Advertisement
bebo231312312321

Untitled

Mar 28th, 2024
798
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import { CommonModule, SlicePipe } from '@angular/common';
 2.  
 3. import { Component, Input, OnInit, Pipe } from '@angular/core';
 4. import { RouterLink } from '@angular/router';
 5. import { ApiService } from '../../services/api.service';
 6. import { Destination } from '../../types/destination';
 7. import { pipe } from 'rxjs';
 8. import { FavoritesService } from '../../services/favorites.service';
 9. import { UserService } from '../../User/user.service';
 10.  
 11. @Component({
 12.   selector: 'app-destination-catalog',
 13.   standalone: true,
 14.   imports: [CommonModule,RouterLink,SlicePipe ],
 15.   templateUrl: './destination-catalog.component.html',
 16.   styleUrl: './destination-catalog.component.css'
 17. })
 18. export class DestinationCatalogComponent implements OnInit {
 19.   currentSlide = 0;
 20.   // isFavorite = false;
 21.   isFavorite: { [destinationId: string]: { favorited: boolean, favoriteId?: string } } = {};
 22.  
 23.   private userId: string | undefined;
 24.   @Input() destinations: Destination[] = [];
 25.   constructor(private apiService: ApiService,private userService: UserService, private favoritesService: FavoritesService) {
 26.     this.userService.user$.subscribe(user => {
 27.       this.userId = user?._id;
 28.     });
 29.   }
 30. ngOnInit(): void {
 31.   const userId = localStorage.getItem('userId'); // или друг метод за получаване на userId
 32.   if (userId) {
 33.     this.loadFavorites(userId);
 34.   }
 35. }
 36.  
 37.  
 38.  
 39.   moveSlide(direction: 'up' | 'down'): void {
 40.     if (direction === 'up' && this.currentSlide > 0) {
 41.       this.currentSlide--;
 42.     } else if (direction === 'down' && this.currentSlide < this.destinations.length - 1) {
 43.       this.currentSlide++;
 44.     }
 45.   }
 46.  
 47.   getSlideStyle(index: number): string {
 48.     const offset = this.currentSlide * -70;
 49.     return `translateY(${offset}vh)`;
 50.   }
 51.  
 52.   loadFavorites(userId: string): void {
 53.     this.favoritesService.getAllFavorites().subscribe(allFavorites => {
 54.      
 55.       this.isFavorite = {}; // Може да пропуснете това, ако не искам да изчистват предишни стойности
 56.  
 57.     // филтрирам favorites по ownerId за да получа само тези които аз съм харесал
 58.       const userFavorites = allFavorites.filter(favorite => favorite._ownerId === userId);
 59.  
 60.     // обхождам favorites и ги разпределям по съответните дестинаци
 61.       userFavorites.forEach(favorite => {
 62.         this.isFavorite[favorite.destinationId] = { favorited: true, favoriteId: favorite._id };
 63.       });
 64.  
 65.       console.log('isFavorite', this.isFavorite);
 66.     });
 67.   }
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.   toggleFavorite(destinationId: string): void {
 73.     const currentFavorite = this.isFavorite[destinationId];
 74.     console.log('Before:', this.isFavorite);
 75.  
 76.     if (currentFavorite && currentFavorite.favorited) {
 77.       if (typeof currentFavorite.favoriteId === 'string') {
 78.         this.favoritesService.removeFromFavorites(currentFavorite.favoriteId).subscribe(() => {
 79.           this.isFavorite[destinationId] = { favorited: false };
 80.           console.log('Removed from favorites!', this.isFavorite);
 81.         });
 82.       } else {
 83.         console.error('Favorite ID is undefined, cannot delete favorite');
 84.       }
 85.     } else {
 86.       this.favoritesService.addToFavorites(destinationId).subscribe((response: any) => {
 87.         const favoriteId = response._id;
 88.         this.isFavorite[destinationId] = { favorited: true, favoriteId: favoriteId };
 89.         console.log('Added to favorites!', this.isFavorite);
 90.       });
 91.     }
 92.   }
 93.  
 94. }
 95.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement