SHARE
TWEET

Untitled

nhanle Oct 4th, 2017 116 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Bài: Hướng Dẫn Sử Dụng GNS3 Kết Hợp VMware Workstation
 2.  
 3. - Bước 1: Chỉnh sửa đường mạng VMNET8 và VMNET1 của chương trình VMware Workstation
 4.  + VMNET1 -> 192.168.56.0/24
 5.  + VMNET8 -> 192.168.255.0/24
 6.  
 7. - Bước 2: Chuẩn bị máy ảo GNS3 IOU VM
 8.  + Download máy ảo dung lượng khoảng 5GB. Link Download " https://drive.google.com/file/d/0B90O93FBs1ClRkZXQ29uampwRUE/view "
 9.  + Giải nén máy ảo
 10.  + Mở lên bằng chương trình VMware Workstation
 11.  + Chọn tính năng "I'm movied" để giữ lại các thiết lập IP ở trong máy chủ GNS3 IOU VM
 12.  
 13. - Bước 3: Thực hiện gán lại các địa chỉ IP cho máy chủ
 14.  + card mạng eth0 -> 192.168.56.101/24
 15.  + card mạng eth1 -> 192.168.255.150/24
 16.  
 17. Các bước thực hiện như sau
 18.  + Kiểm tra địa chỉ IP đang có của máy bằng câu lệnh " ifconfig -a | more "
 19.     => ta thấy card mạng eth1 đang có địa chỉ IP là 192.168.255.137
 20.     => mở chương trình SSH Client, ví dụ là "putty" để kết nối
 21.     => username: gns3
 22.     => password: gns3
 23.  
 24.  + Thực hiện gán IP Static cho máy ảo
 25.  
 26. gns3@gns3vm:~$ sudo vim /etc/network/interfaces
 27. #Them noi dung nay vao file cau hinh
 28. auto eth0
 29. iface eth0 inet static
 30.         address 192.168.56.101
 31.         netmask 255.255.255.0
 32.         network 192.168.56.0
 33.         broadcast 192.168.56.255
 34.         dns-nameservers 8.8.8.8
 35.  
 36. auto eth1
 37. iface eth1 inet static
 38.         address 192.168.255.150
 39.         netmask 255.255.255.0
 40.         network 192.168.255.0
 41.         gateway 192.168.255.2
 42.         broadcast 192.168.255.255
 43.         dns-nameservers 8.8.8.8
 44.  
 45.  + Thực hiện restart lại máy chủ
 46.  
 47. gns3@gns3vm:~$ sudo init 6
 48.  
 49. - Bước 4: Thực hiện kiểm tra kết nối đến máy chủ từ máy thật Window 10
 50.  + Ping đến các IP 192.168.56.101 để kiểm tra
 51.  + Ping đến IP 192.168.255.150 để kiểm tra
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top