Advertisement
Razorspined

Untitled

Apr 1st, 2023
512
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
PHP 3.47 KB | None | 0 0
 1. <?php
 2. /*
 3. * Plugin Name: Test Plugin
 4. *
 5. *
 6. */
 7.     // function abcd() {
 8.     //     if(is_single()) {
 9.     //         echo "<script>
 10.     //         alert('zdr kp');
 11.     //      </script>";
 12.     //     }
 13.     // }
 14.  
 15.     // function capitalize($content) {
 16.     //     $title = strtoupper($content);
 17.     //     return $title;
 18.     // }
 19.  
 20.     // add_action("the_post", "abcd");
 21.     // add_filter("the_title", "capitalize", 10, 1)
 22.  
 23.     function kebab_case($text) {
 24.         $kebab_text = strip_tags($text);
 25.         $kebab_text = _wp_to_kebab_case( $kebab_text );
 26.  
 27.         return $kebab_text;
 28.     }
 29.  
 30.     function filter_search_strings( $content ) {
 31.         preg_match_all('(\[[a-z]:.*\])', $content, $results);
 32.         foreach ($results[0] as $match) {
 33.             $search_string = str_replace(["[", "]"], "", $match);
 34.             $link_parts = explode(": ", $search_string);
 35.             $anchor_text = "";
 36.            
 37.             if($link_parts[0] == 'g') {
 38.                 $anchor_text =
 39.                 "<a target='_blank' href='http://www.google.com/search?q=" . $link_parts[1] . "'>".
 40.                 $link_parts[1] .
 41.                 "</a>";
 42.             }
 43.             elseif ($link_parts[0] == 'i') {
 44.                 $anchor_text =
 45.                 "<a target='_blank' href='https://imgur.com/search?q=" . $link_parts[1] . "'>".
 46.                 $link_parts[1] .
 47.                 "</a>";
 48.             }
 49.             elseif ($link_parts[0] == 'w') {
 50.                 $anchor_text =
 51.                 "<a target='_blank' href='https://en.wikipedia.org/wiki/" . $link_parts[1] . "'>".
 52.                 $link_parts[1] .
 53.                 "</a>";
 54.             }
 55.  
 56.             $content = str_replace($match, $anchor_text, $content);
 57.         }
 58.         return $content;
 59.     }
 60.    
 61.     function appendUserCommentCount($nick, $comment_id, $comment) {
 62.         global $wpdb;
 63.  
 64.         $comment_count = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM wp_comments WHERE user_id = {$comment->user_id}");
 65.  
 66.         $nick = $nick . " [" . $comment_count . " posts]";
 67.         return $nick;
 68.     }
 69.    
 70.     add_filter("the_title", "kebab_case");
 71.     //add_filter("the_content", "kebab_case");
 72.     add_filter("get_comment_author", "appendUserCommentCount", 10, 3);
 73.     add_filter("the_content", "filter_search_strings");
 74.  
 75.  
 76.     /*
 77.     FILTER - да видим можем ли да подготвим нещо като парсър за специални ключови думи във
 78.     съдържанието на поста, за пример:
 79.     [g: Васил Левски]
 80.     [g: рецепта за боб] <а href="http://www.google.com/?q=рецепта за боб"</a>
 81.  
 82.     Regex патернът, който ще ни трябва, е (\[g:.*])
 83.     1. След като намерим match, replace-ваме '[' и ']' със ''
 84.     (махаме отварящи и затварящи квадратни скоби)
 85.     2. След това, оставащият текст разделяме на две части спрямо ':' символа.
 86.     3. Разделянето ни връща масив. Вторият елемент от масива е текстът, с който ще генерираме
 87.     HTML anchor href т.е. <а href="http://www.google.com/?q=рецепта за боб"</a>
 88.     4. След като сме си генерирали HTML линка, трябва текстът от стъпка 1 да бъде заменен със нашия
 89.     HTML
 90.     */
 91. ?>
 92.  
 93.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement