owlman

Pinkie Pie | ASCII Art

Nov 9th, 2015
160
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. `yMmhyyyyyyyyyyyyyshdyyyyyyyyyyyyyyyyydyyyyyyyyNMNNMNmmmmmNMNh/
 2. .:///:yMmyyyyyyyyyyyyyyyyydmhyyyyyyyyyyyyydhyyyyyyyyyyNmyyyyyyyyyyhmMm+
 3. .+hNmmmmmNMMyyyyyyyyyyyyyyyyyyyMhhddhyyyyyyyyyyhhyyyyyyyyyymyyyyyyyyyyyyymMd.
 4. .yNNdyyyyyyyhNyyyyyyyyyyyyyyyyyyymyyyydmyyyyyyyyyyydyyyyyyyyyhhddyyyyyyyyyyydMm.
 5. /NMdyyyyyyyyyyyNhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyMyyyyyyyyyyyhyyyyyyyhdhs/:mdyyyyyyyyyydMh
 6. `o+ +MNyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyNyyyyyyyyyhhyyyyyyhho:----:mdyyyyyyyyyhNMo
 7. yMN .NNyyyyyyyyyyyyyhhhdddddddhhyyyyyyyyyyyyymhyyyyyyyhhyyyyyyhh/--------/mhyyyyyyyyhhMN`
 8. oMMM` sMhyyyyyyyyhdmdys++//////odMNmhhyyyyyyydNdhhddddmmdhyyyyhdo-----------/NyyyyyyyhhydMo
 9. `NNNM+ NNyyyyyyydmy/.` `/dNdo::odhyyhddhso++/////++osyhmh:-------------ymyyyyyhyyyyMd
 10. :MdmMm MdyyyyyhNs. :dNy/:/:--:hhys+----------------ds----------o----+NhhhyyyyyyyNm
 11. -MdhMMy/MmyyyydN/ `oNh+osoohy-------/---------------/-----------y----+myyyyyyyyyyNm
 12. `MNyhNNNNmyyydM/ `yMyss:---:s:-----o:--------------------------:o----+myyyyyyyyyyMd
 13. yMhyyyyyyyyhMm sMhh/-------------+:d-------------------------s-----ydyyyyyyyyymMo
 14. .NNhyyyyyyydMd :MN:----------------:m:-----------------------o/-----NyyyyyyyyydMN`
 15. :NNhyyyyyyyMM` hMh::----------------/yhyyssoo/--------------s/-----ydyyyyyyyyhMM+
 16. -hNNdhyyyhMN` MM+d:-------------------:////:-------------/y/-----sdyyyyyyyyyyhNd:
 17. -ohdmddds- `MM+M:----:ys--------s/--------------------oo-----:yhyyyyyyyyyyyyydNs`
 18. `` MM/Mo--:odo--------/Md---------od:-------+:----:shyyyyyyyyyyyyyyyyhMh`
 19. `...`` dM/dNhhdy:---------/MM-------+dd/------------/ydhyyyyyyyyyyyyyyyyyymMo
 20. /mMNNNdhs/.` .omMyomMh/------------mMh----+dNs-----------:shdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhdMm
 21. :MMhdmdddmNNm: +Ndo++syddhhys/--------/NMmhhmNs:----------/yhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyMN
 22. hMdssyhdmdydM- :Mh----------------------/dNmh+-----------:hdyyyyyyyyyhhyhhyyyyyyhhhyyyhMd
 23. dMyssssssssNm` sM/---++---------------------------------omhhhyyyyyyddyyyyyyyhhhyyyyyyymMo
 24. sMysssssssyNMNdyso+/:.sMy-------------------------------------ymyyyyhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyydMN`
 25. :MNhyssssssyhdmdmNNMMMMMMo-----------------------------------smyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMM:
 26. -Nm+ohdddddddddNhhmdddddddNd:--------------------------------:NyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMN:
 27. `NN--:o/--------+ymMMNdmmNMooo:-------------------------------omyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyNMh.
 28. sMy----:/++++///---/NM- `odhs+-------------------------------sdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMm/
 29. `NM+-----------------dM/ -sdNhs+:------------------------/sdmyyyyyyyyyyydNmmmdhyyyyydNNo`
 30. :MM:-----------------NM` ./shmNdhyso++////////++:--+yys:.mdyyyyyyyyyyNhyyyyhdmdmMmo.
 31. -MM---::::::::::::---Md `.:+sdMMMMMMMdo//::+yyo:....:MmhyyyyyyyyymdddddddmMm.
 32. +MhyyyysssssooosssysyMh :mMMMNhoyd--/ss+-.......ymNNyyyyyyyyyyyyyyyyyymNd`
 33. NN..................-MN oNMMy+-..:dmmo-........-dNmdyyyyyyyyyyyyyyyyyyhymM:
 34. NM:..................dMo sMNmd.-/sdddhdNy.......+mNNdyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyNM-
 35. sMs...::.............+MMo. `:yMNymdso:ymyyyymmh-...:hNNyMyyyyyyyyyyyyyyyyyhdhymMy :-
 36. .MN-./os-.........:oys+dMmy+////oshhNMMdhNd:..:Nyyyhy-sh.-ydmNyyMhyyyyyyydhhhhhhhhyyhNMh` `sNs
 37. yMy..:-......:+sso/-.../shdmmdhyo:sNhmNmmy....yNddo...hhdyhmdmmmmyyyyyyyhyyyyyyyyydMmo` /dMM/
 38. `mM+.....:/oyo/-...........--....+Nhohmshm...omhym-...-s/hdssmmohmhyyyyhyyyyyyyyymymh.:hNNNm
 39. -mNo:/oso+:....................:Ndo+sNsyM:./Nyyymo....-hmysddo+oyNNdhyyyyyyyyyyyms+NmNmhdM:
 40. .sNN+-........................hmo++oNhdNh.mhyyyhd...-dhdNmho++++ymhdddhhyyyyyyyyhhhhyymMo
 41. -mm/.......................-My++++dNhhMyNyyyyyM:.:mdshms++++++ohy-://+oMyyyyyyyyyydNNo
 42. .yNy-.....................oNo++++sNssNMmyyyyyNysdmmmho++++++++ohd+....ydhyyyyhhhohM+
 43. :hmy/-.................:dd++++++hmhmMNyyyydNmyydds++++++++++++hMs..../osso+/-..-Nd`
 44. :ymmho/:---...---:+shmMy++++++omNyhMmhmmhyNdds++++++++++++++dNNh-.............+Ms
 45. `/sdNNmmdddddddho/.+My+++++++ommshNdysydmyo+++++++++++++++Nomoh-.............hM-
 46. `.:://::-. +Mh++++++++omNhMshmdso++++++++++++++++oM-ys-..............-Md
 47. /Md+++++++++ohNMmhs+++++++++++++++++++oM.-m-............../MN
 48. -Mm+++++++++++oho+++++++++++++++++++++oM:.-.............-oNm:
 49. `MMo+++++++++++++++++++++++++++++++++++No.............:sNNs`
 50. dMy+++++++++++++++++++++++++++++++++++hm..........:sdMd+`
 51. +MNo++++++++++++++++++++++++++++++++++oMo....../ymMNs-
RAW Paste Data