161.     transkacje << endl;
 162.     //}
 163.     transkacje.close();
 164.     konta.close();
 165. }
 166. int konwertujnaint(string a)//nasza funkcja do przekonwertowania string na int
 167. {
 168.     int p, wynik = 0;//bedziemy kolejne liczby mnozyc przez potege 10 i dodawac do wwyniku (minus ascii bo string to tablica charow)
 169.     for (int j = 0, i = a.size() - 1; i >= 0; i--, j++)
 170.     {
 171.         p = pow(10, static_cast<double>(j));
 172.         wynik += (a[i] - 48)*p;
 173.     }
 174.     return wynik;
 175. }
 176.  
 177. bool datastarsza(string a, string b)//funckja do sprawdzania czy data b jest starsza od daty a
 178. {
 179.     string roka, rokb, miesa, miesb, dziena, dzienb;//zmienne do przechowywania poszczegolnych skladowych daty
 180.     roka = a.substr(6, 4);//przepisujemy od pozycji 6 4 znaki
 181.     rokb = b.substr(6, 4);
 182.     miesa = a.substr(3.2); miesb = b.substr(3.2);
 183.     dziena = a.substr(0, 2); dzienb = b.substr(0, 2);
 184.     if (konwertujnaint(roka) < konwertujnaint(rokb))//musimy przekonwertowac za pomoca naszej funkcji date ze string na liczbe int i porownac ja
 185.         return 0;
 186.  
 187.     if (konwertujnaint(roka) > konwertujnaint(rokb))return 1;
 188.     //jesli nie jest ani mniejsze ani wieksze to znaczy, ze jest rowne i sprawdzamy dalej miesiac i potem analgoicznie dzien jesli miesiace beda rowne
 189.     if (konwertujnaint(miesa) < konwertujnaint(miesb))return 0;
 190.     if (konwertujnaint(miesa) > konwertujnaint(miesb))return 1;
 191.     //analogicznie
 192.     if (konwertujnaint(dziena) < konwertujnaint(dzienb))return 0;
 193.     if (konwertujnaint(dziena) > konwertujnaint(dzienb))return 1;
 194.  
 195.     return 1;//jesli data jest taka sama to zakladamy ze transakcja wykonala sie wczesniej niz ostatnia aktualizacja danych
 196. }
 197. void update()
 198. {
 199.     fstream konto, transakcje, save;
 200.     konto.open("konto.txt", ios::in);
 201.     save.open("save.txt", ios::out);//otworzymy plik do ktorego przepiszemy uaktualnione konta
 202.     string imie, nazwisko, wczytanie, data;
 203.     int debet, transakcja, stankonta, numerkonta;
 204.     do
 205.     {
 206.         transakcje.open("transakcje.txt", ios::in);
 207.         konto >> numerkonta;
 208.         konto >> nazwisko;
 209.         konto >> imie;
 210.         konto >> debet;
 211.         konto >> transakcja;
 212.         konto >> stankonta;
 213.         konto >> data;//pobieramy pojedyncze konto
 214.         if (konto.eof() == 0) {//sprawdzamy w tym miejscu czy nie skonczyl sie plik by wykluczyc przepisanie ostatniego pustego wiersza
 215.             do
 216.             {
 217.                 string datat, godzinat;
 218.                 int numerkontat, kwotat, nrbankomatut;//zmienne do transakcji
 219.                 transakcje >> numerkontat;
 220.                 transakcje >> kwotat;
 221.                 transakcje >> datat;
 222.                 transakcje >> godzinat;
 223.                 transakcje >> nrbankomatut;
 224.                 if (transakcje.eof() == 0) {//sprawdzamy w tym miejscu czy nie skonczyl sie plik by wykluczyc przepisanie ostatniego pustego wiersza
 225.                     if (numerkontat == numerkonta && datastarsza(datat, data) == 1)//jesli numerykonta sa takie same i data jest starsza od daty transakcji uaktualniamy
 226.                     {
 227.                         cout << "Aktualizacja dla konta: " << numerkonta << ", kwota:" << kwotat << endl;
 228.                         stankonta += kwotat;
 229.                     }
 230.                 }
 231.             } while (!transakcje.eof());
 232.             transakcje.close();
 233.             save << numerkonta << " ";
 234.             save << nazwisko << " ";
 235.             save << imie << " ";
 236.             save << debet << " ";
 237.             save << transakcja << " ";
 238.             save << stankonta << " ";
 239.             save << pobierzdate() << endl;//zapisujemy aktualne dane do pliku save
 240.         }
 241.         else
 242.             break;
 243.     } while (true);
 244.     //przepiszemy teraz plik save do pliku konta
 245.     save.close(); konto.close();//zamykamy pliki
 246.     save.open("save.txt", ios::in); konto.open("konto.txt", ios::out);//otwieramy ponownie pliki z nowymi uprawnieniami
 247.     int j = 0;//damy licznik by co 7 przepisan dopisac endl
 248.     konto << save.rdbuf();//kopiujemy plik save do konto (metoda rdbuf)
 249.     save.close(); konto.close();//zamykamy pliki
 250. }
 251. int main()
 252. {
 253.  
 254.     int wejscie;
 255. do
 256.     {
 257.         system("CLS");
 258.         cout << "[1] Dodaj konto" << endl;
 259.         cout << "[2] Dodaj transakcje" << endl;
 260.         cout << "[3] Aktualizuj dane" << endl;
 261.         cout << "[4] Wyjscie" << endl;
 262.         cin >> wejscie;
 263.         switch (wejscie)//wybieramy odpowiednia funckje dla danego wejscia
 264.         {
 265.         case 1:
 266.         {
 267.             addkonto();
 268.             break;
 269.         }
 270.         case 2:
 271.         {
 272.             addtransakcja();
 273.             break;
 274.         }
 275.         case 3:
 276.         {
 277.             update();
 278.             break;
 279.         }
 280.         case 4:
 281.         {
 282.             return 0;
 283.         }
 284.         break;
 285.         }
 286.     } while (true);
 287.  
 288.  
 289.     return 0;
 290. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top