SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 11th, 2018 87 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zad.1
 2. INSERT INTO pracownicy VALUES(2307,'Balwierczak','Pawel','Q',667,7902,SYSDATE,800,NULL,20);
 3.  
 4. INSERT INTO pracownicy VALUES(2307,'Balwierczak','Pawel','Q',667,7902,TO_DATE('18/07/12', 'YY/MM/DD'),800,NULL,20);
 5. ##################
 6. DODATKOWE
 7.  
 8. zad.1
 9. UPDATE artykul SET cena=cena-10
 10. WHERE nazwa LIKE '%parasol%';
 11. zad.2
 12. SELECT a.nazwa, NVL(SUM(p.ilosc),0)
 13. FROM pozycja p
 14. right join artykul a ON p.id_artykulu=a.id_artykulu
 15. GROUP BY a.nazwa;
 16. zad.3
 17. UPDATE klienci k
 18. SET k.limit_kredytowy = k.limit_kredytowy +10*(SELECT COUNT(z.id_zamowienia) FROM zamowienia z
 19. join klienci k1 ON z.id_klienta = k1.id_klienta
 20. WHERE k1.id_klienta = k.id_klienta);
 21. zad.4 (wyświetlić pracowników bez podwładnych)
 22. SELECT * FROM pracownicy p
 23. WHERE p.id_pracownika NOT IN (
 24. SELECT p.id_szefa FROM pracownicy p);
 25. zad.5(nazwa wyrobu, cene i dochod laczny w poprzednim roku)
 26. SELECT wyroby.id_produktu, wyroby.opis, AVG(ceny.cena_cennikowa), SUM(wiersze_zamowien.wartosc) FROM zamowienia
 27. JOIN wiersze_zamowien ON zamowienia.id_zamowienia = wiersze_zamowien.id_zamowienia AND TO_CHAR(zamowienia.data_zamowienia, 'YYYY') = TO_CHAR(ADD_MONTHS('1991-01-01', -12), 'YYYY')
 28. RIGHT JOIN wyroby ON wyroby.id_produktu = wiersze_zamowien.id_produktu
 29. JOIN ceny ON ceny.id_produktu = wyroby.id_produktu
 30. GROUP BY wyroby.id_produktu, wyroby.opis;
 31. ####################
 32. STARE
 33.  
 34. ZESTAW 1
 35.  
 36. 1. Wstaw nowy rekord DO pracowników, a w nim swoje imię i nazwisko, dzisiejszą datę, a resztę według uznania.
 37.  
 38. INSERT INTO pracownicy
 39. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 40.  
 41. 2. Pokaż wszystkich pracowników, którzy mają podwładnych
 42.  
 43. SELECT id_pracownika, nazwisko, imie
 44. FROM pracownicy
 45. WHERE id_pracownika IN (
 46.   SELECT id_szefa
 47.   FROM pracownicy
 48.   WHERE id_szefa IS NOT NULL
 49. );
 50.  
 51. 3. Pokaż średnie ceny dla wyrobów, nawet dla tych, które nie mają ceny.
 52.  
 53. SELECT w.opis, AVG(c.cena_cennikowa) AS "Srednia cena cennikowa", AVG (c.cena_minimalna) AS "średnia cena minimalna"
 54. FROM wyroby w
 55. left join ceny c ON c.id_produktu=w.id_produktu
 56. GROUP BY w.opis
 57. ORDER BY w.opis
 58.  
 59. 4. Podwoić limit kredytowy klientom, którzy w ciągu ostatniego miesiąca dokonali zamówień. (jakoś tak)
 60.  
 61. UPDATE klienci
 62. SET limit_kredytowy = limit_kredytowy*2
 63. WHERE id_klienta IN
 64. (
 65. SELECT id_klienta
 66. FROM zamowienia
 67. WHERE data_zamowienia > '90/10/19'
 68. );
 69.    
 70.  
 71. ZESTAW 2
 72.  
 73. 1. Dodać rekord ze swoimi danymi (imię, nazwisko a reszta dowolna)
 74.  
 75. INSERT INTO pracownicy
 76. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 77.  
 78. 2. Wyświetlić zamówienia dla klientów nie z bostonu
 79.  
 80. SELECT k.id_klienta, k.miasto, z.id_zamowienia
 81. FROM klienci k
 82.   LEFT JOIN zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 83. WHERE k.miasto != 'BOSTON';
 84.  
 85.  
 86. 3. Wyświetlić ilość pracowników na poszczególnym etacie (+ te co nie ma żadnego pracownika)
 87.  
 88. SELECT COUNT(p.id_pracownika) AS "ilosc pracownikow" , e.etat
 89. FROM pracownicy p
 90. left join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 91. GROUP BY e.etat
 92.  
 93. 4. Zwiększyć o 10% limit kredytowy klientom, którzy mają MIN. 3 zamówienia
 94.  
 95. UPDATE klienci
 96. SET limit_kredytowy = limit_kredytowy*0.1 + limit_kredytowy
 97. WHERE id_klienta IN
 98. (
 99. SELECT k.id_klienta
 100. FROM klienci k, zamowienia z
 101. WHERE z.id_klienta = k.id_klienta
 102. GROUP BY k.id_klienta
 103. HAVING COUNT(k.id_klienta) >= 3
 104. );
 105.  
 106. ZESTAW 3
 107.  
 108. 1. INSERT
 109.  
 110. INSERT INTO pracownicy
 111. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 112.  
 113. 2. wskaż wydziały, które posiadają tylko jednego pracownika
 114.  
 115. SELECT w.nazwa, COUNT(p.id_wydzialu) AS "ilosc pracownikow"
 116. FROM pracownicy p, wydzialy w
 117. WHERE p.id_wydzialu=w.id_wydzialu
 118. GROUP BY w.nazwa
 119. HAVING COUNT(p.id_wydzialu) = 1
 120.  
 121.  
 122. 3. wskaż pracowników, który mają największe obroty (? coś takiego)
 123. SELECT p.id_pracownika, p.imie, p.nazwisko, SUM(z.wartosc) AS wartosc
 124. FROM pracownicy p
 125. join klienci k ON p.id_pracownika= k.id_pracownika
 126. join zamowienia z ON z.ID_KLIENTA = k.id_klienta
 127. GROUP BY p.id_pracownika, p.imie, p.nazwisko
 128. ORDER BY dupa DESC;
 129.  
 130.  
 131. 4. Podnieść płące pracowników, którzy mają więcej niż 2 klientów (nie pamiętam o ile)
 132.  
 133. UPDATE pracownicy
 134. SET pensja = pensja + 300
 135. WHERE id_pracownika IN
 136. (
 137. SELECT p.id_pracownika
 138. FROM pracownicy p, klienci k
 139. WHERE k.id_pracownika=p.id_pracownika
 140. GROUP BY p.id_pracownika
 141. HAVING COUNT(k.id_pracownika) > 2
 142. );
 143.  
 144.  
 145. ZESTAW 4
 146.  
 147. 1. INSERT
 148.  
 149. INSERT INTO pracownicy
 150. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 151.  
 152. 2. Wyświetlić MAX i MIN zamówień dla poszczególnych klientow.
 153.  
 154. SELECT k.nazwa, MIN(z.wartosc) AS "MIN", MAX(Z.WARTOSC) AS "MAX"
 155. FROM ZAMOWIENIA Z, KLIENCI K
 156. WHERE k.id_klienta=Z.id_klienta
 157. GROUP BY K.NAZWA
 158.  
 159. 3. Wyświetlić miasto(chyba), nazwę klienta, ilość sprzedaży i średnią sprzedaży, coś w tym stylu
 160.  
 161. SELECT k.miasto, K.NAZWA, COUNT(Z.ID_ZAMOWIENIA), AVG(Z.WARTOSC)
 162. FROM ZAMOWIENIA Z, KLIENCI K
 163. WHERE k.id_klienta=Z.id_klienta
 164. GROUP BY K.MIASTO, K.NAZWA
 165.  
 166.  
 167. 4. Zwiększyć pensje pracowników w dziale "SALES" o 1%, jak dobrze pamiętam
 168.  
 169. UPDATE pracownicy
 170. SET pensja = pensja + pensja*0.01
 171. WHERE id_pracownika IN
 172. (
 173. SELECT p.id_pracownika
 174. FROM pracownicy p, wydzialy w
 175. WHERE p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 176. AND w.nazwa = 'SALES'
 177. );
 178.  
 179. ########################
 180. NOWE
 181.  
 182. --grupa A
 183. INSERT INTO pracownicy VALUES(40,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 184.  
 185. SELECT s.id_siedziby,s.region,COUNT(w.id_wydzialu) FROM siedziby s
 186. join wydzialy w ON s.id_siedziby = w.id_siedziby
 187. GROUP BY s.id_siedziby,s.region  HAVING COUNT (w.id_wydzialu)<=1;
 188.  
 189. SELECT w.id_produktu,w.opis,c.cena_cennikowa,SUM(wz.wartosc) FROM wyroby w
 190. left join ceny c ON w.id_produktu = c.id_produktu
 191. left join wiersze_zamowien wz ON w.id_produktu = wz.id_produktu
 192. left join zamowienia z ON wz.ID_ZAMOWIENIA = z.id_zamowienia
 193. GROUP BY w.id_produktu,w.opis,c.cena_cennikowa;
 194.  
 195. UPDATE pracownicy
 196. SET pensja = pensja*0.95
 197. WHERE id_pracownika IN (
 198. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 199. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 200. join zamowienia z ON k.id_klienta = z.ID_KLIENTA
 201. WHERE z.data_zamowienia <TO_DATE('1990/02/01','YY/MM/DD')
 202. AND z.data_zamowienia >TO_DATE('1990/01/01','YY/MM/DD')
 203. GROUP BY p.id_pracownika HAVING SUM(z.wartosc) < 500);
 204.  
 205. --grupa B
 206. INSERT INTO pracownicy VALUES (41,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 207.  
 208. SELECT z.id_zamowienia,z.data_zamowienia,z.id_klienta FROM zamowienia z
 209. join wiersze_zamowien wz ON z.id_zamowienia = wz.id_zamowienia
 210. GROUP BY z.id_zamowienia,z.data_zamowienia,z.id_klienta HAVING COUNT(wz.id_zamowienia) = 1;
 211.  
 212. SELECT * FROM (SELECT w.id_produktu,w.opis FROM wyroby w
 213. join wiersze_zamowien wz ON w.id_produktu = wz.id_produktu
 214. GROUP BY w.id_produktu,w.opis
 215. ORDER BY COUNT(wz.id_produktu) DESC)
 216. WHERE ROWNUM <=3;
 217.  
 218. UPDATE pracownicy
 219. SET prowizja = prowizja *1.02
 220. WHERE
 221. id_pracownika IN (SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 222. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 223. WHERE e.etat ='SALESPERSON')
 224. AND
 225. id_pracownika IN (SELECT p.id_szefa FROM pracownicy p);
 226.  
 227. --grupa C
 228. INSERT INTO pracownicy VALUES (42,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 229.  
 230. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 231. MINUS
 232. SELECT p1.id_szefa FROM pracownicy p1;
 233. --mysle ze to wyzej wystarczy ale mozna to rozbudowac do postaci
 234. SELECT * FROM pracownicy
 235. WHERE id_pracownika IN (
 236. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 237. MINUS
 238. SELECT p1.id_szefa FROM pracownicy p1);
 239.  
 240.  
 241. SELECT k.nazwa,COUNT(z.id_zamowienia),AVG(z.wartosc) FROM klienci k
 242. left join zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 243. GROUP BY k.miasto,k.nazwa;
 244.  
 245. UPDATE pracownicy
 246. SET prowizja = prowizja * 1.01
 247. WHERE id_pracownika IN(
 248. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 249. join wydzialy w ON p.id_wydzialu = w.ID_wydzialu
 250. WHERE w.nazwa != 'SALES');
 251.  
 252. --grupa D
 253. INSERT INTO pracownicy VALUES(43,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 254.  
 255. SELECT w.id_wydzialu,w.nazwa FROM wydzialy w
 256. left join pracownicy p ON p.id_wydzialu = w.ID_WYDZIALU
 257. GROUP BY w.id_wydzialu,w.nazwa HAVING COUNT(p.id_wydzialu) < 1;
 258.  
 259. SELECT * FROM (SELECT p.nazwisko,p.imie,w.nazwa,SUM(z.wartosc) AS obroty FROM pracownicy p
 260. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 261. join wydzialy w ON p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 262. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 263. join zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 264. WHERE e.etat = 'SALESPERSON'
 265. GROUP BY p.nazwisko,p.imie,w.nazwa
 266. ORDER BY SUM(z.wartosc))
 267. WHERE ROWNUM <=1;
 268.  
 269. UPDATE pracownicy
 270. SET pensja = pensja * 1.1
 271. WHERE id_pracownika IN (SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 272. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 273. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 274. WHERE e.etat = 'SALESPERSON'
 275. GROUP BY p.id_pracownika HAVING COUNT(k.id_klienta)>2);
 276.  
 277. --grupa E
 278. INSERT INTO klienci VALUES (44,'KRZYSZTOF JANICKI',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,7902,10,NULL);
 279. INSERT INTO klienci(id_klienta,nazwa,id_pracownika,limit_kredytowy) VALUES (45,'KRZYSZTOF JANICKI',7902,10);
 280.  
 281. SELECT  * FROM (
 282. SELECT p.id_pracownika,p.imie,p.nazwisko,p.pensja FROM pracownicy p
 283. ORDER BY p.pensja DESC)
 284. WHERE ROWNUM <=3;
 285.  
 286. SELECT * FROM(
 287. SELECT p.nazwisko,p.imie,w.nazwa,SUM(z.wartosc) AS obroty FROM pracownicy p
 288. join wydzialy w ON p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 289. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 290. join zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 291. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 292. WHERE e.etat = 'SALESPERSON'
 293. GROUP BY p.nazwisko,p.imie,w.nazwa
 294. ORDER BY SUM(z.wartosc) DESC)
 295. WHERE ROWNUM <=1;
 296.  
 297. UPDATE pracownicy
 298. SET prowizja = prowizja * 1.02
 299. WHERE id_pracownika IN(
 300. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 301. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 302. GROUP BY p.id_pracownika HAVING COUNT(k.id_klienta) >=1);
 303.  
 304. --grupa F
 305. INSERT INTO pracownicy VALUES (46,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 306.  
 307. SELECT z.id_zamowienia,z.data_zamowienia FROM zamowienia z
 308. join klienci k ON z.id_klienta = k.id_klienta
 309. WHERE k.miasto = 'BOSTON';
 310.  
 311. SELECT e.id_etatu,e.etat,AVG(p.pensja) FROM etaty e
 312. left join pracownicy p ON e.id_etatu = p.id_etatu
 313. GROUP BY e.id_etatu,e.etat;
 314.  
 315. UPDATE klienci k
 316. SET k.limit_kredytowy = k.limit_kredytowy +10*(SELECT COUNT(z.id_zamowienia) FROM zamowienia z
 317. join klienci k1 ON z.id_klienta = k1.id_klienta
 318. WHERE k1.id_klienta = k.id_klienta);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top