SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 6th, 2018 120 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Vážený zákazníku,
 2.  
 3. právě bylo zřízeno Vaše VPS (#37003) s následujicími parametry:
 4.  
 5. IP: 1x
 6. CPU: 1x
 7. RAM: 2048 MB
 8. DISK: 40 GB
 9.  
 10. Údaje pro připojení přes SSH:
 11. IP adresa: 89.203.249.217
 12. Uživatelské jméno: root
 13. Heslo: tlX29tIK
 14.  
 15. Klient PuTTY
 16.  
 17. Pro snadnou správu Vašeho VPS slouží webové rozhraní, v případě potřeby naleznete stručný návod zde
 18. Uživatelské jméno: vps_sxtunzik
 19. Heslo: tlX29tIK
 20.  
 21.  
 22. S pozdravem
 23. Hicoria.com
 24. https://hicoria.com
 25. Hicoria facebook: https://www.facebook.com/hicoria
 26. Hicoria twitter: @hicoriaCom
 27. ======= EN version below ========
 28. Dear customer,
 29.  
 30. we've just created your VPS (#37003) including these parameters:
 31.  
 32. IP: 1x
 33. CPU: 1x
 34. RAM: 2048 MB
 35. DISK: 40 GB
 36.  
 37. Data for SSH connection:
 38. IP Address: 89.203.249.217
 39. Username: root
 40. Password: tlX29tIK
 41.  
 42. Client: PuTTY
 43.  
 44. To ease your VPS administration, you can use web interface, in case of need, you can find brief tutorial over here
 45. Username: vps_sxtunzik
 46. Password: tlX29tIK
 47.  
 48.  
 49. Greetings,
 50. Hicoria.com
 51. https://hicoria.com
 52. Hicoria facebook: https://www.facebook.com/hicoria
 53. Hicoria twitter: @hicoriaCom
 54.  
 55.  
 56. ============================================================
 57. Upozornění: Tato zpráva a jakékoli soubory k ní připojené jsou důvěrné. Pokud nejste osobou, které je tato zpráva určena, případně osobou pověřenou k jejímu doručení, prosíme, oznamte toto odesílateli bez zbytečného odkladu a poté zprávu odstraňte ze svého systému a zamezte, aby se s jejím obsahem mohly seznámit další osoby. Pokud připojené soubory obsahují osobní údaje, na které se vztahuje zákon č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zachovávejte o nich mlčenlivost a dodržujte všechna bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 58.  
 59. Notice: The information contained in this message, and any attached files, is confidential. If you are not an intended recipient of this message or an agent responsible for delivering this message, please notify the sender immediately and then delete this message from your system and prevent disclosure of the contents to any other person. If the attached files contain personal data which are related to the law No. 101/2000 Sb. about personal data protection, maintain confidentiality and follow all security arrangements to not misuse them.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top