Guest User

Untitled

a guest
Mar 29th, 2020
90
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. {"api":"primaryMembershipLevelGetList","version":"1.0.0","lang":"vi","tz_name":"Asia/Ho_Chi_Minh","tz_offset":"+07:00","request_time":"2020-03-30 11:04:28","response_time":"2020-03-30 11:04:28","status":"success","error_number":"0","error_code":"NO_ERROR","error_message":"No Error!","data":{"levels":[{"id":"6","membership_level_code":"MPMBR","membership_level_rank":"1","membership_level_name":"Member","membership_level_description":"Ưu đãi ngập tràn","membership_level_content":"<p>- Điểm tích lũy lên đến 10%, lên hạng cực nhanh!!</p>\r\n<p>- Không cần xếp hàng, ưu tiên thanh toán</p>","membership_level_term_and_condition":"<p>- Thẻ có màu hồng đáng yêu rất xinh xinh xinh ai cũng sẽ thích</p>","logo":"https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/DED7BB0AFB9EF7B4CE5334B8F623A7DF","refresh_level_after_months_from_start_date":"12","upgrade_when_counter_is_greater_or_equal":"8000000.00","upgrade_to_membership_level_id":"0","downgrade_level_when_counter_is_less_than":"2000000.00","downgrade_to_membership_level_id":"0","images":[{"type":"BACKGROUND","caption":"","image_url":"https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/6C24B6D9111A23351DBC90521F428E63"}]},{"id":"7","membership_level_code":"MPELITE","membership_level_rank":"2","membership_level_name":"Elite","membership_level_description":"Ưu đãi đặc biệt dành tặng riêng cho thành viên tại mục \"Ưu đãi của tôi\"","membership_level_content":"<p>Tỉ lệ tích lũy 15%, tích điểm nhanh chóng</p>","membership_level_term_and_condition":"<p>Tiêu dùng tiết kiệm gấp bội dành riêng cho bạn, còn chờ gì nữa</p>","logo":"https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/2337C117360E1158DEA411782016CE35","refresh_level_after_months_from_start_date":"12","upgrade_when_counter_is_greater_or_equal":"9000000.00","upgrade_to_membership_level_id":"7","downgrade_level_when_counter_is_less_than":"8000000.00","downgrade_to_membership_level_id":"0","images":[{"type":"BACKGROUND","caption":"","image_url":"https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/ACB3D0913FCC3E6B7CED6ACC9CC85215"}],"level_start_at_date":"2020-02-27","accumulated_counter":{"what_to_count_code":"PEC","what_to_count_name":"Point Earn Counter","counter_value":"876"}},{"id":"8","membership_level_code":"MPPREMIUM","membership_level_rank":"3","membership_level_name":"Premium","membership_level_description":"Hotline hỗ trợ riêng","membership_level_content":"<p>Tỉ lệ tích lũy điểm lên đến 20%</p>","membership_level_term_and_condition":"<p>Nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng từ MyPoint và đối tác</p>","logo":"https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/D435A87F9346476A46E786F4C05669B3","refresh_level_after_months_from_start_date":"12","upgrade_when_counter_is_greater_or_equal":"9000000.00","upgrade_to_membership_level_id":"8","downgrade_level_when_counter_is_less_than":"9000000.00","downgrade_to_membership_level_id":"7","images":[{"type":"BACKGROUND","caption":"","image_url":"https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/78B53925A46CA50D7ECE459641FD1C8E"}]}]}}
RAW Paste Data