SHARE
TWEET

sr_sound2d with working stereo

Daemonion Oct 18th, 2012 152 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --[[------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Original by: Tunduk Vladimir aka Sidorovich
 3. Updated: 20121018
 4. Edited by: Daemonion for LURK 1.2
 5. Credits: Daemonion, Malindrinus
 6. Thanks: NatVac, Malindrinus, Artos, AMK forums, GSC Forums
 7. Changes: Pseudo-stereo audio now works properly!
 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]]
 9.  
 10.  
 11. class "action_sound2d"
 12. ----------------------
 13. function action_sound2d:__init (obj, storage)
 14.         self.object = obj
 15.         self.st = storage
 16.         self.snd_obj_l = nil
 17.         self.snd_obj_r = nil
 18.         self.time = 0
 19.         self.playing = false
 20.         self.current = 0
 21. end
 22. ----------------------
 23. function action_sound2d:reset_scheme()
 24.  
 25.     self:recreate_sounds ()
 26.    
 27.         self.st.signals = {}
 28.         self.time = time_global ()
 29.         self.playing = false
 30. end
 31. ----------------------
 32. function action_sound2d:recreate_sounds ()
 33.     self.snd_obj_l = nil
 34.     self.snd_obj_r = nil
 35.     local name_left, name_right = self:get_sound_name ()
 36.    
 37.     if name_left ~= nil then
 38.        printf ("RECREATE_SOUNDS. LEFT CHANNEL = %s", name_left)
 39.     end    
 40.  
 41.     if name_right ~= nil then
 42.        printf ("RECREATE_SOUNDS. RIGHT CHANNEL = %s", name_right)
 43.     end    
 44.  
 45.     self.snd_obj_l = xr_sound.get_safe_sound_object (name_left)
 46.     if name_right ~= nil then
 47.        self.snd_obj_r = xr_sound.get_safe_sound_object (name_right)
 48.     else  
 49.        self.snd_obj_r = nil
 50.     end  
 51. end
 52. ----------------------
 53. function action_sound2d:get_next_sound_index ()
 54.     local idx = self.current
 55.     local tsize = table.getn (sound_theme.ph_snd_themes[self.st.snd_theme])
 56.     if tsize == 1 then
 57.        idx = 1
 58.     else    
 59.        while idx == self.current do
 60.              idx = math.random (1, tsize)
 61.        end
 62.     end  
 63.     self.current = idx
 64.     return idx
 65. end
 66. ----------------------
 67. function action_sound2d:get_sound_name ()
 68.     local name
 69.     if self.st.snd_name ~= nil then
 70.        name = self.st.snd_name
 71.     else  
 72.        name = sound_theme.ph_snd_themes[self.st.snd_theme][self:get_next_sound_index ()]
 73.                 if type(name) == "table" then
 74.                         name = name[1]
 75.                 end
 76.     end
 77.        
 78.     if self.st.stereo == false then
 79.        return name, nil
 80.     end
 81.     return string.format ("%s_l", name), string.format ("%s_r", name)
 82. end
 83. ----------------------
 84. function action_sound2d:update (delta)
 85.     if self.snd_obj_l == nil then
 86.        return
 87.     end
 88.    
 89.     local actor = db.actor
 90.    
 91.     if self.playing == false then
 92.        self:play_sounds ()
 93.        self.playing = true
 94.        return
 95.     end
 96.    
 97.     --[[if self.st.stereo == true then
 98.        local pos_l, pos_r = self:get_source_positions ()
 99.        if self.snd_obj_l ~= nil and self.snd_obj_l:playing () == true then
 100.           self.snd_obj_l:set_position (pos_l)
 101.        end  
 102.        if self.snd_obj_r ~= nil and self.snd_obj_r:playing () == true then
 103.           self.snd_obj_r:set_position (pos_r)
 104.        end  
 105.     end   ]]
 106.    
 107.        
 108.     if self.snd_obj_l:playing () == false then
 109.        self.st.signals["sound_end"] = true
 110.        if self.st.snd_theme ~= nil then
 111.           self:recreate_sounds ()  
 112.           self.time = time_global ()
 113.               self.playing = false
 114.        end      
 115.     end  
 116.    
 117.     xr_logic.try_switch_to_another_section (self.object, self.st, actor)
 118. end
 119. ----------------------
 120. function action_sound2d:play_sounds ()
 121.  
 122.     --ðàññ÷åò çàäåðæêè
 123.     local d
 124.     if self.st.delay == self.st.delay_max then
 125.        d = self.st.delay
 126.     else
 127.        d = math.random (self.st.delay, self.st.delay_max)
 128.     end      
 129.  
 130.     local actor = db.actor
 131.     -- åñëè çâóê ìîíî, òî èãðàåì òîëüêî ñ ëåâîãî êàíàëà è òîëüêî â æáàíå àêòåðà
 132.     if self.st.stereo == false then
 133.        if self.snd_obj_l ~= nil then
 134.           self.snd_obj_l:play_at_pos (actor, vector ():set (0, 0, 0), d / 1000.0, sound_object.s2d)
 135.        end
 136.     else
 137.        --åñëè îäèí èç êàíàëîâ îòñóòñâóåò, òî ïèíàòü æåñòîêî çâóêîâèêà
 138.        if self.snd_obj_l == nil or self.snd_obj_r == nil then
 139.           abort ("Can't play stereo sound because sound file for left or right channel not loaded")  
 140.        end
 141.        --ðàññ÷èòàåì íàïðàâëåíèÿ íà èñòî÷íèêè çâóêà äëÿ ëåâîãî è ïðàâîãî ëîïóõà
 142.        --local pos_l, pos_r = self:get_source_positions ()
 143.        --self.snd_obj_l:play_at_pos (actor, pos_l, d / 1000.0, sound_object.s3d)
 144.        --self.snd_obj_r:play_at_pos (actor, pos_r, d / 1000.0, sound_object.s3d)
 145.            ---------------------------------------------------------
 146.            --   This change here allows for stereo audio - Daemonion
 147.            ---------------------------------------------------------
 148.            self.snd_obj_l:play_at_pos (actor, vector():set(-0.5,0.0,-0.3), d / 1000.0, sound_object.s2d)
 149.            self.snd_obj_r:play_at_pos (actor, vector():set( 0.5,0.0,0.3), d / 1000.0, sound_object.s2d)
 150.  
 151.     end      
 152. end
 153. ----------------------
 154. function action_sound2d:get_source_positions ()
 155.     local actor = db.actor
 156.     local dir = actor:direction ()
 157.     dir.y = 0.0
 158.     local dir_left = vector_rotate_y (dir, 45)
 159.     local dir_right = vector_rotate_y (dir, -45)
 160.     dir_left:normalize ()
 161.     dir_right:normalize ()
 162.        --ðàññ÷èòàåì âûñîòó
 163.     local pos = actor:position ()
 164.     pos.y = pos.y + 1.5   --íó íèçêîðîñëûé ó íàñ àêòåð...
 165.     local pos_l = pos;
 166.     return pos_l:add (dir_left:mul (1.5)), pos:add (dir_right:mul (1.5))
 167. end
 168. ----------------------
 169. function action_sound2d:deactivate ()
 170.     if self.snd_obj_l ~= nil then
 171.        if self.snd_obj_l:playing () == true then
 172.           self.snd_obj_l:stop ()
 173.        end
 174.        self.snd_obj_l = nil
 175.     end        
 176.    
 177.     if self.snd_obj_r ~= nil then
 178.        if self.snd_obj_r:playing () == true then
 179.           self.snd_obj_r:stop ()
 180.        end
 181.        self.snd_obj_r = nil
 182.     end        
 183. end
 184.  
 185.  
 186.  
 187. ----------------------
 188. function add_to_binder( npc, ini, scheme, section, storage )
 189.  
 190. --      local new_action =
 191.  
 192.         -- Çàðåãèñòðèðîâàòü âñå actions, â êîòîðûõ äîëæåí áûòü âûçâàí ìåòîä reset_scheme ïðè èçìåíåíèè íàñòðîåê ñõåìû:
 193.         xr_logic.subscribe_action_for_events (npc, storage, action_sound2d (npc, storage))
 194. end
 195. ----------------------
 196. function set_scheme (obj, ini, scheme, section, gulag_name)
 197.  
 198.         local st = xr_logic.assign_storage_and_bind (obj, ini, scheme, section)
 199.         st.logic = xr_logic.cfg_get_switch_conditions (ini, section, obj)
 200.         st.snd_name = utils.cfg_get_string (ini, section, "snd", obj, false, "", nil)
 201.         st.snd_theme = utils.cfg_get_string (ini, section, "theme", obj, false, "", nil)
 202.        
 203.         if st.snd_theme ~= nil and st.snd_name then
 204.            abort ("SR_SOUND2D : can't definition sound file name and sound theme at the one time");
 205.         end    
 206.        
 207.         st.delay = utils.cfg_get_number (ini, section, "delay", obj, false, 0)
 208.         st.delay_max = utils.cfg_get_number (ini, section, "delay_max", obj, false, 0)
 209.         st.stereo = utils.cfg_get_bool (ini, section, "stereo", obj, false, false)
 210.        
 211.         if st.delay_max < st.delay then
 212.             st.delay_max = st.delay
 213.         end
 214.        
 215.         if st.snd_name ~= nil then
 216.        if st.snd_name == "" then
 217.               abort ("SR_SOUND2D : invalid sound name")
 218.            end  
 219.         else  
 220.            if st.snd_theme == nil or st.snd_theme == "" then
 221.               abort ("SR_SOUND2D : invalid sound theme")  
 222.            end
 223.         end  
 224.        
 225. end
 226. ----------------------
 227. ----------------------
 228. ----------------------
 229. ----------------------
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top