datafile

Candy Crush Candy Crush - SBFIVE | HoatHinh.tv | NgGEOPV47mGG

Aug 3rd, 2021
694
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Candy Crush  Candy Crush - SBFIVE  | HoatHinh.tv | NgGEOPV47mGG Lyrics up by vnflix.com Mong hen ter yoo mai glai
 2. Pho rao keu SBFIVE
 3. Rao rong pleng rao dten gan
 4. Yeah boom boom boom
 5.  
 6. Gor mai kei roo wa ter bpen krai
 7. Dtae roo suk dai bpai dtung hua jai
 8. Lae dton nee rao gam lang la lai
 9. Yong yong kreiyot kreiyot wa jai ao yang ngai
 10.  
 11. She’s a fire
 12. Ter gern branyay gern ja tum jai hai dtai
 13. I’m a fire
 14. Rao tong wai lai ma lun gan noi bpen ngai
 15.  
 16. Mong sai lae mong kwa
 17. Na bpai ja rot lang len ao rao fang hek kong
 18. Mai nue gua ter ja tam hai hen joot on
 19. Ker te long bpet jai
 20.  
 21. Rab sing dten kwam mai
 22. Syan tang jai ao ma mob wai hai ter
 23. Pror ter syang soot sai
 24. Ngoot ngam gern gua krai
 25.  
 26. Hai ley Candy crush
 27. Crack crack crack Candy crush
 28. Hai ley Candy crush
 29. Crack crack crack Candy crush
 30.  
 31. Hai ley Candy crush
 32. Lalalalai (ey) hua jai ja wai (ey)
 33. Na na na na na na
 34. Syan ja ba tai (ey) ouy ja la lai (ey)
 35.  
 36. Na na na na na na
 37. Ke yeb kao ma hai wai ja don jai SBFIVE
 38. You ready, you ready?
 39. Yeah boom boom boom
 40.  
 41. Pror sai dta te man ron bpen fai
 42. Lae ter kon nee man syang dee ter jai
 43. Lae dton nee rao gam lang la lai
 44. Mai yong mai kreiyot dtae hua jai ja wai
 45.  
 46. She’s a fire
 47. Ter gern branyay gern ja tum jai hai dtai
 48. I’m a fire
 49. Rao tong wai lai bpet jai hai syan dai mai
 50.  
 51. Sai dta gor mong bpai jai gor mong ma
 52. Len ao rao ba loot kung
 53. Mai nue gua ter ja tam hai hen joot on
 54. Ker te long bpet jai
 55.  
 56. Rab sing dten kwam mai
 57. Syan tang jai ao ma mob wai hai ter
 58. Pror ter syang soot sai
 59. Ngoot ngam gern gua krai
 60.  
 61. Hai ley Candy crush
 62. Crack crack crack Candy crush
 63. Hai ley Candy crush
 64. Crack crack crack Candy crush
 65.  
 66. Hai ley Candy crush
 67. Lalalalai (ey) hua jai ja wai (ey)
 68. Na na na na na na
 69. Syan ja ba tai (ey) ouy ja la lai (ey)
 70.  
 71. Na na na na na na
 72. You’re so fine
 73. I love you girl, I love you girl
 74. You’re so fine
 75.  
 76. I love you girl, I love you girl
 77. Hai ley Candy crush (uh, uh)
 78. (Hey) Crack crack crack Candy crush (Candy, candy crush)
 79. Hai ley Candy crush
 80.  
 81. (Hey) Crack crack crack Candy crush (uh, uh)
 82. (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah) Hai ley Candy crush
 83. Lalalalai (ey) (Candy, candy crush day) hua jai ja wai (ey)
 84. (Candy, candy crush day) uhh (Candy crush)
 85.  
 86. Syan ja ba tai (ey) (Candy crush day, ey, ey) ouy ja la lai (ey)
 87. (Candy, candy crush day)
 88. Candy crush
RAW Paste Data