daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 13th, 2018 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // includes
 2.  
 3. #include <a_samp>
 4. #include <a_mysql>
 5. #include <Pawn.CMD>
 6.  
 7. // defines
 8.  
 9. #define MYSQL_HOST                      "localhost"
 10. #define MYSQL_USER                      "root"
 11. #define MYSQL_DB                        "db1"
 12. #define MYSQL_PASS                      ""
 13. #define SCM                             SendClientMessage
 14.  
 15. // new
 16.  
 17. new mysql_id;
 18.  
 19. new Random_Skin_Male[] = {
 20.     292, 293
 21. };
 22. new Random_Skin_Female[] = {
 23.     12, 138
 24. };
 25.  
 26. // enums
 27.  
 28. enum {
 29.     D_LANGUAGE, D_REG, D_REG_SEX,
 30.     D_LOGIN,
 31.     D_ATM,
 32.     D_SETTINGS,
 33. };
 34.  
 35. enum player_info {
 36.     ID,
 37.     Name[MAX_PLAYER_NAME],
 38.     Password[24],
 39.     Language, // 1 - Russian, 2 - English
 40.     Sex,
 41.     Skin,
 42. };
 43. new pInfo[MAX_PLAYERS][player_info];
 44.  
 45. main(){}
 46.  
 47. public OnGameModeInit() {
 48.     mysql_id = mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_DB, MYSQL_PASS);
 49.     SetGameModeText(" ");
 50.     return true;
 51. }
 52.  
 53. public OnGameModeExit() {
 54.     mysql_close(mysql_id);
 55.     return true;
 56. }
 57.  
 58. public OnPlayerRequestClass(playerid, classid) {
 59.     if(GetPVarInt(playerid, "Is_Authed")) return SpawnPlayer(playerid);
 60.     return true;
 61. }
 62.  
 63. public OnPlayerConnect(playerid) {
 64.     GetPlayerName(playerid, pInfo[playerid][Name], MAX_PLAYER_NAME);
 65.     //
 66.     new query[40+MAX_PLAYER_NAME];
 67.     mysql_format(mysql_id, query, sizeof(query), "SELECT * FROM `accounts` WHERE `Name`='%s'", pInfo[playerid][Name]);
 68.     mysql_function_query(mysql_id, query, true, "@_FindPlayerInTable", "i", playerid);
 69.     return true;
 70. }
 71.  
 72. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason) {
 73.     RemovePlayerInfo(playerid);
 74.     DeletePVar(playerid, "Is_Authed");
 75.     return true;
 76. }
 77.  
 78. public OnPlayerSpawn(playerid) {
 79.     SetPlayerPos(playerid, 0.0, 0.0, 5.0);
 80.     SetPlayerSkin(playerid, pInfo[playerid][Skin]);
 81.     return true;
 82. }
 83.  
 84. public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
 85. {
 86.     return true;
 87. }
 88.  
 89. public OnVehicleSpawn(vehicleid)
 90. {
 91.     return true;
 92. }
 93.  
 94. public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
 95. {
 96.     return true;
 97. }
 98.  
 99. public OnPlayerText(playerid, text[])
 100. {
 101.     return true;
 102. }
 103.  
 104. public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) {
 105.     return 0;
 106. }
 107.  
 108. public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)
 109. {
 110.     return true;
 111. }
 112.  
 113. public OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid)
 114. {
 115.     return true;
 116. }
 117.  
 118. public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
 119. {
 120.     return true;
 121. }
 122.  
 123. public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
 124. {
 125.     return true;
 126. }
 127.  
 128. public OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid)
 129. {
 130.     return true;
 131. }
 132.  
 133. public OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid)
 134. {
 135.     return true;
 136. }
 137.  
 138. public OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid)
 139. {
 140.     return true;
 141. }
 142.  
 143. public OnRconCommand(cmd[])
 144. {
 145.     return true;
 146. }
 147.  
 148. public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
 149. {
 150.     return true;
 151. }
 152.  
 153. public OnObjectMoved(objectid)
 154. {
 155.     return true;
 156. }
 157.  
 158. public OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid)
 159. {
 160.     return true;
 161. }
 162.  
 163. public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
 164. {
 165.     return true;
 166. }
 167.  
 168. public OnVehicleMod(playerid, vehicleid, componentid)
 169. {
 170.     return true;
 171. }
 172.  
 173. public OnVehiclePaintjob(playerid, vehicleid, paintjobid)
 174. {
 175.     return true;
 176. }
 177.  
 178. public OnVehicleRespray(playerid, vehicleid, color1, color2)
 179. {
 180.     return true;
 181. }
 182.  
 183. public OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row)
 184. {
 185.     return true;
 186. }
 187.  
 188. public OnPlayerExitedMenu(playerid)
 189. {
 190.     return true;
 191. }
 192.  
 193. public OnPlayerInteriorChange(playerid, newinteriorid, oldinteriorid)
 194. {
 195.     return true;
 196. }
 197.  
 198. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys) {
 199.     if(newkeys & 1024) { // alt
 200.         if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, 0, 0, 5)) {
 201.             if(pInfo[playerid][Language] == 1) return ShowPlayerDialog(playerid, D_ATM, DIALOG_STYLE_LIST, "Áàíêîìàò", "1. Ïîïîëíèòü ñ÷¸ò\n2. Ñíÿòü ñî ñ÷¸òà", "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
 202.             else ShowPlayerDialog(playerid, D_ATM, DIALOG_STYLE_LIST, "ATM", "1. Deposit\n2. Withdraw", "Choose", "Cancel");
 203.         }
 204.     }
 205.     return true;
 206. }
 207.  
 208. public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success)
 209. {
 210.     return true;
 211. }
 212.  
 213. public OnPlayerUpdate(playerid)
 214. {
 215.     return true;
 216. }
 217.  
 218. public OnPlayerStreamIn(playerid, forplayerid)
 219. {
 220.     return true;
 221. }
 222.  
 223. public OnPlayerStreamOut(playerid, forplayerid)
 224. {
 225.     return true;
 226. }
 227.  
 228. public OnVehicleStreamIn(vehicleid, forplayerid)
 229. {
 230.     return true;
 231. }
 232.  
 233. public OnVehicleStreamOut(vehicleid, forplayerid)
 234. {
 235.     return true;
 236. }
 237.  
 238. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) {
 239.     switch(dialogid) {
 240.         case D_LANGUAGE: {
 241.             if(!response)
 242.                 return Kick(playerid);
 243.             pInfo[playerid][Language] = listitem+1;
 244.             Show_Register(playerid);
 245.             return true;
 246.         }
 247.         case D_REG: {
 248.             if(!response) return Kick(playerid);
 249.             if(!(0 <= strlen(inputtext) <= 24)) return Show_Register(playerid);
 250.             strmid(pInfo[playerid][Password], inputtext, 0, 64, 255);
 251.             if(pInfo[playerid][Language] == 1)
 252.                 return ShowPlayerDialog(playerid, D_REG_SEX, DIALOG_STYLE_LIST,
 253.                     "Âûáåðåòå âàø ïîë",
 254.                     "1. Ìóæñêîé\n2. Æåíñêèé",
 255.                     "Äàëåå", "Îòìåíà");
 256.             else ShowPlayerDialog(playerid, D_REG_SEX, DIALOG_STYLE_LIST,
 257.                 "Choose your sex",
 258.                 "1. Male\n2. Female",
 259.                 "Next", "Exit");
 260.             return true;
 261.         }
 262.         case D_REG_SEX: {
 263.             if(!response)
 264.                 return Kick(playerid);
 265.             pInfo[playerid][Sex] = listitem + 1;
 266.             pInfo[playerid][Skin] = (listitem == 0) ?
 267.             (Random_Skin_Male[random(sizeof(Random_Skin_Male))]) :
 268.             (Random_Skin_Female[random(sizeof(Random_Skin_Female))]);
 269.             CreateNewAccount(playerid);
 270.             return true;
 271.         }
 272.         case D_LOGIN: {
 273.             if(!response)
 274.                 return Kick(playerid);
 275.             if(!(0 <= strlen(inputtext) <= 24))
 276.                 return Show_Login(playerid);
 277.             if(!strcmp(pInfo[playerid][Password], inputtext)) {
 278.                 new query[44+24];
 279.                 mysql_format(mysql_id, query, sizeof(query), "SELECT * FROM `accounts` WHERE `Password`='%s'", inputtext);
 280.                 mysql_function_query(mysql_id, query, true, "@_LoadAccount", "i", playerid);
 281.             } else {
 282.                 SetPVarInt(playerid, "Wrong_Pass", GetPVarInt(playerid, "Wrong_Pass") + 1);
 283.                 SCM(playerid, -1, "You have entered the wrong password many times, so they were kicked.");
 284.                 Show_Login(playerid);
 285.                 if(GetPVarInt(playerid, "Wrong_Pass") >= 3)
 286.                     return Kick(playerid);
 287.             }
 288.             return true;
 289.         }
 290.         case D_SETTINGS: {
 291.             if(!response) return true;
 292.             switch(listitem) {
 293.                 case 0: {
 294.                     if(pInfo[playerid][Language] == 1)
 295.                         return SCM(playerid, -1, "Âû ñìåíèëè ÿçûê íà Àíãëèéñêèé.");
 296.                     else SCM(playerid, -1, "You changed your language to Russian.");
 297.                 }
 298.             }
 299.             pInfo[playerid][Language] = listitem+1;
 300.             return true;
 301.         }
 302.     }
 303.     return true;
 304. }
 305.  
 306. public OnPlayerClickPlayer(playerid, clickedplayerid, source)
 307. {
 308.     return true;
 309. }
 310.  
 311. // publics, forwards, stocks
 312.  
 313. @_FindPlayerInTable(playerid);
 314. @_FindPlayerInTable(playerid) {
 315.     new rows, fields;
 316.     cache_get_data(rows, fields);
 317.     if(!rows) ShowPlayerDialog(playerid, D_LANGUAGE, DIALOG_STYLE_LIST,
 318.         "Choose a language",
 319.         "1. Ðóññêèé\n2. English",
 320.         "Äàëåå", "Îòìåíà");
 321.     else {
 322.         cache_get_field_content(0, "Password", pInfo[playerid][Password], mysql_id, 24);
 323.         pInfo[playerid][Language] = cache_get_field_content_int(0, "Language", mysql_id);
 324.         Show_Login(playerid);
 325.     }
 326.     return true;
 327. }
 328.  
 329. Show_Register(playerid) {
 330.     if(pInfo[playerid][Language] == 1) {
 331.         ShowPlayerDialog(playerid, D_REG, DIALOG_STYLE_INPUT,
 332.             "Ðåãèñòðàöèÿ",
 333.             "Ââåäèòå âàø áóäóùèé ïàðîëü â îêíî íèæå",
 334.             "Äàëåå", "Îòìåíà");
 335.     } else {
 336.         ShowPlayerDialog(playerid, D_REG, DIALOG_STYLE_INPUT,
 337.             "Registration",
 338.             "Enter your future password in the window below",
 339.             "Next", "Exit");
 340.     }
 341.     return true;
 342. }
 343.  
 344. Show_Login(playerid) {
 345.     if(pInfo[playerid][Language] == 1) {
 346.         ShowPlayerDialog(playerid, D_LOGIN, DIALOG_STYLE_INPUT,
 347.             "Àâòîðèçàöèÿ",
 348.             "Ââåäèòå âàø ïàðîëü â îêíî íèæå",
 349.             "Äàëåå", "Îòìåíà");
 350.     } else {
 351.         ShowPlayerDialog(playerid, D_LOGIN, DIALOG_STYLE_INPUT,
 352.             "Authorization",
 353.             "Enter your password in the window below",
 354.             "Next", "Exit");
 355.     }
 356.     return true;
 357. }
 358.  
 359. @_LoadAccount(playerid);
 360. @_LoadAccount(playerid) {
 361.     pInfo[playerid][ID] = cache_get_field_content_int(0, "ID", mysql_id);
 362.     pInfo[playerid][Sex] = cache_get_field_content_int(0, "Sex", mysql_id);
 363.     pInfo[playerid][Skin] = cache_get_field_content_int(0, "Skin", mysql_id);
 364.     if(pInfo[playerid][Language] == 1)
 365.         return SCM(playerid, -1, "Âû óñïåøíî àâòîðèçîâàëèñü.");
 366.     else SCM(playerid, -1, "You have been successfully authorized.");
 367.     SetPVarInt(playerid, "Is_Authed", true);
 368.     DeletePVar(playerid, "Wrong_Pass");
 369.     SpawnPlayer(playerid);
 370.     return true;
 371. }
 372.  
 373. RemovePlayerInfo(playerid) {
 374.     pInfo[playerid][ID] = EOS; pInfo[playerid][Password] = EOS; pInfo[playerid][Language] = EOS; pInfo[playerid][Sex] = EOS; pInfo[playerid][Skin] = EOS;
 375. }
 376.  
 377. Show_Settings(playerid) {
 378.     if(pInfo[playerid][Language] == 1) {
 379.         static const frm_setting[] = "\
 380.             1. Ñìåíèòü ÿçûê [Ðóññêèé]";
 381.         new str_setting[sizeof(frm_setting)];
 382.         format(str_setting, sizeof(str_setting), frm_setting);
 383.         ShowPlayerDialog(playerid, D_SETTINGS, DIALOG_STYLE_LIST,
 384.             "Íàñòðîéêè",
 385.             str_setting,
 386.             "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
 387.     } if(pInfo[playerid][Language] == 2) {
 388.         static const frm_setting[] = "\
 389.             1. Change language [English]";
 390.         new str_setting[sizeof(frm_setting)];
 391.         format(str_setting, sizeof(str_setting), frm_setting);
 392.         ShowPlayerDialog(playerid, D_SETTINGS, DIALOG_STYLE_LIST,
 393.             "Settings",
 394.             str_setting,
 395.             "Choose", "Cancel");
 396.     }
 397.     return true;
 398. }
 399.  
 400. CreateNewAccount(playerid) {
 401.     new query[107+MAX_PLAYER_NAME+24];
 402.     mysql_format(mysql_id, query, sizeof(query),
 403.     "INSERT INTO `accounts` (`Name`, `Password`, `Language`, `Sex`, `Skin`) VALUE ('%s', '%s', '%d', '%d', '%d')",
 404.     pInfo[playerid][Name], pInfo[playerid][Password], pInfo[playerid][Language], pInfo[playerid][Sex], pInfo[playerid][Skin]);
 405.     mysql_function_query(mysql_id, query, false, "", "");
 406.     SetPVarInt(playerid, "Is_Authed", true);
 407.     SpawnPlayer(playerid);
 408.     return true;
 409. }
 410.  
 411. // commands
 412.  
 413. cmd:settings(playerid, params[]) {
 414.     Show_Settings(playerid);
 415.     return true;
 416. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top