daily pastebin goal
33%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. LTE_QCA_PDSCHT_TFKT                     = 796984250,                    //  Throughput for KT
 2.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_THPRATE_PCELL       = 796984255,                    //      Physical Throughput Rate Pcell
 3.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_THPRATE_SCELL1      = 796984257,                    //      Physical Throughput Rate Scell1
 4.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_THPRATE_SCELL2      = 796984259,                    //      Physical Throughput Rate Scell2
 5.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_APPTHP_PCELL        = 796984275,                    //      APP Throughtput Pcell
 6.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_APPTHP_SCELL1       = 796984276,                    //      APP Throughtput Scell1
 7.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_APPTHP_SCELL2       = 796984277,                    //      APP Throughtput Scell2
 8.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN450_PHYRATE   = 796984278,                    //      EARFCN 450 Physical Throughput Rate
 9.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN1550_PHYRATE  = 796984279,                    //      EARFCN 1550 Physical Throughput Rate
 10.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN3743_PHYRATE  = 796984280,                    //      EARFCN 3743 Physical Throughput Rate
 11.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN50_PHYRATE    = 796984281,                    //      EARFCN 50 Physical Throughput Rate
 12.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN2600_PHYRATE  = 796984282,                    //      EARFCN 2600 Physical Throughput Rate
 13.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN3050_PHYRATE  = 796984283,                    //      EARFCN 3050 Physical Throughput Rate
 14.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN200_PHYRATE   = 796984284,                    //      EARFCN 200 Physical Throughput Rate
 15.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN1350_PHYRATE  = 796984285,                    //      EARFCN 1350 Physical Throughput Rate
 16.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN2500_PHYRATE  = 796984286,                    //      EARFCN 2500 Physical Throughput Rate
 17.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN450_APPITHP   = 796984287,                    //      EARFCN 450 APPI Throughput Rate
 18.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN1550_APPITHP  = 796984388,                    //      EARFCN 1550 APPI Throughput Rate
 19.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN3743_APPITHP  = 796984389,                    //      EARFCN 3743 APPI Throughput Rate
 20.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN50_APPITHP    = 796984390,                    //      EARFCN 50 APPI Throughput Rate
 21.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN2600_APPITHP  = 796984391,                    //      EARFCN 2600 APPI Throughput Rate
 22.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN3050_APPITHP  = 796984392,                    //      EARFCN 3050 APPI Throughput Rate
 23.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN200_APPITHP   = 796984393,                    //      EARFCN 200 APPI Throughput Rate
 24.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN1350_APPITHP  = 796984394,                    //      EARFCN 1350 APPI Throughput Rate
 25.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_EARFCN2500_APPITHP  = 796984395,                    //      EARFCN  2500 APPI Throughput Rate
 26.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_150M_THP            = 796984261,                    //      150M FCP APP Throughtput
 27.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_250M_THP            = 796984263,                    //      225M FCP APP Throughtput
 28.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_300M_THP            = 796984265,                    //      Not Used
 29.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_300_3CA_THP         = 796984267,                    //      300M(3CA) FCP APP Throughtput
 30.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_300_2CA_THP         = 796984269,                    //      300M(2CA) FCP APP Throughtput
 31.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_300_3CA_BW50_THP    = 796984271,                    //      375M(3CA) FCP APP Throughtput
 32.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_150M_AVG            = 796984240,                    //      150M AVG APP Throughput
 33.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_225M_AVG            = 796984242,                    //      225M AVG APP Throughput
 34.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_300_3CA_AVG         = 796984244,                    //      300M(3CA) AVG APP Throughput
 35.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_300_2CA_AVG         = 796984246,                    //      300M(2CA) AVG APP Throughput
 36.     LTE_QCA_PDSCHT_TFKT_375_3CA_AVG         = 796984248,                    //      375M(3CA) AVG APP Throughput
RAW Paste Data
Top