SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 18th, 2019 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. SMM: enter
 2. EAX=00000001 EBX=00000000 ECX=02000000 EDX=02000628
 3. ESI=0000000b EDI=02000000 EBP=00000007 ESP=00006d90
 4. EIP=000ed02e EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 5. ES =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 6. CS =0008 00000000 ffffffff 00cf9b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 7. SS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 8. DS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 9. FS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 10. GS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 11. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 12. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 13. GDT=     000f62a0 00000037
 14. IDT=     000f62de 00000000
 15. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 16. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 17. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 18. CCS=00000080 CCD=00000001 CCO=LOGICB  
 19. EFER=0000000000000000
 20. SMM: after RSM
 21. EAX=00000001 EBX=00000000 ECX=02000000 EDX=02000628
 22. ESI=0000000b EDI=02000000 EBP=00000007 ESP=00006d90
 23. EIP=000ed02e EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 24. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 25. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 26. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 27. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 28. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 29. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 30. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 31. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 32. GDT=     000f62a0 00000037
 33. IDT=     000f62de 00000000
 34. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 35. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 36. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 37. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 38. EFER=0000000000000000
 39. SMM: enter
 40. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=00006cff
 41. ESI=00006cf4 EDI=07fbdc0c EBP=00006cb4 ESP=00006cb4
 42. EIP=00007db5 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 43. ES =dc80 000dc800 ffffffff 008f9300
 44. CS =f000 000f0000 ffffffff 008f9b00
 45. SS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 46. DS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 47. FS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 48. GS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 49. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 50. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 51. GDT=     00000000 00000000
 52. IDT=     00000000 000003ff
 53. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 54. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 55. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 56. CCS=00000004 CCD=00006cb4 CCO=EFLAGS  
 57. EFER=0000000000000000
 58. SMM: after RSM
 59. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=00006cff
 60. ESI=00006cf4 EDI=07fbdc0c EBP=00006cb4 ESP=00006cb4
 61. EIP=000f7db6 EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 62. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 63. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 64. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 65. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 66. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 67. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 68. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 69. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 70. GDT=     000f62a0 00000037
 71. IDT=     000f62de 00000000
 72. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 73. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 74. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 75. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 76. EFER=0000000000000000
 77. SMM: enter
 78. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=000f0008
 79. ESI=000ebb40 EDI=07fbdc0c EBP=00006cb4 ESP=00006cb4
 80. EIP=000f7dcf EFL=00000046 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 81. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 82. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 83. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 84. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 85. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 86. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 87. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 88. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 89. GDT=     000f62a0 00000037
 90. IDT=     000f62de 00000000
 91. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 92. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 93. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 94. CCS=00000044 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 95. EFER=0000000000000000
 96. SMM: after RSM
 97. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=000f0008
 98. ESI=000ebb40 EDI=07fbdc0c EBP=00006cb4 ESP=00006cb4
 99. EIP=00007dd0 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 100. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 101. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 102. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 103. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 104. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 105. GS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 106. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 107. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 108. GDT=     00000000 00000000
 109. IDT=     00000000 000003ff
 110. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 111. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 112. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 113. CCS=00000004 CCD=00000001 CCO=EFLAGS  
 114. EFER=0000000000000000
 115. SMM: enter
 116. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 117. ESI=000069d6 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 118. EIP=00007db5 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 119. ES =dc80 000dc800 ffffffff 008f9300
 120. CS =f000 000f0000 ffffffff 008f9b00
 121. SS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 122. DS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 123. FS =0000 00000000 ffffffff 008f9300
 124. GS =c980 000c9800 ffffffff 008f9300
 125. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 126. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 127. GDT=     00000000 00000000
 128. IDT=     00000000 000003ff
 129. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 130. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 131. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 132. CCS=00000004 CCD=00006996 CCO=EFLAGS  
 133. EFER=0000000000000000
 134. SMM: after RSM
 135. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 136. ESI=000069d6 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 137. EIP=000f7db6 EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 138. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 139. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 140. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 141. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 142. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 143. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 144. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 145. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 146. GDT=     000f62a0 00000037
 147. IDT=     000f62de 00000000
 148. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 149. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 150. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 151. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 152. EFER=0000000000000000
 153. SMM: enter
 154. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=000f7db6
 155. ESI=00000000 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 156. EIP=000f7dcf EFL=00000046 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 157. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 158. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 159. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 160. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 161. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 162. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 163. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 164. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 165. GDT=     000f62a0 00000037
 166. IDT=     000f62de 00000000
 167. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 168. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 169. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 170. CCS=00000044 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 171. EFER=0000000000000000
 172. SMM: after RSM
 173. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=000f7db6
 174. ESI=00000000 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 175. EIP=00007dd0 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 176. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 177. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 178. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 179. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 180. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 181. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 182. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 183. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 184. GDT=     00000000 00000000
 185. IDT=     00000000 000003ff
 186. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 187. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 188. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 189. CCS=00000004 CCD=00000001 CCO=EFLAGS  
 190. EFER=0000000000000000
 191. SMM: enter
 192. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 193. ESI=000069d0 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 194. EIP=00007db5 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 195. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 196. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 197. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 198. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 199. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 200. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 201. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 202. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 203. GDT=     00000000 00000000
 204. IDT=     00000000 000003ff
 205. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 206. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 207. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 208. CCS=00000004 CCD=00006990 CCO=EFLAGS  
 209. EFER=0000000000000000
 210. SMM: after RSM
 211. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 212. ESI=000069d0 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 213. EIP=000f7db6 EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 214. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 215. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 216. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 217. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 218. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 219. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 220. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 221. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 222. GDT=     000f62a0 00000037
 223. IDT=     000f62de 00000000
 224. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 225. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 226. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 227. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 228. EFER=0000000000000000
 229. SMM: enter
 230. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=07f92370
 231. ESI=07f92370 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 232. EIP=000f7dcf EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 233. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 234. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 235. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 236. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 237. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 238. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 239. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 240. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 241. GDT=     000f62a0 00000037
 242. IDT=     000f62de 00000000
 243. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 244. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 245. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 246. CCS=00000004 CCD=00011000 CCO=EFLAGS  
 247. EFER=0000000000000000
 248. SMM: after RSM
 249. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=07f92370
 250. ESI=07f92370 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 251. EIP=00007dd0 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 252. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 253. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 254. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 255. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 256. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 257. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 258. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 259. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 260. GDT=     00000000 00000000
 261. IDT=     00000000 000003ff
 262. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 263. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 264. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 265. CCS=00000004 CCD=00000001 CCO=EFLAGS  
 266. EFER=0000000000000000
 267. SMM: enter
 268. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 269. ESI=000069d6 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 270. EIP=00007db5 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 271. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 272. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 273. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 274. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 275. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 276. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 277. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 278. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 279. GDT=     00000000 00000000
 280. IDT=     00000000 000003ff
 281. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 282. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 283. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 284. CCS=00000004 CCD=00006996 CCO=EFLAGS  
 285. EFER=0000000000000000
 286. SMM: after RSM
 287. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 288. ESI=000069d6 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 289. EIP=000f7db6 EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 290. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 291. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 292. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 293. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 294. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 295. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 296. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 297. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 298. GDT=     000f62a0 00000037
 299. IDT=     000f62de 00000000
 300. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 301. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 302. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 303. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 304. EFER=0000000000000000
 305. SMM: enter
 306. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=000f7db6
 307. ESI=00000000 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 308. EIP=000f7dcf EFL=00000046 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 309. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 310. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 311. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 312. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 313. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 314. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 315. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 316. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 317. GDT=     000f62a0 00000037
 318. IDT=     000f62de 00000000
 319. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 320. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 321. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 322. CCS=00000044 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 323. EFER=0000000000000000
 324. SMM: after RSM
 325. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=000f7db6
 326. ESI=00000000 EDI=07fbdc0c EBP=00006996 ESP=00006996
 327. EIP=00007dd0 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 328. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 329. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 330. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 331. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 332. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 333. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 334. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 335. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 336. GDT=     00000000 00000000
 337. IDT=     00000000 000003ff
 338. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 339. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 340. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 341. CCS=00000004 CCD=00000001 CCO=EFLAGS  
 342. EFER=0000000000000000
 343. SMM: enter
 344. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 345. ESI=000069d0 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 346. EIP=00007db5 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 347. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 348. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 349. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 350. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 351. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 352. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 353. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 354. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 355. GDT=     00000000 00000000
 356. IDT=     00000000 000003ff
 357. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 358. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 359. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 360. CCS=00000004 CCD=00006990 CCO=EFLAGS  
 361. EFER=0000000000000000
 362. SMM: after RSM
 363. EAX=000000b5 EBX=000f7db6 ECX=00001234 EDX=000069ff
 364. ESI=000069d0 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 365. EIP=000f7db6 EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 366. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 367. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 368. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 369. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 370. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 371. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 372. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 373. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 374. GDT=     000f62a0 00000037
 375. IDT=     000f62de 00000000
 376. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 377. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 378. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 379. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 380. EFER=0000000000000000
 381. SMM: enter
 382. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=07ef2370
 383. ESI=07ef2370 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 384. EIP=000f7dcf EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 385. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 386. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 387. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 388. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 389. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 390. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 391. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 392. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 393. GDT=     000f62a0 00000037
 394. IDT=     000f62de 00000000
 395. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 396. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 397. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 398. CCS=00000004 CCD=000a0000 CCO=EFLAGS  
 399. EFER=0000000000000000
 400. SMM: after RSM
 401. EAX=000000b5 EBX=00007dd0 ECX=00005678 EDX=07ef2370
 402. ESI=07ef2370 EDI=07fbdc0c EBP=00006990 ESP=00006990
 403. EIP=00007dd0 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 404. ES =dc80 000dc800 ffffffff 00809300
 405. CS =f000 000f0000 ffffffff 00809b00
 406. SS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 407. DS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 408. FS =0000 00000000 ffffffff 00809300
 409. GS =c980 000c9800 ffffffff 00809300
 410. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
 411. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
 412. GDT=     00000000 00000000
 413. IDT=     00000000 000003ff
 414. CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 415. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 416. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 417. CCS=00000004 CCD=00000001 CCO=EFLAGS  
 418. EFER=0000000000000000
 419.      0: v=20 e=0000 i=0 cpl=0 IP=0008:0000000000103ef1 pc=0000000000103ef1 SP=0000:0000000000108ff0 env->regs[R_EAX]=0000000000000000
 420. RAX=0000000000000000 RBX=0000000000000000 RCX=00000000000b8000 RDX=0000000000103ef0
 421. RSI=0000000000000001 RDI=000000000000000a RBP=0000000000108ff8 RSP=0000000000108ff0
 422. R8 =0000000000000000 R9 =0000000000000000 R10=0000000000000000 R11=0000000000000000
 423. R12=0000000000000000 R13=0000000000000000 R14=0000000000000000 R15=0000000000000000
 424. RIP=0000000000103ef1 RFL=00000246 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 425. ES =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 426. CS =0008 0000000000000000 00000000 00209800 DPL=0 CS64 [---]
 427. SS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 428. DS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 429. FS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 430. GS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 431. LDT=0000 0000000000000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 432. TR =0000 0000000000000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS64-busy
 433. GDT=     0000000000100018 0000000f
 434. IDT=     e2c3f000ff53f000 0000ff57
 435. CR0=80000011 CR2=0000000000000000 CR3=0000000000104000 CR4=00000020
 436. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 437. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 438. CCS=0000000000000044 CCD=0000000000000000 CCO=EFLAGS  
 439. EFER=0000000000000500
 440. check_exception old: 0xffffffff new 0xd
 441.      1: v=0d e=0000 i=0 cpl=0 IP=0008:0000000000103ef1 pc=0000000000103ef1 SP=0000:0000000000108ff0 env->regs[R_EAX]=0000000000000000
 442. RAX=0000000000000000 RBX=0000000000000000 RCX=00000000000b8000 RDX=0000000000103ef0
 443. RSI=0000000000000001 RDI=000000000000000a RBP=0000000000108ff8 RSP=0000000000108ff0
 444. R8 =0000000000000000 R9 =0000000000000000 R10=0000000000000000 R11=0000000000000000
 445. R12=0000000000000000 R13=0000000000000000 R14=0000000000000000 R15=0000000000000000
 446. RIP=0000000000103ef1 RFL=00000246 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 447. ES =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 448. CS =0008 0000000000000000 00000000 00209800 DPL=0 CS64 [---]
 449. SS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 450. DS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 451. FS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 452. GS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 453. LDT=0000 0000000000000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 454. TR =0000 0000000000000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS64-busy
 455. GDT=     0000000000100018 0000000f
 456. IDT=     e2c3f000ff53f000 0000ff57
 457. CR0=80000011 CR2=0000000000000000 CR3=0000000000104000 CR4=00000020
 458. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 459. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 460. CCS=0000000000000044 CCD=0000000000000000 CCO=EFLAGS  
 461. EFER=0000000000000500
 462. check_exception old: 0xd new 0xd
 463.      2: v=08 e=0000 i=0 cpl=0 IP=0008:0000000000103ef1 pc=0000000000103ef1 SP=0000:0000000000108ff0 env->regs[R_EAX]=0000000000000000
 464. RAX=0000000000000000 RBX=0000000000000000 RCX=00000000000b8000 RDX=0000000000103ef0
 465. RSI=0000000000000001 RDI=000000000000000a RBP=0000000000108ff8 RSP=0000000000108ff0
 466. R8 =0000000000000000 R9 =0000000000000000 R10=0000000000000000 R11=0000000000000000
 467. R12=0000000000000000 R13=0000000000000000 R14=0000000000000000 R15=0000000000000000
 468. RIP=0000000000103ef1 RFL=00000246 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 469. ES =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 470. CS =0008 0000000000000000 00000000 00209800 DPL=0 CS64 [---]
 471. SS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 472. DS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 473. FS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 474. GS =0000 0000000000000000 00000000 00000000
 475. LDT=0000 0000000000000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 476. TR =0000 0000000000000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS64-busy
 477. GDT=     0000000000100018 0000000f
 478. IDT=     e2c3f000ff53f000 0000ff57
 479. CR0=80000011 CR2=0000000000000000 CR3=0000000000104000 CR4=00000020
 480. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 481. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 482. CCS=0000000000000044 CCD=0000000000000000 CCO=EFLAGS  
 483. EFER=0000000000000500
 484. check_exception old: 0x8 new 0xd
 485.      3: v=03 e=0000 i=1 cpl=0 IP=0008:00000000000f1bb9 pc=00000000000f1bb9 SP=0010:0000000000000fc8 env->regs[R_EAX]=00000000000f6206
 486. EAX=000f6206 EBX=00000000 ECX=00000000 EDX=00000cf9
 487. ESI=00000000 EDI=00100000 EBP=00000000 ESP=00000fc8
 488. EIP=000f1bb9 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 489. ES =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 490. CS =0008 00000000 ffffffff 00cf9b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 491. SS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 492. DS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 493. FS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 494. GS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 495. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 496. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 497. GDT=     000f62a0 00000037
 498. IDT=     000f62de 00000000
 499. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 500. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 501. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 502. CCS=000f62e8 CCD=00009d14 CCO=SUBL    
 503. EFER=0000000000000000
 504. check_exception old: 0xffffffff new 0xd
 505.      4: v=0d e=001a i=0 cpl=0 IP=0008:00000000000f1bb9 pc=00000000000f1bb9 SP=0010:0000000000000fc8 env->regs[R_EAX]=00000000000f6206
 506. EAX=000f6206 EBX=00000000 ECX=00000000 EDX=00000cf9
 507. ESI=00000000 EDI=00100000 EBP=00000000 ESP=00000fc8
 508. EIP=000f1bb9 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 509. ES =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 510. CS =0008 00000000 ffffffff 00cf9b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 511. SS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 512. DS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 513. FS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 514. GS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 515. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 516. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 517. GDT=     000f62a0 00000037
 518. IDT=     000f62de 00000000
 519. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 520. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 521. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 522. CCS=000f62e8 CCD=00009d14 CCO=SUBL    
 523. EFER=0000000000000000
 524. check_exception old: 0xd new 0xd
 525.      5: v=08 e=0000 i=0 cpl=0 IP=0008:00000000000f1bb9 pc=00000000000f1bb9 SP=0010:0000000000000fc8 env->regs[R_EAX]=00000000000f6206
 526. EAX=000f6206 EBX=00000000 ECX=00000000 EDX=00000cf9
 527. ESI=00000000 EDI=00100000 EBP=00000000 ESP=00000fc8
 528. EIP=000f1bb9 EFL=00000006 [-----P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 529. ES =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 530. CS =0008 00000000 ffffffff 00cf9b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 531. SS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 532. DS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 533. FS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 534. GS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 535. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 536. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 537. GDT=     000f62a0 00000037
 538. IDT=     000f62de 00000000
 539. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 540. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 541. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 542. CCS=000f62e8 CCD=00009d14 CCO=SUBL    
 543. EFER=0000000000000000
 544. check_exception old: 0x8 new 0xd
 545. SMM: enter
 546. EAX=00000001 EBX=00000000 ECX=02000000 EDX=02000628
 547. ESI=0000000b EDI=02000000 EBP=00000007 ESP=00006d90
 548. EIP=000ed02e EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 549. ES =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 550. CS =0008 00000000 ffffffff 00cf9b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 551. SS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 552. DS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 553. FS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 554. GS =0010 00000000 ffffffff 00cf9300 DPL=0 DS   [-WA]
 555. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 556. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 557. GDT=     000f62a0 00000037
 558. IDT=     000f62de 00000000
 559. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 560. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 561. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 562. CCS=00000080 CCD=00000001 CCO=LOGICB  
 563. EFER=0000000000000000
 564. SMM: after RSM
 565. EAX=00000001 EBX=00000000 ECX=02000000 EDX=02000628
 566. ESI=0000000b EDI=02000000 EBP=00000007 ESP=00006d90
 567. EIP=000ed02e EFL=00000002 [-------] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
 568. ES =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 569. CS =0008 00000000 ffffffff 00c09b00 DPL=0 CS32 [-RA]
 570. SS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 571. DS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 572. FS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 573. GS =0010 00000000 ffffffff 00c09300 DPL=0 DS   [-WA]
 574. LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200 DPL=0 LDT
 575. TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00 DPL=0 TSS32-busy
 576. GDT=     000f62a0 00000037
 577. IDT=     000f62de 00000000
 578. CR0=00000011 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
 579. DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
 580. DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
 581. CCS=00000000 CCD=00000000 CCO=EFLAGS  
 582. EFER=0000000000000000
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top