SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 18th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /************************LED POI (Beta)*******************************/
 2. // Name: Led POI
 3. // Frequency: 8 MHz
 4. // Chip: ATMega 8
 5. // Author: Valentin Kornienko
 6. // Last review: 20.07.16
 7. //25.06.16 Ïðîñòûå ýôôåêòû, ïî÷òè ãîîòîâ ñêåëåò
 8. //20.07.16 Ïåðâàÿ ãðóïïà ýôôåêòîâ ñ çàëèâî÷íûì öâåòîì
 9. //21.07.16 ÍÀÏÈÑÀÒÜ Ýôôåêòû ðàçáèòû íà äâå ãðóïïû(âðåìåííî íà äâå), äîáàâëåíî ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó ãðóïïàìè.
 10. //25.07.16 ÍÀÏÈÑÀÒÜ Îáðàáîòêà òðåõ íàæàòèé è äåìî-ðåæèì ñ ïåðåõîäîì âñåõ ýôôåêòîâ ïîî÷åðåäíî.
 11. // 03-04.08.16 ÍÀÏÈÑÀÒÜ Äåìî-ðåæèì ñ ïåðåòåêàíèåì ýôôåêòîâ îò íà÷àëà è äî êîíöà
 12.  
 13. /*********************************************************************/
 14.  
 15. /***************************DEFINE************************************/
 16. #define RED   PORTC5_bit
 17. #define GREEN PORTC4_bit
 18. #define BLUE  PORTC3_bit
 19. #define DELAY_TIME  10
 20. /*********************************************************************/
 21.  
 22.  
 23.  
 24. /*****************************Declare variables***********************/
 25. unsigned char Red = 255,   Green = 0,     Blue = 100;       //Ïåðåìåííûå, äëÿ èçìåíåíèÿ ñêâàæíîñòè ØÈÌ â ïðîãðàììå
 26. unsigned char Red_buf,   Green_buf,   Blue_buf;     //Ïåðåìåííûå, äëÿ áóôåðèçàöèè çíà÷åíèé ñêâàæíîñòè ØÈÌ
 27. unsigned char Counter;                            //Ïåðåìåííàÿ- ñ÷åò÷èê âûçîâîâ îáðàáîò÷èêà ïðåðûâàíèé
 28. unsigned char RB_Counter;                           //Äëÿ ðàáîòû â ðàäóãå
 29. unsigned char Trigger_Test;
 30. unsigned char Number_Effect;                                       //Íîìåð ýôôåêòà
 31. unsigned char Group; //Íîìåð ãðóïïû ýôôåêòîâ
 32. int System_Time;//Âðåìÿ âíóòðè ïîèíêè, ñ÷èòàåò âòîðîé òàéìåð.
 33. unsigned char  Autoslide;
 34. unsigned char First_Enter;
 35.  
 36. /**********************************************************************/
 37.  
 38. /***********BUTTON************/
 39.  
 40.  
 41. #define BUTTON_PIN  PINB2_bit    //Ïèí êíîïêè
 42. #define BT_SCAN_TIME  50  // Âðåìÿ ñêàíèðîâàíèÿ êíîïêè.  Òåñòèðîâàëîñü íà 100, â ïðèíöèïå- íåïëîõî, ïåðåêëþ÷àåòñÿ ñ çàäåðæêîé.
 43.  
 44.  struct button{                     //Ñòðóêòóðà ñîñòîÿíèÿ êíîïîê
 45.     unsigned button_1_click : 1;
 46.     unsigned button_2_click : 1;
 47.     unsigned button_3_click : 1;
 48.     unsigned button_long_click : 1 ;
 49. } button_bits_field;
 50.  
 51.  
 52. unsigned Buttons_Click = 0;//Ñ÷èòàåì êëèêè êîðîòêèå
 53. unsigned Buttons_Click_long = 0;//Ñ÷èòàåì êëèêè äëèííûå
 54. int Long_Press_bt_time = 0; //À òóò ó íàñ âðåìÿ ôèêñàöèèè äëèííîãî íàæàòèÿ
 55.  
 56.   //Ñêîëüêî æå ìû íàæàëè?
 57. void Button_Deshifr(void){
 58.     switch(Buttons_Click){
 59.         case 1:{
 60.             button_bits_field.button_1_click = 1;      //Ïåðåìåííóþ- ñîñòÿîíèå êíîïêè ïîäíÿëè ââåðõ
 61.             Buttons_Click = 0;                         //Îáíóëèëè êëèêëè
 62.              break;
 63.         }
 64.         case 2:{
 65.             button_bits_field.button_2_click = 1;        //Ñîñòÿîíèå êíîïêè - ââåðõ
 66.             Buttons_Click = 0;                         //Îáíóëèëè êëèëè
 67.  
 68.             break;
 69.         }
 70.         case 3:{
 71.             button_bits_field.button_3_click = 1;        //Ñîñòÿîíèå êíîïêè - ââåðõ
 72.             Buttons_Click = 0;                         //Îáíóëèëè êëèëè
 73.  
 74.             break;
 75.         }
 76.         default :{
 77.  
 78.             if(Buttons_Click == 0){    //Åñëè íå íàêëèêàëè
 79.  
 80.             }
 81.         break;
 82.    //Òóò çàêîí÷èëñÿ îòëàäî÷íûé ìîäóëü. Âñå ÷òî âûøå ìîæíî ñïîêîéíî çàêêîììåíòèòü è áóäåò ðàáîòàòü.
 83.         }
 84.     }
 85.     switch (buttons_click_long){
 86.         case 1: {
 87.             button_bits_field.button_long_click = 1;
 88.             break;
 89.         }
 90.     }
 91.     buttons_click = 0;   //È ñáðàñûâàåì êîë-âî êëèêîâ
 92.     buttons_click_long = 0; //Ñáðàñûâàåì êîë-âî äëèííûõ êëèêîâ
 93.  
 94. }
 95.  
 96.  
 97. void button_scan(void){
 98. #define Up 0           //Ñîñòîÿíèÿ àâòîìàòà. Ïî äåôîëòó ñòîèò íîëü.
 99. #define Down 1
 100. #define long_press 3
 101.  
 102. static Button_Time = 0; //Ñþäà ïèøåì ñêîëüêî ðàç ïðîøåë ñêàí êíîïîê.
 103. static Button_State = 0;  //Ñîñòîÿíèå Àâòîìàòà
 104.  
 105. Button_Time ++;  //Âðåìÿ ñêàíà êíîïêè.
 106.     switch(Button_State){
 107.         case Up:{
 108.             if (BUTTON_PIN == 0){               // Îïà! Íàæàëè!
 109.              Button_State = 1;                // Àâòîìàò Ââåðõ
 110.  
 111.              }
 112.              break;
 113.          }
 114.         case Down:{
 115.             if(BUTTON_PIN == 0){           //Íàæàòî, îêåé ñìîòðèì äàëüøå.
 116.                 if(17> long_press_bt_time){     //Íàæàòî ìåíüøå ÷åì äëèííîå? Åäåì äàëüøå.
 117.                   long_press_bt_time++;
 118.  
 119.                  }
 120.                 else {                // Äëèííîé íàæàòèå , çàôèêñèðîâàëè åãî.
 121.                     Button_State = 3; //Àâòîìàò â ñîñòîÿíèå äëèííîãî íàæàòèÿ
 122.                     long_press_bt_time = 0;     //Îáíóëèëè âðåìÿ ïîäñ÷åòà
 123.                      //Îòëàäî÷íûå ñîîáùåíèÿ
 124.  
 125.                 }
 126.              }
 127.                 else{                      //Åñëè îòïóñòèëè è íå äîøëè äî äëèííîãî ïî âðåìåíè
 128.                  Button_State = 0;             //Îáíóëèëè àâòîìàò
 129.                  long_press_bt_time =0;        //Îáíóëèëè âðåìÿ çàìåðà
 130.                  buttons_click ++;             //Óâåëè÷èëè ÷èñëî êëèêîâ
 131.                 }
 132.             break;
 133.          }
 134.  
 135.         case long_press:{                                    //Îæèäàåì îòïóñêàíèå ïîñëå äëèííîãî íàæàòèÿ.
 136.             if(BUTTON_PIN == 1){
 137.               buttons_click_long = 1;          //Òåïåðü çàñ÷èòûâàåì äëèííîå íàæàòèå
 138.               Button_State = 0;                //Îáíóëÿåì àâòîìàò
 139.              }
 140.          }
 141.     }
 142.  
 143.     if(button_time == BT_SCAN_TIME ){          //Äîòèêàëè äî çíà÷åíèÿ BT_SCAN_TIME( â íà÷àëå â äåôàéíàõ åñòü.)
 144.         Button_Deshifr();               //Ïîãíàëè ñìîòðåòü ÷òî ïîíàæèìàëè
 145.         Button_Time =0;                  //Ñ÷åò÷èê âûçîâîâ â íîëü.
 146.     }
 147. }
 148.  
 149. void InitTimer2(){
 150.   SREG_I_bit = 1;
 151.   OCR2 = 230;
 152.   TCCR2 = 0x28;
 153.   TCCR2 |= 0x07;
 154.   OCIE2_bit = 1;
 155.  
 156. }
 157. void Timer2Overflow_ISR() org IVT_ADDR_TIMER2_COMP {
 158.   button_scan();                                               //Ïðîãîíÿåì, ÷òî íàêëèêàíî êíîïêîé, äåéñòâóåì.
 159.   System_Time ++;
 160.     if(button_bits_field.button_1_click == 1){
 161.       button_bits_field.button_1_click = 0;
 162.       //PORTD5_bit = 1;
 163.       Number_Effect++;
 164.     }
 165.    
 166.     if(button_bits_field.button_2_click == 1){
 167.         button_bits_field.button_2_click = 0;
 168.         //PORTD5_bit = 0;
 169.         Number_Effect--;
 170.     }
 171.     if( button_bits_field.button_long_click == 1){
 172.         button_bits_field.button_long_click = 0;
 173.         Group ++;
 174.         Number_Effect = 1;
 175.     }
 176.    
 177.     if( button_bits_field.button_3_click == 1){
 178.        button_bits_field.button_3_click = 0;
 179.            switch(First_Enter){
 180.                case 0:{ First_Enter = 1;  System_time = 0; Autoslide = 1; break;}
 181.                case 1:{ First_Enter = 0;  Autoslide = 0; break;}
 182.            }
 183.     }
 184.     if(Autoslide == 1){
 185.         if(Group == 4){ Group = 1;}
 186.         if(Number_Effect == 9){
 187.             Group++;
 188.             Number_effect = 1;
 189.         }
 190.     }
 191.     if((System_Time == 400)&(Autoslide == 1)){Number_effect++; System_Time = 0;}
 192.  
 193. }
 194. /***********ÒÓÒ ÂÑÅ ×ÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÍÎÏÊÈ******/
 195.  
 196. void Init_vars(void){
 197.     Counter = 0;          //Ñ÷åò÷èê ØÈÌà
 198.  
 199.     Number_Effect = 1;    //Ñòàâèì ïåðâûé ýôôåêò
 200.     RB_Counter = 1; // Â ðàäóãå- ñòàâèì ïåðâóþ ïîçèöèþ.
 201.     Group = 1;
 202.     Autoslide = 0;
 203.     First_Enter = 0;
 204.    
 205.  
 206. }
 207. void Init_ports(void){
 208.     PORTC=0xFF;                                     //Êîíôèãóðèðóåì ïîðòû
 209.     DDRC=0xFF;
 210.      /****************ÊÍÎÏÊÀ**********/
 211.     //HARDWARE
 212.  
 213.    PORTB2_bit = 1;
 214.      /****************ÊÍÎÏÊÀ**********/
 215. }
 216. void InitTimer1(){                               // Èíèöèàëèçàöèÿ òàéìåðà, 0,01 ìñ.
 217.    // Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 218.     SREG_I_bit = 1;
 219.     TCCR1A = 0x80;
 220.     TCCR1B = 0x09;
 221.     OCR1AH = 0x00;
 222.     OCR1AL = 0x4F;
 223.     OCIE1A_bit = 1;
 224.  
 225. }
 226. void Timer1Overflow_ISR() org IVT_ADDR_TIMER1_COMPA {
 227.     Counter++;
 228.      if (Counter == 0){                                //Åñëè ñ÷åò÷èê ïåðåïîëíèëñÿ è ïðèíÿë çíà÷åíèå 0
 229.  
 230.             Red_buf    = Red;                          //Ñîõðàíèåì çíà÷åíèÿ â áóôåð
 231.             Green_buf  = Green;
 232.             Blue_buf  = Blue;
 233.  
 234.             RED   = 1;                               //Âûñòàâëÿåì íîãè, îòâå÷àþùèå çà ØÈÌ â ëîãè÷åñêóþ 1
 235.             GREEN = 1;
 236.             BLUE  = 1;
 237.  
 238.       }
 239.  
 240.      if (Red_buf   == Counter) { RED   = 0;}             //Ïî äîñòèæåíèè çàäàííîé ñêâàæíîñòè âûâîäèì ëîãè÷åñêèé 0 â íîæêó ÌÊ
 241.      if (Green_buf == Counter) { GREEN = 0;}
 242.      if (Blue_buf  == Counter) { BLUE  = 0;}
 243. }
 244.  
 245.  
 246.  
 247. /*************************EFFECTS*******************************/
 248.  
 249. void Test_Colors_Chanel(void){
 250.  
 251.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 252.     delay_ms(100);
 253.     Red = 0; Green = 255; Blue = 0;
 254.     delay_ms(100);
 255.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;
 256.     delay_ms(100);
 257.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 258.  
 259. }
 260.  
 261.  
 262.  
 263. void Blink_Rainbow(void){
 264.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 265.     delay_ms(100);
 266.     Red = 255; Green = 50; Blue = 0;
 267.     delay_ms(100);
 268.     Red = 255; Green = 130; Blue = 0;
 269.     delay_ms(100);
 270.     Red = 0; Green = 255; Blue = 0;
 271.     delay_ms(100);
 272.     Red = 0; Green = 255; Blue = 100;
 273.     delay_ms(100);
 274.     Red = 0; Green = 0;   Blue = 255;
 275.     delay_ms(100);
 276.     Red = 255; Green = 0;   Blue = 100;
 277.     delay_ms(100);
 278. }
 279.  
 280. //***************Îäíîöâåòíûå ýôôôåêòû*************************//
 281. void Red_Fill(){
 282.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 283. }
 284.  
 285. void Orange_Fill(){
 286.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;
 287. }
 288.  
 289. void Yellow_Fill(){
 290.     Red = 255; Green = 70; Blue = 0;
 291. }
 292.  
 293. void Green_Fill(){
 294.     Red = 0; Green = 255; Blue = 0;
 295. }
 296.  
 297. void BrightBlue_Fill(){
 298.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;
 299. }
 300.  
 301. void Blue_Fill(){
 302.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;
 303. }
 304.  
 305. void Pink_Floyd_Fill(){
 306.     Red = 86; Green = 0; Blue = 255;
 307. }
 308. void SpecialPink_Floyd_Fill(){
 309.     Red = 190; Green = 0; Blue = 255;
 310. }
 311. void White_Fill(){
 312.     Red = 255; Green = 255; Blue = 255;
 313. }
 314.  
 315. /****************Âòîðàÿ ãðóïà ýôôåêòîâ**************************/
 316.  
 317. void Shift_Colors(){
 318.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;    // BrightBlue
 319.     delay_ms(10);
 320.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;     //  Blue
 321.     delay_ms(10);
 322.     Red = 86; Green = 0; Blue = 255;    //Pink_Floyd
 323.     delay_ms(10);
 324.     Red = 190; Green = 0; Blue = 255;   // SpecialPink_Floyd
 325.     delay_ms(10);
 326.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;     //Red
 327.     delay_ms(10);
 328.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;   //Orange
 329.     delay_ms(10);
 330.     Red = 255; Green = 70; Blue = 0;   //Yellow
 331.     delay_ms(10);
 332.     Red = 0; Green = 255; Blue = 0;    //Green
 333.     delay_ms(10);
 334.  
 335. }
 336.  
 337. void Long_Blink_Shift_Colors(){
 338.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;    // BrightBlue
 339.     delay_ms(25);
 340.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 341.     delay_ms(10);
 342.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;     //  Blue
 343.     delay_ms(25);
 344.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 345.     delay_ms(10);
 346.     Red = 86; Green = 0; Blue = 255;    //Pink_Floyd
 347.     delay_ms(25);
 348.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 349.     delay_ms(10);
 350.     Red = 190; Green = 0; Blue = 255;   // SpecialPink_Floyd
 351.     delay_ms(25);
 352.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 353.     delay_ms(10);
 354.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;     //Red
 355.     delay_ms(25);
 356.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 357.     delay_ms(10);
 358.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;   //Orange
 359.     delay_ms(25);
 360.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 361.     delay_ms(10);
 362.     Red = 255; Green = 70; Blue = 0;   //Yellow
 363.     delay_ms(25);
 364.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 365.     delay_ms(10);
 366.     Red = 0; Green = 255; Blue = 0;    //Green
 367.     delay_ms(25);
 368.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 369.     delay_ms(10);
 370. }
 371.  
 372. void Blink_Shift_Colors(){
 373.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;    // BrightBlue
 374.     delay_ms(DELAY_TIME);
 375.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 376.     delay_ms(DELAY_TIME);
 377.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;     //  Blue
 378.     delay_ms(DELAY_TIME);
 379.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 380.     delay_ms(DELAY_TIME);
 381.     Red = 86; Green = 0; Blue = 255;    //Pink_Floyd
 382.     delay_ms(DELAY_TIME);
 383.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 384.     delay_ms(DELAY_TIME);
 385.     Red = 190; Green = 0; Blue = 255;   // SpecialPink_Floyd
 386.     delay_ms(DELAY_TIME);
 387.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 388.     delay_ms(DELAY_TIME);
 389.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;     //Red
 390.     delay_ms(DELAY_TIME);
 391.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 392.     delay_ms(DELAY_TIME);
 393.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;   //Orange
 394.     delay_ms(DELAY_TIME);
 395.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 396.     delay_ms(DELAY_TIME);
 397.     Red = 255; Green = 70; Blue = 0;   //Yellow
 398.     delay_ms(DELAY_TIME);
 399.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 400.     delay_ms(DELAY_TIME);
 401.     Red = 0; Green = 255; Blue = 0;    //Green
 402.     delay_ms(DELAY_TIME);
 403.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;      //Null
 404.     delay_ms(DELAY_TIME);
 405. }
 406.  
 407. void  Decaying_Rainbow(){
 408.     if (RB_Counter == 1) {if (Green < 255) { Green ++;  delay_us(20);} else RB_Counter = 2;}
 409.     if (RB_Counter == 2) {if (Red   >   0) {  Red  --;  delay_us(20);} else RB_Counter = 3;}
 410.     if (RB_Counter == 3) {if (Blue  < 255) {  Blue++;   delay_us(20);} else RB_Counter = 4;}
 411.     if (RB_Counter == 4) {if (Green >   0) {  Green-- ; delay_us(20);} else RB_Counter = 5;}
 412.     if (RB_Counter == 5) {if (Red   < 255) {  Red++;    delay_us(20);} else RB_Counter = 6;}
 413.     if (RB_Counter == 6) {if (Blue  >   0) {  Blue --;  delay_us(20);} else { Red = 0; Green = 0; Blue = 0; delay_ms(30); RB_Counter = 1;}}
 414. }
 415.  
 416. void  Beautiful_Rainbow(){
 417.     if (RB_Counter == 1) {if (Green < 255) { Green ++;  delay_ms(2);/*delay_us(20);*/} else RB_Counter = 2;}
 418.     if (RB_Counter == 2) {if (Red   >   0) {  Red  --;   delay_ms(2);/*delay_us(20);*/} else RB_Counter = 3;}
 419.     if (RB_Counter == 3) {if (Blue  < 255) {  Blue++;    delay_ms(2);/*delay_us(20);*/} else RB_Counter = 4;}
 420.     if (RB_Counter == 4) {if (Green >   0) {  Green-- ; delay_ms(2);/*delay_us(20);*/} else RB_Counter = 5;}
 421.     if (RB_Counter == 5) {if (Red   < 255) {  Red++;     delay_ms(2);/*delay_us(20);*/} else RB_Counter = 6;}
 422.     if (RB_Counter == 6) {if (Blue  >   0) {  Blue --;   delay_ms(2);/*delay_us(20);*/} else RB_Counter = 1;}
 423. }
 424.  
 425. void Fade_Green_to_Blue(){
 426.     if(Trigger_Test == 0){
 427.        Red = 0; Green = 0; Blue = 255;
 428.        Trigger_Test  = 1;
 429.        }
 430.     if(Trigger_Test == 1){
 431.         Green++;
 432.         delay_ms(1);
 433.             if(Green == 255)Trigger_Test = 2;
 434.      }
 435.      
 436.  
 437.      if(Trigger_Test == 2){
 438.         Blue --;
 439.         delay_ms(1);
 440.             if(Blue == 0)Trigger_Test = 3;
 441.      }
 442.      if(Trigger_Test == 3){
 443.         Blue++;
 444.         delay_ms(1);
 445.             if(Blue == 255)Trigger_Test = 4;
 446.      }
 447.      if(Trigger_Test == 4){
 448.         Green--;
 449.         delay_ms(1);
 450.             if(Green == 0){Trigger_Test = 1;}
 451.      }
 452.  
 453.  
 454. }
 455. void White_Blink(){
 456.     Red = 255; Green= 255; Blue = 255;
 457.     delay_ms(20);
 458.     Red = 0;   Green = 0;  Blue = 0;
 459.     delay_ms(10);
 460. }
 461.  
 462. void Pink_Floyd_Blink(){
 463.     Red = 86;  Green = 0;  Blue = 255;
 464.     delay_ms(20);
 465.     Red = 0;   Green = 0;  Blue = 0;
 466.     delay_ms(10);
 467. }
 468.  
 469. void SpecialPink_Floyd_Blink(){
 470.     Red = 190; Green = 0;  Blue = 255;
 471.     delay_ms(20);
 472.     Red = 0;   Green = 0;  Blue = 0;
 473.     delay_ms(10);
 474. }
 475. /*******************Òðåòüÿ ãðóïïà ýôôåêòîâ**********************/
 476. void Blue_Yellow(){
 477.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;
 478.     delay_ms(10);
 479.     Red = 255; Green = 70; Blue = 0;
 480.     delay_ms(10);
 481.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 482.     delay_ms(5);
 483. }
 484. void Rotate_Red2colors(){
 485.     Red = 255 ; Green = 0 ; Blue = 0;
 486.     delay_ms(9);
 487.     Red = 0 ; Green = 255 ; Blue = 0;
 488.     delay_ms(9);
 489.     Red = 255 ; Green = 0 ; Blue = 0;
 490.     delay_ms(9);
 491.     Red = 86; Green = 0; Blue = 255;
 492.     delay_ms(9);
 493. }
 494.  
 495. void Rotate_Green2colors(){
 496.     Red = 0 ; Green = 255 ; Blue = 0;
 497.     delay_ms(9);
 498.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;
 499.     delay_ms(9);
 500.     Red = 0 ; Green = 255 ; Blue = 0;
 501.     delay_ms(9);
 502.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;
 503.     delay_ms(9);
 504. }
 505.  
 506. void Orange_3_Blue(){
 507.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;
 508.     delay_ms(6);   //22    //åñëè 2 îáîðîòà â ñåêóíäó , òî 1 îáîðîò â ïîë ñåêóíäû, 1îá=500ìñ, 1/4 îáîðîòà =  125 ìñ
 509.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 510.     delay_ms(2);     //6
 511.    
 512.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;    //X1
 513.     delay_ms(2);
 514.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 515.     delay_ms(2);
 516.    
 517.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;  //X2
 518.     delay_ms(2);
 519.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 520.     delay_ms(2);
 521.  
 522.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250; //X3
 523.     delay_ms(2);
 524.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 525.     delay_ms(2);
 526.    
 527.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;
 528.     delay_ms(7);
 529.  
 530. }
 531.  
 532. void Red_Blue(){
 533.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 534.     delay_ms(8);
 535.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 536.     delay_ms(3);
 537.    
 538.     Red = 0; Green = 0; Blue = 255;
 539.     delay_ms(8);
 540.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 541.     delay_ms(3);
 542.    
 543.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 544.     delay_ms(8);
 545.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 546.     delay_ms(3);
 547.  
 548. }
 549.  
 550. void Red_White(){
 551.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 552.     delay_ms(8);
 553.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 554.     delay_ms(3);
 555.  
 556.     Red = 255; Green = 255; Blue = 255;
 557.     delay_ms(8);
 558.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 559.     delay_ms(3);
 560.     /*
 561.    Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 562.    delay_ms(8);
 563.    Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 564.    delay_ms(3);   */
 565.  
 566. }
 567.  
 568. void Orange_BrightBlue(){
 569.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;
 570.     delay_ms(8);
 571.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 572.     delay_ms(3);
 573.  
 574.     Red = 255; Green = 26; Blue = 0;
 575.     delay_ms(8);
 576.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 577.     delay_ms(3);
 578.  
 579.     Red = 0; Green = 200; Blue = 250;
 580.     delay_ms(8);
 581.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 582.     delay_ms(3);
 583.  
 584. }
 585. void SpecialPink_Floyd_3_White(){
 586.     Red = 190; Green = 0; Blue = 255;
 587.     delay_ms(6);   //22    //åñëè 2 îáîðîòà â ñåêóíäó , òî 1 îáîðîò â ïîë ñåêóíäû, 1îá=500ìñ, 1/4 îáîðîòà =  125 ìñ
 588.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 589.     delay_ms(2);     //6
 590.  
 591.     Red = 255; Green = 255; Blue = 255;    //X1
 592.     delay_ms(2);
 593.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 594.     delay_ms(2);
 595.  
 596.     Red = 255; Green = 255; Blue = 255;  //X2
 597.     delay_ms(2);
 598.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 599.     delay_ms(2);
 600.  
 601.     Red = 255; Green = 255; Blue = 255; //X3
 602.     delay_ms(2);
 603.     Red = 0; Green = 0; Blue = 0;
 604.     delay_ms(2);
 605.  
 606.     Red = 190; Green = 0; Blue = 255;
 607.     delay_ms(7);
 608.  
 609. }
 610. void Red_White_Wheel(){
 611.     Red = 255; Green = 0; Blue = 0;
 612.     delay_ms(3);
 613.     Red = 255; Green = 255; Blue = 255;
 614.     delay_ms(5);
 615. }
 616. /*************************EFFECTS*******************************/
 617.  
 618. void main() {
 619.   delay_ms(10);
 620.   Init_ports();
 621.   Init_vars();
 622.   InitTimer1();
 623.   InitTimer2();
 624.  
 625.     while(1){
 626.         /*****ÒÓÒ ÂÑÅ ×ÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÍÎÏÊÈ*****/
 627.          if((Number_Effect >9)||(Number_Effect == 0)){Number_Effect = 1;}
 628.          if (Group > 3) {Group  = 1;}
 629.         /**** ÒÓÒ ÂÑÅ ×ÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÍÎÏÊÈ*****/
 630.        
 631.         switch(Group){
 632.             case 1:{
 633.                 switch(Number_effect){
 634.                     case 1:{ Red_Fill();                break; }
 635.                     case 2:{ Orange_Fill();             break; }
 636.                     case 3:{ Yellow_Fill();             break; }
 637.                     case 4:{ Green_Fill();              break; }
 638.                     case 5:{ BrightBlue_Fill();         break; }
 639.                     case 6:{ Blue_Fill();               break; }
 640.                     case 7:{ Pink_Floyd_Fill();         break; }
 641.                     case 8:{ SpecialPink_Floyd_Fill();  break; }
 642.                     case 9:{ White_Fill();              break; }
 643.            
 644.                 }
 645.                 break;
 646.             }
 647.  
 648.             case 2:{
 649.                 switch(Number_effect){
 650.                     case 1:{ Shift_Colors();            break; }
 651.                     case 2:{ Blink_Shift_Colors();      break; }
 652.                     case 3:{ Long_Blink_Shift_Colors(); break; }
 653.                     case 4:{ Decaying_Rainbow();        break; }
 654.                     case 5:{ Beautiful_Rainbow(); Trigger_Test = 0;      break; }
 655.                     case 6:{ Fade_Green_to_Blue();      break; }
 656.                     case 7:{ White_Blink();       Trigger_Test = 0;      break; }
 657.                     case 8:{ Pink_Floyd_Blink();        break; }
 658.                     case 9:{ SpecialPink_Floyd_Blink(); break; }
 659.                 }
 660.                 break;
 661.             }
 662.             case 3:{
 663.                 switch(Number_effect){
 664.                     case 1:{ Blue_Yellow();             break; }
 665.                     case 2:{ Rotate_Red2colors();       break; }
 666.                     case 3:{ Rotate_Green2colors();     break; }
 667.                     case 4:{ Orange_3_Blue();           break; }
 668.                     case 5:{ SpecialPink_Floyd_3_White();      break; }
 669.                     case 6:{ Red_Blue();                break; }
 670.                     case 7:{ Red_White();               break; }
 671.                     case 8:{ Orange_BrightBlue();       break; }
 672.                     case 9:{ Red_White_Wheel();         break; }
 673.                 }
 674.             }
 675.             break;
 676.         }
 677.     }
 678. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top