SHARE
TWEET

Transport

HeatPulse May 19th, 2019 101 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Транспорт Problem 1 (0 / 0)
 2. Туристичка агенција нуди различни понуди за транспорт на патници. За секоја понуда се чуваат податоци за дестинацијата (низа од знаци), основна цена (цел број) и податок за растојанието до дестинацијата изразено во km (цел број).
 3.  
 4. Од класата Transport да се изведат класите AvtomobilTransport и KombeTransport за моделирање на понудите за транспорт кои нудат транспорт со автомобил или комбе, соодветно. За секоја понуда за транспорт со автомобил се чува податок за тоа дали во понудата има платен шофер (булова променлива), а за транспорт со комбе бројот на луѓе кои може да се превезат во комбето (цел број). (5 поени)
 5.  
 6. За секој објект од двете изведени класи треба да бидат на располагање следниве методи:
 7.  
 8. конструктор со аргументи што одговараат на податочните членови и set и get методи за податочните членови (5 поени)
 9. метод cenaTransport, за пресметување на цената на понудата на следниот начин:
 10. За транспорт со автомобил - основната цена се зголемува за 20% ако има платен шофер
 11. За транспорт со комбе - основната цена ќе се намали зависно од бројот на патници во комбето. За секој патник во комбето цената се намалува за 200 (10 поени)
 12. преоптоварен оператор < за споредба на две понуди за транспорт на патник според растојанието до дестинацијата. (5 поени)
 13. Да се имплементира функција pecatiPoloshiPonudi што на влез прима низа од понуди за транспорт на патник, бројот на елементите од низата и една понуда T. Функцијата ја печати дестинацијата, растојанието до дестинацијата и цената за понудите од низата кои се поскапи од понудата T сортирани во растечки редослед по растојанието до дестинацијата (погледни го повикот на функцијата) (10 поени)
 14.  
 15. Комплетна функционалност на кодот (5 поени)
 16.  
 17.  
 18. // вашиот код треба да биде тука
 19.  
 20. int main(){
 21.  
 22. char destinacija[20];
 23. int tip,cena,rastojanie,lugje;
 24. bool shofer;
 25. int n;
 26. cin>>n;
 27. Transport  **ponudi;
 28. ponudi=new Transport *[n];
 29.  
 30. for (int i=0;i<n;i++){
 31.  
 32.     cin>>tip>>destinacija>>cena>>rastojanie;
 33.     if (tip==1) {
 34.         cin>>shofer;
 35.         ponudi[i]=new AvtomobilTransport(destinacija,cena,rastojanie,shofer);
 36.  
 37.     }
 38.     else {
 39.         cin>>lugje;
 40.         ponudi[i]=new KombeTransport(destinacija,cena,rastojanie,lugje);
 41.     }
 42.  
 43.  
 44. }
 45.  
 46. AvtomobilTransport nov("Ohrid",2000,600,false);
 47. pecatiPoloshiPonudi(ponudi,n,nov);
 48.  
 49. for (int i=0;i<n;i++) delete ponudi[i];
 50. delete [] ponudi;
 51. return 0;
 52. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top