rootuss

Juliusz

Nov 4th, 2019
221
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % Autor opracowania: Juliusz Tarnowski
 2. % Proszę o nierozpowszechnianie bez zgody autora.
 3. % W przypadku pytań lub uwag proszę o wiadomość na messengerze.
 4. % Opracowanie zawiera materiał niezbędny do zaliczenia pierwszego kolokwium z laboratoriów PPS.
 5. % Jest to jednocześnie skrypt przystosowany do uruchomienia w Matlabie.
 6. % W Octave przed uruchomieniem należy w linii poleceń wpisać: pkg load signal, aby załadować odpowiednią bibliotekę.
 7. % Jeśli pojawi się błąd, należy ją doinstalować.
 8.  
 9. %% 1) Komendy ogólne
 10. clear all;            % Służy do wyczyszczenia workspace'a, czyli wszystkich zdefiniowanych zmiennych
 11.                       % Należy używać go na początku nowego skryptu, lub na początku "rozdziału" skryptu
 12. close all;            % Służy do zamknięcia wszystkich okienek – inaczej trzeba zamykać je ręcznie.
 13.  
 14.  
 15. %% 2) Definiowanie osi czasu.
 16. % Parametry:
 17. t_max = 5;            % Czas trwania sygnału. Wyrażony w sekundach.
 18. fp = 2000;            % Częstotliwość próbkowania, ilość próbek na sekundę. Wyrażona w hercach.
 19. N = 10001;            % Ilość próbek w całym sygnale. Należy pamiętać o próbce "numer 0".
 20.  
 21. % Wystarczy zdefiniować dwie spośród powyższych zmiennych. Trzecią można wyznaczyć:
 22. t_max = (N-1)/fp;     % Czas trwania sygnału.
 23. fp = (N-1)/t_max;     % Częstotliwość próbkowania.
 24. N = (t_max * fp) + 1; % Liczba próbek.
 25.  
 26.  
 27. %% 3) Metody generowania osi.
 28. % Na PPSach definiowane są dwie podstawowe osie: czasu oraz częstotliwości.
 29. % Pojawiają się też inne, np. oś przesunięcia (wyrażona w sekundach lub ilości próbek).
 30. % Przy tworzeniu każdego sygnału, widma czy charakterystyki należy zastanowić się, czy została zdefiniowana odpowiednia oś.
 31. % Należy wybrać taką metodę, jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza, ale warto pamiętać o wszystkich.
 32.  
 33. t = 0 : 1/fp : (N-1)/fp;   % Podstawowa metoda generowania osi czasu.
 34. %   ^   ^^^^   ^^^^^^^^^   % Komentarze czytaj od dołu do góry. ;)
 35. %   |    |          \ ... do ostatniej chwili w sygnale.
 36. %   |    |     ^^^^  ^^^
 37. %   |    |      |     \ (Częstotliwość próbkowania)
 38. %   |    |       \ (Ostatni indeks próbki - jedna została zużyta na "chwilę zero".)
 39. %   |     \ ... co jeden okres próbkowania...
 40. %    \ Tablica wartości od zera...
 41.  
 42. t = 0 : 1/fp : t_max;      % To samo, co powyżej, ale z wyliczonym maksymalnym czasem.
 43.  
 44. t = (0:N-1) ./ fp;         % Najbardziej zwięzła forma generowania osi czasu. Niewydajna obliczeniowo.
 45. %   ^^^^^^^ ^^ ^^
 46. %      |    |   \ ... przez częstotliwość próbkowania.
 47. %      |     \ ... podzielony... (Kropka oznacza, że wykonujemy operację na próbkach wektora, a nie na całym wektorze.)
 48. %       \ Wektor z liczbami naturalnymi od 0 do N-1 wartości...
 49.  
 50. t = linspace(0,t_max,N);   % Funkcja linespace() najczęściej jest wykorzystywana do generowania osi częstotliwości.
 51. %   ^^^^^^^^ ^ ^^^^^ ^
 52. %      |     |   |   \ Ilość próbek.
 53. %      |     |    \ Wartość maksymalna.
 54. %      |      \ Wartość początkowa. W tym przypadku to chwila "0", ale może to być np. chwila rozpoczęcia się fonemu, lub przesunięcie.
 55. %       \ Nazwa funkcji. Generuje dokładnie N równomiernie rozłożonych wartości, między 0 a t_max.
 56.  
 57.  
 58. %% 4) Najważniejsze rodzaje sygnałów
 59. % Definiując parametry sygnału warto dodawać indeks (np. "_s"), aby później nie było kolizji oznaczeń.
 60.  
 61. %% 4.1) Szum biały, gaussowki, normalny.
 62. % Podstawowy rodzaj szumu. W razie wątpliwości użyj właśnie jego.
 63. W_1 = 3; % Wariancja/sigma. Pełni rolę pseudoamplitudy. Zgodnie z prawem trzech sigm 99.8% wartości będzie leżało nie dalej, niż w odległości 3*W_1 od wartości średniej.
 64. sr_1 = 9; % Wartość średnia sygnału.
 65.  
 66. s_1 = W_1*randn(1,N) + sr_1;
 67. %     ^^^ ^^^^^ ^^^    ^^^^
 68. %      |    |    |       \ Wartość średnia.
 69. %      |    |    \ Argumenty funkcji: 1 wiersz, N kolumn. Pomijając pierwszy argument wygenerujemy macierz rozmiaru N x N.
 70. %      |     \ Funkcja generująca losowe wartości o rozkładzie normalnym. Posiada literkę "n".
 71. %       \ Wariancja.
 72.  
 73. %% 4.2) Szum jednorodny.
 74. % Dodatkowy rodzaj szumu, służący najczęściej do symulowania błędu kwantyzacji.
 75. A_2 = 3; % Pseudoamplituda. Odległość między skrajnymi wartościami szumu.
 76. sr_2 = 6; % Wartość średnia.
 77.  
 78. s_2 = A_2*(rand(1,N)-1/2) + sr_2; %
 79. %     ^^^  ^^^^ ^^^ ^^^^    ^^^^
 80. %      |     |   |   |        \ Wartość średnia.
 81. %      |     |   |    \ Unormowanie wartości średniej szumu.
 82. %      |     |   |      (Standardowo rand() ma wartość oczekiwaną równą 1/2, a wygodniej jest, przesuniemy ją do 0.)
 83. %      |     |   \ Argumenty funkcji: 1 wiersz, N kolumn.
 84. %      |      \ Funkcja generująca losowe wartości o rozkładzie jednorodnym [0,1]. Nie posiada literki "n".
 85. %       \ Pseudoamplituda.
 86.  
 87. %% 4.3) Sinusoida.
 88. % Parametry sinusoid:
 89. A_3 = 5; % Amplituda, czyli wychylenie od zera.
 90. f_3 = 24; % Częstotliwość sinusoidy. Musi być mniejsza od połowy częstotliwości próbkowania, inaczej pojawi się aliasing.
 91. fi_3 = pi/4; % Przesunięcie fazowe. Wartość wyrażona w radianach, czyli np. [0,2*pi] lub [-pi,pi]
 92.  
 93. s_3 = A_3*cos(t*2*pi*f_3+fi_3);
 94. %     ^^^ ^^^ ^ ^^^^ ^^^ ^^^^
 95. %      |   |  |  |    |    \ Przesunięcie fazowe.
 96. %      |   |  |  |     \ Częstotliwość.
 97. %      |   |  |   \ Przemnożenie osi czasu przez 2*pi, żeby unormować częstotliwość (móc wyrażać ją w wygodnych dla człowieka hercach, a nie radianach).
 98. %      |   |   \ Oś czasu.
 99. %      |    \ Jeśli prowadzący nie zwraca na to uwagi, lepiej używać funkcji cos(), a nie sin().
 100. %      |      Wynika to z własności transformat oraz ze wzoru Eulera: e^(i*x) = cos(x) + i*sin(x)
 101. %       \ Amplituda.
 102.  
 103. % Sinusoida o zmiennej częstotliwości.
 104. % Ten sygnał na PPS jest najczęściej wykorzystywany do testowania filtrów.
 105. % Zachęcam posłuchać, jak brzmi ten sygnał na stronie: https://en.wikipedia.org/wiki/Chirp
 106. % Parametry:
 107. f0 = 1;                      % Częstotliwość dla czasu 0s.
 108. t1 = t_max;                  % Koniec osi czasu.
 109. f1 = 50;                     % Częstotliwość dla czasu t1.
 110.  
 111. s_4 = chirp(t, f0, t1, f1);  % Sinusoida o liniowo zmieniającej się częstotliwości.
 112. %     ^^^^^ ^  ^^  ^^  ^^
 113. %       |   |  |   |    \ Częstotliwość w zadanej chwili.
 114. %       |   |  |    \ Wybrana w dowolny sposób chwila. Najwygodniej podać czas trwania sygnału (ostatni moment).
 115. %       |   |   \ Częstotliwość w chwili 0.
 116. %       |    \ Oś czasu. Jako jedyna jest wektorem, wszystkie pozostałe zmienne są liczbami.
 117. %        \ Nazwa funkcji. Przyjmuje 4 argumenty.
 118.  
 119.  
 120. %% 5) Wyświetlanie sygnałów
 121. % Funkcje "porządkujące":
 122. figure(1); % Wybór okienka.
 123. subplot(2,2,1); % Wybór komórki.
 124. %       ^ ^ ^
 125. %       | | \ ... pierwsza komórka.
 126. %       |  \ ... dwie kolumny...
 127. %        \ Dwa wiersze...
 128.  
 129. % Funkcje "wyświetlające":
 130. plot(t,s_1,'g--');               % Standardowy wykres, generowany linią ciągłą.
 131. %    ^ ^^^ ^^^^^
 132. %    |  |   \ Ozdobniki, czyli kolor i kształt wykresu.
 133. %    |   \ Wartości sygnału. x oraz t muszą być takiego samego wymiaru.
 134. %     \ Oś czasu.
 135.  
 136. % Dostępne kolory: 'r', 'g', 'b', 'c', 'm', 'y', 'k'.
 137. % Dostępne ozgobniki: '-', '--', '.', 'o', '*' i inne.
 138.  
 139. subplot(222);
 140. plot(t,s_3,'b', t,s_4,'r');    % Funkcja plot() przewiduje możliwość dodania większej ilości wykresów.
 141.  
 142. subplot(223);
 143. stem(t,s_2,'ko');              % Wykres słupkowy, najczęściej wykorzystywany przy wizualizacji widma.
 144.  
 145. subplot(224);
 146. nbits = 50;                    % Ilość słupków histogramu.
 147. hist(s_1,nbits);               % Histogram, czyli wizualizacja zbioru wartości sygnału.
 148. %    ^^^ ^^^^^
 149. %     |    \ Drugi argument jest opcjonalny. Jeśli go nie podamy, Matlab automatycznie dobierze odpowiednią wartość.
 150. %      \ Analizowany sygnał.
 151.  
 152. % Komendy specjalne:
 153. % Poniższe komendy należy podać poniżej funkcji plot(). Wywołanie jej po subplot(), bez wywołania plot() nic nie zmieni.
 154. hold on;  % Komenda pozwalająca na wyświetlanie wielu wykresów na jednej komórce.
 155. hold off; % Antagonista powyższej komendy, używany znacznie rzadziej.
 156. grid on;  % Aktywowanie siatki na wykresie. Ją również można dezaktywować.
 157.  
 158. % Funkcje generujące opis:
 159. title('Tytuł wykresu, napisany pogrubioną czcionką, na górze.')
 160. xlabel('opis osi x (zwykle to czas / częstotliwość)')
 161. ylabel('opis osi y (zwykle to sygnał / widmo)')
 162.  
 163.  
 164. %% 6) Wczytywanie nagrania
 165. % Wczytanie nagrania wykorzystuje funkcję wavread(). Alternatywą dla niej jest audioread. Działają niemal identycznie.
 166. [x, fpx] = wavread('mbi04wyczy.wav'); % Wczytanie sygnału i jego częstotliwości próbkowania.
 167. %^  ^^^    ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
 168. %|   |        |            \ Nazwa pliku (musi być w tym samym folderze co skrypt).
 169. %|   |         \ Funkcja pozwalająca na wczytanie pliku. Można zastąpić ją funkcją audioread().
 170. %|    \ Zmienna, do której przypiszemy częstotliwość próbkowania nagrania z pliku.
 171. % \ Zmienna, do której przypiszemy sygnał z pliku.
 172. Nx = length(x);                       % Ustalanie ilości próbek nagrania.
 173. tx_max = (Nx-1)/fpx;                  % Czas trwania sygnału.
 174. tx = 0 : 1/fpx : (Nx-1)/fpx;          % Generowanie osi czasu.
 175.  
 176.  
 177. %% 7) Decymacja
 178. % Decymacja to ograniczenie rozmiaru sygnału, poprzez usunięcie nadmiarowych próbek.
 179. % Można to zrealizować na dwa sposoby: ręcznie, oraz z wykorzystaniem funkcji decimate().
 180. % Decymacja ręczna nie jest kompletna, ponieważ pozwala na występowanie aliasingu.
 181. % Funkcja decimate() posiada specjalny filtr antyaliasingowy.
 182.  
 183. dr = 6;                               % Rząd decymacji. Mogą pojawić się takie implementacje, gdzie musi być to potęga dwójki.
 184. y_1 = x(1:dr:Nx);                     % Decymacja ręczna. W praktyce nie wykorzystywana.
 185. %     ^ ^ ^^ ^^
 186. %     | | |   \ (Kończymy na ostatniej.)
 187. %     | |  \ ... co dr-tą próbkę.
 188. %     |  \ (Zaczynamy od pierwszej.)
 189. %      \ Oryginalny sygnał z którego pozostawiamy...
 190.  
 191. y_2 = decimate(x, dr);                % Decymacja sygnału z użyciem odpowiedniej funkcji.
 192. %              ^  ^^
 193. %              |   \ Rząd decymacji.
 194. %               \ Sygnał do decymacji.
 195.  
 196. % Po decymacji należy wygenerować nową oś czasu:
 197. Ny = length(y_2);                     % Ustalanie ilości próbek nagrania.
 198. fpy = fpx / dr;                       % Nowa częstotliwość.
 199. ty = 0 : 1/fpy : (Ny-1)/fpy;          % Generowanie osi czasu.
 200.  
 201.  
 202. %% 8) Analiza częstotliwości
 203. % Do analizy częstotliwości używamy funkcji fft().
 204. % Wymaga ona podania jako argumentu liczby próbek widma, będących potęgą dwójki.
 205. % Wynik będzie symetryczny, dlatego wyświetlać będziemy tylko połowę widma.
 206. % Transformata Fouriera generuje wartości zespolone, więc przed narysowaniem wykresu należy przeliczyć je na liczby rzeczywiste.
 207.  
 208. Nfx = 2 ^ nextpow2(Nx);           % Liczba próbek widma.
 209. %     ^   ^^^^^^^^ ^^
 210. %     |      |      \ Ilość próbek sygnału.
 211. %     |       \ Funkcja zwracająca wykładnik (ilość cyfr w systemie binarnym) pierwszej potęgi dwójki, która jest większa bądź równa zadanej liczbie.
 212. %     |         (Na przykład dla wartości od 17 do 32 funkcja zwróci wartość 5, ponieważ 32=2^5.)
 213. %      \ Dwójka, którą podniesiemy do potęgi wygenerowanej przez funkcję.
 214.  
 215. Nfx21 = Nfx/2 + 1;                % Zmienna pomocnicza, służąca wyświetlaniu tylko połowy widma (druga połowa zawiera takie same informacje).
 216.  
 217. fx = linspace(0, fpx/2, Nfx21);   % Oś częstotliwości.
 218. %    ^^^^^^^^ ^  ^^^^^  ^^^^^
 219. %       |     |    |      \ Ilość próbek, jakie chcemy wyświetlać.
 220. %       |     |     \ Częstotliwość próbkowania (cz. Nyquista), czyli maksymalna częstotliwość, jaka interesuje nas w analizowanym widmie.
 221. %       |      \ Zero, czyli minimalna interesująca nas częstotliwość.
 222. %        \ Funkcja zwracająca tablicę wartości: Nf21 równie oddalonych próbek, których wartości zaczynają od 0, a kończą się na fp/2.
 223.  
 224. vx = fft(x, Nfx);          % Wyznaczenie widma zespolonego.
 225. %    ^^^ ^  ^^^
 226. %     |  |   \ ... oraz liczbę próbek widma, będącą potęgą dwójki.
 227. %     |   \ ... sygnał...
 228. %      \ Szybka transformata Fouriera, która jako argument przyjmuje...
 229.  
 230. avx = abs(vx);              % Widmo amplitudowe, czyli moduł transformaty Fouriera.
 231. lavx = 20*log10(avx);       % Widmo amplitudowe w skali decybelowej / logarytmicznej.
 232. %      ^^ ^^^^^ ^^^
 233. %      |    |    \ Widmo, które przeliczamy na skalę decybelową.
 234. %      |     \ ... na dekadę.
 235. %       \ Dwadzieścia decybeli...
 236. fvx = angle(vx);            % Widmo fazowe, czyli argument wartości transformaty Fouriera. Przyjmuje wartości ze skali [-pi, pi].
 237. ufvx = unwrap(fvx);         % "Rozwinięte" widmo fazowe. Funkcja unwrap() nie pozwala na gwałtowne skoki wartości
 238.                             % (Zamiast przeskoku na granicy wartości, będziemy kontynuować wykres.
 239.                             % ... to trochę tak, jakbyśmy na zegarku zamiast wyświetlać po 23:59 godzinę 00:00, wyświetlilibyśmy 24:00.)
 240.  
 241. % Wizualizacja analizy widma:
 242. figure(2);
 243. subplot(311);
 244. plot(tx,x);
 245. title('Przebieg sygnału')
 246. xlabel('Czas [s]');
 247. ylabel('Wartość sygnału');
 248.  
 249. subplot(323);
 250. plot(fx,avx(1:Nfx21));
 251. title('Widmo amplitudowe')
 252. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 253.  
 254. subplot(324);
 255. plot(fx,fvx(1:Nfx21));
 256. title('Widmo fazowe')
 257. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 258.  
 259. subplot(325);
 260. plot(fx,lavx(1:Nfx21));
 261. title('Widmo amplitudowe w skali decybelowej')
 262. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 263.  
 264. subplot(326);
 265. plot(fx,ufvx(1:Nfx21));
 266. title('Rozprostowane widmo fazowe')
 267. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 268.  
 269.  
 270. %% 9) Wycinanie fragmentu nagrania.
 271. % Wycięcie sylaby "wy".
 272. t0_wy = 0.11;                     % Chwila w której zaczyna się sylaba. Odczytujemy ją z wykresu.
 273. t1_wy = 0.26;                     % Chwila w której kończy się sylaba.
 274. pr0_wy = round(fpx*t0_wy);        % Numer próbki w której zaczyna się sylaba.
 275. %   ^^   ^^^^^ ^^^ ^^^^^
 276. %   |      |    |    \ ... przemnożona przez chwilę w której sylaba się zaczyna.
 277. %   |      |     \ Częstotliwość próbkowania...
 278. %   |       \ Zaokrąglenie. W przypadku nagrania nie ma znaczenia, czy w górę, czy w dół.
 279. %   |         Dla sygnałów o niższej częstotliwości próbkowania warto użyć funkcji ceil() lub floor().
 280. %    \ Polecam pamiętać o indeksach. Lub zmienić język programowania, np. na Pythona z NumPy. :P
 281. pr1_wy = round(fpx*t1_wy);        % Numer próbki w której kończy się sylaba.
 282. Nwy = pr0_wy - pr1_wy;            % Długość sylaby w próbkach.
 283. wy = x(pr0_wy:pr1_wy);            % Wycięcie sylaby z nagrania.
 284. twy = t0_wy : 1/fpx : t1_wy;      % Oś czasu dla sylaby.
 285. %     ^^^^^   ^^^^^   ^^^^^
 286. %       |       |       \ ... kończymy na chwili końcowej.
 287. %       |        \ ... (nie zmieniając czêstotliwości próbkowania, bo sylaba jest fragmentem nagrania)...
 288. %        \ Tym razem nie zaczynamy od zera, a od chwili początkowej sylaby...
 289.  
 290. t0_czy = 0.36;                    % Chwila w której zaczyna się sylaba. Odczytujemy ją z wykresu.
 291. t1_czy = 0.5;                     % Chwila w której kończy się sylaba.
 292. pr0_czy = round(fpx*t0_czy);      % Numer próbki w której zaczyna się sylaba.
 293. pr1_czy = round(fpx*t1_czy);      % Numer próbki w której kończy się sylaba.
 294. Nczy = pr0_czy - pr1_czy;         % Długość sylaby w próbkach.
 295. czy = x(pr0_czy:pr1_czy);         % Wycięcie sylaby z nagrania.
 296. tczy = t0_czy : 1/fpx : t1_czy;   % Oś czasu dla sylaby.
 297.  
 298. figure(3);
 299. subplot(411);
 300. plot(tx,x);
 301. title('Słowo "wyczyść"')
 302. xlabel('czas [s]');
 303.  
 304. subplot(423);
 305. plot(twy,wy);
 306. title('Sylaba "wy"')
 307. xlabel('czas [s]');
 308.  
 309. subplot(424);
 310. plot(tczy,czy);
 311. title('Sylaba "czy"')
 312. xlabel('czas [s]');
 313.  
 314.  
 315. %% 10) Korelacja, autokorelacja
 316. % Aby obliczyć korelację, należy podać ilość próbek, o jaką ma zostać przesunięty sygnał.
 317. % Może być zadana na dwa sposoby:
 318. kmax = 230;                      % Jako liczba naturalna.
 319.  
 320. tk_max = 0.15;                   % Lub jako czas, w tym przypadku 0.15 sekundy.
 321. kmax = tk_max * fpx;             % Wyznaczenie ilości próbek.
 322. %      ^^^^^^   ^^^
 323. %        |       \ ... przemnożone przez ilość próbek na sekundę.
 324. %         \ Maksymalne opóźnienie...
 325.  
 326. r = xcorr(wy,czy,kmax);          % Obliczanie autokorelacji.
 327. %   ^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^
 328. %     |   |   |     \ ... ilość próbek, definiujące maksymalne opóźnienie.
 329. %     |    \ ... dwukrotnie ten sam sygnał, oraz...
 330. %      \ Funkcja do wyznaczania autokorelacji, która przyjmuje jako argumenty...
 331.  
 332. pr = -kmax : kmax;               % Oś przesunięcia (w próbkach).
 333. tr = -kmax/fp : 1/fp : kmax/fp;  % Oś opóźnienia/przesunięcia (w sekundach).
 334. %    ^^^^^^^^   ^^^^   ^^^^^^^
 335. %       |        |        \ Maksymalne opóźnienie sygnału.
 336. %       |         \ Czas próbkowania, wielkość co którą będą pojawiać się próbki czasu.
 337. %        \ Ujemne opóźnienie sygnału.
 338.  
 339. figure(3);
 340. subplot(413);                          % Wybór komórki dla trzeciego wykresu.
 341. plot(tr, r);                           % Wykres autokorelacji.
 342. xlabel('Przesunicie [s]');             % Opis poziomej osi.
 343. title('Korelacja sylab "wy" i "czy"'); % Tytuł.
 344.  
 345. rwy = xcorr(wy,wy,kmax);               % Autokorelacja sylaby 'wy'.
 346. rczy = xcorr(czy,czy,kmax);            % Autokorelacja sylaby 'czy'.
 347.  
 348. subplot(427);                          % Wybór komórki.
 349. plot(tr, rwy);                         % Wykres autokorelacji.
 350. xlabel('Przesunięcie [s]');            % Opis poziomej osi.
 351. title('Autokorelacja sylaby "wy"');    % Tytuł.
 352.  
 353. subplot(428);                          % Wybór komórki.
 354. plot(tr, rczy);                        % Wykres autokorelacji.
 355. xlabel('Przesunięcie [s]');            % Opis poziomej osi.
 356. title('Autokorelacja sylaby "czy"');   % Tytuł.
 357.  
 358.  
 359. %% 11) Definiowanie filtra i filtracja
 360. % Jest wiele rodzajów filtrów cyfrowych, tutaj omówione są filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej.
 361. % Filtr FIR (finite impulse response) wymaga:
 362. % - Zdefiniowania długości odpowiedzi impulsowej.
 363. % - Określenia zakresu filtracji w częstotliwości unormowanej.
 364. %   (Częstotliwość unormowana jest zdefiniowana jako procent częstotliwości Nyquista.)
 365. % - Określenia typu filtracji.
 366.  
 367. M = 401; % Długość odpowiedzi filtra. Powinna być to liczba nieparzysta.
 368.  
 369. fg = 3000;                   % Częstotliwość graniczna, wyrażona w hercach.
 370. fgn = fg / (fpx/2);          % Częstotliwość graniczna unormowana.
 371. %     ^^    ^^^^^
 372. %     |       \ ... podzielona przez połowę częstotliwości próbkowania (częstotliwość Nyquista).
 373. %      \ Częstotliwość graniczna...
 374. hl = fir1(M-1, fgn, 'low');                     % Odpowiedź impulsowa filtra dolnoprzepustowego
 375. %    ^^^^ ^^^  ^^^  ^^^^^^
 376. %     |    |    |      \ Typ filtra. Są cztery typy, pozostałe zdefiniowano poniżej.
 377. %     |    |     \ Częstotliwość graniczna
 378. %     |     \ Długość odpowiedzi impulsowej. Dla zachowania spójności musi być pomniejszona o 1.
 379. %      \ Funkcja generująca filtr.
 380. hh = fir1(M-1, fgn, 'high');                    % Filtr górnoprzepustowy.
 381.  
 382. % Możliwe jest definiowanie filtrów, które modyfikują zakres widma.
 383. fg_min = 5000;                                  % Dolny zakres częstotliwości granicznej.
 384. fg_max = 7500;                                  % Górny zakres częstotliwości granicznej.
 385. fgn_min = fg_min / (fpx/2);                     % Unormowana częstotliwość graniczna
 386. fgn_max = fg_max / (fpx/2);                     % Jak wyżej.
 387. hb = fir1(M-1, [fgn_min, fgn_max], 'bandpass'); % Filtr pasmowoprzepustowy.
 388. hs = fir1(M-1, [fgn_min, fgn_max], 'stop');     % Filtr pasmowozaporowy.
 389.  
 390. ph = 0:(M-1);                                   % Oś próbek dla wykresu odpowiedzi impulsowej.
 391. th = 0 : 1/fp : (M-1)/fp;                       % Os czasu.
 392.  
 393. % Aby zobaczyć działanie filtra odkomentuj wybraną linijkę.
 394. h = hl;                         % 'low', filtr dolnoprzepustowy
 395. % h = hh;                         % 'high', filtr górnoprzepustowy
 396. % h = hb;                         % 'bandpass', filtr pasmowoprzepustowy
 397. % h = hs;                         % 'stop', filtr pasmowozaporowy
 398.  
 399. y = filter(h,1,x);                % Filtracja. Sygnał przefiltrowany jest zapisany w zmiennej y.
 400. %   ^^^^^^ ^ ^ ^
 401. %     |    | | \ Filtrowany sygnał.
 402. %     |    |  \ Jedynka. Wstawimy tu inną wartość, gdy będziemy korzystać z filtrów IIR (nieskończona odpowiedź impulsowa).
 403. %     |     \ Odpowiedź impulsowa.
 404. %      \ Funkcja realizująca filtrację.
 405.  
 406. vy = fft (y,Nfx);                 % Widmo zespolone sygnału po filtracji.
 407. avy = abs(vy);                    % Widmo amplitudowe sygnału po filtracji.
 408.  
 409. % Filtry nie są sygnałami, tylko systemami, jednak możemy je analizować w dziedzinie częstotliwości.
 410. % "Widmo" odpowiedzi impulsowej nazywamy transmitancją (transfer function, funkcja transmisji).
 411. vh = fft (h,Nfx);                 % Transmitancja.
 412. avh = abs(vh);                    % Moduł transmitancji.
 413.  
 414. figure(4);
 415. subplot(321);
 416. plot(tx,x);
 417. xlabel('Czas [s]');
 418. title('Sygnał przed filtracją');
 419.  
 420. subplot(322);
 421. plot(fx,avx(1:Nfx21));
 422. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 423. title('Moduł widma sygnału');
 424.  
 425. subplot(323);
 426. plot(th, h);
 427. xlabel('Czas [s]');
 428. title('Odpowiedź impulsowa');
 429.  
 430. subplot(324);
 431. plot(fx,avh(1:Nfx21));
 432. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 433. title('Modul transmitancji');
 434.  
 435. subplot(325);
 436. plot(tx, y);
 437. xlabel('Czas [s]');
 438. title('Sygnał po filtracji');
 439.  
 440. subplot(326);
 441. plot(fx,avy(1:Nfx21));
 442. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 443. title('Moduł widma sygnału po filtracji');
RAW Paste Data