SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 2nd, 2018 127 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;MDT 2012
 2. ;Viktor Kåll, 34256
 3. ;5.3.2012
 4.  
 5.  
 6. /*==========================================================================
 7.   Assemblerprogram för konvertering av decimala tal binär form. Talet får
 8.   av högst 3 decimala siffror som skall kodas med ASCII-tecken. Består av
 9.   subrutinen Dec2Bin, som utför konverteringen, och ett testprogram som
 10.   huvudprogram.
 11.  ==========================================================================*/
 12.     .include "m16def.inc"
 13.  
 14.         ;Definierering av register
 15.     .def ResL = r0           ;Resultatregister låg byte
 16.         .def ResH = r1           ;Resultatregister hög byte
 17.         .def Zero = r2           ;Nollregister
 18.     .def MResL = r3      ;Mellan resultat låg
 19.     .def MResH = r4      ;Mellan resultat hög
 20.         .def temp = r16          ;Arbetsregister
 21.         .def C10 = r17           ;Register för konstenten 10
 22.         .def minus = r18         ;Ascii-värdet för minus-tecknet
 23.         .def plus = r19          ;Ascii-värdet för plus-tecknet
 24.     .def isNeg = r20     ;0 om talet är positivt, 1 om negativt
 25.        
 26.  
 27.         ;Datasegment
 28.         .dseg
 29.         .org SRAM_START
 30. AscNr:  .byte 5                  ;Reservera 4 byte för det decimala talet
 31. TvKompl: .byte 2
 32. TBelopp: .byte 2
 33.        
 34.         ;Avbrottsvektor
 35.         .cseg                    ;Kodsegment
 36.         .org 0x0000              ;Avbrottsvektorerna börjar i 0x0000
 37.         jmp Reset                ;Vektor vid initiering
 38.    
 39.         .org 0x002A              ;Den första adressen i programmet
 40. ;---------------------------------------------------------------------------
 41. ; Programmet startar här med intialisering av stackpekaren och insättning
 42. ; av det decimala talet 473 i form av ASCII-tecken i teckenbufferten  i SRAM.
 43. ; Teckenräckan avslutas med ett NULL-tecken.
 44. ;---------------------------------------------------------------------------
 45. Reset:  ldi temp, LOW(RAMEND)  
 46.         out SPL, temp
 47.         ldi temp, HIGH(RAMEND)
 48.         out SPH, temp            ;Stackpekaren initialiserad
 49.         ldi ZL, LOW(AscNr)
 50.         ldi ZH, HIGH(AscNr)      ;Z pekar nu på teckenbufferten
 51.     ldi YL, LOW(TvKompl)
 52.     ldi YH, HIGH(TvKompl)
 53.         ldi temp, '-'
 54.         st  Z, temp              ;Sätt in förtecken i bufferten
 55.         ldi temp, 7
 56.         std Z+1, temp            ;Sätt in siffran 7
 57.         ldi temp, 5                
 58.         std Z+2, temp            ;Sätt in siffran 5
 59.         ldi temp, 4
 60.         std Z+3, temp            ;Sätt in siffran 4
 61.         ldi temp, 0
 62.         std Z+4, temp            ;Avsluta med NULL-tecken
 63.         rcall Dec2Bin            ;Omvandla till binär form
 64. Forever:
 65.         rjmp Forever             ;Vänta här för evigt
 66.    
 67. ;--------------------------------------------------------------------------
 68. ; Dec2Bin, omvandlar ett maximalt tresiffrigt decimaltal till binär form
 69. ; Anropas med Z pekande på den mest signf. siffran i SRAM. Resultat i R1:R0
 70. ;--------------------------------------------------------------------------
 71. Dec2Bin:
 72.     clr ResL
 73.     clr ResH                  ;Nolla resultatregistren
 74.     clr MResL
 75.     clr MResH
 76.     clr Zero                  ;Zero nollas
 77.     clr IsNeg
 78.     ldi C10, 10               ;C10 = 10
 79.     ldi minus, 0x2D           ;minustecken = 2D (Ascii)
 80.     ldi plus, 0x2B            ;plustecken = 2B (Ascii)
 81. Loop:  
 82.     ld temp,Z+                ;Hämta siffran från RAM
 83.     cp temp, plus
 84.     breq Loop         ;Ignorera plustecken
 85.     cp temp, minus
 86.     breq IsNegative       ;Talet skall negeras om ett minustecken hittas
 87.     cp temp, Zero             ;= NULL-tecken?
 88.     brne Mult                 ;Multiplicera om inte NULL
 89.  
 90.     cpi IsNeg, 1
 91.     breq Negate               ;Negerar talet om IsNeg är ett
 92.  
 93.     st Y+, ResL       ;Om talet är positivt sparas det i både
 94.     st Y+, ResH       ;TvKompl och TBelopp
 95.     st Y+, ResL
 96.     st Y+, ResH
 97.     ret                        
 98. Mult:  
 99.     mul ResL, C10             ;Multiplicera med 10
 100.     andi temp, 0b00001111     ;Maskera bitar i ASCII -> BCD
 101.     add ResL, temp            ;Addera BCD-värdet till lägre byten
 102.     adc ResH, Zero            ;Carry till högre byten
 103.     rjmp Loop                 ;Fortsätt med nästa decimala siffra
 104. IsNegative:
 105.     ldi IsNeg, 1          ;Talet skall negeras!
 106.     rjmp Loop                 ;Fortsätt med nästa decimala siffra
 107. Negate:
 108.     mov MResL, ResL       ;Skapar ett mellanresultat av resultatet
 109.     mov MResH, ResH
 110.     com ResL          ;Invertera resultatet
 111.     com ResH
 112.     ldi temp, 1
 113.     add ResL, temp        ;Addera 1 till resultatet
 114.     adc ResH, Zero
 115.     st Y+, ResL       ;Spara resultatet i TvKompl
 116.     st Y+, ResH
 117.     ldi temp, 0b10000000
 118.     or MResH, temp        ;Ändra förtecknet på mellanresultatet
 119.     st Y+, MResL          ;Spara svaret i TBelopp
 120.     st Y+, MResH
 121.     ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top