SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 25th, 2019 135 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. var _0x13aa=['setShowTeammatesInd','hk-showOppColors','setShowOppColors','toggleSkins','hk-transparentSkins','setTransparentSkins','hk-showSkins','hk-showStats','setShowStats','hk-toggleCells','toggleCells','hk-showFood','setShowFood','hk-showGrid','setShowGrid','hk-showMiniMapGuides','ALT+G','setShowMiniMapGuides','hk-showHUD','ALT+H','copyLb','hk-showLb','setShowLb','hk-toggleAutoZoom','hk-resetZoom','resetZoom','hk-clearChat','displayChatHistory','hk-showBgSectors','setShowBgSectors','hk-hideBots','ALT+B','setHideSmallBots','hk-showNames','setShowNames','hk-hideTeammatesNames','setHideTeammatesNames','hk-showMass','setShowMass','hk-showMiniMap','ALT+M','setShowMiniMap','hk-chatMessage','ENTER','special','hk-quickResp','hk-autoResp','hk-zoomLevel','ALT+1','ALT+2','setZoom','ALT+4','ALT+5','hk-switchServerMode','switchServerMode','hk-showTargeting','setShowTargeting','hk-setTargeting','hk-cancelTargeting','hk-changeTarget','hk-showQuest','setShowQuest','comm1','command','sendCommand','comm4','comm8','LEFT','RIGHT','DOWN','custom-key-in form-control input-sm','spec-messageKey','ogarioHotkeys','loadDefaultHotkeys','ogarioCommands','saveCommands','#hotkeys .command-in','each','#hotkeys-cfg .custom-key-in','</button> <button id="save-hotkeys" class="btn btn-success">','</button></div><div id="hotkeys-cfg"></div><div id="hotkeys-inst"><ul><li>','</li><li>','hk-inst-keys','</li></ul></div></div>','type','<div class="row"><div class="key-label"><input id="','" class="command-in form-control input-sm" value="','" maxlength="80" /></div><div class="default-key">','defaultKey','</div><div class="custom-key"><input id="','" class="custom-key-in form-control input-sm" value="','" /></div></div>','#hotkeys-cfg','<div class="row"><div class="key-label">','label','</div><div class="default-key">','#reset-hotkeys','resetHotkeys','#save-hotkeys','saveHotkeys','#hotkeys','#close-hotkeys','keyCode','CTRL','altKey','ALT','TAB','DEL','TILDE','lastPressedKey','lastKeyId','deleteHotkey','loadHotkeys','setHotkeysMenu','history','replaceState','document','[RegExp Debug] Match','[RegExp Debug] Missing match:','addEventListener','mousemove','clientX','clientY','apply','_showStatsDialog','showStatsDialog','_onConnect','onConnect','sendServerJoin','sendServerData','_onPlayerSpawn','onPlayerDeath','_onPlayerDeath','onAgarioCoreLoaded','_onAgarioCoreLoaded','setNames','hash','#join-party-btn-2','onPlayerBanned','innerWidth','innerHeight','#helloContainer','menuHeight','translate(-50%, 0%) scale(','transform','-ms-transform','-webkit-transform','onkeydown','getPressedKey','INPUT','target','inputClassName','ESC','showMenu','setHotkey','keyDown','onkeyup','keyUp','onmousedown','mouseInvert','which','onmouseup','onbeforeunload','exit','resize','specialOn','specialOff','getWS','displayLeaderboard','leaderboardHTML','drawGrid','customDraw','drawCellInfo','setVirusColor','setVirusStrokeColor','setOppColor','/ogario','pathname','NREUM','ajax','$1 var ogario=$2.ogario,gameCtx=null;','$1 ogario.getWS($2); $3$4','if($2.id==="canvas"){$1 gameCtx=$2;}else{$1}','$1 ogario.getString=$2;','if($1<ogario.zoomResetValue){','if(!ogario.autoZoom){$1=ogario.zoomValue;} $1=$1*$2((ogario.zoomSpeedValue||0.9),$3); ogario.zoomValue=$1;','ogario.playerCellsMass=[]; $1$2; ogario.playerCellsMass.push($2)$3 ogario.playerMass=$5; ogario.calculateMass();','$1$2$3 if(1){ogario.drawGrid(gameCtx);$5}','$1 ogario.viewScale=$2; ogario.playerX=$4; ogario.playerY=$5; ogario.customDraw(gameCtx);','$1$2 ogario.drawRemovedCells=true; $3 ogario.drawRemovedCells=false; $4$5$6','$1$14','$1=1; $2 if(!ogario.vanillaSkins&&ogario.customSkins){$4}else{$3}}else{$4}','if(0){','/ogario.animation;$2','/ogario.animation,$2','$1$2 ogario.animation $4','var cellX=+(+$7),cellY=+(+$8),cellSize=+(+$9),isFood=!$3,isVirus=false,isPlayerCell=false,skipCell=false,nick=null,color=null,skin=null; if(isFood){if(!ogario.showFood||ogario.autoHideFoodOnZoom&&ogario.viewScale<0.2){break;}if(ogario.autoHideFood&&!ogario.foodIsHidden&&ogario.playerMass>1000){ogario.showFood=false;ogario.foodIsHidden=true;break;}if(!ogario.rainbowFood){ogario.foodCache.push({x:cellX,y:cellY,size:cellSize});break;}gameCtx.fillStyle=ogario.rgb2Hex($13&255,$14&255,$15&255);} if(ogario.hideSmallBots&&cellSize<=36){skipCell=true;break;} gameCtx.beginPath();gameCtx.arc(cellX,cellY,cellSize,0,2*Math.PI,false);gameCtx.closePath(); if(isFood){gameCtx.fill();break;} ogario.globalAlpha=gameCtx.globalAlpha; if(gameCtx.lineJoin==='miter'){isVirus=true;if(ogario.virColors&&ogario.play){gameCtx.fillStyle=ogario.setVirusColor(cellSize);gameCtx.strokeStyle=ogario.setVirusStrokeColor(cellSize);}else{gameCtx.fillStyle=ogario.virusColor;gameCtx.strokeStyle=ogario.virusStrokeColor;}if(ogario.transparentViruses){gameCtx.globalAlpha*=ogario.virusAlpha;}if(ogario.virusesRange&&ogario.play){ogario.virusesCache.push({x:cellX,y:cellY,size:cellSize});}gameCtx.fill();gameCtx.globalAlpha=ogario.globalAlpha;gameCtx.lineWidth=ogario.virusStrokeSize;gameCtx.stroke();break;} if((a[$4+ogario.nameMemOffset+15>>0]|0)<0){nick=ogario.getString(c[$4+ogario.nameMemOffset+4>>2]|0);}else{nick=ogario.getString($4+ogario.nameMemOffset+4);} color=ogario.rgb2Hex($18&255|0,$19&255|0,$20&255|0); gameCtx.fillStyle=color; if(nick&&color){if(ogario.showCustomSkins&&ogario.customSkins){skin=ogario.getCustomSkin(nick,color);}} if(ogario.play){var idA=c[$4+ogario.idOffset>>2]|0;var idB=c[ogario.idMemOffset]|0;var idC=c[ogario.idMemOffset+1]|0;loop:do{if((idB|0)!=(idC|0)){while(true){if((c[idB>>2]|0)==(idA|0)){break loop;}idB=idB+4|0;if((idB|0)==(idC|0)){idB=idC;break;}}}}while(false);isPlayerCell=(idB|0)!=(idC|0); if(isPlayerCell){ogario.playerCells.push({x:cellX,y:cellY,size:cellSize});ogario.playerColor=color;} if((ogario.oppColors&&!ogario.oppRings)||(ogario.myCustomColor&&isPlayerCell)){gameCtx.fillStyle=ogario.setOppColor(cellSize,isPlayerCell);} if(!isPlayerCell&&(ogario.splitRange||ogario.oppRings)){ogario.cacheCells(cellX,cellY,cellSize);}} if(ogario.transparentCells){gameCtx.globalAlpha*=ogario.cellsAlpha;}  gameCtx.fill(); gameCtx.globalAlpha=ogario.globalAlpha; if(((ogario.transparentSkins||(ogario.play&&ogario.oppColors))&&!(isPlayerCell&&!ogario.myTransparentSkin))||isPlayerCell&&ogario.myTransparentSkin){gameCtx.globalAlpha*=ogario.skinsAlpha;} if(skin){gameCtx.drawImage(skin,cellX-cellSize,cellY-cellSize,2*cellSize,2*cellSize);} break;$1','while(0);if(($1)&ogario.vanillaSkins&&!skin)','$1 $2=-1; $4','$1 if($3==-1){return;} $2','script','async','appendChild','GET','init','ogario','jQuery','Start','Ustawienia','Animacja','Odrodzenie','Masa','Skiny','Pokarm','Przezroczysto.. / kolory','Siatka / sektory','Minimapa','Wspomagacze','Sterowanie myszk.','HUD','Czat','Statystyki','Dodatkowe','Wy..cz skiny','Wy..cz nazwy','Wy..cz kolory','Poka. mas.','Pomi. statystyki po .mierci','Poka. zadanie (quest)','D.wi.ki gry','D.wi.ki menu','Auto zoom','Op�.nienie animacji','Szybko.. zoomu','Szybkie odrodzenie (klawisz)','Auto odrodzenie','Autoukrywanie nazw i masy','Autoukrywanie nazw','Autoukrywanie masy','Autoukrywanie pokarmu (masa)','Autoukrywanie pokarmu (zoom)','Zoptymalizowane nazwy','Ukryj w.asn. nazw.','Ukryj nazwy graczy teamu','Zoptymalizowana masa (+/-2%)','Skr�cona masa (k)','Ukryj mas. przeciwnik�w','Podstawowe skiny','W.asne skiny','M�j przezroczysty skin','M�j w.asny kolor','Przezroczyste kulki','Przezroczyste skiny','Sektory w tle','Granice mapy','Poka. minimap.','Poka. siatk. minimapy','Poka. prowadnice na minimapie','Zoptymalizowany pokarm','Kolorowy pokarm','Kolory przeciwnik�w','Ringi przeciwnik�w','Kolory wirus�w','Zasi.g podzia.u','Zasi.g wirus�w','Obw�dki nazw','.ledzenie kursora','Wska.niki graczy teamu','Odwr�. klawisze myszki','Ukryj czat','Powiadomienia d.wi.kowe','Emotikony','Poka. filmiki na czacie','Czatbox zamiast wyskakuj.cych wiadomo.ci','D.wi.k powiadomienia o wiadomo.ci','D.wi.k powiadomienia o komendzie','Poka. top 5 teamu','Poka. namierzanie','Poka. aktualny czas','Nag.�wek "Topka"','Wy.rodkowana topka','Statystyki na g�rze','Poka. statystyki','Statystyki: Masa','Statystyki: STE','Statystyki: n/16','Statystyki: FPS','Blokuj popupy (reklamy/sklep/zadanie)','Aby usun.. skr�t klawiszowy kliknij na polu skr�tu i naci.nij klawisz DELETE.','Mo.liwe kombinacje skr�t�w klawiszowych z u.yciem klawiszy CTRL oraz ALT.','Feed','Szybki feed','Podw�jny podzia.','Podzia. na 16','Pauza kulki','Poka./ukryj top 5 teamu','Poka./ukryj aktualny czas','Poka./ukryj zasi.g podzia.u','Poka./ukryj zasi.g podzia.u z ringami','Poka./ukryj wska.niki graczy teamu','Poka./ukryj kolory przeciwnik�w','Prze..cz skiny (w.asne/standardowe)','Poka./ukryj skiny','Prze..cz kulk. (najmniejsza/najwi.ksza)','Poka./ukryj pokarm','Poka./ukryj siatk.','Poka./ukryj czat','Poka./ukryj HUD','Kopiuj topk.','Poka./ukryj topk.','W..cz/wy..cz auto zoom','Reset zoomu','Zoom - poziom','Prze..cz miejsce .mierci','Poka. histori. czatu / Czy.. czat','Poka./ukryj sektory w tle','Poka./ukryj ma.e boty','Poka./ukryj nazwy','Poka./ukryj nazwy graczy teamu','Poka./ukryj minimap.','Napisz wiadomo.. na czacie','Szybkie odrodzenie (respawn)','W..cz/wy.acz auto odrodzenie','Prze..cz serwer [publiczny/prywatny]','Poka./ukryj panel namierzania','W..cz/wy..cz namierzanie (.ledzenie)','Zatrzymaj namierzanie','Zmie. cel','Poka. cel na minimapie','Poka./ukryj zadanie','Komendy','Dziel si.!','Pomocy na %currentSector%!','Wr�g na %currentSector%!','Zabij pomocnika!','Strzel z wirusa!','Zjeba.em, wybacz.','Ja pierdol....','Trick!','Lewo!','D�.!','Zapisz komendy','Podstawowy','Ciemny motyw','Jasny motyw','Kolor g.�wny','T.o','Siatka','Nazwy','Obw�dki masy','Wirusy','Obw�dki wirus�w','Czcionka nazw','Czcionka masy','Czcionka sektor�w','Skala nazw','Skala masy','Skala masy wirus�w','Skala obw�dek tekstu','Grubo.. granic mapy','Grubo.. siatki sektor�w','Przezroczysto.. kulek','Przezroczysto.. wirus�w','Przezroczysto.. nazw i masy','Grubo.. obw�dki wirus�w','Motyw menu','Tekst przycisku','Panel','Panel (2)','Tekst panelu','Tekst panelu (2)','Przycisk #1','Przycisk #1 (2)','Przycisk #2','Przycisk #2 (2)','Przycisk #3','Przycisk #3 (2)','Przycisk #4','Przycisk #4 (2)','Grafika t.a panelu','Przezroczysto..','Tekst','Masa w top 5','Topka - ja','Topka - team','Czcionka HUD','Skala HUD','T.o wiadomo.ci','Nick wiadomo.ci','T.o komendy','Tekst komendy','Czas komendy','Nick komendy','T.o czatboxu','Skala czatu','Sektory','Aktualny sektor','Nick','Obw�dka nicku','Moja kulka','Gracze','Miejsce .mierci','Czcionka minimapy','Szeroko.. minimapy','Przezroczysto.. sektor�w','Grubo.. obw�dki nicku','Wielko.. mojej kulki','Grubo.. obw�dki mojej kulki','Wielko.. graczy','Grafika / kursory','Grafika t.a','Czat zosta. w..czony!','Skiny zosta.y ukryte!','Auto odrodzenie zosta.o w..czone!','Auto odrodzenie zosta.o wy..czone!','Auto zoom zosta. w..czony!','Brak celu','Nie .yje','Dystans','Masa razem','Aktywnych graczy','..cznie masy','Eksport / import ustawie.','Aby wyeksportowa. wybrane ustawienia skopiuj poni.szy kod i zapisz go w pliku tekstowym z kodowaniem Unicode.','Aby zaimportowa. wybrane ustawienia wklej poni.ej wyeksportowany wcze.niej kod i naci.nij przycisk "Importuj ustawienia".','Profil','Profile','Dzi.ki Awesome!','Zapisano!','Resetuj ustawienia','Zamknij','Napisz wiadomo..','Aktywne party','Brak aktywnych party ;(','Playlista','OGARio by szymy: Czy na pewno chcesz opu.cic gr.?','UWAGA! Popupy zosta.y zablokowane w ustawieniach.','Top','Topka','U.ytkownik','U.ytkownik %user% zosta. wyciszony.','Wycisz','Wy..cz wyciszenie','Wyciszeni u.ytkownicy','Poka. aktywnych u.ytkownik�w','Brak','Wr�.','Stw�rz party','Do..cz','Wyloguj','Zaloguj z Facebook','Zaloguj z Google','Darmowe Monety','Zadania','Nie mo.na do..czy. do tego party. Upewnij si., .e token jest prawid.owy lub stw�rz nowy.','Graj','Graj jako go..','Sklep','Home','Settings','Restore default settings','Animation','Zoom','Respawn','Names','Mass','Transparency / colors','Grid / sectors','Minimap','Helpers','Chat','Stats','No names','No colors','Show mass','Skip stats after death','Zoom speed','Quick respawn (hotkey)','Auto respawn','Auto hide names and mass','Auto hide names','Auto hide mass','Auto hide food (zoom)','Optimized names','Hide my name','Hide teammates names','Optimized mass (+/-2%)','Virus shots','Hide my mass','Hide enemies mass','Vanilla skins','My transparent skin','My custom color','Transparent cells','Transparent viruses','Transparent skins','Show grid','Show background sectors','Show map borders','Show minimap','One-colored teammates','Opponents colors','Opponents rings','Viruses colors','Split range','Viruses range','Names and mass stroke','Mass stroke','Teammates indicators','LMB - Mouse split','Invert mouse buttons','Disable chat','Hide chat','Sound notifications','Emoticons','Show images on chat','Show videos on chat','Chatbox instead of popups','Command notification sound','Show team top 5','Show targeting','Show current time','"Leaderboard" header','Game stats at the top','Game stats: Mass','Game stats: n/16','Game stats: FPS','Hotkeys','To assign a hotkey click on the input field and press your chosen key.','Possible key combinations with the CTRL and ALT keys.','Split','Double split','Split 16','Cell pause','Show/hide current time','Show/hide split range','Show/hide split indicators','Show/hide teammates indicators','Show/hide opponents colors','Toggle skins (custom/default)','Show/hide skins','Show/hide game stats','Toggle own cells (smallest/biggest)','Show/hide food','Show/hide grid','Show/hide minimap guides','Show/hide chat','Show/hide HUD','Copy leaderboard','Show/hide leaderboard','Toggle auto zoom','Zoom level','Toggle death location','Show chat history / Clear chat','Show/hide small bots','Show/hide names','Show/hide teammates names','Show/hide mass','Show/hide minimap','Enter chat message','Toggle auto respawn','Switch server [public/private]','Show/hide targeting panel','Start/stop targeting (following)','Cancel targeting','Change target','Show target on the minimap','Show/hide quest','Feed me!','Split into me!','Need backup at %currentSector%!','Enemy spotted at %currentSector%!','Need a teammate!','Tank the virus!','Eat the virus!','Let's bait!','Fake tricksplit!','Fuck!','Left!','Up!','Right!','Bottom!','Save commands','Theme','Restore theme default settings','Basic theming','Theme preset','Theme type','Dark theme','Light theme','Main color','Background','Map borders','Grid','Sectors font','Names stroke','Virus','Virus stroke','Names font','Mass font','Names scale','Mass scale','Virus mass scale','Text stroke scale','Food size','Map borders width','Sectors grid width','Cells transparency','Virus transparency','Names & mass transparency','Virus stroke size','Cursor tracking','Teammate indicator','Menu theme','Panel text','Panel text (2)','Button #2','Button #2 (2)','Button #3','Button #4','Button #4 (2)','Transparency','Time','Top 5 mass','Leaderboard - me','Leaderboard - teammate','HUD scale','Message text','Message time','Command background','Command nick','Chatbox color','Chat scale','Sectors','Current sector','Nick stroke','My cell','My cell stroke','Death location','Minimap font','Nick font','Minimap width','Sectors transparency','Nick size','Nick stroke size','Teammates size','Graphics / cursors','Custom background image','Custom cursor image','Chat is visible!','Chat is hidden!','Skins are visible!','Skins are hidden!','Small bots are visible!','Auto respawn is on!','Auto respawn is off!','Auto zoom is on!','Target not set','Distance','Mass altogether','Active players','Export / import settings','Export settings','To export selected settings copy the code below and save it to a text file encoded in Unicode.','Profiles','Skins','Add skins','Save settings','Saved!','Close','Active parties','Playlist','PAUSE!','Visit','OGARio by szymy: Are you sure you want to quit the game?','WARNING! Popups are blocked in the settings.','Temporary unblock','Score','User','User %user% has been unmuted.','Mute','Unmute','Active users','Show active users','Gifts','Daily Quest','language','navigator','hasOwnProperty','comm2','comm3','comm5','comm6','comm7','comm9','comm0','comm10','comm11','comm12','comm13','comm14','&amp;','&lt;','&gt;','&quot;','&#39;','&#x2F;','xgrin.svg','sad.svg','cry.svg','tongue.svg','tonguew.svg','kiss.svg','smileh.svg','heart.svg','cool.svg','astonished.svg','sweat.svg','neutral.svg','unamused.svg','pouting.svg','sleep.svg','relaxed.svg','expressionless.svg','money.svg','devil.svg','poo.svg','finger.svg','victory.svg','thumb.svg','thumbd.svg','OGARio v3','#01d9cc','#00243e','#000000','#ffffff','#002f52','#00b9e8','#5000ff','ubuntu-bold','ubuntu','ogario-v3','#8096a7','#018cf6','#0176ce','#0099c0','#8d5fe6','#814ee3','#a80096','rgba(0,0,0,0.4)','#bf00aa','http://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_02.cur','#ff7800','#111111','#292929','#666666','rgba(255,120,0,0.9)','OGARio LE','#b5a642','#998c36','rgba(181,166,66,0.9)','SniiKz's Style','#3b3b3b','#fc0079','#050008','#1d0526','#65458f','#4f0242','#3b0431','#6b0036','#aa084e','http://cdn.ogario.ovh/static/img/pattern.png','#5974ff','rgba(36,36,36,0.49)','#737373','#1fe000','#e8e8e8','#545454','#05ff00','rgba(36,36,36,0.9)','#ff00a8','#4d4d4d','#f0ff3d','#acba07','#305eff','#2b2b2b','http://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_01.cur','HKG Style','#651fff','Agar.io Light','#f2fbff','#858a8c','#ced6d9','#2de52d','rgba(255,255,255,0.9)','Agar.io Dark','#999999','#333333','#33ff33','#f300d8','#df00c6','#222222','#bbbbbb','#428bca','#3071a9','#5cb85c','#449d44','#f0ad4e','#ec971f','#d9534f','#c9302c','Agar.io','#5bc0de','#cccccc','#000a11','Ubuntu','rgba(191,0,170,0.9)','localStorage','getItem','ogarioThemeSettings','setItem','stringify','removeItem','location','reload','<style type='text/css'>','appendTo','head','html','append','<div class="preset-box"><span class="title-box">','</span><div class="select-wrapper"><select id="','" class="form-control"></select></div></div>','<option value="','</option>','val','change','value','<div class="color-box"><span class="title-box">','</span><div class="input-group ','-picker"><input type="text" value="','" class="form-control" /><span class="input-group-addon"><i></i></span></div></div>','-picker','colorpicker','hex','changeColor.colorpicker','color','toHex','rgba','rgba(','toRGB','<div class="slider-box"><div class="box-label"><span class="value-label">',': </span><span id="','-value" class="value">','-slider" type="range" min="','" step="','" value="','"></div>','input','-value','-slider','text','<div class="input-box"><span class="title-box">','</span><input id="','" class="form-control" placeholder="','" /></div>','customCursor','<div class="cursor-box"><a href="#"><img src="','"></a></div>','setFontFamily','Weight','Family','<option value="roboto">Roboto</option><option value="roboto-bold">Roboto Bold</option>','<option value="oswald">Oswald</option><option value="oswald-bold">Oswald Bold</option>','setFont','roboto','Roboto','indexOf','oswald','bold','#theme','<ul class="submenu-tabs"><li class="theme-main-tab active"><a href="#theme-main" class="active ogicon-paint-format" data-toggle="tab-tooltip" title="','basicTheming','menuTheming','"></a></li><li class="theme-hud-tab"><a href="#theme-hud" class="ogicon-display" data-toggle="tab-tooltip" title="','hudTheming','"></a></li><li class="theme-chat-tab"><a href="#theme-chat" class="ogicon-bubbles" data-toggle="tab-tooltip" title="','chatTheming','miniMapTheming','"></a></li><li class="theme-images-tab"><a href="#theme-images" class="ogicon-compass" data-toggle="tab-tooltip" title="','imagesTheming','"></a></li></ul><div id="theme-main" class="submenu-panel"></div><div id="theme-menu" class="submenu-panel"></div><div id="theme-hud" class="submenu-panel"></div><div id="theme-chat" class="submenu-panel"></div><div id="theme-minimap" class="submenu-panel"></div><div id="theme-images" class="submenu-panel"></div>','addPresetBox','#theme-main','themePreset','preset','changeThemePreset','addColorBox','bgColor','setBgColor','bordersColor','gridColor','namesColor','namesStrokeColor','massColor','massStrokeColor','virusColor','virusStrokeColor','foodColor','teammatesIndColor','setIndicatorColor','cursorTrackingColor','splitRangeColor','addFontBox','massFont','sectorsFont','addSliderBox','sectorsFontSize','namesScale','massScale','virMassScale','strokeScale','setFoodColor','virusStrokeSize','bordersWidth','cellsAlpha','skinsAlpha','virusAlpha','textAlpha','#theme-menu','menuPreset','menuOpacity','setMenuOpacity','menuMainColor','setMenuMainColor','menuBtnTextColor','setMenuButtons','menuPanelColor2','setMenuPanelColor','menuTextColor','setMenuTextColor','menuTextColor2','btn1Color','btn1Color2','btn2Color2','btn3Color','btn3Color2','btn4Color2','addInputBox','setMenuBg','setHudColors','addRgbaColorBox','#theme-hud','hudTextColor','timeHudColor','top5MassColor','lbTeammateColor','setHudFont','hudScale','setHudScale','#theme-chat','messageColor','setChatColors','messageTimeColor','commandsColor','commandsTextColor','commandsNickColor','chatBoxColor','chatScale','setChatScale','#theme-minimap','miniMapSectorsColor','setMiniMapSectorsColor','miniMapSectorColor','miniMapNickColor','miniMapNickStrokeColor','miniMapMyCellColor','miniMapMyCellStrokeColor','miniMapTeammatesColor','miniMapDeathLocationColor','miniMapGuidesColor','miniMapFont','setMiniMapFont','miniMapWidth','miniMapSectorsOpacity','setMiniMapSectorsOpacity','miniMapNickSize','miniMapNickStrokeSize','miniMapMyCellSize','miniMapMyCellStrokeSize','miniMapTeammatesSize','Image URL','#theme-images','Cursor image URL','setCustomCursor','http://cdn.ogario.ovh/static/img/cursors/cursor_','addCursorBox','.cur','#theme-images .cursor-box a','preventDefault','img','attr','src','#customCursor','removeClass','active','addClass','<button class="btn btn-block btn-success btn-save"">','saveSett','</button>','click','#theme .btn-save','saveThemeSettings','<div class="restore-settings"><a href="#">','restoreThemeSettings','</a></div>','#theme .restore-settings a','.skin','#color','#theme .','setValue','select#','setTheme','namesFont','body','css','background-color','optimizedFood','preDrawPellet','preDrawIndicator','background-image','url(','customBackgr\x
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top