SHARE
TWEET

Elefen transcription for Chinese

Hellerick_Ferlibay Dec 3rd, 2018 (edited) 252 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Pinyin  WG       IPA        LFN      
 2. a       a        [a]        a        
 3. ai      ai       [aɪ̯]       ai      
 4. an      an       [an]       an      
 5. ang     ang      [ɑŋ]       ang      
 6. ao      ao       [ɑʊ̯]       au      
 7. e       e        [ɤ]        e        
 8. ei      ei       [eɪ̯]       ei      
 9. en      en       [ən]       en      
 10. eng     eng      [əŋ]       eng      
 11. er      er       [ɑɻ]       ar      
 12. yi      i        [i]        i        
 13. yin     yin      [in]       in      
 14. ying    ying     [iŋ]       ing      
 15. o       o        [u̯ɔ]       o        
 16. weng    weng     [u̯əŋ]      ueng    
 17. ou      ou       [oʊ̯]       ou      
 18. wu      wu       [u]        u        
 19. yu      yü       [ɥ]        iu      
 20. yuan    yüan     [ɥɛn]      iuen    
 21. yue     yüeh     [ɥœ]       iue      
 22. yun     yün      [ɥn]       iun      
 23. ba      pa       [pa]       pa      
 24. bai     pai      [paɪ̯]      pai      
 25. ban     pan      [pan]      pan      
 26. bang    pang     [pɑŋ]      pang    
 27. bao     pao      [pɑʊ̯]      pau      
 28. bei     peh      [peɪ̯]      pei      
 29. ben     pen      [pən]      pen      
 30. beng    peng     [pəŋ]      peng    
 31. bi      pi       [pi]       pi      
 32. bian    pien     [pi̯ɛn]     pien    
 33. biao    piao     [pi̯ɑʊ̯]     piau    
 34. bie     pieh     [pi̯ɛ]      pie      
 35. bin     pin      [pin]      pin      
 36. bing    ping     [piŋ]      ping    
 37. bu      pu       [pu]       pu      
 38. bo      po       [pu̯ɔ]      po      
 39. ca      ts'a     [tsʰa]     tsha    
 40. cai     ts'ai    [tsʰaɪ̯]    tshai    
 41. can     ts'an    [tsʰan]    tshan    
 42. cang    ts'ang   [tsʰɑŋ]    tshang  
 43. cao     ts'ao    [tsʰɑʊ̯]    tshau    
 44. ce      ts'e     [tsʰɤ]     tshe    
 45. cen     ts'en    [tsʰən]    tshen    
 46. ceng    ts'eng   [tsʰəŋ]    tsheng  
 47. ci      tz'u     [tsʰɨ]     tshi    
 48. cong    ts'ung   [tsʰʊŋ]    tshung  
 49. cou     ts'ou    [tsʰoʊ̯]    tshou    
 50. cu      ts'u     [tsʰu]     tshu    
 51. cuan    ts'uan   [tsʰu̯an]   tshuan  
 52. cui     ts'ui    [tsʰu̯eɪ̯]   tshui    
 53. cun     ts'un    [tsʰu̯ən]   tshun    
 54. cuo     ts'o     [tsʰu̯ɔ]    tsho    
 55. cha     ch'a     [tʂʰa]     txha    
 56. chai    ch'ai    [tʂʰaɪ̯]    txhai    
 57. chan    ch'an    [tʂʰan]    txhan    
 58. chang   ch'ang   [tʂʰɑŋ]    txhang  
 59. chao    ch'ao    [tʂʰɑʊ̯]    txhau    
 60. che     ch'e     [tʂʰɤ]     txhe    
 61. chen    ch'en    [tʂʰən]    txhen    
 62. cheng   ch'eng   [tʂʰəŋ]    txheng  
 63. chi     ch'ih    [tʂʰɨ]     txhi    
 64. chong   ch'ung   [tʂʰʊŋ]    txhung  
 65. chou    ch'ou    [tʂʰoʊ̯]    txhou    
 66. chu     ch'u     [tʂʰu]     txhu    
 67. chuai   ch'wai   [tʂʰu̯aɪ̯]   txhuai  
 68. chuan   ch'wan   [tʂʰu̯an]   txhuan  
 69. chuang  ch'wang  [tʂʰu̯ɑŋ]   txhuang  
 70. chui    ch'wei   [tʂʰu̯eɪ̯]   txhui    
 71. chun    ch'un    [tʂʰu̯ən]   txhun    
 72. chuo    ch'o     [tʂʰu̯ɔ]    txho    
 73. da      ta       [ta]       ta      
 74. dai     tai      [taɪ̯]      tai      
 75. dan     tan      [tan]      tan      
 76. dang    tang     [tɑŋ]      tang    
 77. dao     tao      [tɑʊ̯]      tau      
 78. de      te       [tɤ]       te      
 79. dei     tei      [teɪ̯]      tei      
 80. deng    teng     [təŋ]      teng    
 81. di      ti       [ti]       ti      
 82. dia     tia      [ti̯a]      tia      
 83. dian    tien     [ti̯ɛn]     tien    
 84. diao    tiao     [ti̯ɑʊ̯]     tiau    
 85. die     tieh     [ti̯ɛ]      tie      
 86. ding    ting     [tiŋ]      ting    
 87. diu     tiu      [ti̯oʊ̯]     tiou    
 88. dong    tung     [tʊŋ]      tung    
 89. dou     tou      [toʊ̯]      tou      
 90. du      tu       [tu]       tu      
 91. duan    tuan     [tu̯an]     tuan    
 92. dui     tui      [tu̯eɪ̯]     tui      
 93. dun     tun      [tu̯ən]     tun      
 94. duo     to       [tu̯ɔ]      to      
 95. fa      fa       [fa]       fa      
 96. fan     fan      [fan]      fan      
 97. fang    fang     [fɑŋ]      fang    
 98. fei     fei      [feɪ̯]      fei      
 99. fen     fen      [fən]      fen      
 100. feng    feng     [fəŋ]      feng    
 101. fou     fou      [foʊ̯]      fou      
 102. fu      foo      [fu]       fu      
 103. fo      fo       [fu̯ɔ]      fo      
 104. ga      ka       [ka]       ca      
 105. gai     kai      [kaɪ̯]      cai      
 106. gan     kan      [kan]      can      
 107. gang    kang     [kɑŋ]      cang    
 108. gao     kao      [kɑʊ̯]      cau      
 109. ge      ko       [kɤ]       ce      
 110. gei     kei      [keɪ̯]      cei      
 111. gen     ken      [kən]      cen      
 112. geng    keng     [kəŋ]      ceng    
 113. gong    kung     [kʊŋ]      cung    
 114. gou     kou      [koʊ̯]      cou      
 115. gu      ku       [ku]       cu      
 116. gua     kua      [ku̯a]      cua      
 117. guai    kuai     [ku̯aɪ̯]     cuai    
 118. guan    kuan     [ku̯an]     cuan    
 119. guang   kuang    [ku̯ɑŋ]     cuang    
 120. gui     kuei     [ku̯eɪ̯]     cui      
 121. gun     kun      [ku̯ən]     cun      
 122. guo     kuo      [ku̯ɔ]      co      
 123. ha      ha       [xa]       ha      
 124. hai     hai      [xaɪ̯]      hai      
 125. han     han      [xan]      han      
 126. hang    hang     [xɑŋ]      hang    
 127. hao     hao      [xɑʊ̯]      hau      
 128. he      ho       [xɤ]       he      
 129. hei     hei      [xeɪ̯]      hei      
 130. hen     hen      [xən]      hen      
 131. heng    heng     [xəŋ]      heng    
 132. hm      hm       [xm̩]       hm      
 133. hng     hng      [xŋ̍]       hng      
 134. hong    hung     [xʊŋ]      hung    
 135. hou     hou      [xoʊ̯]      hou      
 136. hu      hu       [xu]       hu      
 137. hua     hua      [xu̯a]      hua      
 138. huai    huai     [xu̯aɪ̯]     huai    
 139. huan    huan     [xu̯an]     huan    
 140. huang   huang    [xu̯ɑŋ]     huang    
 141. hui     hui      [xu̯eɪ̯]     hui      
 142. hun     hun      [xu̯ən]     hun      
 143. huo     huo      [xu̯ɔ]      ho      
 144. ji      chi      [tɕi]      txii    
 145. jia     chia     [tɕi̯a]     txia    
 146. jian    chien    [tɕi̯ɛn]    txien    
 147. jiang   chiang   [tɕi̯ɑŋ]    txiang  
 148. jiao    chiao    [tɕi̯ɑʊ̯]    txiau    
 149. jie     chieh    [tɕi̯ɛ]     txie    
 150. jin     chin     [tɕin]     txiin    
 151. jing    ching    [tɕiŋ]     txiing  
 152. jiong   chiung   [tɕi̯ʊŋ]    txiung  
 153. jiu     chiu     [tɕi̯oʊ̯]    txiou    
 154. ju      chü      [tɕy]      txiu    
 155. juan    chüan    [tɕy̯ɛn]    txiuen  
 156. jue     chüeh    [tɕy̯œ]     txiue    
 157. jun     chün     [tɕyn]     txiun    
 158. ka      k'a      [kʰa]      cha      
 159. kai     k'ai     [kʰaɪ̯]     chai    
 160. kan     k'an     [kʰan]     chan    
 161. kang    k'ang    [kʰɑŋ]     chang    
 162. kao     k'ao     [kʰɑʊ̯]     chau    
 163. ke      k'o      [kʰɤ]      che      
 164. ken     k'en     [kʰən]     chen    
 165. keng    k'eng    [kʰəŋ]     cheng    
 166. kong    k'ung    [kʰʊŋ]     chung    
 167. kou     k'ou     [kʰoʊ̯]     chou    
 168. ku      k'u      [kʰu]      chu      
 169. kua     k'ua     [kʰu̯a]     chua    
 170. kuai    k'uai    [kʰu̯aɪ̯]    chuai    
 171. kuan    k'uan    [kʰu̯an]    chuan    
 172. kuang   k'uang   [kʰu̯ɑŋ]    chuang  
 173. kui     k'uei    [kʰu̯eɪ̯]    chui    
 174. kun     k'un     [kʰu̯ən]    chun    
 175. kuo     k'uo     [kʰu̯ɔ]     cho      
 176. la      la       [la]       la      
 177. lai     lai      [laɪ̯]      lai      
 178. lan     lan      [lan]      lan      
 179. lang    lang     [lɑŋ]      lang    
 180. lao     lao      [lɑʊ̯]      lau      
 181. le      le       [lɤ]       le      
 182. lei     lei      [leɪ̯]      lei      
 183. leng    leng     [ləŋ]      leng    
 184. li      li       [li]       li      
 185. lia     lia      [li̯a]      lia      
 186. lian    lien     [li̯ɛn]     lien    
 187. liang   liang    [li̯ɑŋ]     liang    
 188. liao    liao     [li̯ɑʊ̯]     liau    
 189. lie     lieh     [li̯ɛ]      lie      
 190. lin     lin      [lin]      lin      
 191. ling    ling     [liŋ]      ling    
 192. liu     liu      [li̯oʊ̯]     liou    
 193. long    lung     [lʊŋ]      lung    
 194. lou     lou      [loʊ̯]      lou      
 195. lu      lu       [lu]       lu      
 196. luan    luan     [lu̯an]     luan    
 197. lü      lü       [ly]       liu      
 198. lüe     lüeh     [ly̯œ]      liue    
 199. lun     lun      [lu̯ən]     lun      
 200. luo     lo       [lu̯ɔ]      lo      
 201. m       m        [m̩]        m        
 202. ma      ma       [ma]       ma      
 203. mai     mai      [maɪ̯]      mai      
 204. man     man      [man]      man      
 205. mang    mang     [mɑŋ]      mang    
 206. mao     mao      [mɑʊ̯]      mau      
 207. me      men      [mɤ]       me      
 208. mei     mei      [meɪ̯]      mei      
 209. men     men      [mən]      men      
 210. meng    meng     [məŋ]      meng    
 211. mi      mi       [mi]       mi      
 212. mian    mien     [mi̯ɛn]     mien    
 213. miao    miao     [mi̯ɑʊ̯]     miau    
 214. mie     mieh     [mi̯ɛ]      mie      
 215. min     min      [min]      min      
 216. ming    ming     [miŋ]      ming    
 217. miu     miu      [mi̯oʊ̯]     miou    
 218. mm      mm       [mm̩]       mm      
 219. mou     mou      [moʊ̯]      mou      
 220. mu      mu       [mu]       mu      
 221. mo      mo       [mu̯ɔ]      mo      
 222. n       n        [n̩]        n        
 223. na      na       [na]       na      
 224. nai     nai      [naɪ̯]      nai      
 225. nan     nan      [nan]      nan      
 226. nang    nang     [nɑŋ]      nang    
 227. nao     nao      [nɑʊ̯]      nau      
 228. ne      ne       [nɤ]       ne      
 229. nei     nei      [neɪ̯]      nei      
 230. nen     nen      [nən]      nen      
 231. neng    neng     [nəŋ]      neng    
 232. ng      ng       [ŋ̍]        ng      
 233. ni      ni       [ni]       ni      
 234. nian    nien     [ni̯ɛn]     nien    
 235. niang   niang    [ni̯ɑŋ]     niang    
 236. niao    niao     [ni̯ɑʊ̯]     niau    
 237. nie     nieh     [ni̯ɛ]      nie      
 238. nin     nin      [nin]      nin      
 239. ning    ning     [niŋ]      ning    
 240. niu     niu      [ni̯oʊ̯]     niou    
 241. nong    nung     [nʊŋ]      nung    
 242. nu      nu       [nu]       nu      
 243. nuan    nuan     [nu̯an]     nuan    
 244. nü      nü       [ny]       niu      
 245. nüe     nüeh     [ny̯œ]      niue    
 246. nuo     no       [nu̯ɔ]      no      
 247. pa      p'a      [pʰa]      pha      
 248. pai     p'ai     [pʰaɪ̯]     phai    
 249. pan     p'an     [pʰan]     phan    
 250. pang    p'ang    [pʰɑŋ]     phang    
 251. pao     p'ao     [pʰɑʊ̯]     phau    
 252. pei     p'eh     [pʰeɪ̯]     phei    
 253. pen     p'en     [pʰən]     phen    
 254. peng    p'eng    [pʰəŋ]     pheng    
 255. pi      p'i      [pʰi]      phi      
 256. pian    p'ien    [pʰi̯ɛn]    phien    
 257. piao    p'iao    [pʰi̯ɑʊ̯]    phiau    
 258. pie     p'ieh    [pʰi̯ɛ]     phie    
 259. pin     p'in     [pʰin]     phin    
 260. ping    p'ing    [pʰiŋ]     phing    
 261. pou     p'ou     [pʰoʊ̯]     phou    
 262. pu      p'u      [pʰu]      phu      
 263. po      p'o      [pʰu̯ɔ]     pho      
 264. qi      ch'i     [tɕʰi]     txhii    
 265. qia     ch'ia    [tɕʰi̯a]    txhia    
 266. qian    ch'ien   [tɕʰi̯ɛn]   txhien  
 267. qiang   ch'iang  [tɕʰi̯ɑŋ]   txhiang  
 268. qiao    ch'iao   [tɕʰi̯ɑʊ̯]   txhiau  
 269. qie     ch'ieh   [tɕʰi̯ɛ]    txhie    
 270. qin     ch'in    [tɕʰin]    txhin    
 271. qing    ch'ing   [tɕʰiŋ]    txhing  
 272. qiong   ch'iung  [tɕʰi̯ʊŋ]   txhiung  
 273. qiu     ch'iu    [tɕʰi̯oʊ̯]   txhiou  
 274. qu      ch'ü     [tɕʰy]     txhiu    
 275. quan    ch'üan   [tɕʰy̯ɛn]   txhiuen  
 276. que     ch'üeh   [tɕʰy̯œ]    txhiue  
 277. qun     ch'ün    [tɕʰyn]    txhiun  
 278. ran     jan      [ʐan]      jan      
 279. rang    jang     [ʐɑŋ]      jang    
 280. rao     jao      [ʐɑʊ̯]      jau      
 281. re      je       [ʐɤ]       je      
 282. ren     jen      [ʐən]      jen      
 283. reng    jeng     [ʐəŋ]      jeng    
 284. ri      jih      [ʐɨ]       ji      
 285. rong    jung     [ʐʊŋ]      jung    
 286. rou     jou      [ʐoʊ̯]      jou      
 287. ru      ju       [ʐu]       ju      
 288. ruan    juan     [ʐu̯an]     juan    
 289. rui     jui      [ʐu̯eɪ̯]     jui      
 290. run     jun      [ʐu̯ən]     jun      
 291. ruo     jo       [ʐu̯ɔ]      jo      
 292. sa      sa       [sa]       sa      
 293. sai     sai      [saɪ̯]      sai      
 294. san     san      [san]      san      
 295. sang    sang     [sɑŋ]      sang    
 296. sao     sao      [sɑʊ̯]      sau      
 297. se      se       [sɤ]       se      
 298. sen     sen      [sən]      sen      
 299. seng    seng     [səŋ]      seng    
 300. si      ssu, szu [sɨ]       si      
 301. song    sung     [sʊŋ]      sung    
 302. sou     sou      [soʊ̯]      sou      
 303. su      su       [su]       su      
 304. suan    suan     [su̯an]     suan    
 305. sui     sui      [su̯eɪ̯]     sui      
 306. sun     sun      [su̯ən]     sun      
 307. suo     so       [su̯ɔ]      so      
 308. sha     sha      [ʂa]       xa      
 309. shai    shai     [ʂaɪ̯]      xai      
 310. shan    shan     [ʂan]      xan      
 311. shang   shang    [ʂɑŋ]      xang    
 312. shao    shao     [ʂɑʊ̯]      xau      
 313. she     shay     [ʂɤ]       xe      
 314. shei    shei     [ʂeɪ̯]      xei      
 315. shen    shen     [ʂən]      xen      
 316. sheng   sheng    [ʂəŋ]      xeng    
 317. shi     shih     [ʂɨ]       xi      
 318. shou    shou     [ʂoʊ̯]      xou      
 319. shu     shu      [ʂu]       xu      
 320. shua    shua     [ʂu̯a]      xua      
 321. shuai   shuai    [ʂu̯aɪ̯]     xuai    
 322. shuan   shuan    [ʂu̯an]     xuan    
 323. shuang  shuang   [ʂu̯ɑŋ]     xuang    
 324. shui    shui     [ʂu̯eɪ̯]     xui      
 325. shun    shun     [ʂu̯ən]     xun      
 326. shuo    shuo     [ʂu̯ɔ]      xo      
 327. ta      t'a      [tʰa]      tha      
 328. tai     t'ai     [tʰaɪ̯]     thai    
 329. tan     t'an     [tʰan]     than    
 330. tang    t'ang    [tʰɑŋ]     thang    
 331. tao     t'ao     [tʰɑʊ̯]     thau    
 332. te      t'e      [tʰɤ]      the      
 333. ten     t'en     [tʰən]     then    
 334. teng    t'eng    [tʰəŋ]     theng    
 335. ti      t'i      [tʰi]      thi      
 336. tian    t'ien    [tʰi̯ɛn]    thien    
 337. tiao    t'iao    [tʰi̯ɑʊ̯]    thiau    
 338. tie     t'ieh    [tʰi̯ɛ]     thie    
 339. ting    t'ing    [tʰiŋ]     thing    
 340. tong    t'ung    [tʰʊŋ]     thung    
 341. tou     t'ou     [tʰoʊ̯]     thou    
 342. tu      t'u      [tʰu]      thu      
 343. tuan    t'uan    [tʰu̯an]    thuan    
 344. tui     t'ui     [tʰu̯eɪ̯]    thui    
 345. tun     t'un     [tʰu̯ən]    thun    
 346. tuo     t'o      [tʰu̯ɔ]     tho      
 347. wa      wa       [wa]       ua      
 348. wai     wai      [waɪ̯]      uai      
 349. wan     wan      [wan]      uan      
 350. wang    wang     [wɑŋ]      uang    
 351. wei     wei      [weɪ̯]      uei      
 352. wen     wen      [wən]      uen      
 353. wo      wo       [wu̯ɔ]      uo      
 354. xi      hsi      [ɕi]       xii      
 355. xia     hsia     [ɕi̯a]      xia      
 356. xian    hsien    [ɕi̯ɛn]     xien    
 357. xiang   hsiang   [ɕi̯ɑŋ]     xiang    
 358. xiao    hsiao    [ɕi̯ɑʊ̯]     xiau    
 359. xie     hsieh    [ɕi̯ɛ]      xie      
 360. xin     hsin     [ɕin]      xiin    
 361. xing    hsing    [ɕiŋ]      xiing    
 362. xiong   hsiung   [ɕi̯ʊŋ]     xiung    
 363. xiu     hsiu     [ɕi̯oʊ̯]     xiou    
 364. xu      hsü      [ɕy]       xiu      
 365. xuan    hsüan    [ɕy̯ɛn]     xiuen    
 366. xue     hsüeh    [ɕy̯œ]      xiue    
 367. xun     hsün     [ɕyn]      xiun    
 368. ya      ya       [ja]       ia      
 369. yan     yen      [jan]      ian      
 370. yang    yang     [jɑŋ]      iang    
 371. yao     yao      [jɑʊ̯]      iau      
 372. ye      yeh      [jɛ]       ie      
 373. yong    yung     [jʊŋ]      iung    
 374. you     you      [joʊ̯]      iou      
 375. za      tsa      [tsa]      tsa      
 376. zai     tsai     [tsaɪ̯]     tsai    
 377. zan     tsan     [tsan]     tsan    
 378. zang    tsang    [tsɑŋ]     tsang    
 379. zao     tsao     [tsɑʊ̯]     tsau    
 380. ze      kieh     [tsɤ]      tse      
 381. zei     tsei     [tseɪ̯]     tsei    
 382. zen     tsen     [tsən]     tsen    
 383. zeng    tseng    [tsəŋ]     tseng    
 384. zi      tzu      [tsɨ]      tsi      
 385. zong    tsung    [tsʊŋ]     tsung    
 386. zou     tsou     [tsoʊ̯]     tsou    
 387. zu      tsu      [tsu]      tsu      
 388. zuan    tsuan    [tsu̯an]    tsuan    
 389. zui     tsui     [tsu̯eɪ̯]    tsui    
 390. zun     tsun     [tsu̯ən]    tsun    
 391. zuo     tso      [tsu̯ɔ]     tso      
 392. zha     cha      [tʂa]      txa      
 393. zhai    chai     [tʂaɪ̯]     txai    
 394. zhan    chan     [tʂan]     txan    
 395. zhang   chang    [tʂɑŋ]     txang    
 396. zhao    chao     [tʂɑʊ̯]     txau    
 397. zhe     che      [tʂɤ]      txe      
 398. zhei    chei     [tʂeɪ̯]     txei    
 399. zhen    chen     [tʂən]     txen    
 400. zheng   cheng    [tʂəŋ]     txeng    
 401. zhi     chih     [tʂɨ]      txi      
 402. zhong   chung    [tʂʊŋ]     txung    
 403. zhou    chou     [tʂoʊ̯]     txou    
 404. zhu     chu      [tʂu]      txu      
 405. zhua    chua     [tʂu̯a]     txua    
 406. zhuai   chuai    [tʂu̯aɪ̯]    txuai    
 407. zhuan   chuan    [tʂu̯an]    txuan    
 408. zhuang  chuang   [tʂu̯ɑŋ]    txuang  
 409. zhui    chwei    [tʂu̯eɪ̯]    txui    
 410. zhun    chun     [tʂu̯ən]    txun    
 411. zhuo    cho      [tʂu̯ɔ]     txo
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top