Guest User

Untitled

a guest
Dec 2nd, 2019
177
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3. /**Utwórz klasê osoba posiadaj¹c¹ dwa wewnêtrzne pola
 4. imie typu string oraz nazwisko typu string
 5. dodaj metody dostêpu do pól wewnêtrznych klasy (set i get)
 6. zdefiniuj konstruktor bezargumentowy, oraz konstruktor dwuargumentowy
 7. inicjuj¹cy obiekt imieniem i nazwiskiem. Zdefiniuj metodê print()
 8. która wyœwietla imiê i nazwisko osoby*/
 9. class osoba {
 10. public:
 11. osoba(){}
 12. osoba(string i, string n){imie=i; nazwisko=n;}
 13. void setImie(string i){imie=i;}
 14. string getImie(){return imie;}
 15. void setNazwisko(string n){nazwisko=n;}
 16. string getNazwisko(){return nazwisko;}
 17. void print(){cout << imie << " " << nazwisko << endl;}
 18. osoba operator + (osoba &v) {
 19. return osoba(this->imie,v.nazwisko);
 20. }
 21. protected:
 22. string imie, nazwisko;
 23. };
 24. /** zdefiniuj operator + w wyniku którego powstaje nowa osoba
 25. o imieniu pierwszej osoby i nazwisku drugiej osoby*/
 26. /**Utwórz klasê potomn¹ (dziedzicz¹c¹ z klasy osoba) o nazwie
 27. uczen która posiada dodatkowo pole sredniaOcen typu double,
 28. dodaj metody dostêpu do pola sredniaOcen, zdefiniuj konstruktor
 29. bezargumentowy, konstruktor trzyargumentowy inicjuj¹cy imiê, nazwisko
 30. i œredni¹ ocen.Zdefiniuj metodê print() która wyœwietla imiê,
 31. nazwisko i sredni¹ ocen*/
 32. class uczen : public osoba{
 33. public:
 34. uczen(){}
 35. uczen(string i, string n, double s) {
 36. imie=i; nazwisko=n; sredniaOcen=s;
 37. }
 38. void setSredniaOcen(double s){sredniaOcen=s;}
 39. double getSredniaOcen(){return sredniaOcen;}
 40. print(){cout << imie << " " << nazwisko << " " << sredniaOcen << endl;}
 41. private:
 42. double sredniaOcen;
 43. };
 44. /**Utwórz klasê potomn¹ (dziedzicz¹c¹ z klasy osoba) o nazwie
 45. pracownik która posiada dodatkowo pole stawka typu double,
 46. dodaj metody dostêpu do pola stawka, zdefiniuj konstruktor
 47. bezargumentowy, konstruktor trzyargumentowy inicjuj¹cy imiê, nazwisko
 48. i stawkê. Zdefiniuj metodê print() która wyœwietla imiê,
 49. nazwisko i stawkê*/
 50. int main(){
 51. /**Utwórz dwie osoby Jan Kowalski i Agata Lewandowska
 52. wyœwietl dane ka¿dej z tych osób. Zmieñ nazwisko Agaty Lewandowskiej
 53. na Lewandowska-Kowalska. Wyœwietl dane ka¿dej z tych osób. Utwórz osobę
 54. trzecią jako o3=o1+o2*/
 55. osoba o1("Jan", "Kowalski");
 56. osoba o2("Agata", "Lewandowska");
 57. o1.print();
 58. o2.print();
 59. o2.setNazwisko("Lewandowska-Kowalska");
 60. o1.print();
 61. o2.print();
 62. osoba o3=o1+o2;
 63. o3.print();
 64. /**Utwórz ucznia Piotra Kowalskiego o średniej 4.56. Wyświetl dane ucznia
 65. za pomoca metody print(). Zminiejsz mu średnią na 4.50.
 66. Utwórz pracownika Andrzej Sumienny o stawce 43.50 Wyświetl dane pracownika
 67. */
 68. uczen u1("Piotr", "Kowalski", 4.56);
 69. u1.print();
 70. u1.setSredniaOcen(4.50);
 71. u1.print();
 72. }
RAW Paste Data